Čtvrtek 28. března 1991

6. den - čtvrtek 28. března 1991

(Jednání zahájeno v 9.08 hodin.)

Přítomno:131 poslanců Sněmovny lidu
68 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
62 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Andelová, Bakšay, Bartončík, Battěk, Dienstbier J. st., Jambor, Jurečka, Kapusta, Kňažko, Krejcar, Kudláček, Kvačkaj, Langoš, Magyar, Miller, Pospíšil, Šepetka, Tyl

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Burian, Devátý, Maštálka, Mikule, Patočka, Petrová, Šolc

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Ambros, Čalfa, Kočtúch, Kulan, Mečiar, Miklós, Molnár, Seman, Slota, Suchán, Sýkora, Šútovec, Zelenay

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS J. Stank)

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, všetkých vás srdečne vítam. Pokračujeme 6. pracovným dňom 14. spoločnej schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vítam členov federálnej vlády, pána ministra Dlouhého a pána ministra Klausa.

V utorok vám bola rozdaná parlamentná tlač 538, ktorá sa týka Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Vláda požiadala o prerokovanie tohto návrhu ešte na tejto spoločnej schôdzi. Vzhľadom na to, že vo výboroch vznikli určité dotazy, prípadne pochybnosti, prosil by som pána ministra Klausa, aby stručne odôvodnil, prečo vláda požiadala o prejednanie teraz. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážené Federální shromáždění, dovolte, abych vás jménem vlády poprosil o možnost projednat tento materiál na dnešní jednání Federálního shromáždění. Dostali jsme se trochu svou vinou, trochu nedoceněním, že ostatní země to už udělaly, do časového presu a bylo by velmi dobré, kdybychom mohli ratifikovat tuto Dohodu ještě před 31. březnem. Důvody našeho pozdního předání - řekl bych - byly víceméně problémy nespojené s vlastním problémem ratifikace. Byly to důvody spojené s obsazováním jednotlivých míst v Evropské bance po rekonstrukci a rozvoj a my jsme - přiznávám se - nechali to pohromadě s problémem ratifikace. Měli jsme velké obtíže, byli jsme žádáni, abychom dodali postavy na osoby více prezidentů, výkonných ředitelů. Týdny a měsíce jsme hledali tyto osoby. Dosud s tím máme velké problémy. Přiznávám se, že jsme to měli v jedné "škatulce" a nedostatečně včas jsme to oddělili od vlastního problému ratifikace. Nyní jsme tyto otázky dořešili a předkládáme vám tento dokument ke schválení.

Ve dnech 15. a 16. dubna se předpokládá slavnostní zahájení chodu této banky. Pan prezident Václav Havel byl požádán francouzským prezidentem Mitterandem, aby na tomto úvodním setkání sehrál klíčovou roli za všechny země, které budou zeměmi přijímajícími půjčky Evropské banky. Bylo by velmi nepříjemné, kdybychom do té doby měli nějaký ratifikační problém. Opravdu nemám, co bych k tomu více dodal. Omlouvám se a prosím, aby bylo možné to dnes projednat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu ministrovi Klausovi, chcel by som konštatovať, vážené kolegyne a kolegovia, že včera ste boli informovaní o tom, že dnes zaradíme tento bod do nášho programu. Vzali sme to na vedomie. Výbory túto tlač prejednali včera po obede, takže sme pripravili tento dokument. Má niekto námietky voči tomu, aby sme to zaradili do programu? (Námietky neboli.) Námietky nie sú.

Dovoľte, aby sme pristúpili k jeho prerokúvavaniu.

Vládny návrh, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu na vyslovenie súhlasu Dohoda o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj, podpísaná v Paríži 29. 5. 1990, a vyhlásenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa článku 54 odstavec Dohody (tlač 538).

Predkladá federálna vláda a odôvodní minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Václav Klaus. Prosím, aby sa ujal slova.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážení poslanci, vážený pane předsedo, dovolte, abych řekl pár úvodních slov k projednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj ve Federálním shromáždění. Naším úkolem je dnes tuto Dohodu schválit. Dnes nemáme žádnou zásadní šanci, abychom tuto Dohodu nějakým způsobem měnili, ovlivňovali, pokoušeli se upravit jednotlivé paragrafy této dohody.

Tato dohoda vznikla jako výsledek velmi složitého jednání, kterého jsem se já sám za Československo mnohokráte zúčastnil. Vznikla jako kompromis mezi návrhem evropských společenství, návrhem dalších zámořských účastníků této Dohody a návrhy, které vycházely z recipientských zemí střední a východní Evropy.

Na spoustě jednáních probíhajících zejména v první polovině loňského roku, byl nalezen tento vyvážený kompromis, který definuje hlavní cíle banky, definuje hlavní postup, jak tato banka bude fungovat a definuje podmínky, za jakých může poskytovat úvěr těm šesti recipientským zemím. Podstatná věc je, že základním principem oblastí, na které bude tato banka zaměřovat svou činnost, je rozvoj infrastruktury, rozvoj soukromého sektoru, finanční a úvěrová účast v jednotlivých podnicích, rozvoj finančních institucí a kapitálových trhů a oblast ochrany životního prostředí. Toto bylo nakonec dohodnuto, ač banka začínala s vizí výlučné podpory soukromému sektoru. Postupně byl závěr této banky rozšiřován a vyústil nakonec do těchto pěti oblastí oproti původnímu užšímu návrhu.

Domnívám se, že tato banka, která bude regionální bankou, Evropskou bankou, která bude obdobná v tomto smyslu jako je třeba banka asijská, takže je to jistá specializovaná instituce, jejíž úvěry bude možné využívat v Československu i v dalších zemích střední a východní Evropy.

Byl jsem tázán včera ve výborech, jaká je její podobnost s Mezinárodním měnovým fondem. Chtěl bych říci, že s Mezinárodním měnovým fondem je to zcela nepodobná instituce, ale je to instituce podobná do určité míry, konkurenční nebo spíše doplňková, se Světovou bankou.

Československo podle našeho vkladu do této banky má hned po Sovětském svazu spolu s Jugoslávií a Polskem největší podíl a tomu také může odpovídat to, co od této banky může dostat. Podíl Československa, který je shodný s Polskem a Jugoslávií, zeměmi s daleko větším počtem obyvatel, je výrazně větší než u zemí, jako je Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko, také vyjadřuje postavení, které Československo v celé přípravné aktivitě této banky získalo.

Chtěl bych říci, že kapitál této banky bude upisován postupně, tzn., že v žádném případě se nedá očekávat, že by zítra tato banka měla k dispozici kapitál 10 miliard ECU, což je cílová hodnota, to znamená, že také půjčky, které mohou postupovat z této banky, budou v prvních měsících nebo čtvrtletích relativně malé. Nicméně jsme s touto bankou zahájili velmi intenzívní jednání, probíhají jednání jejich účasti na privatizačním procesu, probíhají jednání o jejich účasti na sektoru, na oblasti životního prostředí, velmi daleko je jednání na slovenském ministerstvu pro životní prostředí apod.

Domnívám se, že aktivita této banky bude sloužit k rozvoji československé ekonomiky, a proto vám doporučuji, abyste tuto dohodu schválili. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Ďakujem pánu ministrovi Klausovi. Vládny návrh prerokovali výbory pre plán a rozpočet, výbory hospodárske, výbory ústavnoprávne a výbory zahraničné obidvoch snemovní. Prosím poslanca Pavla Hrivíka za výbory Snemovne národov, aby predniesol spoločnú spravodajskú správu výborov Snemovne národov.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec P. Hrivík: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky svojim uznesením č. 367 zo dňa 24. mája 1990 vyslovila súhlas s Dohodou o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj a s členstvom nášho štátu v tejto banke. Dohodu o založení banky podpísal minister financií ČSFR dňa 29. mája 1990 v Paríži.

Členstvo Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Európskej banke pre obnovu a rozvoj nám umožňuje aktívnu účasť a podiel na jej celkovej činnosti. Zmluvné strany navrhujú tesnú a koordinovanú spoluprácu na podporu hospodárskeho pokroku stredoeurópskych a východoeurópskych krajín.

Ustanovenie mnohostrannej finančnej inštitúcie európskeho charakteru pomôže týmto ekonomikám pri ich obnove a rozvoji.

Dohoda o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj má 10 častí a 2 prílohy. V prvej časti sa definuje základný cieľ banky, starosť o prechod k otvoreným trhovým ekonomikám a podpora súkromnej a podnikateľskej iniciatívy v krajinách strednej a východnej Európy.

Časť druhá sa zaoberá problematikou kapitálu banky. Základný upísaný akciový kapitál je 10 miliard ECU, rozdelený na jeden milión akcií s nominálnou hodnotou každej akcie vo výške 10 tisíc ECU, ktoré sa môžu upísať iba členmi banky. Základný upísaný kapitál je rozdelený na splatené podiely a akcie na vyžiadanie. Podiel Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základnom kapitále je stanovený vo výške 12 800 akcií, t. j. 128 miliónov ECU. Podiel upísaného kapitálu predstavuje 38,4 miliónov ECU.

Časť tretia rieši operatívu banky. Zdroje banky môžu byť použité zásadne na ciele uvedené v prvej časti Dohody. Činnosť banky je územne ohraničená na krajiny strednej a východnej Európy. Podmienkou prístupu k zdrojom je dodržiavanie princípov parlamentnej demokracie, pluralizmu a trhovej ekonomiky.

Časť štvrtá sa zaoberá zvláštnymi splnomocneniami banky pre prípad predaja svojich obligácií v členských alebo iných krajinách, nákupu a predaja cenných papierov, ktoré banka vydala alebo garantovala alebo do nich investovala, ďalej pre prípad podpisovania alebo spoluodpisovania cenných papierov, uzatvárania dohôd o spolupráci s akoukoľvek verejnou alebo súkromnou jednotkou a niektoré ďalšie prípady.

Časť piata definuje chápanie konvertibility meny pre účely tejto dohody a predpisuje povinnosť členov Dohody neuvaľovať žiadné ohraničenia na inkasá, tržby, použitie alebo transfér uskutočnený bankou v ECU alebo v menách, ktoré banka získala splatením podielov na akciovom kapitále, ktoré banka získala z pôžičiek alebo splátkami pôžičiek, alebo ktoré získala splátkami úrokov, dividend a iných poplatkov.

Časť šiesta upravuje organizáciu a riadenie banky.

Časť siedma rieši vystúpenie z banky a pozastavenie členstva, ako aj vyrovnanie účtov s bývalými členmi, ďalej ukončenie operácií banky, vrátane záväzkov členov a platenia z toho vyplývajúcich pohľadávok.

Časť ôsma formuluje štatút banky a ďalej daňové úľavy.

Časť deviata upravuje prípadné dodatky k Dohode a prípadné arbitrážne konanie medzi bankou a členom.

V poslednej časti, desiatej, Dohody sa nachádzajú záverečné ustanovenia. Doklady o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú u depozitára Dohody, ktorými je vláda Francúzskej republiky.

Príloha A Dohody rieši upísané kapitálove podiely budúcich členov z celkového kapitálu. Na krajiny strednej a východnej Európy pripadá 13,45 %, z toho na ČSFR 1,28 %.

Príloha B k Dohode upravuje v časti A voľbu riaditeľov zastupujúcich krajiny Európskeho spoločenstva, EHS a Európsku investičnú banku, v časti B voľbu riaditeľov zastupujúcich ostatné krajiny, vrátane krajín strednej a východnej Európy.

Dohoda o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj sa predkladá pred ratifikáciou prezidentom Federálnemu zhromaždeniu na vyslovenie súhlasu podľa článku 36 odsek 3 ústavneho zákona č. 143/1968 Zb., o československej federácii.

Dohoda se prerokúvala vo výboroch zahraničnom, hospodárskom, pre plán a rozpočet a ústavnoprávnom Snemovne národov, ktoré odporúčajú obidvom snemovniam Federálneho zhromaždenia prijať ju bez pripomienok. Zahraničný výbor a výbor hospodársky Snemovne národov vyslovili federálnej vláde výtku, že vládny návrh o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj a o členstve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v nej, podpísanej 29. mája 1990 v Paríži, bol predložený na prerokúvanie do Federálneho zhromaždenia veľmi neskoro, až tesne pred termínom 31. marec 1991, v ktorom vláda žiada, aby Federálne zhromaždenie vyjadrilo svoj súhlas, čo sťažuje prácu parlamentu. Vláda Českej republiky prerokúvala a schválila Dohodu o banke dňa 3.10. 1990, vláda Slovenskej republiky dňa 9. 10. 1990.

Ako spoločný spravodajca za Snemovňu národov sa pripájam k stanoviskám spomínaných výborov Snemovne národov a odporúčam tomuto plénu schváliť vládny návrh na vyslovenie súhlasu s Dohodou, teda prijať tlač 538. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Slovo má poslanec Šlápota ako spoločný spravodajca za výbory Snemovne ľudu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec J. Šlápota: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda České a Slovenské Federativní Republiky předložila Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohodu o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, podepsanou v Paříži dne 29. května 1990 a prohlášené České a Slovenské Federativní Republiky dle odstavce 7, článku 53, část 8. Dohody, ve kterém Česká a Slovenská Federativní Republika uplatní právo zdaňovat platy a příjmy vyplácené bankou československým státním příslušníkům, a vládní návrh projednaly na svých schůzích 27. března 1991 výbory pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Dále výbory zahraniční Sněmovny lidu a Sněmovny národů, výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů a výbory hospodářské obou sněmoven.

K předložené Dohodě bych chtěl uvést, že podle článku 36 ústavního zákona č.143/1968 Sb., musí být Dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj předložena před ratifikací prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky Federálnímu shromáždění k vyslovení souhlasu.

Předpokládám, že pokud jste si přečetli část 1. Cíle, funkce a členství, že v rámci hospodářského pokroku a rekonstrukce bude cílem banky péče o přechod k otevřeným tržně orientovaným ekonomikám, podpora soukromé a podnikatelské iniciativy ve středoevropských a východoevropských zemích, které se přihlásily k principům parlamentní demokracie, pluralismu a tržní ekonomiky a které tyto principy používají v praxi, že se shodně připojíte k názoru, který schválily všechny výbory, že souhlasí s předloženým návrhem Dohody (tisk 538).

Jenom bych chtěl podotknout, že výbory pro plán a rozpočet, výbor hospodářský a výbor zahraniční za Sněmovnu lidu vyslovily výtku vládě za pozdní předložení. To je vše, co bych chtěl dodat.

Předsedající místopředseda FS J. Stank: Písomné prihlášky do rozpravy nemám. Pýtam sa, či niekto chce vystúpiť k tejto problematike? Nie, nie je tomu tak, takže môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Prosím, aby boli poslanci prizvaní gongom k hlasovaniu. Inak sme k hlasovaniu prichystaní.

Ďakujem, v zasadacej sieni je v tejto chvíli prítomných 96 poslancov Snemovne národov a 106 poslancov Snemovne ľudu. Snemovne sú teda uznášania schopné. Hlasujeme o návrhu schvaľovacieho uznesenia, ktoré je uvedené v parlamentnej tlači č. 538.

(Hlasování zahájeno v 9.31 hodin.) Najprv prosím o hlasovanie poslancov Snemovne ľudu. Kto z poslancov Snemovne ľudu je za návrh tohto uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Sto pět.) Stopäť. Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto. Ďakujem.

105 poslancov bolo pre, 1 poslanec hlasovanie ignoroval. Konštatujem, že poslanci Snemovne ľudu tento návrh schválili.

Teraz prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov. Je ich teraz prítomných 99. Kto z prítomných poslancov Snemovne národov súhlasí s návrhom uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Devadesát devět.) Deväťdesiatdeväť. Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto. Ďakujem.

Konštatujem, že všetci poslanci Snemovne národov návrh schválili.

Vzhľadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí s Dohodou o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj s tým, aby súčasťou ratifikačnej listiny bolo nasledujúce vyhlásenie: "Česká a Slovenská Federatívna Republika na základe článku 53 odsek 7 Dohody si ponecháva pre seba a svoje orgány právo zdaňovať platy a príjmy vyplatené bankou jej štátnym občanom". Ďakujem vám.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 124, SL č. 191, SN č. 191)

Vážené Federálne zhromaždenie, je tu návrh na doplnenie nášho programu, ktorý prednášam až teraz vzhľadom na to, že pri začiatku o 9.00 hodine sme ešte neboli uznášaniaschopní. Pri hlasovaní o návrhu zákona o strategickom plánovaní 19. decembra 1990 nedošlo k zhodnému uzneseniu snemovní. Preto Snemovňa národov vec znovu prerokovala na 7. schôdzi 21. marca 1991 a návrh opätovne neprijala. Vzniknutú situáciu prerokovalo predsedníctvo Snemovne národov a odporučilo, aby sa začalo dohodovacie konanie, aby bol zvolený spoločný výbor z poslancov oboch snemovní. Preto sa do programu dnešnej schôdze odporúča aj tento bod, ktorý má názov "Návrh na začatie dohodovacieho konania o návrhu zákona o strategickom plánovaní". Ide v podstate o zvolenie tohoto dohodovacieho výboru. Je mojou povinnosťou, aby som dal o tomto návrhu hlasovať. V prípade, že by sme to odsúhlasili, môžeme zvoliť dohodovací výbor a tým by boli vytvorené podmienky pre to, aby sme tento problém definitívne uzatvorili.

(Hlasování zahájeno v 9.34 hodin) Dám hlasovať bez rozpravy a to Snemovni národov. Pýtam sa poslancov Snemovne národov, kto z nich súhlasí, aby bol zaradený tento bod do nášho programu, a to hned po jeho bezprostrednom schválení, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Sedmdesát osm.) Sedemdesiatosem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP