Úterý 14. května 1991

1. den jednání - úterý 14. května 1991

(Jednání zahájeno ve 14.12 hodin.)

Přítomno:134 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
68 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Baštigal, Borguľa, Čič, Dienstbier J.st., Dlouhý, Klaus, Kňažko, Kováč, Kovář, Kvačkaj, Langoš, Ropek, Sahligerová, Suchánek

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Kaplanová, Mečl, Šolc, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Kanis, Mečiar, Molnár, Pánis, Slota, Zelenay

(Řízení schůze první místopředseda FS Z. Jičínský)
Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, všechny vás srdečně vítám a zahajuji 15. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů šestého volebního období Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. Vítám členy federální vlády a zvláště nového ministra spojů pana ing. Emila Ehrenbergera.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla konat společnou schůzi sněmoven. Pořad schůze jste obdrželi a dnes vám byl rozdán návrh postupu projednávání jednotlivých bodů, který se mírně liší od původní pozvánky. Návrh vychází ze stavu, jak jsou jednotlivé návrhy připraveny. V návrhu postupu je jako třetí bod uvedena novela zákona o soukromém podnikání občanů. Protože ministr Dlouhý, který by tento návrh měl zdůvodnit, je v současné době v zahraniční, doporučuji, abychom tento bod přesunuli na pátek.

Dále bych chtěl ještě informovat, že předseda FS obdržel do 10. května 1991 písemná oznámení o ustanovení poslaneckých klubů se jmény a příjmeními členů klubů v souladu s § 8 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění. Během schůze dostanete přehled o složení těchto klubů do lavic. Chci vám sdělit, že tyto seznamy jsou už zapracovávány do sčítacího zařízení, takže ve výstupech o hlasování bude u každého poslance uváděn poslanecký klub podle současné situace. Tím je zároveň zodpovězena jedna z připomínek z minulé společné schůze sněmoven.

Ještě bych chtěl říci, že v původní pozvánce byla navíc zpráva o situaci na hraničních přechodech České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 570). V postupu již tato zpráva navržena není, protože je třeba vyžádat k ní ještě stanoviska dalších orgánů. Byla by projednávána na příští schůzi obou sněmoven.

Ptám se poslanců a poslankyň, zda mají k navrženému pořadu schůze nějaké připomínky? Prosím pana poslance Hubálka.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo, dámy a pánové, jsem pověřen organizacemi Konfederace politických vězňů, abych požádal o zařazení na program této společné schůze návrh zákona o době nesvobody podle tisku 517 A. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan poslanec Kříž.

Poslanec SL E. Kříž: Vážený pane předsedající, vážení páni kolegové, společně s kolegou Konečným si dovoluji předložit návrh, aby přesto byla zařazena na program jednání zpráva o situaci na hraničních přechodech, a aby k tomu bylo učiněno usnesení, poněvadž situace v pohraničních oblastech, která se týká právě nejen oblastí s hraničními přechody, ale celé oblasti pohraniční, je velmi, velmi napjatá a nemyslím si, že máme čas na to, aby se některé takzvané orgány tím sáhodlouze zabývaly spisovatelskou formou. Situace se musí řešit a my k tomu musíme dát podnět.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, chtěl bych se zeptat, zda společná schůze bude zasedat i v pondělí příští týden. Ve výborech branně bezpečnostních jsme projednávali návrh zákona o Federální bezpečnostní informační službě a tento návrh se nám nepodařilo díky množství pozměňovacích návrhů projednat. Zbývá probrat asi 10 paragrafů a chtěli bychom, aby tento návrh zákona byl projednán touto společnou schůzi. Máme však obavu, že se nám ho nepodaří projednat. Jestliže příští týden nebude společná schůze jednat,... (Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Bude jednat příští týden.)... V tom případě žádám, aby před projednáváním zákona o Federální bezpečnosti a informační službě byla společná schůze na jeden den přerušena, abychom mohli dokončit jednání.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: V pondělí schůze není. Platí ustanovení jednacího řádu, nežádali jsme o změnu. Předpokládá se, že v pondělí budou zasedat kluby, případně výbory, ale ne plénum Federálního shromáždění.

Poslanec SL M. Malý: Pokud je pondělí volné, žádám, aby byly svolány výbory branně bezpečnostní na pondělí.

Poslanec SN L. Rajczy: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážený pán predsedajúci, žiadosť na kanceláriu Federálneho zhromaždenia aj žiadosť na predsedu Snemovne národov pána Šútovca som podal, aby bolo zabezpečené tlmočnícke zariadenie podľa § 21 odstavec 2 Rokovacieho poriadku. Podal som žiadosť na patričných miestach. Bohužiaľ, ako vidím, nestalo sa tak. Musím konštatovať hrubé porušenie zákona o rokovacom poriadku a žiadam vás, ctihodný zákonodarný zbor, aby ste uvážili, či sú potrebné zákony vôbec na tejto pôde, keď porušujeme zákony tu v parlamente. Ďakujem.

Poslanec SN V. Mikan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji jménem skupiny poslanců zařadit na pořad jednání návrh pro předsednictvo Federálního shromáždění na zřízení komise pro mládež, tělovýchovu a sport. Zásadním důvodem pro to je, že neformální skupina poslanců pro podporu tělovýchovy a sportu už delší čas funguje.

Dále, že zde, ve Federálním shromáždění je skupina pro podporu skautů a junáka. Obdobné výbory či komise jsou obvyklé i v jiných parlamentech a také Rada Evropy má podkomisi pro mládež a tělovýchovu. Zástupci sportovních a tělovýchovných organizací hledají kontakty ve Federálním shromáždění a tuto myšlenku vítají.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan poslanec Konečný.

Poslanec SL P. Konečný: Chtěl bych se především zeptat, co vedlo předsednictvo Federálního shromáždění k tomu, že se nezachovalo podle usnesení z konce 14. společné schůze, kde bylo řečeno panem poslancem Mackem, že politické grémium se dohodlo, že posledních pět bodů ze 14. společně schůze bude prvních pět bodů na 15. společné schůzi.

Druhá věc se týká programu, a to bodu 25., který byl obsažen v programu 14. společné schůze na základě usnesení Federálního shromáždění, na základě usnesení sněmoven. Jednalo se o tisk č. 489. Pokud předsednictvo navrhlo do programu ještě tisk 586, to je další iniciativní návrh, takový protinávrh, je třeba, aby tento návrh byl v jiném bodu, protože to je návrh předsednictva, nikoli sněmoven. To by se nemělo směšovat. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Snad na vysvětlenou, program této schůze byl dokončen posledním politickým grémiem, či-li ty změny oproti minulému programu byly schváleny tak, že jsme se řídili hlediskem jistého věcného zařazení jednotlivých bodů.

Poslanec SL P. Konečný: Ale já si myslím, prosím vás, že usnesení sněmovny má samozřejmě vyšší závažnost, než usnesení politického grémia, které je jen poradním orgánem. To znamená, že nejdříve bychom měli revokovat své usnesení ze 14. společné schůze a potom teprve můžeme přistoupit ke změně v pořadu bodů programu.

Je to sice technický problém, ale myslím, že by především předsednictvo mělo respektovat usnesení sněmovny a ne je nějakým způsobem takto nabourávat.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane kolego, rád bych vám připomněl, že nikdy předchozí schůze sněmovny neschvaluje celý program další schůze, protože ten se ukáže až v průběhu dalších jednání. Či-li ten program, který byl minule schválen, je východiskem pro stanoveni tohoto programu schůze, ale není to definitivní program. Tak to není. Kdo se dále hlásí?

Poslanec SN L. Kvasnička: Vážené Federálne zhromaždenie, chcel by som sa prihovoriť, pokiaľ ide o návrh pána Hubálka. Tento návrh údajne vláda prerokovala, ale neodporučila z dôvodov, že obdobie neslobody sa nedá vtesnať do jednej vety. Keby to naozaj bolo tak, tak potom ani tá tabuľa o tom, že T. G. Masaryk sa zaslúžil o štát, by nemohla visieť na stene Federálneho zhromaždenia. O ňom bolo napísaných veľa kníh a pritom sa tá vec dala vyjadriť jednou vetou.

My sme túto vec prerokovali v našom klube KDH, mimo toho aj v brannom a bezpečnostnom výbore, kde táto vec prešla a bolo odporúčané, aby to bolo prejednané. Tak sa prihováram za to, aby ako to navrhol pán Hubálek, aby sa tento bod zariadil do programu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Budeme o tom hlasovat. Kdo se dále hlásí s připomínkami programu schůze? Pan poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, podávám návrh, aby někdy na závěr této společné schůze byl zařazen zatím obecně formulovaný bod "Rekonstrukce a doplnění orgánů Federálního shromáždění".

Zdůvodňuji tento návrh tím, že původně bylo navrhováno, aby dnes byla tato rekonstrukce a doplnění provedeno na oddělených schůzích Sněmovny lidu a Sněmovny národů a potom, aby při zahájení společné schůze obou sněmoven byly eventuálně provedeny ty kroky, které musí provést obě sněmovny společně.

Vzhledem k tomu, že poslední politické grémium bylo seznámeno se situaci, podle níž není zatím dostatečně připraven a dostatečně politicky projednán celý tento proces doplnění chybějících funkcionářů, případně odvolání některých a nahrazení jinými, byly, alespoň ve Sněmovně lidu, tak jak to odpovídá dohodě politického grémia, oddělené schůze sněmoven přerušeny a mají pokračovat někdy v závěru tohoto společného zasedání.

Protože je pravděpodobné, že na těchto schůzích sněmoven nebudou moci být všechny věci dořešeny, a že některé budou muset být řešeny na společné schůzi, navrhuji zařadit do programu tento bod.

Dále ještě mám dotaz na předsednictvo Federálního shromáždění, jaký je osud zákona o referendu? Omlouvám se, vím, že jsme byli na politickém grémiu o čemsi informováni, ale osud tohoto zákona je natolik proměnlivý, že bych prosil, abychom před definitivním schválením programu byli seznámeni se současným stavem, eventuálně s důvody, proč nelze tento zákon, pokud jsem správně viděl v programu, proč nelze tento zákon zařadit na program této schůze. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, poslanec Skalický.

Poslanec SN J. Skalický: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždění, naše veřejnost již několik týdnů s napětím a s jistým znepokojením sleduje, a poslanci Federálního shromáždění spolu s ní, jednání politických reprezentací o přípravě ústav. Nedomnívám se, že bychom měli postupovat takovým způsobem, jako jsme postupovali loni na podzim, když jsme nechali jednat reprezentace a Federální shromáždění se do procesu schvalování změn kompetenčního zákona zapojilo až na poslední chvíli.

Proto navrhuji, aby byl pořad této schůze doplněn o bod "Zpráva politické komise pro přípravu ústavy". Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má pan poslanec Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Já bych měl protinávrh, pane předsedající, k návrhu pana poslance Bendy, neboť se domnívám, že nelze směšovat dvě věci, doplnění předsednictva a předsedů výborů a rekonstrukci předsednictva parlamentu. To jsou dvě odlišné věci. Doplnění je záležitost samozřejmě nutná, o rekonstrukci nejsme všichni poslanci přesvědčeni, či-li bychom měli mít demokratické právo se k tomuto bodu vyjádřit zvlášť.

V tom případě dávám návrh, aby rekonstrukce, má být navržena jako zvláštní bod, byla pojata pouze jako rekonstrukce. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Ještě se někdo hlásí s připomínkami k programu? Pan poslanec Konečný.

Poslanec SL P. Konečný: Pane předsedající, tady v té druhé verzi programu chybí bod "Různé". "Odpovědi na interpelace a interpelace poslanců". Promiňte, interpelace tam jsou, ale není tam bod "Různé”.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Na schůzi parlamentu nebývá bod "Různé", bývají tam konkrétně stanovené body, o kterých se jedná, ale ne jako bod Různé.

Poslanec SL P. Konečný: Dobře, tak v tom případě navrhuji zařazení bodu programu, ve kterém se bude hlasovat o iniciativním návrhu poslanců na zřízení komise pro dohled nad prací Kanceláře Federálního shromáždění.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Mám jenom na vás dotaz, pane kolego, byl podán takový návrh na vytvoření této komise?

Poslanec SL P. Konečný: Ten parlamentní tisk ještě nemá svoje číslo, bude podán v průběhu této společné schůze s tím, že ten tisk je, ale nebyl ještě podán oficiálně.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím, ještě se někdo hlásí s připomínkami k programu? Takže budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Ještě bych dal slovo panu předsedovi Sněmovny národů Šútovcovi ve věci vysvětlení stanoviska pana poslance Rajczy.

Předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, poslanec Rajczy tu predniesol príspevok, ktorému sme všetci nerozumeli. Pánu poslancovi Rajczimu išlo o to, aby uplatnil svoje ústavné právo a požaduje prítomnosť tlmočníka z maďarského jazyka do slovenčiny alebo do češtiny na schôdzi pléna Federálneho zhromaždenia.

Táto jeho žiadosť je naprosto legitímna, ale včera okolo 15.00 hodiny ju povedal prvýkrát. Nepodal ju písomnou formou, len ústne. Okamžite som sa spojil s vedúcim príslušného odboru Kancelárie Federálneho zhromaždenia a požiadal som ho, aby tlmočenie z maďarčiny zabezpečil.

Dnes som sa pána poslanca Rajczyho opýtal, či potrebuje tlmočníka. Okamžite. Povedal, že si nie je istý. V každom prípade som zariadil, aby tu tlmočník bol, formou zmluvy o dielo, už zajtra. Oznamujem ďalej, že od piatku bude tlmočník z maďarského jazyka trvalo prítomný. Pôjde o formu kabínového tlmočenia zo sluchátok. Skôr sa to nedá zaistiť z pochopiteľných dôvodov.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Prosím, pan kolega Rajczy.

Poslanec SN L. Rajczy: Nerád rozširujem túto diskusiu, ale mám taký dojem, že sa tentokrát pán predseda celkom nepriblížil k skutočným udalostiam, ako sa to stalo. Totiž 18. apríla som podal ústne vo výbore takú žiadosť. O tom sú záznamy. Mám taký dojem, že aj keď som to písomne nepodal, je postačujúce, že vo výbore sú záznamy.

Ináč, na okraj: Skoro každý deň, ako sme zasadali vo výbore brannobezpečnostnom, som žiadal, aby to rešpektovali aj členovia alebo predsedajúci vo výbore.

Môžem vám oznámiť na záver ešte toľko, teraz neviem presne funkciu - či tajomník alebo iná funkcia vo Federálnom zhromaždeniu, pán Stehlík dostal odo mňa písomnú žiadosť. Nebolo jej dodnes vyhovené. Ďakujem.

Poslanec SN P. Kulan: Teraz o niečom inom. Chcel by som požiadať, pán predsedajúci, aby bolo možné do zajtra vypracovať nový zasadací poriadok. Ako iste viete, hnutie za Demokratické Slovensko bolo zaregistrované na ministerstve vnútra ako samostatný politický subjekt. Toho času sa nachádza zrejme v opozícii. Takže neviem, či by bolo vhodné, aby sme miešali dva, celkom iné politické subjekty.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Pan poslanec Moric.

Poslanec SN V. Moric: Vážené dámy, vážení páni, nechcem sedieť s pánom poslancom Molnárom. Ďakujem. (Smích v sále.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pan poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážené předsednictvo Federálního shromáždění, teď bych prosil, aby před hlasováním o doplňovacích návrzích k programu byla zodpovězena má otázka o osudu návrhu zákona o referendu. To za prvé.

Za druhé. Vzhledem k tomu, že pokud je mi známo, není potřeba doplnit žádné místo, žádnou funkci ve Federálním shromáždění, kterou by bylo nutné volit na společné schůzi obou sněmoven, tak stahuji svůj návrh, nebo se ztotožňuji s pozměňovacím návrhem poslance, který vystoupil po mně a navrhují zařadit bod rekonstrukce vedení Federálního shromáždění (nikoli doplnění). To proběhne na oddělených schůzích sněmoven. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP