Pátek 19. července 1991

13. den jednání - pátek 19. července 1991

(Pokračování schůze v 9.28 hodin)

Přítomno: 117 poslanců Sněmovny lidu
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
56 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bakšay, Bartončík, Černý A., Dienstbier J. st., Dlouhý, Dospíšil, Hušínský, Jambor, Janča, Jégl, Kapusta, Klaus, Kňažko, Kocáb, Kováč, Kovář, Langoš, Malý, Miller, Niedoba, Novotný, Pobežal, Rajnič, Ropek, Rynda, Soboňa, Szöcs, Šidík, Šimko I., Tvrdá

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Adamec, Bureš, Devátý, Kaplanová, Kostya, Němec, Parkanová, Šolc

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Babálová, Boros, Bugár, Gémesi, Horský, Hrivák, Mečiar, Mišura, Molnár, Maric, Pánis, Posluch, Roman, Seman, Serenčéš, Slota, Sýkora, Vicen, Zelenay

(Řízení schůze místopředseda FS J. Stank)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, otváram posledný deň rokovania 16. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Všetkých vás srdečne vítam. Na programe ešte máme:

Sľub poslanca Štefana Bajnoka zo Snemovne národov,

Správu spoločného výboru pre dohodovacie konanie k vládnemu návrhu zákona o súdoch a sudcoch (tlač 678 a uznesenie tlač 730) a správu dohodovacieho výboru (tlač 730),

Voľbu predsedu Osobitného kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia a voľbu Generálneho inšpektora ozbrojených síl ČSFR (tlač 768 a 768 A),

Návrh zákona o združovaní v politických stranách (tlač 503 a uznesenie 735).

Správu ministra výboru pre životné prostredie Josefa Vavrouška o ochrane životného prostredia.

To je správa, ktorú ste dostali v priebehu schôdze. A potom by sme ešte mali prijať uznesenie k odpovedi na interpeláciu, ktorú prijala pani poslankyňa Petrová v časti, kde sme prerokúvali tento bod nášho programu.

Chce sa niekto k tomuto programu vyjadriť? Prosím, pán poslanec Haško.

Poslanec SN A. Haško: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som menom Verejnosti proti násiliu podal pozmeňovací návrh k nášmu programu. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa vyskytli pri voľbe Generálneho inšpektora, považujeme za potrebné, aby sa voľby uskutočnili na najbližšom zasadnutí, to znamená v septembri. Momentálna neprítomnosť väčšiny kandidátov nám sťažuje prácu, okrem toho máme legislatívnych zákonov dosť pred sebou, takže vás prosím o podporu. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Žiadate o vyňatie z programu? (Ano.) Ďalší návrh tu chcel predniesť poslanec Lux. Žiaľbohu ho tu nevidím.

(Hlasy z pléna: Je schůzka vedoucích klubů.) Nemôže jeho návrh predniesť niekto iný? Mal to byť návrh na zmenu programu. (Nikdo se nehlásí.) Ďalej sa hlási o slovo k programu pán poslanec Šedivý.

Poslanec SN F. Šedivý: Pane předsedající, já bych chtěl požádat o zařazení jednoho bodu do programu; a to velmi krátké, ale naléhavé interpelace na předsedu vlády.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Sú tu zatiaľ dva návrhy na zmenu programu. Jeden návrh sa týka zaradenia naliehavej interpelácie pána poslanca Šedivého a druhý sa týka vyňatia voľby Generálneho inšpektora z programu tejto schôdze a presunutia na 17. spoločnú schôdzu.

Ďalej sa hlási o slovo pán poslanec Motyčka.

Poslanec SN L. Motyčka: Pane předsedající, do dnešního programu je zařazen návrh zákona o politických stranách. Návrh tohoto zákona byl navržen na projednání na 10. července. Soustavně byl odkládán, až se dostal do posledního dne našeho jednání. Domnívám se, že dnešní den na projednávání takovéhoto závažného zákona je nedostatečný. Proto doporučuji, aby byl předložen na první týden jednání 17. společné schůze.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, ďakujem. Sú tu tri návrhy na zmenu nášho programu. Budeme o tom hlasovať. Ešte sa hlási o slovo pán poslanec Kučera.

Poslanec SL P. Kučera: Vážený pane předsedající, v souvislosti s návrhem kolegy poslance Motyčky, bych chtěl vyzvat plénum, protože návrh zákona o sdružování v politických stranách po konzultacích v radě politických klubů se zdá, že není ani dobře připraven, a chtěl bych vyzvat kolegy z ostatních klubů. Někteří již o této iniciativě vědí, abychom se během srpna, koncem srpna, před zářijovým jednáním výborů spojili k tomu, abychom připravili kvalitní tisk pro záříjové jednání o tomto velice důležitém a pro nás pro všechny klíčovém bodu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: To je výzva pána poslanca Kučeru, skôr adresovaná, z hľadiska organizačného, politickému grémiu, ale i vám všetkým. Inak v zásade návrh zákona je pripravený tak, že prešiel vybormi. Ale dôvody, ktoré tu boli uvedené, sú závažné, takže budeme o týchto návrhoch hlasovať. Najskôr budeme hlasovať o vypustení z programu voľby Generálneho inšpektora ozbrojených síl, ako to navrhuje pán poslanec Haško.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov, kto súhlasí s vypustením tohto bodu programu, resp. presunutím tohto bodu programu na 17. schôdzu. Hlasuje Snemovňa národov. Voľbu generálneho inšpektora vypustiť z dnešného programu.

(Hlasování v 9.36 hodin.)

Ďakujem. (78) Sedemdesiatosem.

Kto je proti? (0) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (9) Deväť sa zdržalo, traja nehlasovali.

Snemovňa národov tento návrh schválila.

Prosím poslancov Snemovne ľudu, kto je za vypustenie tohto bodu z nášho dnešného programu, z programu 16. spoločnej schôdze a presunutie na 17. spoločnú schôdzu?

(Hlasuje se.)

Ďakujem. (87) Osemdesiatsedem.

Kto je proti? (2) Dvaja.

Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem. (4) Štyria, dvaja poslanci nehlasovali.

I snemovňa ľudu tento návrh schválila. Federálne zhromaždenie nebude na 16. spoločnej schôdzi voliť Generálneho inšpektora ozbrojených síl a presúva tento bod na 17. spoločnú schôdzu.

Ďalší návrh, ktorý tu bol prednesený, je vypustiť z nášho programu návrh zákona o združování v politických stranách s tým, že tento návrh zákona bude presunutý na 17. spoločnú schôdzu, keby to bolo tak chápané a charakterizované ako uznesenie Federálneho zhromaždenia, presunúť na 17. spoločnú schôdzu. Prosím, pán poslanec Lux má faktickú poznámku.

Poslanec SN J. Lux: Já bych si dovolil navrhnout, aby to usnesení bylo ve smyslu na první polovinu příští schůze.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Pán poslanec Benda. Jeho poznámka bola totožná. Takže na prvý týždeň. Dajme to tak, že Federálne zhromaždenie sa uznieslo na tom, že z programu 16. spoločnej schôdze bude presunutý bod programu Návrh zákona o združování v politických stranách s tým, že bude prerokovaný v prvom týždni 17. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov.

Kto zo Snemovne národov súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stisne tlačidlo!

(Hlasování započato v 9.37 hodin.)

Ďakujem. (84) osemdesiatštyri.

Kto je proti? (0) Nikto nie je proti.

Kto sa zdržal hlasovania? (1) Jeden sa zdržal hlasovania.

Desať poslancov nehlasovalo. Snemovňa národov návrh prijala.

Prosím poslancov Snemovne ľudu, kto z nich je za presun tohto bodu programu na 17. spoločnú schôdzu.

(Hlasuje se.)

Ďakujem vám. (85) osemdesiatpäť.

Kto je proti? (4) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (7) Ďakujem.

Traja poslanci nehlasovali.

I poslanci Snemovne ľudu tento návrh prijali. Nebudeme dnes rokovať o návrhu zákona o združovaní v politických stranách, presúvame ho na prvý týždeň 17. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 292, SN č. 300)

Posledný procedurálny návrh, ktorý bol prednesený, je zaradiť do programu naliehavú interpeláciu, ktorú chce predniesť poslanec Šedivý. Naliehavá interpelácia na predsedu vlády, áno? Môžete stručne povedať, v akej veci, aby bolo poslancom jasné, prečo?

Poslanec SN F. Šedivý: Jde o porušování ústavního zákona číslo 556 o vymezení kompetencí mezi federací a republikami.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, porušenie kompetenčného zákona, to, čo interpeloval pán poslanec Šedivý a myslím, i pán poslanec Soldát, predsedu federálnej vlády. Či mu to umožníme, o tom budeme teraz hlasovať.

Kto teda súhlasí so zaradením tohto bodu do nášho programu, nech zdvihne ruku.

(Hlasuje se.)

  1. Šešťdesiatdva.

Kto je proti? (2) Dvaja.

Kto sa zdržal hlasovanie? (12) Dvanásť. Dvadsaťjeden poslancov nehlasovalo. Tento návrh Snemovňa ľudu prijala.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu. Kto súhlasí so zaradením tohto bodu do programu, nech zdvihne ruku.

(Hlasuje se.)

  1. Šesťdesiatjeden.

Kto je proti? (2) Dvaja.

Kto sa zdržal hlasovania? (28) Dvadsaťosem.

Šesť poslancov nehlasovalo.

Konštatujem, že Federálne zhromaždenie zaradilo do programu svojej 16. spoločnej schôdze naliehavú interpeláciu poslanca Šedivého na predsedu federálnej vlády.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 293, SN č. 302)

Ešte jednu procedurálnu otázku. Dostali ste správu ministra pre životné prostredie a minister Vavroušek chce k tomu predniesť úvodné slovo.

Hlási sa pán poslanec Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedající, nejen v tomto případě se nám stává, že přijde na program jednání záležitost, která se den před tím nezdůraznila nebo neuvedla do programu. Je pravda, že jsme tuto zprávu dostali, ale je to poměrně tlustý fascikl a nepočítali jsme s tím, že se bude dnes projednávat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Nebude sa prerokovávať. Nechcem to dávať schvaľovať do programu, len vás prosím o súhlas s tým, aby minister Vavroušek mohol k tejto správe predniesť krátke, asi desaťminútové úvodné slovo, za predpokladu, ze to bude časovo možné.

Ak teda nemáte námietky, chápem to ako váš súhlas, že umožníme ministrovi Vavrouškovi predniesť toto úvodné slovo.

Posledná vec sa týka toho, že by sme dnes mali zvoliť ôsmeho člena osobitného kontrolného orgánu a predsedu tohto osobitného kontrolného orgánu. V tejto súvislosti mám k vám jednu otázku, ktorá súvisí s prípravou tejto voľby - či súhlasíte s tým, aby predseda tohto kontrolného orgánu bol zvolený z tých dvoch poslancov, ktorí dostali najväčší počet hlasov. Nikde totiž nie je stanovené, akým spôsobom sa má voliť. Navrhujem teda, aby bol zvolený z tých dvoch z ôsmich poslancov, ktorí získali najväčší počet hlasov.

Kto súhlasí s tým, aby predseda Osobitného kontrolného orgánu Federálneho zhromaždenia bol zvolený z tých dvoch poslancov, ktorí získali najvčší počet hlasov, nech zdvihne ruku. Kto zo Snemovne ľudu s týmto postupom súhlasí?

(Hlasuje se.)

  1. Päťdesiatdva.

Kto je proti? (9) Deväť.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP