Úterý 19. března 1991

1. den - úterý 19. 3. 1991

(Jednání zahájeno v 10.25 hodin)
Přítomno:141 poslanců Sněmovny lidu
73 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu: Adámek, Bakšay, Bartončík, Battěk, Dospíšil, Kňažko, Kováč, Šepetka, Záležáková

Sněmovny národů zvolení v České republice: Cuhra, Petrová

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Sýkora, Muška, Seman, Slota, Šedovič, Kočtúch, Mečiar, Miklós, Molnár

(Jednání zahájil a řídil první místopředseda FS Z. Jičínský)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené poslankyně, vážení poslanci a vážení hosté. Všechny vás srdečně vítám a zahajuji 14. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů VI. volebního období ČSFR. Prosím fotoreportéry, aby opustili jednací síň a zároveň prosím poslance, aby zaujali svá místa.

Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou panem Čalfou.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, nejprve mně dovolte poznámku k zasedacímu pořádku. Nový zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění nabyl již účinnosti. Protože v § 15 odstavec 2 se stanoví, že pro zasedací pořádek je určující příslušnost poslance k poslaneckému klubu, bylo třeba upravit zasedací pořádek pro společné schůze sněmoven. Při této úpravě bylo přihlédnuto k dalším ustanovením citovaného zákona. Předně, že jednání společné schůze řídí předseda nebo některý z místopředsedů Federálního shromáždění, kteří proto mají místa v předsednictvu schůze. Pro další vyjmenované osoby v § 17 odstavec 1 - pan prezident republiky, předsedové národních rad, předseda a členové federální vlády a další osoby, jsou taktéž vyhražena zvláštní místa v jednacím sále podle § 15 odstavec 3. A protože jde o společnou schůzi sněmoven, zasedají v předsednictvu schůze též členové obou předsednictev sněmoven. Tolik na vysvětlenou k novému zasedacímu pořádku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, předsednictva Sněmovny lidu a Sněmovny národů navrhla konat společnou schůzi sněmoven. Pořad schůze jste obdrželi spolu s pozvánkou. Pořad doporučuji doplnit o tyto body:

- návrh ústavního zákona o celostátním referendu, tisk 372: dnes byl poslancům rozdán návrh postupu projednávání jednotlivých bodů. Tento návrh vychází ze stavu, jak jsou jednotlivé návrhy připraveny. V ustavně právních výborech bude třeba ještě zvláště projednávat bod 14, návrh, kterým se mění a doplňuje zákon č. 881/1990 Sb., o periodickém tisku: dále bod 15, návrhy týkající se úpravy vlastnických vztahů k půdě a bod 16, novela zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a bod 17 - nově zařazený bod - ustavní zákon o celostátním referendu.

V této souvislosti bych chtěl informovat sněmovny, že jsme na schůzi ustavně právních výborů uvážili, že by bylo možné, aby během první části této společné schůze sněmoven, kde jsou všechny body projednány relativně bez větších problémů, že by ještě během této schůze jednaly ústavně právní výbory tak, aby bylo možné ty body, o kterých jsem teď hovořil připravit pro tuto společnou schůzi. Samozřejmě, všichni členové ústavně právních výborů, kteří se budou chtít účastnit toho či onoho bodu, toto právo mají, v tom jim nelze bránit, ale v zájmu - řekl bych splnění náročného programu lze myslím uvážit možnost tohoto postupu, který by samozřejmě měl být výjimkou.

Dále ustavně právní výbory musí projednat návrh ustavního zákona o zániku poslaneckého mandátu. Jako bod 21 je to hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, byl vám rozdán tisk 525. K tomu poznamenávám, že podle usnesení č. 89 z 30. října 1990, bylo to na 7. společné schůzi obou sněmoven, bylo schváleno, že návrh předkladatelů bude projednán v poslaneckých klubech a ve výborech sněmoven. Výbory sněmoven tento bod dosud neprojednaly, proto se doporučuje, stáhnout tento bod z programu.

Tolik k návrhu programu na tuto společnou schůzi obou sněmoven. Ve Sněmovně národů je v tuto chvíli 99 poslanců, ve Sněmovně lidu 108 poslanců, kteří mohou hlasovat, čili obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Prosím tedy, kdo má k těmto návrhům a sdělením připomínky, či návrhy? Mám tu návrh pana Konečného, pana Němce a pana Bratinky. Prosím tedy v pořadí, v němž jsem je četl, aby své návrhy předložili. Poslanec Malý je další.

Poslanec SL P. Konečný: Pane předsedající, já navrhuji rozšířit program o nový bod č. 22. Obsahem tohoto bodu by byl návrh usnesení o hlasovacím zařízení (tisk 489).

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, prosím, poslanec Němec.

Poslanec SN l. Němec: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat, abyste podpořili svým hlasováním zařazení bodu 1) moji interpelaci. Jedná se o stamiliónové úniky státu a tato interpelace bude směřovat k předsedovi vlády.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, jako třetí byl poslanec Bratinka, dále poslanec Malý, Roman.

Poslanec SN P. Bratinka: Navrhuji, aby bod 21 - Návrh usnesení k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, tisk 525 - byl ponechán na pořadu jednání, a sice z toho důvodu, že deklarace, na které se dohodly politické kluby, je deklarace politická.Tudíž zcela stačí, aby zde byla dohoda politických klubů. Nedává žádný smysl, proč by to měly projednávat jednotlivé výbory. Navrhuji, abychom v tomto smyslu rozhodli o ponechání bodu s tím, že měníme své rozhodnutí z minulého října.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Malý.

Poslanec SL M. Malý: Pane předsedající, dámy a pánové, 22. března vyprší patnáctidenní lhůta, kterou jsme si usnesením dali k oznámení jmen spolupracovníků Státní bezpečnosti.

Navrhuji tedy proto, aby zpráva vyšetřovací komise 17. listopadu byla přednesena 22. 3. - v pátek.

Dále navrhuji, aby zákon o ztrátě poslaneckého mandátu byl projednán den před tím, ve čtvrtek 21. března. Byl jsem požádán svými voliči, abych přednesl požadavek, aby zpráva vyšetřovací komise 17. listopadu byla přečtena na veřejném plenárním zasedání. Vím, že se o tom může hlasovat až 22. března, ale zároveň jsem byl požádán, abych zde přednesl, aby tato zpráva byla přenášena přímým přenosem. Z toho důvodu jsem se spojil s ředitelem Československé televize panem Kantůrkem. Ten řekl, že přímý přenos může zajistit pouze tehdy, bude-li dopředu vědět, že tato schůze bude veřejná i v tomto bodě, vzhledem k tomu, že sem musí přemístit přenosovou techniku. Proto žádám, aby bylo již dnes hlasováno o tom, že zpráva bude přednesena na veřejné schůzi. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, slovo má poslanec Roman.

Poslanec SN L. Roman: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, navrhujem, o celoštátnom referende bol vo výboroch, ktorým bol tento návrh prikázaný, prerokovaný, nebol odporučený, bol vrátený späť. Chcel by som sa spýtať, o aký návrh pôjde, či pôjde o úplne nový návrh, alebo zmenu. To znamená, že by sme sa mali pridržať rokovacieho poriadku § 45 a 46, aby sme vyčerpali všetky možnosti, ktoré rokovací poriadok Federálneho zhromaždenia dáva.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, poslanec Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Vážený pane předsedající, prosil bych, aby k bodu 19 - Návrh ustavního zákona o zániku poslaneckého mandátu - až bude projednáván, protože jde o poslanecký návrh, byl přítomný ministr vnitra, případně kvalifikovaný zástupce, k objasnění odborné problematiky tohoto zákona. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, slovo má poslanec Benda.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, podávám návrh, aby body 19 a 20 byly navzájem prohozeny, tj. návrh ústavního zákona o zániku poslaneckého mandátu, aby zařazen až za zprávu parlamentní vyšetřovací komise pro vyšetření událostí 17. listopadu. Obsahem návrhu zákona o ztrátě mandátu velice úzce souvisí se zprávou vyšetřovací komise a bylo by proto vhodnější, kdybychom o tomto zákoně rozhodovali ve světle zveřejněné zprávy vyšetřovací komise.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Konečný.

Poslanec SL J. Konečný: Pane předsedo, pane předsedající, navrhuji ještě doplnit program o další bod, a sice mohlo by to být ještě před odpovědí na interpelace poslanců. Jde sice o zprávu o hraničních přechodech, ale je to zpráva natolik závažná, že se domnívám, že by měla být zařazena.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, můžete přesněji specifikovat váš návrh? Kdo má zprávu podat?

Poslanec SL J. Konečný: S kolegou Křížem jsme koncem ledna společně s Ústřední celní správou vykonali inspekci řady přechodů a na základě této inspekce chceme podat zprávu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji, slovo má poslanec Kroupa.

Poslanec SL D. Kroupa: Pane předsedo, žádám, aby bod 21 - Návrh usnesení k hodnocení období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 (tisk 525), byl ponechán v pořadu této schůze. Snahu přeřadit ho na projednávání výborů chápu jako obstrukci.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Já bych vás upozornil, pane kolego, že tento návrh podal poslanec Bratinka. Upozorňuji poslance na obsah usnesení. Je na nich, aby rozhodli, zda chtějí měnit usnesení ze 7. schůze, nebo ne. Prosím, poslanec Dienstbier.

Poslanec SL J. Dienstbier ml.: Vážené Federální shromáždění, chtěl bych požádat o velice krátké vystoupení hned na začátku schůze k včerejší tiskové tiskové konferenci pana premiéra Mečiara, kde opět zpochybnil výsledky práce komise 17. listopadu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jsou ještě další připomínky nebo pozměňující návrhy k programu schůze? (Nebyly.) Nejsou.

Prosím, vážené kolegyně a vážené kolegy o jistou shovívavost, protože nový jednací řád je sice v účinnosti, ale přesto se jej musíme naučit prakticky uplatňovat.

Čili projeví-li se v mém postupu jisté váhání nebo jisté návrhy, které nebudou zcela v souladu s jednacím řádem, prosím, abyste mne na to upozornili. Zároveň, abyste to neodsuzovali příliš příkře nebo abyste tomu nedávali jiný úmysl, než je v prostém konstatování, že nový jednací řád začínáme uplatňovat.

Je tu deset návrhů ke změně programu této schůze, jak byla navržena po doporučení obou sněmoven ve smyslu výsledku jednání poslední schůze. Myslím, že bude nejvhodnější, když budeme postupovat podle toho, jak jednotlivé návrhy budou podávány.

První pozměňovací návrh byl poslance Pavla Konečného, aby program jednání byl doplněn o návrh usnesení o používání hlasovacího zařízení. Myslím, že nic nebrání, abychom přistoupili k hlasování o tomto návrhu. Tisk jste dostali, je tedy na vaší úvaze, abyste posoudili, zda považujete tento návrh za potřebný k projednaní na této společné schůzi sněmoven.

(10.42 hodin) Jako první bude hlasovat Sněmovna národů. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro rozšíření programu o tento bod, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Padesát sedm.) Děkuji. Padesát sedm.

Kdo je proti? (Čtyři.) Děkuji. Čtyři.

Zdržel se hlasování? (Třicet tři.) Děkuji. Třicet tři.

Sněmovna národů tento návrh přijala.

Nyní hlasují poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro tento návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Sedmdesát tři.) Děkuji. Sedmdesát tři.

Kdo je proti? (Dva.) Děkuji. Dva.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet devět.) Děkuji. Třicet devět.

I Sněmovna lidu tento návrh schválila. Program je tedy doplněn o tento bod.

Jako druhý pozměňovací návrh je návrh poslance Igora Němce, aby jako první bod byla zařazena jeho naléhavá interpelace na pana premiéra. Hlasovat budeme ve stejném pořadí.

(10.44 hodin) Nejprve poslanci Sněmovny národů. Kdo je pro tuto změnu programu, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Sedmdesát.) Děkuji. Sedmdesát.

Kdo je proti? (Tři.) Děkuji. Tři.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet devět.) Děkuji. Dvacet devět.

Sněmovna národů tento návrh přijala.

Nyní budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro tento pozměňovací návrh, nechť zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Osmdesát dva.) Děkuji. Osmdesát dva.

Kdo je proti? (Dva.) Děkuji. Dva.

Zdržel se hlasování? (Třicet tři.) Děkuji. Třicet tři.

Návrh byl přijat, bude zařazen jako bod jedna.

Nyní poslanec Bratinka, který žádá, aby bod 21 byl ponechán na pořadu jednání. Tento návrh doporučil ještě znovu pan poslanec Kroupa. Jenom bych znovu připomenul, že podle usnesení číslo 89 z 30 října 1990, 7. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů bylo schváleno, že návrh předkladatelů bude projednán v politických klubech a ve výborech sněmoven. Čili jenom na adresu poslance Kroupy: Nejde tady o žádnou obstrukci, jde o platné usnesení obou sněmoven. Prosím tedy, abyste se svým hlasováním vyjádřili k tomu, zda chcete měnit toto usnesení a zařadit tento bod na tuto schůzi.

Poslanec SL J. Schneider: Pane předsedající, moje otázka je procedurální: Na návrhu programu, který nám předložila předsednictva sněmoven, tento bod je. Domnívám se tedy, že bychom měli hlasovat o jeho vypuštění.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jsou tu dvě věci, protože ten návrh, který jsem formuloval já, byl doporučení na to, aby tento bod byl vypuštěn s ohledem na platné usnesení obou sněmoven. Poslanec Bratinka a poslanec Kroupa doporučují, aby tento bod byl zařazen. Tedy, než bychom rozhodli o tom, že bude zařazen, museli bychom schválit změnu usnesení, že měníme usnesení a souhlasíme s tím, aby tento bod byl zařazen. Myslím, že takto lze postupovat. Má poslanec Schneider proti tomu námitky?

Poslanec SL J. Schneider: Domnívám se pane předsedající, že usnesení se týkalo procedury projednání, nikoliv toho, že bude bod zařazen na program. Teprve v okamžiku, když ponecháme tento bod na programu, tak potom může sněmovna hlasovat o tom, jestli trvá na svém původním usnesení o tom, že to musí projednat ještě výbory. Návrh programu podle mého názoru předkládají předsednictva sněmoven, byl nám rozeslán; navíc i v upraveném programu, který máme dnes rozdán v lavicích, tento bod je. Čili domnívám se, že musíme hlasovat o jeho vypuštění a pokud tento bod nevypustíme, pak se musíme vypořádat s naším usnesením z loňského roku. To je moje interpretace.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že můžeme postupovat tímto způsobem. Čili návrh je zatím zařazen, budeme z toho vycházet. V souvislosti s tím ovšem potom bychom museli rozhodnout, zda měníme usnesení v tom smyslu, že se předpokládá jeho projednání ve výborech.

Poslanec SL V. Benda: Vážené Federální shromáždění, mám ovšem v této souvislosti dotaz, máme-li měnit usnesení, zda a kdy předsednictva sněmoven přikázala tento materiál do výborů a pokud se tak nestalo, proč se tak nestalo, proč tedy předsednictva sněmoven nerespektovala usnesení sněmoven.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Mohou k tomu dát předsedové sněmoven vysvětlení? Pan předseda Sněmovny národů.

Předseda SN M. Šútovec: Vysvetlenie dať nemžem, ale mžem sa ospravedlniť. Skutočne sa stalo, že tento materiál bol považovaný za materiál čisto politický, ktorý nepredpokladá prerokovanie v odborných štruktúrach parlamentu. Ospravedlňujem sa, ja som takto usudzoval a nevšimol som si, resp. som vedúcim sekretariátu nebol dostatočne upozornený na ten bod uznesenia, ktorý navrhuje prerokovať túto záležitosť vo výboroch. Takže ja sa musím ospravedlniť, skutočne je to moja vina. Neviem, ako k tomu pristupoval kolega Battěk. Nemám k tomu viac čo povedať, až na to, že to bolo skutočne prehliadnutie tohto jedného bodu uznesenia. (Potlesk.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP