Pondělí 26. listopadu 1990

1. den - pondělí 26. listopadu 1990

(Jednání zahájeno ve 14.28 hodin.)

Přítomno:122 poslanců Sněmovny lidu
67 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
63 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Andelová, Borguľa, Dienstbier J. st., Dlouhý, Gürtler, Honner, Hubálek, Kňažko, Kocáb, Kováč, Kučera S., Langoš, Masopust, Mynář, Niedoba, Pospíšil, Rajnič, Richterek, Sahligerová, Sedlák, Soboňa, Soukup, Šimko E., Šimko I., Špaček, Tvrdá, Voleník

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Arnošt, Kaplanová, Lis, Lux, Ransdorf, Sokol, Šolc, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Dubček, Kanis, Mečiar, Miklós, Molnár, Morovič, Seman, Slota, Sýkora, Šebej, Vosček

(Řízení schůze - první místopředseda FS L. Jičínský)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, jak ukazují naše ukazatele, jsme schopni jednat. Omlouvám určité zpoždění naší schůze, které bylo způsobeno tím, že Sněmovna národů měla dopoledne svou samostatnou schůzi, která skončila pozdě, takže nebylo možné dodržet plánovaný začátek této společné schůze ve 14.00 hodin. Omlouvám tedy tento nedostatek a zahajuji schůzi. Vítám členy federální vlády vedené jejím předsedou panem Mariánem Čalfou.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, předsednictva sněmoven navrhla konat společnou schůzi sněmoven. Pořad schůze je uveden na pozvánce. Navrhuji doplnit pořad o návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon číslo 143/1968 Sb., o československé federaci jde o tisk číslo 315, iniciativní návrh Slovenské národní rady, který je výsledkem oněch jednání, o kterých jsme ve Federálním shromáždění podrobněji hovořili. Předpokládáme, že tento návrh, s nímž souhlasí federální vláda, bude doplněn obdobným návrhem i České národní rady.

Vzhledem k předložení tohoto návrhu ústavního zákona byly z programu staženy dílčí úpravy ústavního zákona parlamentní tisk číslo 209 a parlamentní tisk číslo 233.

Dále se navrhuje změnit pořadí projednávaných bodů vzhledem ke stavu příprav a eventuálně i návaznosti legislativních návrhů. Je to uvedeno v návrhu na pořad, který byl předán do lavic.

Doporučuji, aby naše schůze měla tento program: Začínali bychom každý den v 8.30 hodin s tím, že se budeme snažit dodržet polední přestávku, odpoledne bychom končili - pokud to bude možné - v 17.00 hodin s tím, že dnes, pokud se nám podaří skončit v 17.00 hodin, by o 18.00 hodině byl zahájen poslanecký seminář pro poslance, kteří o to budou mít zájem, k návrhu ústavního zákona o základních právech a svobodách občanů.

Myslím, že by bylo účelné, abyste se v maximálním počtu tohoto semináře účastnili. Seminář má mít informativní význam. Byla by tam vyložena koncepce ústavního zákona, způsob jeho zpracování a věci, které s tím souvisejí.

Zítra bychom tedy začali v 8.30 hodin s tím, že bychom se snažili skončit opět v 17.00 hodin a v 18.00 hodin by pokračoval druhý seminář, který by se týkal problematiky ústavního zákona o novém vymezení kompetencí mezi federací a republikami. Znovu doporučuji účast poslancům, protože si myslím, že takovéto projednání může usnadnit jednání o návrzích důležitých ústavních zákonů ve výborech.

Časový program schůzí a akcí orgánů Federálního shromáždění od 26. listopadu do 8. Prosince jste obdrželi, čili jste o tom informováni.

Než budeme jednat o celkovém návrhu pořadu této 9. schůze, chci uvést jednu změnu proti předloženému návrhu, že pan ministr Klaus požádal, aby návrh devizového zákona místo ve čtvrtek byl projednáván ve středu. Myslím, že nic nebrání tomu, abychom této žádosti vyhověli. Takže v tomto směru by byl přesun v navrhovaném programu naší schůze.

Ptám se, jsou-li k navrženému programu nějaké připomínky, doplňky? Hlásí se poslanec Konečný.

Poslanec SL P. Konečný: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji do programu 9. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů zařadit jako bod číslo 24, nebo na druhý týden jednání, návrh zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění. Mám k tomu tři důvody. Starý jednací řád velice podstatně paralyzuje činnost ve výborech, kdy v podstatě jakýkoliv pozměňující návrh zde nemůže projít, protože výbory jsou nuceny ho přijmout nadpoloviční většinou všech členů výboru.

Dále se domnívám, že se tento návrh zákona nedostane ani na prosincovou schůzi, to znamená, že v podstatě uplyne velice dlouhá doba od projednávání tohoto zákona ve výborech, což nepokládám za vhodné.

Jako třetí důvod, tisk tohoto zákona už je připraven a během úterý nebo středy by ho poslanci mohli dostat do lavic.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji poslanci Konečnému. Hlásí se poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Vážený pane předsedající, navrhoval bych, aby bod 2, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 29/1984 Sb., byl přeložen na zítra ráno, protože k tomuto návrhu se sešla spousta připomínek, které s tímto zákonem nesouhlasí a s dalšími kolegy bychom rádi tyto připomínky zapracovali do protinávrhu.

Využil bych toho, že je tu ministr Klaus, že by se mohl bod číslo tři projednat dnes, což je vládní návrh zákona o cenách. (Ministr Klaus odmítl.)

Navrhuji, aby bod č. 2 se dnes neprojednával.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Jsou ještě další návrhy? Hlásí se poslanec Janča.

Poslanec SL B. Janča: Dovolil bych si dát protinávrh proti tomu, co zde bylo řečeno, poněvadž školský zákon byl projednáván ve výborech a veškeré připomínky, které tam byly, jsme vzali v úvahu. Je možno ho projednávat s tím, že mají-li poslanci pozměňující návrhy, mohou je předložit.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Slovo má poslanec Ruml.

Poslanec SL J. Ruml: Navrhuji do programu - do bodu podněty a připomínky dát průběžnou zprávu z vyšetřovací komise pro objasnění událostí ze 17. listopadu.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský. Prosím poslance Vidíma, aby přednesl svůj pozměňující návrh.

Poslanec SL J. Vidím: Chtěl bych požádat Federální shromáždění o to, aby se v bodu "Různé" projednávala žádost o doplnění parlamentní vyšetřovací komise o neposlance z řad studentů.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský Jsou ještě další návrhy k předloženému návrhu programu (Ne.) Není tomu tak. Budeme hlasovat o eventuálních změnách programu podle návrhů, které byly předloženy.

Nejprve poslanec Konečný doporučuje, aby program této 9. společné schůze byl doplněn o projednání návrhu zákona o jednacím řádu. Chci k tomu říci jednu věc procesní povahy. Jistě bychom všichni měli zájem na tom, abychom tento zákon už měli schválený, ale myslím že bychom projednání měli vázat na podmínku, že projednáme ty návrhy zákonů, které máme předloženy v rámci programu, který jste dostali, protože řada z těchto návrhů předpokládá za podmínky, že budou projednány a schváleny, termín účinnosti k 1. lednu 1991. Budeme-li jednat o doplnění programu této schůze, abychom si byli vědomi všech časových dimenzí, pokud jde o program, který byl předložen a který bychom skutečně projednat měli.

Pokud bychom program splnili v předpokládaných časových lhůtách, nic by nám nebránilo, abychom jednací řád projednali, ale za předpokladu, že se to časově protáhne, vznikají tyto pochybnosti. Berte tuto procesní připomínku jako určité upozornění na procedurální problémy v naší práci.

Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo je pro, aby program schůze byl doplněn o projednání návrhu zákona o jednacím řádu, ať zvedne ruku! (Čtyřicet Šest.) Čtyřicet šest.

Je někdo proti? (Deset.) Deset.

Zdržel se někdo hlasování? (Čtyřicet čtyři.) Čtyřicet čtyři.

Sněmovna národů tento návrh neschválila.

Protože k programu je třeba souhlasné usnesení obou sněmoven, ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo je proto, aby jednací řád byl projednáván na této 9. společné schůzi Federálního shromáždění, ať zvedne ruku! (Šedesát tři.) Šedesát tři.

Je někdo proti? (Sedm.) Sedm.

Zdržel se někdo hlasování? (Třicet jedna.) Třicet jedna.

Sněmovna lidu se vyslovila pro, ovšem není zde shodné usnesení obou sněmoven, takže zatím tento návrh na program zařazen není.

Prosím poslance Bendu.

Poslanec SL V. Benda: Vážené předsednictvo, vážené Federální shromáždění, já bych rád jen upoutal vaši pozornost na tabuli, kde tentokrát nám hlasovací zařízení registrovalo pouhých 100 ze 119 poslanců Sněmovny národů, že hlasovali. V takovém případě by bývalo nemuselo dojít k neshodnému usnesení poslanců obou sněmoven, kdyby těch 19 poslanců nebo většina z nich hlasovala pro návrh, tak by byl přijat. Doporučuji proto, aby hlasování bylo zopakováno, protože tu vzniká zmatečná situace. Právě nový jednací řád by měl eventuálně upravit podmínky, za kterých je toto elektronické hlasování platné. Podle dosavadních propozic bylo konstatováno, že ten provoz je dosud zkušební. Čili v tomto případě, kdy vznikají pochybnosti, se domnívám, že nové hlasování by bylo na místě, event. Přeje-li si to předsednictvo, tak nové hlasování za pomoci skrutátorů, kteří by fyzicky sečetli hlasy ve Sněmovně národů. Děkuji.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Myslím, že můžeme tento návrh přijmout, rozdíl je skutečně značný a měli bychom nedostatky v chodu technického zařízení skutečně korigovat. Myslím, že členové Sněmovny národů nebudou mít nic proti tomu, aby se hlasování opakovalo s tím, že vyzývám skrutátory aby přišli, aby kontrolovali hlasy pro a hlasy proti Prosím, faktická připomínka.

Poslanec SN J. Šedovič: Vážený pán predsedajúci, protestujem proti tomu, aby sa opakovalo hlasovanie. Vždy dosiaľ bolo hlasovanie platné a neviem, prečo by sme robili výnimku. Je možné vyjadriť svoj postoj tak, že sa nezúčastním hlasovania, a to sa stalo u tých 19 ľudí.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Bylo to 19 lidí, pane poslanče, a myslím, že nelze nikoho nutit, aby hlasoval. Ale myslím, že přece jen, jednáme-li o programu schůze, pak se mi zdá divné, že by poslanci neměli zájem znovu. Ptám se poslanců ve Sněmovně národů, kdo je pro, , ať už pro nebo proti nebo, aby zvedli ruku na znamení toho, že se zdržují hlasování. Myslím, že tady v tomto případě takového odůvodnění zvedne ruku! (Hlasuje se.) (Sedmdesát jedna.) Sedmdesát jedna. Děkuji. Myslím, že počet je dostatečný, že nemusíme sečítat fakticky. Budeme provádět hlasování další pomocí technických prostředků.

Kdo je proti, nechť zvedne ruku! (Devět.) Devět. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Třicet čtyři.) Třicet čtyři. Děkuji. Šest je tedy rozdíl, ale myslím, že není důvodu k tomu, abychom výsledek hlasování činili předmětem pochybností. Prosím, faktická připomínka.

(Faktická připomínka: Prosím vás, hlasujme principiálně. Buď všichni, nebo nikdo. Opakujme hlasování znovu. Ti, kteří se zapomněli, nechť hlasují znovu.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Pane poslanče, já už jsem řekl svoje stanovisko, které samozřejmě nemusíte uznávat, nikoho k hlasování nutit nelze. Ale myslím, že není správné, když velký počet poslanců vůbec nehlasuje. Hlasování proběhlo opraveno, pochybnosti, které právem vznesl poslanec Benda, jsou odstraněny, čili není důvod, abychom hlasovali znovu kvůli tomu, že 6 poslanců nehlasovalo. Poslanec Mandler má technickou poznámku, ale prosím, abychom se soustředili na ...

Poslanec SL E. Mandler: Nechci, aby se hlasovalo znovu, chci říci Federálnímu shromáždění to, že celý postup je podle mého názoru naprosto zmatečný, protože teď se zdrželo hlasování o 10 méně než předtím, čili není to nové hlasování, je to jiné hlasování a takový postup myslím v parlamentě nemůže být korektní. (Potlesk.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Nemůžeme myslím zkoumat, proč poslanci při druhém kole hlasování hlasovali jinak. A do těch 19 se tento počet poslanců, kteří hlasovali v druhém kole, jinak vejde. Myslím, že většina poslanců z obou sněmoven se vyslovila pro to, aby zákon o jednacím řádu byl projednán na této schůzi.

(Faktická připomínka: Len malá poznámka - tých 6 by výsledok hlasovania neovplyvnilo, kdežto tých predošlých 19 áno, a to je rozdiel.)

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Poslanec Pohanka.

Poslanec SL M. Pohanka: Já bych rád připomněl zákon o poslancích, který v § 10 o činnosti poslanců ve Federálním shromáždění ukládá: "Poslanci jsou povinni účastnit se aktivně a iniciativně jednání a práce sněmovny a jejích orgánů, popřípadě orgánů Federálního shromáždění, do nichž byli zvoleni. Jsou povinni přispívat svými znalostmi a zkušenostmi k řešení projednávaných otázek." Z toho lze odvodit, že poslanec není oprávněn jednoduše prostě nehlasovat. Má tři možnosti: může se hlasování zdržet, ale neplní svou poslaneckou funkci, nefunguje, když jednoduše nehlasuje. To nelze brát jako projev vůle v tom směru - nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno před chvílí.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Děkuji. Myslím, že tento bod můžeme uzavřít. Program byl rozšířen o návrh zákona o jednacím řádu. Je tu další návrh poslance Soldáta na změnu, pokud jde o program jednání. Upozorňuji ovšem na problém v tom, že tento program jednání v tom pořadí je připraven. Budeme-li provádět i ty změny, nevím, zda z hlediska členů vlády jsou tu ti členové vlády, kteří mají zákon navrhovat a zda se nám nezkomplikuje průběh jednání. Prosím, poslanec Soldát.

Poslanec SL M. Soldát: Já bych chtěl připomenout, že na pozvánce, kterou jsme dostali, je zcela jiný pořad jednání. Čili mohlo by se říci, že ti poslanci, kteří dneska přijeli, máme zcela jiný program, než jsme měli původně na pozvánce.

Předsedající první místopředseda FS Z. Jičínský: Ano, je to pravda, já jsem na to upozorňoval. To není něco, o čem bych tu nehovořil, co by poslancům nebylo známo, to je jiný pořad, než byl původně v té rozeslané pozvánce.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP