Čtvrtek 30. května 1991

11. den jednání - čtvrtek 30. 5. 1991

(Jednání zahájeno v 9.06 hodin)
Přítomno:128 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
51 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Battěk, Branná, Dienstbier J.st.,Dlouhý, Dospíšil, Honner, Hubálek, Chýlek, Jambor, Kačer, Klaus, Kňažko, Kováč, Kroupa, Kukučka, Langoš, Mandler, Richter, Ropek, Rynda, Sahligerová, Savčinský, Suchánek, Šidík, Šimko, E., Tyl, Varga, Vidím, Záležáková, Žáček

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Doležal, Jílek, Měrák, Skalický, Toman

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Bellušová, Bugár, Čalfa, Dubček, Dusay, Glezgo, Kánis, Kulan, Kurťák, Mečiar, Mináč, Molnár, J., Moric, Novitzky, Pánis, Rajczy, Sándorová, Serenčéš, Slota, Šebej, Šedovič, Vicen, Zelenay, Zlocha

(Řízení schůze místopředseda FS J. Stank.)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, prajem vám dobrý deň a srdečne vás vítam na 11. dni 15. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. Budeme pokračovať v prerokovávaní ďalších bodov schváleného programu v tomto poradí. Podľa včerajšieho oznámenia predsedu Snemovne národov navrhujeme takéto poradie schválených bodov programu:

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb., o štátnom vyrovnávacom príspevku (tlač 641), vládny návrh zákona o druhom zvýšení dôchodkov v roku 1991 (tlač 642), informácie o plnení ústavného zákona o navrátení majetku KSČ a SZM ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (tlač 659) - t. j. dokončenie zo včerajška. Ďalej správa vyšetrovacej komisie Federálneho zhromaždenia pre objasnenie udalostí zo 17. novembra 1989 - tiež dokončenie hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a o uznesení. Ďalej návrh na zriadenie stálej spoločnej komisie pre ľudské práva a menšiny, návrh na vytvorenie spoločnej komisie snemovní pre nové organizačné usporiadanie a zlepšenie činnosti komisie Federálneho zhromaždenia, návrh na uznesenie k iniciatívnym návrhom na stanovenie pravidiel používania hlasovacieho zariadenia, tiež dokončenie. Ako posledný bod je správa o činnosti komisie poslancov pre prípravu novej Ústavy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Je predstava, žeby sme všetky tieto body dnes prerokovali, žeby Federálne zhromaždenie pracovalo, dokedy nebudú prerokované všetky body programu.

Predpokladáme, že zajtra budú samostatné schôdze snemovní a potom bude pokračovať ešte spoločná schôdza, ktorá by zvolila predsedu a podpredsedu iniciatívneho a petičného výboru snemovní a prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 173 o organizácii telovýchovy (tlač 664).

Taký je ostatok programu 15. spoločnej schôdze. Za predpokladu, že sa politické grémium dohodne, je možné, že aj v priebehu dnešného rokovania by mohla byť voľba predsedu a podpredsedu iniciatívneho a petičného vyboru.

Má niekto nejaké zásadné pripomienky k tomu, o čom som informoval? (Ne.) Nie sú.

Dovoľte, aby sme pokračovali bodom programu, ktorým je 12 vládny návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb., o štátnom vyrovnávacom príspevku (tlač 641).

Vítam medzi nami pána ministra federálnej vlády Petra Millera, ktorého súčasne prosím, aby návrh za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky odôvodnil.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, byl zpracován na základě opatření vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zrušení dotaci k cenám paliv a tepelné energie pro obyvatelstvo od 1. května. Vláda přitom současně rozhodla dopady této změny částečně kompenzovat, a to formou zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku, který byl do systému sociálních dávek zaveden od července 1990 v souvislosti se zvýšením cen potravin. Výše příspěvku je dosud jednotná a činí 140,- Kčs měsíčně.

Předloženým návrhem zákona se státní vyrovnávací příspěvek zvyšuje o 80,- Kčs měsíčně, tj. na 220,- Kčs u všech poživatelů důchodů a u osob, které splňují podmínku nezaopatřenosti pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné. Částečná kompenzace zvýšených nákladů se tedy navrhuje provést pouze u sociálně slabší skupiny obyvatel, tj. důchodců a rodin s dětmi, neboť u těch lze zásadně předpokládat nižší úroveň příjmů a též minimální možnost ke zmírnění důsledků zvýšených nákladů. V průměru činí zvýšení maloobchodních cen paliv a tepelné energie 111, - Kčs na osobu měsíčně. Přitom konkrétní dopad na jednotlivou domácnost je značně diferencovaný a závisí na typu bytu a vytápění.

Navrhované zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku by mělo pokrýt dopady na průměrnou domácnost na rodiny s dětmi ze 47 % a na průměrnou domácnost důchodců na 50 %. Vedle této navržené plošné úpravy se s ohledem na diferencovaný dopad na jednotlivé domácnosti předpokládá řešení naléhavých sociálních případů místními orgány prostřednictvím dávek sociální péče podmíněných sociální potřebností. Tato dotace je dále určena na pokrytí zvýšených nákladů obyvatelstva při odběru tepla ze zdrojů s kapacitou pod 6 megawattů.

Výše dotace činí celkem 1,7 miliardy Kčs a o konkrétním způsobu jejího využití rozhodnou orgány republik podle svých podmínek.

Navržená právní úprava se provádí formou novely zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku. Tento právní předpis sice obsahuje zmocnění ke zvýšení příspěvku formou nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, toto zmocnění vzhledem k výkladu článku 22 ústavního zákona o československé federaci, který ve věcech sociální politiky svěřuje federaci pouze zákonnou úpravu, nelze realizovat. Zmocnění se proto navrhuje vypustit.

Vedle zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku uvedeným sociálním skupinám se dále navrhují potřebné legislativní úpravy, které jsou nezbytné v souvislosti s tím, že bude existovat příspěvek v různých výších. Jedná se zejména o určení příslušnosti plátců příspěvků. Vzhledem k tomu, že ceny paliv a tepelné energie se již od 1. května zvýšily, je předložený návrh zákona pro svůj dopad na obyvatelstvo vysoce aktuální, a proto byl předložen ještě této plenární schůzi Federálního shromáždění. Účinnost zákona se navrhuje v nejbližším možném termínu, t. j. od července 1991. Aby nedošlo k finanční újmě v důsledku rozdílných dat účinnosti zákona o zvýšení cen paliv a tepelné energie, navrhuje se osobám, které splňují podmínky nároku na příspěvek ve vyšší míře, přiznat doplatek zpětně i za květen a červen 1991.

Prosím, aby Federální shromáždění předložený návrh na zvýšení státního vyrovnávacího příspěvku vzhledem k uvedeným důvodům schválilo.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem ministrovi Millerovi. Návrh prerokovali výbory sociálne a kultúrne, výbory ústavnoprávne a výbory pre plán a rozpočet obidvoch snemovní.

Prosím spravodajkyňu pani poslankyňu Danu Drešerovú, aby predniesla ústnu správu o výsledku rokovania o predloženom návrhu zákona za výbory Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně D. Drešerová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, Federální shromáždění dne 29. května rozhodlo, že na program své 15. schůze zařadí tisk č. 641. Výbory ústavně právní, výbory pro plán a rozpočet a výbory sociální a kulturní Sněmovny lidu projednaly vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206 z roku 1990, o státním vyrovnávacím příspěvku, který zdůvodnil pan Petr Miller, ministr práce a sociálních věcí České a Slovenské Federativní Republiky.

Výbory, kterým bylo projednání přikázáno, doporučily sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona. Vzhledem k tomu, že ve stanoviscích z výborů nebyly žádné připomínky ani pozměňovací návrhy, nebylo vám předáno písemné stanovisko ve smyslu § 39 odstavec 4 jednacího řádu Federálního shromáždění.

Jako společná zpravodajka výboru Sněmovny lidu doporučuji Sněmovně lidu schválit předložený vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku (tisk 641). Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslankyni Drešerovej. Výbory snemovne národov zvolili za spoločnú spravodsjkyňu pani poslankyňu Sonju Hlávkovú. Prosím, aby predniesla svoju spravodajskú správu.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně S. Hlávková: Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, dovoľte, aby som sa ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne národov pripojila k odporúčaniu spoločnej spravodajkyne výborov Snemovne ľudu pani Drešerovej a k zdvodneniu, ktoré uviedol pán minister Miller. Myslím, že nie je treba čokoľvek viac k tomu dodávať.

Rada by som však upozornila na to, že vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky tento vládny návrh zákona schválili. Ako spoločná poslankyňa výborov Snemovne národov odporúčam tejto snemovni prerokovať a schváliť predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb., o štátnom vyrovnávacom príspevku, a to bezo zmien. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem poslankyni Hlávkovej. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Písomne prihlásený nie je nikto. Kto sa hlási do rozpravy? Hlási sa poslanec Tomis a poslanec Rajczy. Slovo má poslanec Tomis.

Poslanec SN V.Tomis: Pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, právě jsme se dozvěděli od pana ministra, že zvýšení ceny za teplo a teplou vodu bude činit 111,- Kčs na osobu měsíčně.

Já jsem měl možnost tuto otázku projednávat s pracujícími několika závodů na Ostravsku. Většina těchto pracujících mi potvrdila, že mají v průměru na hlavu v rodině 600,- až 800,- Kčs měsíčně, nemluvě o technicích, kde se to pohybuje v částce kolem 1 000,- Kčs.

Jestliže má rodina 800,- Kčs na hlavu a zjistíme si, že dostane od inkasního střediska oznámení o zvýšení ceny za teplo a teplou vodu o 619,- až 750,- Kčs, což se stalo, tak to v průměru vychází na 160,- Kčs měsíčně na osobu. Když si od 600,- Kčs příjmu na hlavu v rodině odečteme 150,- Kčs, je to 450,- Kčs, když to odečteme od 800,- Kčs, je to 650,- Kčs.

Ptám se pana ministra, zda je přesvědčen o tom, že mohou být živi lidé s takovými příjmy, jestliže jim na hlavu vychází tato částka, která je hluboce pod hranicí potřebnosti a hluboce pod hranicí životního minima.

Mně tedy odpověděli jednoznačně, že nejdříve se musí najíst oni, protože budou chodit do práce, pak jejich děti, a pak budou moci státu platit to, co stát vyžaduje. Všichni řekli jednoznačně, že je třeba utahovat opasky, ale jenom tak, aby se nezaškrtily. Čili není možné, aby se to dávalo pod takovou částku, kterou nejsou lidé schopni platit. Řekli mně: "My chceme platit, ale my nemáme z čeho. "Je třeba, aby si to vláda uvědomila, stejně tak pan ministr a já nemohu s částkou 80,- Kčs jako vyrovnávacím příspěvkem souhlasit, ani pro důchodce, ani pro rodiny s dětmi.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Teraz má slovo pán poslanec Rajczy, kto sa ešte hlási?

Poslanec SN L. Rajczy: (Poslanec hovořil v maďarském jazyce.) Překlad:

Vážené dámy a pánové, budu velmi stručný, slibuji vám to. S velkým zadostiučiněním jsme si vyposlechli zprávu pana ministra o tom, že naše společnost obdrží podporu, a že to bude státní podpora, z toho co si stát vyprodukuje.

Mám otázku, která zní: "V jakém poměru je státní podpora se zdražováním? Pokud se jen podíváme na zvýšení cen například energie, tak se musím ptát, jaká je pravděpodobnost, že i staří důchodci si budou moci zabezpečit palivo na příští zimu, čili ptám se, jaké vláda vytvoří podmínky, aby ti, kteří mají nízké důchody, si mohli zakoupit topení na zimu 1991 - 1992? Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem. Kto chce ešte vystúpiť k tejto problematike v rozprave? Nikto sa nehlási, takže rozpravu vyhlasujem za skončenú. Prosím pána ministra Millera, aby na záver odpovedal na prednesené otázky.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Pan poslanec Tomis zde řekl, že na Ostravsku mluvil s pracujícími, kteří mu řekli, že mají na hlavu 600,- až 800,- Kčs. Chtěl bych se ale zeptat, pane poslanče, v jakých odvětvích to bylo, protože když jsem si to tak přepočítal, znamenalo by to, že na Ostravsku tříčlenná rodina by měla mít kolem 4 800,- Kčs. Pokud já vím, tak na Ostravsku v současné době je příjem na jednoho člověka přes 4 000,- Kčs. Samozřejmě, že existují některé skupiny obyvatel, či určitých profesí, že jeho příjem je o něco nižší, pak se to tedy bude řešit přes sociální potřebnost.

Chci položit otázku jinak. Pak v tom okamžiku se musíme ptát, proč tito pracující mají tak malé příjmy, v jakých pracují podnicích, v jakých organizacích. Není to jenom v tom, aby stát za každou cenu dotoval i nevýkonnost podniku, to bychom nikdy nenašli řešení, co chceme udělat. To znamená, zde je nějaká částka, která byla určena, tak je to pouze odstranění dotací, které byly do cen paliv a energií dávány, ale není to nějaká částka, která by nahrazovala nevýkonnost pracovníků nebo nevýkonnost těch podniků. Takto to postavit nemůžeme. Pokud se týká sociální potřebnosti, v současné době ještě platily staré údaje, které říkají, že na osobu je sociální potřebnost 800,- Kčs. Vydal jsem pokyn, aby sociální potřebnost byla vyšší než 800,- Kčs, aby byla 1 200,- Kčs.

V současné době by to znamenalo na tříčlennou rodinu 2 400,- až

3 000,- Kčs, pokud by tu nebyl člověk, který ještě studuje, tak by to bylo o 150,- Kčs vyšší.

Takže já si myslím, pokud nebudou mít tito pracující na to, aby si mohli zaplatit byt, pokud nevyprodukují organizace takové výrobky, aby jim mohly dobře zaplatit, pak se budou muset obrátit na úřad sociálního zabezpečení, který jim bude muset tuto částku prostě doplatit. Jiné řešení není.

Pan poslanec Rajczy, promiňte, já jsem začátek neslyšel, protože než jsem si nasadil sluchátka a než jsem si našel, kde je překlad, tak ten váš dotaz byl, v jakém poměru je zdražování k výši podpory. Při posledním zasedání Federálního shromáždění jsem upozorňoval, že poklesly reálné příjmy v průměru asi o 26 % oproti prosinci minulého roku. Pokud se týká důchodců, kterým navrhujeme další zvýšení důchodů, tak chci upozornit, že k 1. červenci budou nejnižší důchody se všemi příspěvky 1 800,- Kčs, a to čistého, a u těchto lidí bude toto zvýšení cen paliv a energií kryto z 50 %. Takže zejména tato skupina těchto důchodců by neměla mít žádné problémy. Pokud bude mít problémy, tak budou kryty opět ze sociální potřebnosti. Tato částka jim bude prostě poskytována.

Jiná otázka je, a také jsem o tom zde mluvil, pokud naše ekonomika bude mít takovou sestupnou tendenci jako má, jestli budeme mít ve státním rozpočtu dostatek prostředků, abychom mohli tyto potřebné skupiny obyvatelstva dále dotovat. Ale jinak já vám na tuto otázku skutečně, nezlobte se, neumím odpovědět, neboť to závisí na výkonnosti naši ekonomiky, a kdybych zde cokoli říkal, tak by to byla nějaká věštecká prognóza. Záleží to všechno na výkonnosti naši ekonomiky. To je všechno, děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu ministrovi Millerovi, žiadajú o záverečné slová spravodajcovia? Nežiadajú.

Mžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím všetkých poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie, u tohto zákona platí zákaz majorizácie, preto je obzvlášť potrebné, aby sa poslanci priľahlých priestorov dostavili do sály. Hlavne ide o poslancov Snemovne národov.

Vážené Federálne zhromaždenie, neboli predložené žiadne pozmeňovacie návrhy, takže pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromáždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 206/1990 Zb., o štátnom vyrovnávacom príspevku (tlač 241).

Konštatujem, že obidve snemovne sú uznášaniaschopné. Pri schvaľovaní tohto zákona platí zákaz majorizácie podľa článku 42 odstavec 2 písm. j.) zákona o československej federácii. To znamená, že v Snemovni národov hlasujú oddelene poslanci zvolení v Českej republike a poslanci zvolení v Slovenskej republike.

Najskôr budú hlasovať poslanci v Snemovni ľudu. Kto z poslancov Snemovne ľudu súhlasí z návrhom zákona podľa odporúčania spravodajkyne, nech zdvihne ruku! (Hlasuje se v 10.32 hodin.) (26) Dvadsaťšesť. Ďakujem.

Kto je proti? (0) Nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (1) Jeden.

Návrh bol v Snemovni ľudu schválený.

Teraz budú hlasovať poslanci Snemovne národov zvolení v Českej republike. Kto z nich súhlasí s návrhom zákona podľa odporúčania spravodajkyne, nech zdvihne ruku! (51) Päťdesiatjeden. Ďakujem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP