Středa 28. listopadu 1990

3. den jednání - středa 28. listopadu 1990

(Pokračování schůze v 9.08 hodin)

Přítomno:120 poslanců Sněmovny lidu
65 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské
republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu:

Andelová, Danihel, Dienstbier st., Dlouhý, Gürtler, Hrušínský, Hrušovský, Jambor, Miller, Mornár, Rajnič, Rynda, Sahligerová, Soboňa, Soldát, Soukup, Sychra, Jurečka, Kňažko, Kocáb, Konečný, Kováč, Kučera S., Langoš, Masopust, Šimko E., Špaček, Vandas, Voleník, Zán

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Cuhra, Humpál, Lux, Motyčka, Ransdorf, Sláma, Sokol, Stome, Šolc, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Dubček, Kočtůch, Kulan, Mečiar, Miklós, Molnár, Morovič, Suchán, Sýkora, Šebej, Zelenay

(Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SL A. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené Federální shromáždění, zahajuji 3. den 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Podle schváleného programu máme dnes na pořadu:

- volby soudců

- vládní návrh devizového zákona

- návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 o

pronájmu a pronájmu nebytových prostor

- a pokud jde o otázky interpelací, tento bod byl v podstatě včera

uzavřen

Pokud by byly některé naléhavé interpelace ústní, musíme o tom rozhodnout, zda budeme v této podobě pokračovat.

Zdá se, že jsme již dosáhli nadpoloviční většiny přítomných poslanců, můžeme tedy pokračovat v jednání. Než přejdeme k jednotlivým bodům programu, žádám poslance Minku, aby vyjádřil své sdělení.

Poslanec SL J. Minka: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, mnohí z vás sa dozvedeli, že náš kolega poslanec profesor Kočtúch dostal včera infarkt. Niektorí sa to dozvedeli už včera, niektorí to doteraz nevedeli a niektorí sa to dozvedeli z Večernej Prahy. Charakter tejto správy je vlastne dôvodom tohto môjho vystúpenia. Pokiaľ by sa spájala bolesť hlavy niektorých poslancov alebo ministra s prerokúvaním zákona o cenách, tak by sme to mohli považovať za žart. Ale keď sa takáto smutná správa zneužije tak, ako ho zneužil autor článku vo Večernej Prahe, musíme se nad touto skutočnosťou pozastaviť. To už prekračuje hranice novinárskej etiky! Aký je vlastne charakter autora tohto článku? A preto menom skupiny poslancov protestujem proti tomuto a žiadame o ospravedlnenie autora článku aj šéfredaktora jednak prof. Kočtúchovi a jednak o uvedenie tochto ospravedlnenia vo Večernej Prahe. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, mohl byste přečíst autentické znění tohoto článku?

Poslanec SL J. Minka: "Ceny na infarkt? Krátko po 9. hodine, počas rozpravy Federálneho zhromaždenia k vládnemu návrhu zákona o cenách, sa urobilo nevoľno poslancovi SN za VPN prof. ing. Hvezdoňovi Kočtúchovi. Že by sa o nábeh na infarkt postarali navrhované ceny?"

Pritom profesor Kočtúch to vôbec nebol, pretože nevoľno sa mu stalo už v metre.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za sdělení, myslím, že není třeba k tomu něco dodávat. Bereme to s politováním na vědomí.

Dovolte, abych nyní zahájil schůzi - projednání 1. bodu pořadu. Jde o body

7 a 8

návrhy ministra obrany ČSFR na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR - vojenského kolegia (tisk 181) a na volbu soudců z povolání vojenských soudů (tisk 182).

Žádám pana ministra obrany, aby podal výklad k oběma návrhům.

Ministr obrany ČSFR L. Dobrovský: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych odůvodnil návrh na volbu vojenských soudců z povolání vojenského kolegia Nejvyššího soudu ČSFR a vojenských soudů, jak jsou uvedeny v parlamentních tiscích číslo 181 a 182, které máte k dispozici. Vycházím ze skutečnosti, že výbory branné a bezpečnostní a výbory ústavně právní obou sněmoven projednaly kandidaturu na společné schůzi svých výborů 5. listopadu 1990. Během jednání těchto výborů se poslanci seznámili se všemi navrhovanými kandidáty, kteří jim byli osobně představeni a odpověděli na dotazy poslanců.

Z navrhovaných 20 kandidátů bylo 18 doporučeno k volbě. Kandidatura plukovníka ing. dr. Karla Samce a majora dr. Františka Seiferta k volbě soudce Nejvyššího vojenského soudu Příbram doporučena nebyla. Vzhledem k tomuto rozhodnutí výborů jsem se rozhodl návrh na jmenované kandidáty k projednání na schůzi obou sněmoven Federálního shromáždění nepředkládat.

Podle doporučení uvedených výborů byly také doplněny charakteristiky kandidátů a upřesněny údaje, dotýkající se personální charakteristiky Dále na základě dodatečného nového zhodnocení kandidátů nepředkládám návrh na zvolení soudců v případě kapitána Zdeňka Staše a nadporučíka dr. Pavla Stejskala.

Vašemu schválení předkládám návrh na zvolení soudcem z povolání Nejvyššího soudu ČSFR plukovník dr. M. Veverku a dále návrh na volbu soudce povolání vojenských soudů majora dr. J. Hudečka poručíka S. Jakubčíka, majora M. Kubovčáka, poručíka R. Vaňouška, poručíka M. Nováka, nadporučíka Š. Nováka, poručíka V. Peteje, kapitána dr. V. Špapáka, nadporučíka dr. F. Švanknera, poručíka P. Tótha, kapitána R. Vondruse a poručíka R. Zouhara.

Uvedení kandidáti jsou k volbě soudců z povolání navrhováni poprvé, s výjimkou návrhu soudce povolání Nejvyššího soudu ČSFR plukovníka dr. Veverky. Jde o důstojníky, kteří splňují všechny zákonné požadavky, to znamená, že po absolvování právnické fakulty vykonali předepsané justiční zkoušky včetně příslušné justiční praxe. Mají také zkušenosti z nejvyšších velitelských a odborných funkcí. Protože během justiční praxe u vojenských soudů prokázali dostatečně dobré odborné znalosti potřebné k výkonu funkce soudců a mají i morální a charakterové vlastnosti potřebné k výkonu této závažné a pro společnost potřebné činnosti, lze důvodně předpokládat, že budou dobrými soudci.

Dále předkládám návrh na volbu plukovníka dr. K. Fišery, který byl pro své politické postoje k okupaci po srpnu roku 1968 propuštěn z československé armády v roce 1970. V letošním roce byl rehabilitován a reaktivován. Sočasně vzhledem k potřebě doplnění vyšších vojenských soudů soudci z povolání předkládám návrhy na zvolení dosavadních soudců vojenských obvodových soudů k vyšším vojenským soudům. Jde o podplukovníka O. Gáboríka a podplukovníka dr. J. Mrlíka.

Dovolte mi na závěr sdělit několik informací k současnému stavu vojeského soudnictví. Stejně, jako u soudů obecných, se projevuje nedostatek soudů obecných, se projevuje nedostatek soudců z povolání, ve vojenském soudnictví je obsazeno 64,2 % soudcovských funkcí, t.j. 52 soudců z plánovaných 81 míst. Zvolením 13 soudců na vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy by bylo dosaženo plynulejšího vyřizování trestních věcí, ale také agendy spojené s realizací zákona o soudní rehabilitaci. Jen pro dokreslení situace uvádím, že v době od 1. 7. 1990 do 31. 10. 1990 bylo v řízení před vojenskými soudy 3 559 těchto věcí, přičemž vyřízeno bylo bohužel dosud jen 1 354 věcí. Soudní rehabilitace představují vedle běžné rozhodovací činnosti vojenských soudů zvýšenou zátěž, protože několik set trestních věcí bude řešeno v přezkumném řízení. Proto každý další zvolený soudce z povolání bude pro vojenské soudnictví v tomto smyslu přínosem.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám navrhované kandidáty zvolit do funkce vojenských soudců z povolání. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu ministrovi. Konstatuji, že návrh projednaly výbory ústavně právní a branné a bezpečnostní obou sněmoven. Jako společní zpravodajové byli pověřeni poslankyně JUDr. Vlasta Parkánová a ing. Tomáš Kopřiva. Žádám nyní o slovo zpravodajku dr. Parkánovou.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně V. Parkánová: Vážený pane předsedo, milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, ministr obrany ČSFR předkládá Federálnímu shromáždění návrh na odvolání a volbu soudců z povolání vojenských soudců, tisk 182, resp. v jednom případě volbu soudců vojenského kolegia Nejvyššího soudu, tisk 181.

Těmito návrhy se zabývaly ústavně právní výbory a výbory branné a bezpečnostní na svém společném zasedání dne 5. listopadu tohoto roku. Všichni kandidáti se přítomným členům těchto výborů osobně představili a zodpověděli jejich dotazy. Z tohoto jednání vzešla usnesení, ve kterých výbory mimo jiné konstatují, že charakteristiky kandidátů předložené ministerstvu obrany v tisku 182 obsahují některé nepřesné údaje. Z tohoto důvodu zástupce předkladatele dodatečně vypracoval a výborům předložil doplněk k návrhu, se kterým vás nyní seznámím, abyste si mohli ve smyslu těchto změn tisk 182 opravit.

V průběhu vypracování návrhu a předložení Federálnímu shromáždění byli do vyšších hodností povýšeni:

Miroslav Klubovčák do hodnosti majora, Richard Vondrus do hodnosti kapitána, dr. Ondrej Gáborík do hodnosti podplukovníka a dr. Jan Mrlík do hodnosti podplukovníka. Mimo to v jednotlivých charakteristikách nesouhlasily některé údaje. Poručík Stanislav Jakubčík není rozvedený, ale ženatý, Vladimír Pateja také poručík. Údaj uvedený, že byl zapojen do studentské vědecké odborné činnosti na katedře práva, nemá vlastně smysl, a má znít takto: byl zapojen do studentské odborné činnosti a na katedře trestního práva zpracovával diplomovou práci. Kromě toho poručík Jiří Zouhar uzavřel sňatek, a tedy údaj svobodný a bezdětný je třeba nahradit údajem ženatý a jedno dítě.

Mimo těchto nepřesností byly doplňkem uvedeny do souladu se skutečností, ale předkladatelem zůstal neopraven další omyl, se kterým vás seznámím. Poručík Maňoušek, u kterého bylo uvedeno původní povolání právník, ačkoliv text udává, že do nástupu na studium na právnické fakultě pracoval jako spojovací technik.

Kromě těchto nepřesností se mi jeví jako další nedostatek skutečnost, že stranická příslušnost těchto kandidátů je charakteristikách cudně zahalena rouškou tajemství. Výbory ústavně právní a branné bezpečnostní se na své společné schůzi jednotlivých kandidátů na jejich stranickou příslušnost dotazovaly. S výjimkou jediného kandidáta byli všichni ostatní v minulosti členy Komunistické strany. Jediný major Klubovčák nebyl nikdy členem žádné politické strany.

Výbory branné a bezpečnostní a výbory ústavně právní se usnesly dále na tom, aby všichni kandidáti byli nejpozději do 22. listopadu tohoto roku podrobeni lustracím a aby byly výsledky těchto lustrací předloženy předsednictvům obou výborů, které se problémem zabývaly. Tento požadavek byl splněn a já mohu konstatovat, že všichni kandidáti které zde dnes pan ministr Dobrovský k volbě navrhl, splňují podmínku výborů ve smyslu negativního výsledku lustrace.

Pro větší srozumitelnost chci uvést, že návrh přednesený zde panem ministrem, je užší oproti návrhům v tisku 182. Příčina je dvojí. Dva kandidáti nebyli výbory k volbě doporučeni, jak uvedu ve zpravodajské zprávě, u dalších dvou kandidátů se pan ministr rozhodl přehodnotit svůj původní návrh a tyto kandidáty nám k volbě nenavrhovat.

Výbory se dále usnesly doporučit ke zvolení do funkce soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR vojenského kolegia plukovníka dr. Miroslava Veverku. To se jedná o tisk 181.

Z návrhů uvedených v tisku 182 se výbory usnesly doporučit ty kandidáty, které pan ministr ve svém návrhu před chvílí uvedl. Předpokpádám, že není třeba jmenovitě znovu tyto kandidáty uvádět.

Co vedlo členy výborů vyjádřit hlasováním vůli nedoporučit plukovníka Samce a majora Seiferta? Dovolím si vás seznámit s některými skutečnostmi uvedenými v charakteristikách nebo získanými osobními pohovory s kandidáty. Plukovník Samec byl členem KSČ od května 1945 do roku 1970. Zastával funkci předsedy základní organizace strany, později byl členem výboru stranické organizace. V letech 1949 až 1952 vystudoval Vysokou školu politických věd. Od roku 1953 pracoval jako politický pracovník Vojenské politické akademie v Praze.

Major Seifert byl jako člen komunistické strany zprvu členem výboru stranické organizace, později předsedou základní organizace KSČ. Ačkoliv pracuje od roku 1982 jako předseda senátu vojenského obvodového soudu v Praze, v diskusi s poslanci uvedl, že mu v lednu 1989 nebylo nic známo o tom, že ve městě, ve kterém pracuje, probíhaly demonstrace známé jako "Papachův týden".

Chci vás upozornit, že fakta, která jsem právě uvedla, nejsou shrnutím mých subjektivních dojmů. Jako zpravodajka se snažím podat co nejúplnější zprávu o tom, jak jednání výborů probíhalo. Chci znovu připomenout, že o nedoporučení plukovníka Samce a majora Seiferta rozhodly oba výbory obou sněmoven, které svou vůli daly hlasováním zřetelně najevo.

Milé kolegyně a kolegové, vzpomínám si, jak Federální shromáždění v pátém volebním období 1. března tohoto roku návrh na volbu soudců z povolání vojenských soudů odmítlo, neboť považovalo předložené charakteristiky navrhovaných kandidátů za povrchní a nic neříkající a dále proto, že žádný z parlamentních výborů tehdy neměl možnost utvořit si vlastní představu o navrhovaných kandidátech při osobních jednáních.

Jak jsem už uvedla, ani tentokrát nejsou předložené charakteristiky bez závad, resp. nebyly i tentokrát, mně chyběly, mimo jiné, údaje o stranické příslušnosti kandidátů v minulosti.

Chci vás ubezpečit, že výbory ústavně právní a výbory branné a bezpečnostní předložené návrhy pozorně a odpovědně posuzovaly a chybějící informace si na místě doplnily. Z těchto důvodů vám navrhuji předložené návrhy tisk 181 a 182 přijmout v té modifikaci, jakou vám výbory doporučují a jak je svým dnešním návrhem pan ministr Dobrovský upravil. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji paní poslankyni. Dále by měl promluvit poslanec Kopřiva z pověření výborů Sněmovny lidu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec T. Kopřiva: Pane předsedající, dámy a pánové, promluvím velice krátce, protože jako společný zpravodaj výborů branných a bezpečnostních a výborů ústavně právních se plně připojuji ke zprávě, kterou přednesla kolegyně zpravodajka dr. Parkánová a doporučuji vám, abyste zvolili soudce z povolání v takovém znění, jak navrhl ministr obrany. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Nyní bych měl otevřít rozpravu. Má někdo z poslanců nebo poslankyň připomínku? Klid v sále mně přesvědčuje o tom, že tomu tak není. Nejsem povinen dávat slovo panu ministrovi, pokud by sám nechtěl ještě něco dodat. (Ne.) Není tomu tak.

Měli bychom přistoupit k hlasování. Hlasovat bychom měli o každém návrhu zvlášť. Nejdříve bychom měli hlasovat o plukovníku dr. Miroslavu Veverkovi, který má být zvolen soudcem vojenského kolegia Nejvyššího soudu ČSFR.

V sále je přítomno 110 poslanců Sněmovny národů. Sněmovna lidu je také usnášení schopná.

Nejprve budou hlasovat poslanci Sněmovny lidu. Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s uvedeným návrhem na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu ČSFR, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Osmdesát osm.) Osmdesát osm. Děkuji.

Je někdo proti? (Jeden.) Jeden. Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Šest.) Šest. Děkuji.

Konstatuji, že Sněmovna lidu návrh schválila.

Nyní bude hlasovat Sněmovna národů. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro uvedený návrh. (Devadesát pět.) Devadesát pět. Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Osmnáct.) Osmnáct. Děkuji.

Také Sněmovna národů uvedený návrh schválila.

(Poznámka redakce: Usnesení FS č. 66, SL č. 110, SN č. 114)

Přistupujeme k volbě dalších soudců.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně V. Parkanová: Dalším kandidátem je major dr. Jaroslav Hudeček, který by měl být zvolen jako soudce vyššího vojenského soudu v Táboře.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Z návrhu na zvolení jsou vypuštěni:

- plukovník ing. dr. Karel Samec

- dr. František Seifert

- kapitán Zdeněk Staš

- nadporučík dr. Pavel Stejskal.

Současně jsou zde dva návrhy na odvolání těch, kteří přejdou do jiné soudcovské funkce. Navrhuje se odvolat plukovníka Ondreje Gáboríka z funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu v Bratislavě a dále se navrhuje odvolat soudce z povolání Vojenského obvodového soudu v olomouci plukovníka dr. Jana Mrlíka, protože jsou zvoleni za soudce z povolání vyšších vojenských soudů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP