Čtvrtek 4. července 1991

3. den - čtvrtek 4. července 1991

(Pokračování schůze v 9.18 hodin.)

Přítomno: 126 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
55 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Adámek, Bakšay, Benčík, Čičmanec, Danihel, Dienstbier J. st., Dlouhý, Hanák, Hrušínský, Kavan, Kňažko, Konečný P., Krejcar, Langoš, Miller, Rajnič, Ropek, Ruml, Sahligerová, Šidík, Tarhoviská, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hladík, Mikan, Němec, Šolc, Šimečková, Štern

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Babálová, Bačinský, Čalfa, Gémesi, Hacaj, Kapitulíková, Klokner, Kontra, Krištofík, Mečiar, Mináč, Moric, Morovič, Muška, Polanský, Posluch, Slota, Syč, Sýkora, Viktorín.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, všetkých vás srdečne vítam a zahajujem tretí deň spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Obe snemovne sú uznášaniaschopné, a tak môžeme prikročiť k prejednávaniu ďalších bodov, ako to bolo oznámené včera v závere schôdze.

Na programe dnes máme dokončenie jednania o návrhu zákona o slobode náboženskej viery a postavenia cirkví a náboženských spoločností (tlač 469 a 719), ďalej návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 298/1990 Zb., o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných radov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého (tlač 676 a 723). Ďalej prejednáme vládny návrh štátneho záverečného účtu federácie a súhrn štátnych záverečných účtov za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku za rok 1990 a vládny návrh uznesenia (tlač 691) a ďalej vládny návrh zákona, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu k vysloveniu súhlasu Protokol o zmene Dohody o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce, vrátane štatútu tejto banky, podpísaný v Moskve dňa 18. decembra 1990 (tlač 667). Ďalej vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu k vysloveniu súhlasu Protokol o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky, vrátane štatútu tejto banky, podpísaný v Moskve dňa 20. decembra 1990 (tlač 668). Ďalej vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu k vysloveniu súhlasu Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Luxemburského kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmu a z majetku, podpísané v Luxembursku dňa 18. marca 1991 (tlač 669), ďalej vládny návrh, ktorým sa predkladá k vysloveniu súhlasu Federálnemu zhromaždeniu Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Fínskej republiky o podpore a ochrane investícií, Dohoda medzi ČSFR a Švédskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií a protokol k tejto dohode, Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií a Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi ČSFR a Španielskym kráľovstvom, to je tlač 680.

Ďalej očakávame vystúpenie prezidenta Talianskej republiky.

V prípade, že by vznikol časový priestor, tak prejednáme tiež správu generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho súdu a ministra vnútra ČSFR o stave a vývoji kriminality v roku 1990 a v 1. štvrťroku 1991.

Vážené kolegyne a kolegovia, pretože je potrebné, ako to včera vyjadrili niektorí predsedovia výborov, menovite pán predseda Tahy, aby výbory snemovní prejednali niektoré veci, ktoré boli zaradené dodatočne, alebo priamo do programu tejto našej spoločnej schôdze, budeme v utorok, to je 9. júla, jednať len dopoludnia a poobede by sa potom mohli uskutočniť schôdze výborov, podľa toho, ako ich jednotliví predsedovia zvolajú. Prosím predsedov výborov, aby využili tento čas k dopracovaniu tých problematických záležitostí, ktoré sú potrebné prejednať pre splnenie programu, ktorý sme si schválili na 16. spoločnú schôdzu.

Potom by to vypadalo tak, že v pondelok by sme prejednávali, v prípade, že by čokoľvek zostalo z dnešného programu, tak by sme postupovali podľa časového programu, ktorý bol uvedený v prehľade, ktorý ste dostali na úvod schôdze a v utorok by sme začali, alebo pokúsili sa prejednať vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia, pracovali by sme zhruba do 13.00 hodiny, potom by bola prestávka a obed a jednanie výborov. Tak, to je všetko k zahájeniu a k dnešnému programu.

Máte pred sebou pozmeňovacie návrhy k tlači č. 716, to bude základný dokument, ktorý bude predmetom nášho hlasovania v tejto chvíli, pretože máme na programe vládny návrh zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, tlač 649 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 719. V tomto bode len pripomínam, že sme ukončili rozpravu, vypočuli sme záverečné slovo podpredsedu federálnej vlády, spravodajcovia spracovali pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené do tlače, ktorú ste dostali dnes ráno, takže podľa tohto môžeme pokračovať.

S procedurálnou otázkou, zrejme, sa hlási pán poslanec Rajczy.

Poslanec SN L. Rajczy: (Poslanec hovořil v maďarském jazyce - překlad.) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem též podával pozměňující návrh, bohužel nevidím ho zde, kde jsou uvedeny pozměňovací návrhy. Nebudu se k tomu vracet, ale dovolte mi na závěr, protože jsem v mnoha případech v parlamentě nebyl vyslyšen, abych využil právo posledního slova - a v takovýchto případech to dovolí dokonce i soudce odsouzenému - abych citoval z knihy knih jeden citát: "Jestliže vás někde nepřijmou a jestliže neposlouchají vaše slovo, odejděte tamodtud a jako znamení žaloby oprašte si i prach z bot." A to udělám teď! (Potlesk.) (Poslanec Rajczy opouští zasedací sál.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu poslancovi Rajczymu. Túto situáciu stručne vysvetlí predseda Snemovne národov.

Předseda SN M. Šútovec: Rán Rajczy sa vyjadril slovami Písma, ja vám to chcem dešifrovať. Dnes ráno som dostal od neho list, v ktorom rezignuje na svoj mandát. (Potlesk.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Nesúviselo to s týmto bodom programu, ale myslím, že to má význam.

Takže budeme pokračovať v programe, respektíve v prejednávaní pozmeňovacích návrhov. Prosím pána spravodajcu Brodského, aby uviedol jednotlivé návrhy.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský: V úvodu chci ještě říci, pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, že pan poslanec Rajczy nepodal žádný návrh, alespoň já, ani můj kolega jsme nevyčetli, že by z jeho příspěvku vyplynul nějaký návrh, a písemně nepodal vůbec nic.

Včera jsme se sešli, všechny pozměňovací návrhy jsme seřadili, máte je před sebou, takže je třeba nyní rozhodnout podle zákona o jednacím řádu § 27 o tom, abychom pokračovali v odsouhlasení po jednotlivých ustaveních paragrafů. Ne, jak byly podávány tyto návrhy, ale vzhledem k logice podle paragrafů. To je první, co musíme nyní udělat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Áno, je tu návrh pána spravodajcu Brodského, s ktorým sa samozrejme stotožňuje i pán spravodajca Snemovne ľudu, poslanec Tomsa. Spravodajcovia navrhujú, aby sme o pozmeňovacích návrhoch hlasovali nie podľa poradia, ale podľa štruktúry zákona, teda podľa jednotlivých paragrafov.

(Hlasuje se v 9.29 hod.) Pýtam sa poslancov Snemovne národov. Kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (97) Deväťdesiatsedem. Ďakujem.

Kto je proti? (0) Nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (3) Traja. Ďakujem.

Deväť poslancov nehlasovalo. Snemovňa národov návrh schválila.

Teraz prosím poslancov Snemovne ľudu. Kto súhlasí, aby sme postupovali podľa paragrafov? (Hlasuje se.) (93) Deväťdesiattri. Ďakujem.

Kto je proti? (0) Nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (1) Jeden. Ďakujem.

Štyria poslanci nehlasovali.

Obe snemovne súhlasia, aby sa postupovalo podľa návrhu spravodajcov.

Prosím pána spravodajcu Brodského, aby pristúpil k prvému návrhu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský: První tři body - pozměňovací návrhy poslance Mandlera a Uhla souvisí. Doporučuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu poslance Mandlera - vypustit § 1 - 3, což je také návrh poslance Uhla, a tím by potom - v případě přijetí - se změnil i název zákona, který by zněl: "Zákon o postavení církví a náboženských společností". Zpravodajové spolu s navrhovatelem jsou toho názoru, že v navrhované zákonné úpravě by mělo být výslovně obsaženo, že tato úprava respektuje svobodu náboženské víry, že zakotvuje právo jednotlivců uplatňovat svobodně přesvědčení, svobodně je šířit i měnit.

Tím by se vyjádřily i přijaté mezinárodní závazky v návaznosti na demokratické tradice obsažené v právním řádu a také stanovení věkové hranice ve věcech rozhodování o náboženské výchově dětí odpovídá plně obecnému hledisku na mravní a rozumovou vyspělost dospělého člověka. Z toho důvodu nedoporučujeme přijetí tohoto návrhu.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Takže budeme hlasovať. Prosím, pán poslanec Mandler.

Poslanec SL E. Mandler: Domnívám se, že když byl přijat princip, že se bude postupovat podle paragrafů, mělo by se nejdříve hlasovat o prvním, a to proto, že i když by se vypustily paragrafy 1 až 3, ta první část neznamená, že by zákon pokrýval všechny konkrétní mechanismy, jakými se uskutečňuje svoboda víry a vyznání. V každém případě to jsou dvě věci, které nejsou zcela totožné.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: To je procedurálna poznámka, myslím, že je na mieste. Pán poslanec Mandler navrhuje, aby sa hlasovalo najprv o názve zákona, ktorý navrhuje zmeniť zákon o postavení cirkví a náboženských spoločností.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Počuli ste stanovisko spravodajcov. Budeme hlasovať o zmene názvu zákona, a to v Snemovni národov u poslancov zvolených v Českej republike.

(9.32 hod.) Kto z poslancov zvolených v Českej republike súhlasí s touto zmenou názvu, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (29) Dvadsaťdeväť. Ďakujem.

Kto je proti? (6) Šesť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (23) Dvadsaťtri. Ďakujem.

Ďakujem. Traja poslanci nehlasovali, návrh nebol prijatý v tejto časti.

Teraz prosím poslancov Snemovne národov zvolených na Slovensku, kto súhlasí so zmenou názvu, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo. (Hlasuje se.) (22) Dvadsaťdva. Ďakujem.

Kto je proti? (12) Dvanásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (16) Šestnásť. Ďakujem.

Ďakujem. Jeden poslanec nehlasoval. Snemovňa národov tento návrh neprijala.

Prosím teraz poslancov Snemovne ľudu, kto súhlasí so zmenou názvu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) (44) Štyridsaťštyri. Ďakujem.

Kto je proti? (21) Dvadsaťjeden. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (39) Tridsaťdeväť. Ďakujem.

Štyria poslanci nehlasovali a ani Snemovňa ľudu neprijala návrh pána poslanca Mandlera.

Prosím ďalší návrh, teraz už k § 1, to ste tu v podstate odôvodnili.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský: Vypustit § 1 - 3, bylo to už zdůvodněno.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Prosím poslancov Snemovne národov, zvolených v Slovenskej republike, kto súhlasí s touto zmenou, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (23) Dvadsaťtri. Ďakujem.

Kto je proti? (18) Osemnásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (8) Osem. Ďakujem.

Ďakujem. Dvaja nehlasovali, v českej časti nehlasovali štyria poslanci. Návrh nebol prijatý v Snemovni národov.

Teraz prosím poslancov Snemovne ľudu, kto z nich súhlasí s týmto návrhom? (Hlasuje se.) Ďakujem. (36) Tridsaťšesť.

Kto je proti? (22) Dvadsaťdva. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (43) Štyridsaťtri. Ďakujem.

Ďakujem. Sedem poslancov nehlasovalo, návrh nebol prijatý ani v jednej zo snemovní.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Brodský: Jako další je návrh poslance Grebeníčka, pořadové číslo 8, kdy navrhuje v § 2 odst. 1 doplnit (a tam si opravte): "vyznávání či nevyznávání náboženské víry nesmí být důvodem..." atd. Nejprve se chci zeptat, jestli pan poslanec Grebeníček souhlasí s takovou úpravou? (Ano.) Nedoporučujeme přijetí tohoto návrhu zejména proto, že tento zákon - o tom bylo už dost řečeno - upravuje onen zvláštní subjekt práva týkající se církví a náboženských společností. Nedoporučujeme.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Hlasujeme o návrhu pána poslanca Grebeníčka k paragrafu 2 v Snemovni národov.

(9.37 hod.) Prosím poslancov zvolených v Českej republike, kto súhlasí s týmto návrhom, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! (Hlasuje se.) (16) Šestnásť. Ďakujem.

Kto je proti? (17) Sedemnásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (24) Dvadsaťštyri. Ďakujem.

Ďakujem, dvaja poslanci nehlasovali.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP