Pátek 16. listopadu 1990

Pátek 16. listopadu 1990

(Začátek schůze ve 13.05 hodin)

Přítomno:132 poslanců Sněmovny lidu
70 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluvení poslanci:

Sněmovny lidu:

Adam, Benda, Branná, Čič, Drešerová, Honner, Klaus, Kňažko, Komárek, Kováč, Miller, Petrovič, Ropek, Sacher, Szöcs, Šilhán, Tvrdá, Žáček

Sněmovny národů zvolení České republice:

Doležal, Jičínský, Ovčačíková, Sokol, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Anderko, Čalfa, Farkaš, Kočtúch, Mečiar, Mišura, Mlynárik, Tamás, Vicen

(Jednání zahájil a řídil místopředseda FS a předseda SL R. Battěk)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, srdečně vás vítám. Zahajuji tímto 8. společnou schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů VI. volebního období Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky.

Vítám přítomné členy federální vlády a dovolte, abych vás seznámil s navrženým programem našeho dnešního sněmování.

Sněmovna lidu a Sněmovna národů navrhla ve schůzích dne 7. listopadu 1990 konat společnou schůzi sněmoven a navrhla i pořad schůze, který jste obdrželi spolu s pozvánkou. Dnešního dne se ovšem sešla předsednictva obou sněmoven, aby posoudila stav příprav 8. společné schůze. Zjistila, že některé body navrženého pořadu vyžadují ještě nutná dopracování. Současně dojde k určité změně v tom smyslu, že bude nutno uskutečnit určité technické úpravy před zítřejším pokračováním schůze a nebudeme tedy ve společné schůzi pokračovat hned od rána. Bude samozřejmě dobré, aby čas před příjezdem amerického prezidenta byl využit, aby pokračovaly pokud možno i výbory ve své práci.

Úprava programu vypadá asi takto. Předsednictva vám navrhují tento pořad 8. společné schůze:

První tři body programu tak, jak jsou uvedeny v původním návrhu, by zůstaly. To znamená první bod - Dohoda o obchodních vztazích s USA (tisk 255). Jako druhý bod - Úmluva o právech dítěte (tisk 140), jako třetí bod - Návrh na odvolání výhrad k ustanovení mnohostranných mezinárodních smluv (tisk 200). Bod 4 původního návrhu, bod 5., 6. a 8. se ruší. Místo toho 4. bodem dnešního jednání je navržen - vládní návrh zákona o uprchlících (tisk 239), jako 5. bod - vládní návrh zákona o přepočtu devizových aktiv a pasiv (tisk 258) a jako 6. bod - vládní návrh zákona o metrologii (tisk 151).

Zítra by byl na pořadu jediný bod - projev prezidenta USA pana George Bushe.

Táži se tedy poslanců, zda souhlasí s navrženým programem. Jsou nějaké dotazy nebo připomínky? Hlásí se poslanec Novosád.

Poslanec SL K. Novosád: Vážený pane předsedající, doporučuji rozšířit 8. společnou schůzi Federálního shromáždění o 2 body. Jde o tisk 204 a tisk 236 (navrácení majetku KSČ lidu České a Slovenské Federativní Republiky o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky).

Vláda to projednala na svém zasedání a žádá nás tímto, abychom tuto záležitost projednali. Ustavně právní výbory už tuto záležitost řešily. V průběhu dnešního zasedání přijdou změny k tisku. Nevidím důvod, proč bychom tuto záležitost nemohli zařadit už na 8. plenární zasedání.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jediný důvod je v tom, že potřebné tisky nemají poslanci v konečné podobě k dispozici. Chci vás ujistit, že oba tyto návrhy jsou zařazeny na 9. společnou schůzi. Hlásí se poslanec Vidím.

Poslanec SL J. Vidím: Vážené Federální shromáždění, pane předsedající, žádám o doplnění programu této schůze o bod, ve kterém by se jednalo o rozšíření parlamentní vyšetřovací komise událostí 17. listopadu o 3 studenty - neposlance. Toto doporučuje studentský parlament, který zasedal minulý týden. Nežádám ovšem tímto, aby se tento bod projednával ještě dnes nebo zítra, protože očekáváme projev pana prezidenta Bushe. Tedy až po 26.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Mám zde přihlášku k tomuto bodu od poslance Jiřího Rumla, který je předsedou komise 17. listopadu. Pravděpodobně k tomu také něco řekne.

Poslanec SL P. Čičmanec: Vážený pán predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o navrátenie majetku, nie je ešte hotová záverečná správa. Sú zatiaľ k dispozícii dve stanoviská výborov. Vyžaduje si to dôslednú prípravu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Slovo má poslanec Mandler.

Poslanec SL E. Mandler: Koncem minulého měsíce jsem rezignoval ze zdravotních důvodů na členství v ústavně právních výborech. Žádal jsem, abych byl zařazen do nějakého jiného výboru. Bylo by pro mne velkou ctí, kdybych mohl být zvolen do nějakého jiného výboru dnes, nejraději do výboru sociálního a kulturního, ale i do jiného.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Mám dojem, že nic nebude bránit tomu, aby se tak stalo. Budeme ovšem tento bod dávat na program Sněmovny lidu, protože jde o společné zasedání. Při nejbližší příležitosti dojede k volbě nových členů do příslušných výborů. Pravděpodobně 26. Nic nebrání tomu, abyste se zúčastňoval schůzí výborů. Hlásí se ještě poslanec Devátý.

Poslanec SN S. Devátý: Pane předsedo, vážené Federální shromáždění, navrhuji, abychom hlasovali o návrhu kolegy Novosáda. Mám dojem, že je nejvyšší čas, abychom majetek KSČ a bývalého svazu mládeže projednali již na 8. společně schůzi. Děkuji.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Slovo má poslanec Novosád.

Poslanec SL K. Novosád: Právě jsem dostal zprávu, že závěrečná zpráva jako taková už je v tisku a bude předložena dnes odpoledne poslancům.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Znamená to, že za předpokladu, že bude poslancům zpráva předložena do lavic, budeme projednávat tento bod programu. Dám tedy o tom hlasovat. Ještě se ptám, zda jsou nějaké připomínky? Poslanec Mandler.

Poslanec SL E. Mandler: Domnívám se, že tento zákon je nesmírně důležitý. Jestliže čekal rok, tak může počkat ještě týden, abychom mohli prostudovat jeho znění. Je to neustále tak, že dostáváme do lavic návrhy velmi důležitých zákonů a musíme je okamžitě schválit...

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, jsem stejného názoru, nicméně mám povinnost dát o tomto návrhu hlasovat. Ještě jednou se hlásí kolega Novosád.

Poslanec SL K. Novosád: Ještě bych upozornil, že tyto návrhy byly dva. Projednání tisku 236 a 204.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, domníváte se, že projednání tohoto návrhu nemůže počkat týden, na 9. společnou schůzi?

Poslanec SL K. Novosád: Pane předsedající, podal jsem návrh, nechte o něm tedy hlasovat.

Poslanec SN K. Stome: Paragraf 44 jednacího řádu říká, že návrh zákon může být projednán ve sněmovně nejdříve po uplynutí 60 dnů, kdy byl návrh poslancům rozeslán. Výjimečně, vyžaduje-li to povaha věci, může předsednictvo sněmovny navrhnout sněmovně, aby návrh zákona projednal před uplynutím této doby. Domnívám se, že asi těžko bychom mohli při tomto systému chtít hlasovat o tom, zda tak či onak. Snad by se to mělo navrhnout a procedurálním způsobem projít v předsednictvu sněmovny.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Nepochybně. Poslanci měli však upozornit na požadavek projednávání těchto dvou zákonů. Nerad bych vytvářel ve své osobě nátlakovou skupinu... Ještě se hlásí předseda Sněmovny národů pan Šútovec.

Předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, predsedníctvo parlamentu dostalo dnes ráno okolo 9 hodiny od premiéra Čalfu list, v ktorom sa požaduje, aby tieto dva zákony boli prerokované naraz a to dnes alebo zajtra. Nie som proti tomu, ale uvážte, nie je tu prítomny zástupca navrhovateľa, nie je hotová spravodajská správa, nemáme v laviciach príslušné tlače. Nie som si istý, či za takýchto okolností sme schopní zákon posúdiť. Dnes ráno sedeli predsedníctva oboch snemovní a doporučili, aby oba zákony boli prerokované v jednom balíku za sebou a aby boli prerokované na nasledujúcej schôdzi 26. novembra. Prikláňam sa k tomuto návrhu a odporúčam, aby ste sa pri hlasovaní nad touto možnosťou zamysleli.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Po tomto realistickém výkladu se znovu táži navrhovatelů, zda neustupují od svého záměru projednat tyto návrhy ještě dnes. Pane poslanče, usnadněte nám naše jednání.

Poslanec SL K. Novosád: Pane předsedající, teď jsem právě přemýšlel, který zákon jsme projednali v šedesátidenní lhůtě. Nevzpomněl jsem si. Z tohoto důvodu žádám, abyste o mém návrhu hlasovali a neustoupili od něj.

Poslanec SN I. Fišera: Vzhledem k vážným důvodům, které uvádí předsednictvo, i vzhledem k naléhavosti tohoto zákona navrhuji, aby tyto dva zákony byly prvními body na 9. společně schůzi Federálního shromáždění.

Předsedající předseda SL R. Battěk: To znamená 26. listopadu. To je protinávrh. Ještě se hlásí kolega Hubálek.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedající, dámy a pánové, k závažnosti data 17. listopadu nechci mermomocí prosazovat návrh, abychom zákony projednávali bez navrhovatelů, ale chci se zeptat, jestli by bylo možno je do večera nějakým způsobem zajistit. Ať neporušujeme proceduru našeho jednání. Souhlasím s poslancem Novosádem, že mnohé zákony jsme projednali a projednáváme v dost ostrém tempu. Ale jsme povinni sobě i celému národu nebo našim národům, ze kterých pocházíme, odevzdat aspoň tuto symbolickou práci, která je nad slunce jasná, kde nemusíme moc uvažovat, ale dbejme také na formální stránku. Proto bych prosil předsednictvo Federálního shromáždění, aby se pokusilo zajistit paní ministryni Kořínkovou a všechny ty, kteří by tomuto jednání dali správný profesionální ráz, abychom mohli odpovědně a jistě k radosti našich lidí tady rozhodnout. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Navrhujete tedy, aby se to projednalo ještě na 8. společné schůzi.

Poslanec SL B. Hubálek: Ano.

Paní poslankyně, páni poslanci, je ještě nějaký návrh?

Poslanec SL J. Ruml: Já mám takový dojem, že nikoliv premiér Čalfa nám dává nůž na krk. Nůž na krk nám dává 17. listopad, který je zítra a nikoliv 26. listopadu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Do našeho zasedání se dostavil místopředseda vlády pan Mikloško. Předpokládám, že je možný stručný dohovor.

(Dohovor.)

Takže naší povinností je dokázat sem přizvat paní ministryni Kořínkovou. Paní ministryně je ve Španělsku. Takže doufejme, že naše jednání nebude připomínat španělskou vesnici. Pan místopředseda vlády, pan Mikloško se hlásí o slovo.

Místopředseda vlády ČSFR J. Mikloško: Vážení poslanci, skončili sme asi o trištvrte na jednu diskusiu o majetku KSČ a SZM. Osobne som ochotný a okamžite schopný komentovať zákon o majetku SZM, a rovnako tak som tu kvôli komentáru k dohode o právach dieťaťa. Čo sa týka zákona o majetku KSČ bol tam do obeda prítomný pán podpredseda vlády P. Rychetský za jeho prednesenie FZ zodpovedný.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosil bych pracovníky sekretariátu, aby se pokusili získat místopředsedu vlády Pavla Rychetského do našeho jednání.

Poslanec SN S. Devátý: Svůj návrh bych doplnil tím, že pokud zákon nebude možno projednat dnes, doporučuji, aby se tak stalo zítra ráno.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pane poslanče, to z technických důvodů je vyloučeno. Hlásí se ještě někdo s připomínkou?

(Hlas ze sálu: Chtěl bych jen upozornit, že každým dnem uniká z majetku KSČ obrovská částka a když jsme tu v minulém období mohli kvůli ministru Sacherovi sedět do třičtvrtě na jednu, domnívám se, že dnes bychom tu kvůli majetku KSČ mohli sedět třeba do tří. (Potlesk.))

Předsedající předseda SL R. Battěk: Doporučuji, abychom hlasovali o návrhu zařadit do programu dnešní schůze obou sněmoven projednání tisků č. 204 a 236 zabývajících se problematikou majetku KSČ a SSM. Za mnou se ještě někdo hlásí. Cítím, že dnes neobstojím. Děkuji.

Poslanec SN K. Stome: Pěkně prosím, já postrádám rozhodnutí předsednictva sněmoven, aby návrh zákona byl projednán před uplynutím příslušné doby, t.j. teď. A domnívám se, že nemůžeme hlasovat tak, jak otázka byla položena, a to z procedurálních důvodů.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Jak bychom měli, pane poslanče, hlasovat?

Poslanec SN K. Stome: Předsednictvo sněmovny by muselo učinit návrh, aby byl návrh zákona projednán před uplynutím 26.11., abychom vůbec mohli zákon projednat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Musíme konstatovat, že rozhodnutí sněmoven je nad rozhodnutí předsednictva sněmoven. Ještě se hlásí s připomínkou pan poslanec....

(Hlas ze sálu: Pan předseda Sněmovny narodů Milan Šútovec řekl, že předsednictva návrh projednala. To znamená, že článek 44 jednacího řádu nebyl porušen. Není totiž řečeno, aby předsednictva určil a den, kdy bude návrh projednán, ale aby určila zásadu, že bude projednán dřív, než uplyne 76 dnů. Podle mého názoru nebyl jednací řád porušen.)

Poslanec SN J. Mečl: Dámy a pánové, chtěl bych uvést jen jednu poznámku. Nechci zdržovat ani hlasování, ani projednání zákona o majetku KSČ a SSM. Dnes jsme v ústavně právním výboru tento návrh zákona projednali a výbor ho po projednání přijal a doporučil. Chtěl bych jen upozornit, že k tomuto vládnímu návrhu ústavního zákona byl připojen text pozměňovacího návrhu poslanců, který původní návrh změnil, rozpracoval a zpřesnil.

Nejsem si jist, zda všichni kolegové a kolegyně se ve svých výborech s tímto novým textem, který byl nakonec schválen a doporučen, seznámili. Myslím, že je to tak závažná záležitost (zejměna předpis o majetku SSM), že by bylo třeba věnovat potřebný čas přípravě i diskusi. Nejsem si jist, že tento časový prostor máme, když tento tisk ještě nemáme na stole.

Místopředseda SL E. Valko: Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som doplnil poslanca Mečla. Pokiaľ ide o pozmeňovací návrh, skutočnosť je taká, že v tomto pozmeňovacom návrhu boli zapracované pripomienky všetkých výborov, ktoré to prerokovali pred ústovnoprávnym výborom. To znamená, že je to len zhrnutie pripomienok, ktoré tam už jednotlivé výbory zapracovali. Znamená to, že to nie je nový návrh skupiny poslancov. Všetky výbory, ktoré túto tlač prerokúvali, boli s týmto textom zoznámené.

Pokiaľ ide o poznámku poslanca Stomeho, myslím si, že ustanovenie § 44 odst. 2 tak, ako on to prezentuje, ani v jednom prípade nebolo dodržané, to znamená, že nebol dodržaný postup, ktorý on navrhuje, aby predsedníctvo dalo odporučenie snemovniam. Takýmto spôsobom sme o tom ešte nikdy nerokovali. Preto odporučujem postupovať týmto spôsobom. V prípade, že budeme trvať na dodržaní prísnych ustanovení, navrhujem prerušenie schôdze, aby sa predsedníctvo stretlo a uznieslo sa, že odporučuje prerokovať tento bod programu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Ptám se poslanců a poslankyň, zda ještě někdo hodlá přerušit můj pokus o hlasování? (Nikdo.) Není-li tomu tak, dávám hlasovat o návrhu, abychom projednali tyto dva návrhy zákonů - o majetku KSČ a o majetku SSM - na naší dnešní schůzi za předpokladu, že budou splněny formální požadavky.

Prosím, aby hlasovala Sněmovna národů. Ve Sněmovně národů je nyní přítomno 122 poslanců, to znamená, že sněmovna je usnášení schopná. Ptám se poslanců Sněmovny národů, kdo z nich je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se.) (Osmdesát devět.) Osmdesát devět je pro.

Je někdo proti? (Dvacet dva.) Dvacet dva.

Kdo se zdržel hlasování? (Devět.) Devět.

Sněmovna národů tento návrh schválila.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP