Pátek 17. května 1991

4. den jednání - pátek 17.5.1991

(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Přítomno:123 poslanců Sněmovny lidu
74 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu: Adámek, Bakšay, Baštigal, Bláha, Čič, Danihel, Dienstbier J. st., Jambor,Kakačka, Kapusta, Kessler, Kňažko, Kováč, Kříž, Kučera S., Langoš, Miller, Pobežal, Rajnič, Ropek, Suchánek, Šebek, Šepetka, Šimko E., Šimko I., Vandas, Žalud

Sněmovny národů zvolení v České republice: Arnošt

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Boros, Bugár, Čalfa, Dubček, Kanis, Mečiar, Moric, Pánis, Posluch, Slota, Sýkora, Zelenay

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS K. Viktorín.)

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, otváram štvrtý deň rokovania 15. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia a srdečne vás všetkých vítam.

V súlade so včerajším oznámením budeme teraz prerokovávať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov (tlač 232).

Poslanec SN P. Dostál: Vážený pane předsedající, chtěl bych využít svého práva podle § 16 zákona o jednacím řádu a požádat o změnu programu schůze. Myslím, že nemůžeme dále pokračovat v programu, pokud jako parlament nezaujmeme stanovisko k tomu, co se včera stalo na Smíchově. Prosil bych o změnu programu v tomto smyslu.

Predsedající místopredseda FS K. Viktorín: Prosím vás, zatiaľ nie sme uznášania schopní. Chýba časť poslancov. Dúfam, že poslanec Dostál bude súhlasiť s tým, aby sme najprv prerokovali aspoň jeden zákon, a potom by sme sa k tomu vrátili.

Nemôžeme hlasovať, budeme teda pokračovať v rokovaní.

Na programe máme

3

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov (tlač 232) a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 613),

ktoré podľa § 38 odstavec 4 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia predkladajú výbory hospodárske.

Prosím ministra hospodárstva pána Vladimíra Dlouhého, aby k návrhu zákona podal výklad.

Ministr hospodářství ČSFR V. Dlouhý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, upravuje postavení samostatně hospodařících rolníků, které není v našem právním řádu upraveno, což vedlo a vede v řadě případů k nejistotě v otázce jejich práv a povinností.

Přijetí zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů tuto situaci ještě zvýraznilo, protože zemědělská výroba byla ustanovením § 1 odstavec 2 z úpravy podle uvedeného zákona výslovně vyloučena zřejmě pro odlišnost zemědělské výroby od jiných druhů soukromého podnikání občanů.

Není jistě účelné například vázat činnost samostatně hospodařících rolníků na jejich registraci, tak jako u ostatních podnikatelů, ale na druhé straně je třeba zajistit jim takové právní postavení, aby ve srovnání s nimi nebyli v ekonomických vztazích znevýhodněni. Vzhledem k tomu přikročila vláda České a Slovenské Federativní Republiky k přípravě zákona, který má uvedenou mezeru odstranit.

Vaši pozornost bych chtěl obrátit na některé zásadní otázky, které jsou řešeny způsobem reagujícím na potřebu vytváření nezbytných podmínek pro činnost samostatně hospodařících rolníků.

Především vymezení pojmu zemědělská výroba se navrhuje tak, aby bylo možno odlišit postavení samostatně hospodařících rolníků na jedné straně od ostatních podnikatelů, na druhé straně od jiných občanů, kteří využívají zemědělsky půdu. Pod zemědělskou výrobou provozovanou rolníkem se rozumí činnost občana, který buď sám, nebo za pomoci jiných osob, rodinných příslušníků i zaměstnanců, vyrábí rostlinné nebo živočišné výrobky za účelem získávání trvalého zdroje příjmu, zejména jejich prodejem.

Do této činnosti se zahrnuje i poskytování příležitostních prací nebo výkonů v souvislosti se zemědělskou výrobou, při nichž využívá rolník prostředky a zařízení sloužící jinak zemědělské výrobě, například poskytování různých služeb.

V návrhu se nepočítá s tím, že by zemědělská výroba měla být výlučným zdrojem příjmů rolníka, takže může být souběžně zaměstnán. Pokud bude rolník vykonávat další podnikatelskou činnost, půjde o soukromé podnikání občana podle zákona č. 105/1990 Sb.

Možnost soukromě podnikat v zemědělské výrobě bude umožněna vlastníkům zemědělské půdy, dále i těm, kteří si na smluvním základě zemědělskou půdu pronajmou a konečně i těm, kteří ani na půdě nebudou hospodařit.

Celé pojetí návrhu zákona směruje k omezení formalit, pokud jde o výkon činnosti samostatně hospodařících rolníků, proto se jejich činnost neváže například na registraci tak, jak u ostatních podnikatelů podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů. Na druhé straně je třeba zajistit jim takové právní postavení, aby ve srovnání s nimi nebyli v ekonomických vztazích zvýhodňováni. Činnost samostatně hospodařícího rolníka bude podléhat jednoduché evidenci u obecních úřadů.

Tyto orgány budou vydávat osvědčení, které bude sloužit prokázání postavení samostatně hospodařícího rolníka všude tam, kde z něj bude vyplývat nárok v porovnání s jinými osobami, např. opatření federálního ministerstva financí o nákupu výrobků jednotlivě hospodařícími rolníky ze dne 29. června loňského roku.

Za předpokladu, že rolník bude zapsán též do podnikového rejstříku, bude oprávněn vlastním jménem k zahraničně obchodní činnosti podle příslušných předpisů stejně jako ostatní podnikatelé. Rolník bude moci zaměstnávat neomezený počet pracovníků. Jeho vztah k nim se bude řídit pracovně právními předpisy. Zemědělská výroba však bude provozována pouze jeho jménem a na jeho účet a jen on bude odpovědný vůči třetím osobám.

Důležité je i ustanovení, podle něhož se budou - stejně jako u ostatních podnikatelů - řídit hospodářským zákoníkem právní vztahy při provozování zemědělské výroby a v souvislosti s ní, které vzniknou mezi rolníky navzájem nebo mezi nimi a právnickými osobami včetně soukromých podnikatelů. Znamená to, že rolníci budou ve stejném právním postavení jako podniky, družstva a další organizace. Z toho budou vyplývat i některé povinnosti, např. povinnost vést účetnictví a chránit životní prostředí před škodlivými vlivy, které by mohly vyplynout z činnosti při zemědělské výrobě. I co se týče otázek vedení účetnictví, myslím, že je třeba hledět především na co největší jednoduchost. Pro ty rolníky, kteří chtějí obnovit hospodaření na svých usedlostech, je důležité ustanovení o náhradě živého a mrtvého inventáře v návrhu zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě.

Jeho smyslem je vytvořit možnost pro rozvoj zemědělské výroby rolníků, jejichž právním předchůdcům, zpravidla rodičům nebo prarodičům byl v období od února 1948 do 1. ledna 1990 v souvislosti s potlačováním individuálního sektoru v zemědělství bez náhrady odňat inventář, patřící k zemědělské usedlosti, tedy hospodářská zvířata, stroje a zařízení, zásoby a další. Povinnost vydat náhradu za živý a mrtvý inventář bude mít právnická osoba, která tyto věci převzala, nebo její právní zástupce podle pravidel zákona, který budeme projednávat příští týden.

Vzhledem k tomu, že se jedná o otázku, která velmi úzce souvisí s dalším rozvojem samostatně hospodařících rolníků, chtěl bych vás proto svým jménem i v zájmu celé zemědělské výroby požádat, abyste podpořili přijetí navrženého zákona. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem ministrovi Dlouhému. Návrh prerokovali výbory hospodárske, ústavnoprávne a výbory pre životné prostredie a poverili prednesením spravodajských správ poslanca Miroslava Tyla a poslanca Václava Humpála. Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov, aby predniesol spravodajskú spravu.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec V. Humpál: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předkládáme dnes společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

Tato novela se týká soukromých zemědělců, kterým jsme dlužni řádnou právní úpravu k jejich činnosti. Chtěl bych připomenout, že tato významná skupina našeho obyvatelstva a s ní celý tradiční obor pro generace budovaného odvětví národního hospodářství, byly vystaveny v minulém režimu masové perzekuci a systém soukromého zemědělství byl určen k likvidaci. Brutální a nelítostné metody, které provázely uskutečňování tohoto cíle zejména v 50-tých letech jsou dostatečně známy. Dnes, kdy stojíme před požadavkem úplného přechodu na tržní ekonomiku, který je spojen především s rozvojem soukromé iniciativy, je samozřejmé, že chceme napravit stav právní nejistoty u samostatně hospodařících rolníků a položit tak základy k rozvoji jejich hospodářství.

Federální vláda a příslušné výbory Federálního shromáždění navrhují doplnit zákon o soukromém podnikání občanů předloženými texty, které zahrnou mezi podnikatele soukromé zemědělce s tím, že řada paragrafů tohoto zákona pro ně ovšem platit nebude. Samostatně hospodařící rolníci mají sice společné, zejména trvalé získávání příjmů z individuální činnosti, mají však také řadu odlišností, z nichž nejpodstatnější vyplývá se sepětím zemědělské výroby s obhospodařováním půdy.

Objevily se také názory kodifikovat samostatně hospodařící rolníky samostatným zákonem, případně je zahrnout do připravovaného zákona živnostenského. V prvém případě by to znamenalo nové projednávání ve vládách a národních radách, a tedy ztrátu možná poloviny roku. K druhému názoru je třeba říci, že nepatřila ani podle dřívějších obchodně právních předpisů, ani podle současných zahraničních právních úprav k oborům živnostenského podnikání. Její provozování není vázáno proto na předpoklady, které musí být splněny pro získávání oprávnění k soukromému podnikání.

Zůstalo se tedy u novely, tak jak je v návrhu usnesení tisku č. 613 předložena. Jedná se o neodkladnost řešení a o to, aby v co nejkratší době byla překlenuta dosavadní mezera v tomto úseku právního řádu, a byly tak odstraněny pochybnosti o tom, jaké místo v nově se vytvářejících ekonomických vztazích samostatně hospodařícímu rolníkovi přísluší.

Předpokládaný návrh byl postupně projednán v zemědělské komisi Federálního shromáždění, ve výborech pro životní prostředí a ve výborech hospodářských. Samozřejmě také ve výborech ústavně právních.

Výbory ústavně právní vyslovily souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., upravený podle připomínek garančních výborů hospodářských. Šlo pouze o dvě úpravy s tím, že v bodě 6 návrhu výborů hospodářských bylo slovo "následujícího" nahrazeno slovem "běžného" - rozumí se roku - a v bodě 10 byla slova, tj. závěrečný paragraf, "dnem vyhlášení" nahrazeny slovy "prvního července 1991".

Doporučení výborů Federálního shromáždění dle mého názoru vhodně doplňují vládní návrh, a přispívají tak jednoznačně k výkladu jeho ustanovení.

Návrh projednaly všechny výbory České národní rady, kromě výboru imunitního a výboru mandátového a vyslovily s ním souhlas. Ve Slovenské národné radě projednaly návrh výbory ústavně právní a vyslovily s ním nesouhlas s tím, že se domnívají, že by měl být samostatně upraven a dále ho projednal výbor národohospodářský a rozpočtový, který s tímto návrhem vyslovil souhlas.

Předložený návrh této novely není složitý. Je však pro soukromé zemědělce důležitý ekonomicky a pro všechny pak v naší nové historii důležitý politicky. Doporučuji proto jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů navrhovanou novelu zákona o soukromém podnikání občanů (tisk 232) ve znění návrhu usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 613) přijmout. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem poslancovi Humpálovi, prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne ľudu, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Tyl: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, za Sněmovnu lidu se ztotožňuji se zprávou kolegy Humpála a také doporučuji, aby tato novela ve znění předloženém ve změnách tisku 613 byla přijata.

V diskusi o jednotlivých paragrafech budu mít dva drobné, doufám, že technické doplňky, které se týkají nového § 12 f) a 12 g). To je k tomu všechno. Děkuji.

Predsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem pánu poslancovi Tylovi. Otváram rozpravu. Doteraz sa nikto písomne neprihlásil. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Pán poslanec Vosček.

Poslanec SN J. Vosček: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, ja samozrejme podporujem vládny návrh novely zákona č. 105/1990 Zb., o súkromnom podnikaní občanov.

Mám k nemu jednu usmerňujúcu pripomienku, a síce k § 12 e). Prvá veta, ktorá je fakultatívna, to znamená, že súkromne hospodariaci roľník sa môže zapísať do registra, nezodpovedná zneniu druhej vety, ktorá mu ukladá právnu povinnosť tohto zápisu. Kvôli zosúladeniu navrhujem, aby druhá veta znela takto:

"Návrh na zápis môže v takomto prípade podať k začiatku kalendárneho roku, najneskôr do 15. februára: Zbytok vety by už zostal. Ide o to, aby celé znenie bolo v súlade a ono by to i korešpondovalo so znením § 13 odstavec 3 novelizovaného zákona. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Svoje pozmeňovacie návrhy dáte písomne. Ďalej sa prihlásil poslanec Jedinák.

Poslanec SL Z. Jedinák: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k předloženému návrhu zákona. Osobně se domnívám, že uvedená předloha zákona reaguje na mezeru, která v našem zákonodárství byla v tom směru, že zákon č. 105/1990 Sb. neobsahoval ustanovení o výkonu soukromé činnosti zemědělskými a družstevními rolníky. Proto se domnívám, že taková právní úprava je nezbytná i s ohledem na připravované zákony, týkající se zemědělského družstevního majetku.

Dovolte mi, abych se s některými problémy obrátil na zástupce navrhovatele, aby některé sporné problémy byly objasněny. Zákon totiž zavádí odlišnou konstrukci povolování této soukromé činnosti oproti zákonu č. 105/1990 Sb. Domnívám se, že v některých aspektech tento nový systém, tedy povolování, pouze vydávání osvědčení, může znevýhodnit postavení rolníků oproti jiným osobám, které vykonávají soukromou činnost, která je upravena zákonem č. 105 z roku 1990.

Proč se tomu tak domnívám? Jde zejména o to, že osvědčení budou vydávat obecní úřady. Zde je rozdíl proti zákonu č. 105 z roku 1990, podle kterého rozhodují živnostenské úřady. Domnívám se, že na straně státních orgánů, tedy obecních úřadů, vzniknou problémy s vydáváním osvědčení. Tyto orgány nemají takové personální a jiné zabezpečení jako živnostenské úřady. Domnívám se, že to také zneprůhlední informační toky.

V této oblasti soukromého podnikání je nutná výměna celé řady informací, zejména mezi finančními orgány, orgány nemocenského a finančního zabezpečení. Tím, že budou rozhodovat o registraci, tedy o vydávání osvědčení obecní úřady, domnívám se, že dojde ke zpomalení toku celé řady informací, než by tomu bylo, kdyby o registraci rozhodovaly živnostenské úřady.

Dalším problémem je to, že soukromý podnikatel, kterému je odmítnuta registrace, má možnost odvolání k obecnému osudu. Tento zákon takový případ neumožňuje, nezná ho a jedná se o vydávání osvědčení. Domnívám se, že tato ustanovení v praxi budou vyvolávat řadu problémů. Zákon totiž nepamatuje na případ, že obecní úřad odmítne vydat osvědčení.

Pokud bychom v tomto zákoně zavedli obecný režim pro zemědělskou výrobu tak, jak je v zákoně č. 105 z roku 1990, domnívám se, že by garance těm, kdož chtějí soukromě hospodařit, byly dány mnohem důslednější a větší. Děkuji za pozornost.

Předsedající místopředseda FS K. Viktorín: Ďakujem. Ďalej sa prihlásil do rozpravy poslanec Rajczy. Poslanec SN L. Rajczy: (Poslanec hovořil v maďarském jazyce - překlad). Musím projevit hlubokou lítost. Když jsem studoval tento návrh zákona, opět mám před sebou takový návrh, který vlastně omezuje rolníky ještě více než dřív. Když se na tento návrh zákona podíváme je jednoznačné, že bývalý návrh zákona nedělá rozdíl mezi zemědělci a jinými zaměstnanci. Tento návrh zákona by měl rozšířit zákon č. 105/1990 Sb. Zákon představuje obrovské zatížení zemědělců, protože jejich postavení a situaci nevylepšuje, ale v mnohém ji zhoršuje.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP