Středa 20. března 1991

2. den - středa 20. března 1991

(Pokračování schůze v 9.04 hodin)

Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu
69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Bartončík, Battěk, Hanák, Ježek, Jurečka, Kňažko, Kováč, Lacina, Langoš, Miller, Richterek, Šepetka, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Lis, Mikule, Petrová, Skalický, Sokol, Stome

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Kočtúch, Mečiar, Molnár, Morovič, Roman, Seman, Slota, Suchán, Šedovič

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SN M. Šútovec.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení hostia, otváram druhý deň rokovania našej 14. spoločnej schdze Snemovne ľudu a Snemovne národov. Vítam ministra financií federálnej vlády Václava Klausa, ktorý prednesie dva návrhy zmlúv. Ďalšie body programu prerokujeme v tomto poradí:

Najskôr obidve zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (tlač 474 a 476). Prosím, aby ste si ich pripravili. Ďalej návrhy vo veci vymedzenia pôsobnosti tlače a iných oznamovacích prostriedkov (tlač 465 a 526), potom návrh zákona o obrane štátu (tlač 417), návrh na zbavenie sudcovskej funkcie (tlač 478) a nakoniec návrh vojenskej doktríny (tlač 366).

Začíname

12

Vládnym návrhom, ktorým sa predkladá Federálnemu zhromaždeniu ČSFR návrh na Zmluvu medzi vládou ČSFR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore dane z príjmov a zisku z majetku.

Zmluva bola podpísaná vlani 5. novembra. Je to tlač 474. Prosím ministra financií Václava Klausa, aby vládny návrh odôvodnil.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Děkuji, pane předsedo, chtěl bych se vás zeptat, jestli by bylo možné, abych pronesl úvodní slovo nebo odůvodnění současně k věci dvojího zdanění s Velkou Británií i Tuniskem.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Myslím, že to možné je.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Vážené paní a pánové, dnes je vám předkládána Smlouva o dvojím zdanění v oboru daně z příjmů a zisku z majetku mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění. Nepřeslechli jste se, skutečně jsem tam ne náhodou řekl Československé socialistické republiky, jak je uvedeno v důvodové zprávě, název odpovídá názvu státu v době podpisu Smlouvy.

Smlouvu s Velkou Británií jsem podepsal v Londýně v listopadu loňského roku se sekretářem státních příjmů Velké Británie, dnes ministrem financí panem Lamontem. Smlouva s Tuniskem byla podepsána v březnu 1990 ministrem zahraničních věcí Dienstbierem a ministrem zahraničních věcí Tuniska panem Bujelatem.

Chtěl bych říci, že v poslední době dochází k výraznému rozšíření a prohloubení československo-britských vztahů jak v oblasti hospodářské, politické, tak kulturní a společenské. Těžištěm současných hospodářských styků je především výměna zboží.

Pro vaši informaci bych chtěl říci, že vzájemný obrat zahraničního obchodu za rok 1990 mezi Československem a Velkou Británií činil 713 miliónů amerických dolarů, z toho dovoz do Československa 367 miliónů a vývoz 346 milionů dolarů. Čili 21 miliónů pasívní saldo Československa v loňském roce. Na britském trhu působí tři významné československé afilace Exico, Chemapetrol, Chemapol a Škoda. V současné době na ministerstvu financí už máme zaregistrováno k dnešnímu datu, tj. 20. březnu, 67 podniků se zahraniční majetkovou účastí, s účastí britského kapitálu. Z těchto všech důvodů je samozřejmě uzavření této dohody mimořádně významné, protože všech těchto ekonomických subjektů se právě tato dohoda mimořádně citlivě dotýká a znamená pro ně výrazné zjednodušení všech vzájemných ekonomických kontraktů.

Počet těchto smluv skutečně permanentně narůstá. Pro vaši informaci: těchto smluv se zahraniční majetkovou účastí je k dnešnímu datu mezi Československem a jinými zeměmi světa uzavřeno 2 409.

Podobně i s Tuniskem uzavíráme tuto Smlouvu dlouhodobě. Těžištěm vzájemných styků s Tuniskem je hospodářská a vědeckotechnická spolupráce. V roce 1973 byla podepsána dlouhodobá obchodní dohoda a v roce 1976 dodatkový protokol k této dohodě.

V listopadu minulého roku došlo také k poslednímu zasedání československo-tuniské smíšené hospodářské komise. Vzájemný obrat obchodu za rok 1990 činil pouze 24,5 miliónu amerických dolarů, ale v tomto případě obchodní bilance pro náš stát je vysoce aktivní.

Smlouvy s Velkou Británií a s Tuniskem o zamezení dvojího zdanění jsou dalšími z řady daňových smluv, které náš stát uzavírá na podporu rozvoje hospodářských vztahů jak se státy průmyslově vyspělými, tak i se státy rozvojovými. V současné době máme v České a Slovenské Federativní Republice v platnosti 19 takových smluv. V nejbližší době vstoupí v platnost Smlouva s Kanadou, a pokud jste si všimli, předevčírem byla podepsána tato Smlouva při návštěvě prezidenta Havla ministrem zahraničních věcí s Lucemburskem.

V těchto dnech probíhají jednání se státy jako je Austrálie, Indonésie, Malajsie, Thajsko a další. Smlouvy o dvojím zdanění jsou společně se smlouvami o ochraně a podpoře investic nejvýznamnějšími smlouvami, které vnášejí právní jistotu do vzájemných obchodních vztahů a zvyšují tím i zájem zahraničních podnikatelů o podnikání v Československu.

Včera jsem zahajoval velký mezinárodní biznysmanský kongres v hotelu Diplomat v Praze a moje informace o počtu uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění a o ochraně a podpoře investic byla těmito světovými biznysmany hodnocená jako klíčová část jejich právní jistoty podnikání a investování v Československu.

Tyto Smlouvy zajišťují objektivní rozdělení práva na vybírání daní mezi stát, v němž jsou zdroje příjmu, a stát, v němž mají sídlo nebo bydliště jeho příjemci. Zabraňují tak kolizi daňových předpisů dvou států, jejichž důsledkem by mohlo být dvojí zdanění, které by neúměrně zatěžovalo příjem investorů, a tím snižovalo jejich zájem. Současně zajišťují rovné soutěžní podmínky pro organizace a občany obou smluvních států.

Obě Smlouvy jsou založeny na vzorové smlouvě vypracované v rámci OVCD a OSN. Jejich jednotlivá ustanovení, která stanoví zdanění jednotlivých druhů příjmů občanů i organizací, jsou rozvedena v důvodových zprávách obou předkládaných smluv. Jde zejména o příjmy z přímého podnikání, z využívání průmyslových a autorských práv, dividend úroků, odměn i příjmy z individuální osobní činnosti fyzických osob.

Smlouvy rovněž zakotvují spolupráci daňových orgánů obou států s cílem zabránit daňovým únikům. Sjednání obou smluv nevyžaduje změnu československého právního řádu a nedotýká se ani závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána. Smlouvy nebudou mít žádný přímý dopad na státní rozpočet.

Smlouvy se předkládají před ratifikací prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky Federálnímu shromáždění k vyslovení souhlasu podle článku 36 odstavce 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, protože odchylně upravují od ustanovení federálních zákonů daňové povinnosti organizací a občanů a poskytují některá daňová osvobození a jiné úlevy.

Smlouva s Tuniskem nabude platnosti dnem výměny ratifikačních listin, Smlouva s Velkou Británií datem pozdějšího oznámení diplomatickou cestou, že byly již splněny všechny postupy požadované právním řádem obou smluvních států pro vstup této Smlouvy v platnost.

Uzavření československo-britské a československo-tuniské Smlouvy o zamezení dvojího zdanění přispěje k prohloubení hospodářské spolupráce a k rozšíření smluvní základny vztahů s těmito zeměmi. Proto vám doporučuji, abyste tyto smlouvy přijali. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pán minister. Vládne návrhy prerokúvali výbory ústavnoprávne, výbory pre plán a rozpočet a výbory zahraničné obidvoch snemovní. Prosím teraz spoločného spravodajcu výborov Snemovne národov pána poslanca Pavla Hrivíka. Pán poslanec, prednesiete spravodajské správy jednotlivo ku každej zmluve, alebo spoločne, ako to urobil pán minister?

Společný zpravodaj výborů poslanec P. Hrivík: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie. Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a ziskov z majetku, podpísaná v Londýne dňa 5. novembra 1990 - parlamentná tlač 474 - patrí medzi významné medzinárodné právne dokumenty, ktoré sa v súčasnosti predkladajú Federálnemu zhromaždeniu na schválenie.

Veľká Británia sa svojím ekonomickým a politickým postavením radí medzi najvýznamnejšie štáty sveta a predstavuje perspektívneho partnera pre rozvoj spolupráce na poli hospodárskom, vedeckotechnickom a kultúrno-spoločenskom. K ďalšiemu rozvoju spolupráce prispeje uzavretie zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Veľkej Británie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňového úniku v odbore daní z príjmov z 5. novembra 1990.

Dvojité zdanenie, ku ktorému dochádza v medzinárodnom obchode, je nežiadúce, pretože znižuje príjmy, ktoré organizáciám a občanom jedného štátu plynú z druhého štátu. Ide hlavne o príjmy z vykonania stavebných, montážnych a iných činností, z využívania patentov a iných priemyslových práv, technických znalostí a skúseností, výrobnotechnických poznatkov, z úrokov, majetkových účastí, výrobnej a technickej kooperácie a iných zdrojov.

Dvojité zdanenie postihuje tiež príjmy z využívania autorských práv k dielam literárnym, umeleckým a vedeckým a príjmy výkonných umelcov. Pretože príčinou vzniku medzinárodného dvojitého zdanenia je kolízia daňových zákonov dvoch štátov, môže byť medzinárodné dvojité zdanenie účinne vylúčené len opatreniami oboch štátov vzájomne koordinovanými medzinárodnou zmluvou.

Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Veľkej Británie o zamedzení dvojitého zdanenia sleduje objektívne rozdelenie práva na zdanenie príjmov medzi štát, v ktorom má príjemca svoje sídlo alebo bydlisko. Zmluva neupravuje zdanenie majetku, pretože samotný majetok nie je predmetom zdanenia ani podľa československých, ani podľa britských daňových predpisov. Zmluva zabezpečuje rovnaké súťažné podmienky pre organizácie a občanov oboch zmluvných štátov tým, že upravuje zásadu rovnakého nakladania, umožňuje neformálne riešenie sporov o výklad a aplikáciu zmluvy a výmenu informácií potrebných pre vykonávanie zmluvy medzi ministerstvami financií zmluvných štátov.

Rozsah zmluvy je vymedzený v 28 článkoch. Jej schválenie nevyžaduje zmeny v česko-slovenskom právnom poriadku a nedotýka sa záväzkov z iných medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká a Slovenská Federatívna Republika viazaná. Zmluva nebude mať priamy dopad na štátny rozpočet. Jej uskutočňovanie nebude mať dopad na plán pracovných síl.

Zmluva sa predkladá pred ratifikáciou prezidentom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálnemu zhromaždeniu na vyslovenie súhlasu podľa článku 36 odstavec 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, pretože upravuje odchylne od ustanovení federálnych zákonov daňové povinnosti organizácií a občanov a poskytuje daňové oslobodenie a iné úľavy. Zmluva nadobudne platnosť vzájomným oznámením zmluvných strán, že sa splnili náležitosti požadované ich právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti zmluvy.

Zmluva sa prerokúvala vo výboroch pre plán a rozpočet, zahraničnom a ústavnoprávnom Snemovne národov, ktoré odporúčajú tomuto plenárnemu zasadaniu prijať predkladaný vládny návrh bez pripomienok.

Súhlas so Zmluvou vyjadrili tiež výbory Českej národnej rady, a to ústavnoprávny výbor, rozpočtový a kontrolný výbor a národohospodársky a rozpočtový výbor Slovenskej národnej rady.

Ako spoločný spravodajca za Snemovňu národov sa pripájam ku stanovisku horeuvedených výborov a stanovisku pána ministra Klausa a odporúčam tomuto plénu schváliť vládny návrh Zmluvy (tlač 474).

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi poslancovi. Pani poslankyňa Zuzana Tvrdá, členka ústavnoprávneho výboru Snemovne ľudu bude teraz spravodajkyňou za výbory Snemovne ľudu.

Společná zpravodajka výborů SL poslankyně T. Tvrdá: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, predkladám vám ako spravodajkyňa vládny návrh, ktorého znenie máme obsiahnuté v parlamentnej tlači 474. Predložený návrh zmluvy prerokovali výbory ústavnoprávne, zahraničné a výbor pre plán a rozpočet Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia, ktoré vyslovili svoj súhlas s prijatím tejto zmluvy.

Zmluvy prerokovali tiež Česká národná rada a Slovenská národná rada, ktoré tiež vyslovili súhlas so zmluvou s tým, že Česká národná rada upozornila na nesprávny názov nášho štátu v nadpise a texte zmluvy, čo je riešené v oprave parlamentnej tlače, ktorý máte na stole.

Vzhľadom na súhlasné stanovisko všetkých výborov bez pripomienok nebolo potrebné vypracovať spoločnú správu. Z toho dôvodu odporúčam ako spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne ľudu schváliť vládny návrh Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a zisku z majetku, podpísanou v Londýne dňa 5. novembra 1990. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pani poslankyni. Konštatujem, že sa písomne do rozpravy neprihlásil nikto. Pýtam sa, či niekto napriek tomu chce v rozprave vystúpiť? (Nikdo.) Nikto sa nehlási do rozpravy a teda napriek tomu, že ani nezačala, vyhlasujem ju za ukončenú v zmysle platného rokovacieho poriadku.

Pýtam sa predkladateľa, pána ministra financií, či chce niečo dodať k tomu, čo povedal? (Ne.) Nie. Pýtam sa spravodajcov? (Ne.) Nie.

Konštatujem teda, že sú splnené formálne náležitosti pre to, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v priľahlých priestoroch, aby sa usadili do lavíc a účastnili sa hlasovania.

(9.25 hodin) Konštatujem, že v tejto chvíli sú obidve snemovne schopné uznášania. Hlasuje sa o návrhu schvaľovacieho uznesenia, ako ho máte uvedené v parlamentnej tlači 474 a ktoré znie:

"Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súhlasí so Zmluvou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a ziskov z majetku podpísanou v Londýne dňa 5. novembra 1990."

Súhlas týmto textom teraz vyjadria poslanci Snemovne ľudu. Prosím o hlasovanie: Kto súhlasí s takýmto návrhom schvaľovacieho uznesenia, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko! (Hlasuje se.) (Devadesát dva.) Devťdesiatdva. Ďakujem.

Kto je proti? (Jeden.) Jeden. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto. Ďakujem.

Konštatujem, že Snemovňa ľudu návrh schválila.

Hlasovať budú poslanci Snemovne národov. Budú hlasovať spoločne poslanci Snemovne národov zvolení v Českej i v Slovenskej republike. Pýtam sa, kto súhlasí s návrhom uznesenia? (Hlasuje se - závada na zařízení.)

Urobil som chybu. Prosím, opakujme hlasovanie Snemovne národov. Kto je za, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Hlasuje se.) (Devadesát.) Devťdesiat. Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (Jeden.) Jeden. Ďakujem.

Konštatujem, že i Snemovňa národov schválila návrh. Vzhľadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie súhlasí so Zmluvou medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a ziskov z majetku podpísanou v Londýne 5. 11. 1990.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP