Středa 24. října 1990

2. den - středa 24. října 1990

(Pokračovaní schůze v 8.40 hodin)
Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu
147 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
142 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu:

Dienstbier st., Kavan, Kňažko, Kocáb, Konečný J., Kováč, Malina, Rynda, Sychra, Šepetka, Šilhán, Šimko, Záležáková, Zavřel, Zukal

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Brodský, Hradílek, Stome

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Dubček, Mečiar, Mišura, Muška, Tahy, Tamás, Zelenay

(Řízení schůze převzal a druhý den jednání zahájil předseda SL R. Battěk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážení poslanci, dovolte mi, abych zahájil druhý den našeho společného jednání a abychom pokračovali v programových bodech. Rád bych přivítal zástupce federální vlády pana náměstka Rychetského a dovolte mi, abych také přivítal nového člena vlády, civilního ministra národní obrany pana L. Dobrovského. Vítám také ministry poslance i ministry neposlance.

Podle stanoveného programu bylo rozhodnuto zařadit na dnešní jednání jako první bod

3

Interpelace, otázky, podněty a připomínky poslanců.

Nechtěl bych být škarohIíd a nechtěl bych varovat před tragickými následky, nicméně považuji za nutné ukázat tento blok papírů, který bychom měli zvládnout. Jsou to převážně nezodpovězené a neprojednané interpelace.

Dovolte mi, abychom nejdříve začali ústními interpelacemi. Ptám se poslanců, kdo z nich je ochoten vystoupit s ústní interpelací případně otázkou, podnětem nebo připomínkou. Zdůrazňuji to proto, že procedurální postup v těchto jednotlivých případech je trochu odlišný. Mám tu první písemnou přihlášku. Prosím poslance Zemana, aby se ujal slova.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, budu neobvykle stručný. Přicházím s podnětem, aby Federální shromáždění přijalo jednověté usnesení, kterým žádá federální vládu, aby zajistila porovnání seznamu kandidátů v místních volbách se seznamem tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti a osoby, nacházející se - matematicky řečeno - v průniku těchto množin, zveřejnila pro informaci voličů, podobně, jako se zveřejňuje jejich rodinné postavení a další charakteristiky.

K tomuto návrhu usnesení mě nevede ani tak skutečnost, jako že se komunální volby blíží, nebo fakt, že jsem v obdobné záležitosti interpeloval dvakrát pana ministra vnitra a bohužel obávám se, že ne zcela uspokojivě. K tomuto návrhu mě mimo jiné vede i usnesení federální vlády, které bych vám, protože je velice stručné, rád přečetl. Je to usnesení č. 450 z 21. června, tedy již po svobodných volbách.

Říká se v něm: "Vláda po projednání informace o otázkách spojených s požadavkem prověřování osob v poznatkových fondech federálního ministerstva vnitra, s ohledem na jejich spolupráci s bývalou Státní bezpečností:

1. Konstatuje, že uvolnění výsledků prověrek kandidátů politických stran prováděných v poznatkových fondech federálního ministerstva vnitra s cílem zjistit, zda spolupracovali s bývalou Státní bezpečností, vytváří atmosféru nedůvěry a osočování.

2. Stanoví, že do projednání celé záležitosti ve Federálním shromáždění se poskytování výsledků lustrací mimo resort federálního ministerstva vnitra pozastavuje.

Jinými slovy vláda vlastně očekává, soudě podle tohoto usnesení, stanovisko Federálního shromáždění, k němuž dosud nedošlo. Patrně vám neunikla např. informace pracovníků Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, např. pana Stárka, o tom, že mezi kandidáty v místních volbách jsou i lidé, kteří prokazatelně od Státní bezpečnosti dostali 70 tisíc korun za poudávání některých z nás. Domnívám se, že tady by mělo FS splnit svojí povinnost kontroly a dodržovat vládní usnesení.

Závěrem bych rád konstatoval, že jsem si vědom toho, že parlament by měl v klíčových záležitostech vládu podporovat, i když nesouhlasím s některými poslanci, kteří by možná ve svých lavicích rádi rozvinuli transparent s nápisem: "Za monolitní jednotu vlády a parlamentu".

Domnívám se ale, že nastala situace, kdybychom z důvodu výše uvedených měli takové usnesení přijmout. Děkuji za pozornost.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji pane poslanče. Nejsem si jist, na koho jste se z vlády obrátil.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že nešlo o interpelaci, ale o podnět, když jsem včera tuto záležitost projednával s tehdejším řídícím naší schůze, bylo mně doporučeno, abych to nenavrhoval jako samostatný bod, ale jako bod v rámci podnětu. Dávám tedy podnět na usnesení FS, které svým způsobem reaguje na usnesení federální vlády č. 450. Toto usnesení měl provést pan ministr vnitra.

Předsedající předseda SL R. Battěk: S připomínkou se hlásí poslanec Uhl.

Poslanec SN P. Uhl: Pane předsedo, mám jen krátkou poznámku. K informaci týkající se Úřadu na ochranu ústavy a demokracie bych chtěl doplnit, že se jedná pouze o jeden případ, který je ovšem typový, protože těch případů je velmi mnoho, a zde v tomto konkrétním případě kandiduje na starostu okresního města člověk, který nejen že byl tajným spolupracovníkem Státní bezpečnosti, ale jsou o něm poznatky, že je ve styku se svými bývalými a dnes vyhozenými řídícími orgány z ministerstva vnitra a jedná podle jejich pokynů. Domnívám se, že tato záležitost je naléhavá a plně podporuji návrh posIance Zemana.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Konstatuji jenom to, že podle § 67 zákona o jednacím řádu je nutno připomínky a podněty vznášet k přítomným členům vlády, protože přesto všechno, že je to záležitost poslanecké sněmovny, je to současně otázka, ke které má vláda co říci.

Ptám se místopředsedy vlády, zda by se nechtěl stručně vyjádřit.

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pan poslanec Zeman odcitoval usnesení vlády ČSFR, které jednoznačně zní, že podle rozhodnutí pléna Federálního shromáždění bude dále naloženo s fondy ministerstva vnitra. Já proto nemohu tlumočit nic jiného než i nadále rozhodnutí vlády - řídit se i nadále všemi usneseními Federálního shromáždění. Podle toho, jak o této věci rozhodnete, podle toho bude vláda jednat.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za odpověď. Táži se poslance Zemana, zda je spokojen s takto formulovanou odpovědí člena vlády.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedající, jsem naprosto spokojen s odpovědí pana místopředsedy vlády, ze kterého ovšem vyplývá, že se musíme rozhodnout. Proto navrhuji hlasování a pokud moje formulování nebylo dostatečně jasné, rád jej ještě jednou zopakuji:

Federální shromáždění žádá federální vládu, aby porovnala seznamy kandidátů v místních volbách - případně zajistila porovnání seznamu kandidátů v místních volbách - se seznamy tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti a zpřístupnila jména osob vyskytujících se v obou seznamech voličské veřejnosti.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Domnívám se, že o tomto návrhu usnesení můžeme hlasovat.

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Nechci ovlivňovat návrh znění usnesení, o kterém by mělo Federální shromáždění hlasovat. Jde ale o komunální volby, federální vláda je neorganizuje. Řídí se volebním zákonem přijatým národními radami obou republik, federální vláda, po mém soudu, to nemůže zveřejňovat, ale může porovnat fondy a patrně může předat zjištěné poznatky ústředním volebním komisím republik a ty ať si rozhodnou. My ale nemůžeme zasahovat do komunálních voleb a nemůžeme zveřejňovat některé údaje. Můžeme dát údaje Federálnímu shromáždění, národním vládám nebo volebním komisím obou republik.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Ještě se hlásí člen předsednictva poslanec Sacher s technickou poznámkou.

Poslanec SL R. Sacher: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, samozřejmě, že jsem proto, aby nekandidovali do funkcí poslanců bývalí tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti, ale má to jeden problém. V poznatkových fondech. Co uděláme s lidmi, kteří v poznatkových fondech ministerstva vnitra nejsou? Jedná se o14 690 lidí, kteří byli vyřazeni.Ti mohou klidně kandidovat, přičemž lze očekávat, že tito lidé byli jedněmi z nejaktivnějších. Jak zjistíme lidi, kteří byli tajnými spolupracovníky a se kterými Státní bezpečnost spolupracovala v posledním roce a o kterých nebyly vedeny žádné písemné záznamy?

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dovolte jednu poznámku z mé strany. Pokud je mi známo, na ministerstvu vnitra je na správním úseku náměstkem dr. Zářecký.

Místopředseda vlády ČSFR P. Rychetský: Na českém ministerstvu vnitra.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Pokud kterýkoliv občan má pochybnost o kandidátovi v komunálních volbách, má právo upozornit na tohoto člověka přímo, pokud jde o jmenovaní těchto osob do státních funkcí, aby tedy nebyli jmenováni. Domnívám se, že takovýto způsob je nejrozumnější, ale je nutno to dělat jako záležitost otevřenou. Je tedy otázka, zda máme hlasovat o navrhovaném usnesení, jak ho přednesl poslanec Zeman.

Poslanec SN M. Zeman: Pane předsedo, navrhuji hlasovat o dvou variantách tohoto usnesení, o tvrdší variantě, kterou jsem navrhl já, a o mírnější, kterou navrhl pan místopředseda a se kterou v podstatě souhlasím. Tedy, místo zajistit zpřístupnění těchto informací voličské veřejnosti, protože jde právě o to, aby se voliči mohli rozhodovat na základě této dosti důležité informace - a dále je zde druhá, mírnější varianta, dát k dispozici seznamy jednak Federálnímu shromáždění a jednak ústřední volební komisi.

K vystoupení pana poslance Sachera bych chtěl poznamenat, že jsem již v červenci interpeloval a upozorňoval na to, že zhruba 15 tisíc svazků zmizelo, naštěstí ne úplně, protože jsou evidovány trojnásobně. Doporučoval jsem panu ministru vnitra, aby právě v této věci zahájil konkrétní šetření a kompletoval tuto síť. Není mojí vinou, že se tak dosud vůbec nestalo.

Navrhuji tedy, aby se hlasovalo odděleně o dvou návrzích - o jednom, který předpokládá zpřístupnění voličské veřejnosti - zdůrazňuji nikoliv všech tajných agentů, nýbrž jenom těch, kteří měli neprozřetelnou odvahu kandidovat v komunálních volbách. Průnik množin je snad známý ze středoškolské matematiky. A pokud by tento návrh neprošel, pak navrhuji mírnější variantu, kterou předložil pan místopředseda vlády.

Předsedající předseda SL R. Battěk: S technickou připomínkou se hlásí poslanec Uhl.

Poslanec SN P. Uhl: Pane předsedo, paní a pánové, považuji vysvětlení poslance Sachra za naprosto zavádějící. Pan poslanec Sacher, jako bývalý ministr vnitra, musí vědět, že existují registry svazků, které nebyly zničeny. Byly zničeny pouze spisy samotné tajných spolupracovníků, tj. jejich výpovědi, ale evidováni jsou. Kromě toho existuje ještě další dokumentace, takže křížově se to dá zjistit. Podle informace z Úřadu na ochranu ústavy a demokracie celá tato akce bude trvat asi 14 dní. Domnívám se, že je to akce, kterou bychom měli podstoupit. Je to v zájmu očisty naší veřejnosti, pokud se týká minulosti, ale je to důležité i pokud jde o přítomnost, protože tyto síly stále ještě ve společnosti jsou a působí.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlásí se poslanec Soukup.

Poslanec SL J. Soukup: Pokusil bych se ještě doplnit návrh usnesení. Aby toto usnesení mělo faktickou platnost, pak je třeba doplnit časový faktor. Navrhuji, aby porovnání seznamů bylo provedeno nejpozději do 15. listopadu.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Petr Toman.

Poslanec SN P. Toman: Plně se připojuji k tomuto návrhu, ale směřuje k porovnání seznamů kandidátů na poslance. Současně se ale budou obsazovat předsedové okresních úřadů, ředitelé úřadů práce, sociálních a dalších úřadů, které toto naše usnesení nepokryje. Proto bych navrhoval doplnit usnesení, které navrhuje pan poslanec Zeman, o vedoucí okresních úřadů, úřadů práce a dalších okresních úřadů.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? (Nikdo se nehlásil.) Je otázkou, zda mohu dát hlasovat o textu, který byl jenom vysloven, zdali by spíš neměl být napsán a před hlasováním přečten. Žádal bych proto navrhovatele poslance Zemana, aby text, o kterém budeme hlasovat, předložil písemně. Snad by bylo dobré sejít se s poslancem Tomanem, abyste sestylizovali text.

Až na hlasování o textu považuji tento dotaz za zodpovězený. Je zde další přihláška do rozpravy od poslankyně Olgy Andelové, která bude interpelovat.

Poslankyně SL O. Andelová: Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja mám interpeláciu na pána ministra Dienstbiera. Nakoľko nie je prítomný, podám ju aj písomné.

Od začiatku tohto roku sme boli viackrát svedkami takých činov politickej reprezentácie ČSFR, ktoré v slovenskej verejnosti citeľne spochybnili mandát, fungovanie a vôbec účelnosť a prospešnosť najvyšších federálnych orgánov a celej federácie. Osobitne citlivo sa to prejavuje v oblasti slovensko-maďarských menšinových vzťahov, resp. v prístupe slovenskej menšiny v Maďarsku a k tzv. problémom maďarskej menšiny na Slovensku.

Len na oživenie pamäti pripomeniem množstvo listov predstaviteľov Maďarskej republiky k tejto problematike adresovaných najvyšším predstaviteľom ČSFR, ku ktorým z ich strany neboli zaujaté patričné stanoviská a uverejnené príslušné odpovede. Za vážne prípady porušenia federatívnych princípov, spolupráce a základných zásad demokratickej politiky považujem rokovanie ministrov zahraničných vecí Pentagonály v Bratislave v apríli tohto roku, na ktorom pán Dienstbier z titulu svojej funkcie a bez povinnej spolupráce so slovenskými orgánmi podpísal dokument, týkajúci sa riešenia národnostných otázok v strednej Európe. Dôveryhodnosti federálnych orgánov a hlavne Federálneho ministerstva zahraničných vecí rozhodne neprospela skutočnosť, že tento dokument nebol ešte ani doteraz sprístupnený slovenskej verejnosti.

O aký vážny dokument ide, o tom sme sa dozvedeli z úst pána ministra Dienstbiera začiatkom júna z Kodane, kde na Konferencii o ľudskej dimenzii vyhlásil, že "Česká a Slovenská Federatívna republika je v otázke riešenia práv národnostných menšín pripravená postúpiť časť svojej suverenity medzinárodnému orgánu a podriadiť sa jeho pokynom". Ak ma pamäť neklame, tak takéto postúpenie časti suverenity slovenského národa nebolo schválené ani pred Pentagonálou v Bratislave, ani pred konferenciou v Kodani, Slovenskou národnou radou a podľa platnej Ústavy je Slovenská národná rada jediným predstaviteľom národnej zvrchovanosti a svojbytnosti suverénneho slovenského národa.

Takže by som si na tomto fóre rada vypočula, kto dal pánu Dienstbierovi mandát na túto derogáciu slovenskej národnej suverenity? Nakoľko tu nieje, neviem, kto mi odpovie.

Vážené dámy, vážení páni! Československo prevzalo na seba po vojne pod egidou proletárskeho internacionalizmu také rozsiahle a jednostranné záväzky bez akejkoľvek reciprocity z maďarskej strany, ktoré nemajú obdobu v žiadnom štáte Európy. Tieto známe skutočnosti nespomínam preto, aby som čokoľvek rekriminovala, bolo by to konanie nanajvýš nepolitické a nedemokratické. Spomínam ich preto, že aj teraz sa robia pokusy, aby ČSFR na seba prevzala jednostranné záväzky bez akejkoľvek reciprocity z druhej zainteresovanej strany, čo by postavilo náš federálny štát do absurdného svetla v medzinárodných vzťahoch a v prípade slovensko-maďarských vzťahov tieto pokusy znamenajú priamu snahu dostať slovenský národ do nerovnoprávneho medzinárodného postavenia. Pritom, samozrejme, vôbec nie je zaujímavé, že sa to už nerobí pod heslami proletárskeho internacionalizmu, ale pod všeobecnými mesianistickými heslami akýchsi vstupov do Európy.

Dúfam, že netreba nikomu osobitne pripomínať, že nemienime dobrovoľne vstupovať do takých zväzkov a záväzkov, kde na našej strane budú len záväzky a povinnosti, a na strane druhej len požiadavky a stupňovaná agresivita. Aby sa predišlo možnému vzniku nerovnoprávneho medzinárodného postavenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky i ďalšiemu možnému obmedzovaniu suverenity slovenského národa podobným svojvoľným konaním, žiadam ministra zahraničných vecí pána Dienstbiera, aby všetkým poslancom na najbližšej schôdzi Federálneho zhromaždenia písomne predložil : 1. presné znenie dokumentu o riešení národnostných otázok v strednej Európe, ktorý bol podpísaný na zasadnutí ministrov zahraničných vecí piatich štátov v apríli 1990 v Bratislave; 2. presné znenie jeho prejavu na Konferencii o ľudskej dimenzii v Kodani v júni 1990.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP