Úterý 23. října 1990

  1. den - úterý 23. října 1990

(začátek schůze v 10.50 hodin)

Přítomno:139 poslanců Sněmovny lidu
166 poslanců Sněmovny národů zvolených v České
republice
163 poslanci Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice

Omluveni poslanci:

Sněmovny lidu: Hanák, Kavan, Klaus, Kňažko, Kováč, Langoš, Malina, Rynda, Sedlák, Šepetka, Vidím

Sněmovny národů zvolení v České republice: Hradílek, Motyčka, Ransdorf, Sláma

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Dubček, Horský, Mečiar, Muška, Tamás, Zelenay

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážené Federálne zhromaždenie, milí hostia, konštatujem, že obe snemovne sú prítomné v nadpolovičnom počte, a že môžeme otvoriť naše rokovanie. Srdečne vás opätovne vítam a otváram našu 7. spoločnú schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov 6. volebného obdobia Federálneho zhromaždenia ČSFR. Vítam prítomných členov vlády.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, predsedníctva SĽ a SN navrhli konať spoločnú schôdzu snemovní, navrhli spoločný program schôdze, ktorý však v dôsledku záverov zo schôdzi výborov doznal niektoré zmeny. Do lavíc vám bol tento pozmenený návrh programu predložený.

K predloženému návrhu chcem vysvetliť asi toľko.

Oproti pôvodnému programu sa vypúšťajú body v pôvodnom programe bod č. 3 - O úprave niektorých majetkových vzťahov Cirkvi československej husitskej, tlač. 64, pretože navrhovateľ vzal tento návrh späť.

Ďalej v pôvodnom programe bod 5, návrh zákona, ktorým sa mení a doplňuje Trestný poriadok, tlač 131, pretože ústavno-právne výbory odporúčajú, aby návrh ešte prerokovali výbory branné a bezpečnostné vzhľadom na jeho obsah.

Bod 6 a 7 pôvodného návrhu programu, v ktorých išlo o návrhy na sudcov z povolania vojenských súdov a sudcov z povolania vojenského kolégia Najvyššieho súdu, tlače 181a, 182. V tomto prípade požiadali branné a bezpečnostné výbory, aby sa oba návrhy neprerokúvali, pretože sa zatiaľ z častých dôvodov nepodarilo riadne personálne návrhy preveriť na mieste.

Predsedníctva snemovní odporúčajú rozšíriť program o dva návrhy, ktoré údajne podľa správy z ústavno-právneho výboru sú pripravené na prerokovanie, a to vládny návrh o štátnych technických normách ako tlač 150 a návrh zákona o metrológii ako tlač č. 151. Po týchto zmenách sa vás pýtam, či máte nejaké doplňujúce, pozmeňujúce návrhy alebo otázky k tomuto programu? Hlási sa pán podpredseda Stank a pán poslanec Bratinka.

Místopředseda Jozef Stank: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, aj ako predseda výboru pre životné prostredie Snemovne ľudu odporúčam vypustiť tiež bod "Informácia výborov pre životné prostredie o výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros" vzhľadom na to, že to môžeme vybaviť v bode "Interpelácie, otázky a podnety", vzhľadom na to, že táto informácia, ktorá je pripravená, vyústi do interpelácie a nie do uznesenia Federálneho zhromaždenia. Potom, keď budeme prerokovávať interpeláciu, môžeme toto ako snemovňa plnohodnotne prerokovať; jedna i druhá snemovňa.

Předsedající předseda M. Šútovec: Myslím, že toto je zmena, ktorú môžeme akceptovať bez hlasovania a bez zbytočných procedúr. Prosím pána poslanca Bratinku.

Poslanec SN P. Bratinka: Vážený pane předsedající, vážené Federální shromáždení, doporučuji zařadit mezi bod 7 a 8 další bod nazvaný "Rozprava o období 25. únor 1948 - 17. listopad 1989. Zároveň bych se rád přihlásil jako první do této rozpravy.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Toto je bod, o ktorom navrhujem hlasovanie, pretože mi pripadá tak široký, že neviem, či to má byť rozprava o dejinách, alebo o nejakých konkrétnych bodoch. Pán poslanec Bratinka, ak by ste chceli trošku špecifikovať, či má ísť o historický seminár alebo .....

Poslanec SN P. Bratinka: Nemá v žádném případe jít o historický seminář, nýbrž o debatu o tom, jakým způsobem se toto shromáždení může přičinit o to, aby se naše země s tímto obdobím vyrovnala. To je naprosto přirozené a byla to naše první povinnost, kterou jsme měli učinit již v červnu. Není možné, aby po 42 letech určitého typu vlády se vytvořil nový parlament a nezaujal k tomuto období vůbec žádné stanovisko. (Potlesk.)

Předsedajíci předseda SN M. Šútovec: Po tomto vysvetlení dám o doplňovacom návrhu pána poslanca Bratinku hlasovať. Kto je pre, aby o tento návrh bol rozšírený bod 7 a 8, resp. aby bol zaradený ako bod 7a?

Prosím teraz poslancov Snemovne národov: kto súhlasí s návrhom pána poslanca Bratinku, aby zdvihol ruku, event. stlačil gombík. (Hlasuje sa - 77 pre.)

Kto je proti návrhu pána poslanca Bratinku? (9).

Kto sa zdržal hlasovania? (26).

Bude hlasovať Snemovňa ľudu. Kto je za návrh pána poslanca Bratinku, nech zdvihne ruku (88 pre). Kto je proti tomuto návrhu? (7). Kto sa zdržal hlasovania? (30).

Konštatujem, že súhlasným uznesením oboch snemovní sa zaraďuje bod 7/a - "Hodnotenie obdobia 1948 - 1989" podľa návrhu pána poslanca Bratinku. Sú ešte ďalšie pripomienky?

Poslanec SN M. Tahy:. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážení hostia. Po dohode s predsedom hospodárskeho výboru SN dávam návrh, aby bod č. 4 bol predbežne vypustený z dnešného rokovania na základe nasledujúcej skutočnosti. Predloha tohoto návrhu zákona bola v hospodárskych výboroch prerokovaná s uznesením, že odporúčame návrh

zákona prepracovať. Na základe toho som informoval predsedníctvo SN a tento bod programu bol pôvodne vypustený. Dodatočne po prerokovaní v ústavno-právnych výboroch a vo výboroch pre životné prostredie bol zaradený tento program na rokovanie dnešného pléna. Ovšem tento návrh zákona bol značne prepracovaný. Znenie týchto úprav sme dostali dnes do lavíc, takisto ako zmenu tohto programu.

Žiadam, aby výborom, ktoré mali prikázané prerokovať tento návrh, a ktoré nesúhlasili s tým, aby návrh bol prerokovaný, aby bol vytvorený časový priestor, aby tieto úpravy mohli prerokovať. Inak nebudeme môcť kvalifikovane zaujímať stanoviská.

Předsedající předseda M. Šútovec: Ďakujem. Som nútený teraz požiadať predsedov výborov ústavno-právnych pána poslanca Mikuleho, ako predsedu príslušného výboru SN o vysvetlenie k tejto veci. Je tu zrejme názorový konflikt medzi hospodárskymi výbormi a výbormi ústavno-právnymi.

Poslanec SN. V. Mikule: Nemám celkem co vysvětlovat. My jsme dostali přikázánu tuto osnovu, resp.obě osnovy, tzn. i zákon o metrologii, tuto osnovu jsme za velké účasti expertů projednali. Byli jsme informováni, že hospodářské výbory obě tyto osnovy v podstatě bez nějakého hlubšího projednání odmítly a celému našemu jednání byli přítomni zástupci hospodářských výborů a jejich expert.

Domnívali jsme se, že když jsme došli po mnohahodinovém jednání o obou těchto osnovách k nějakým závěrům, takže hospodářské výbory, vzhledem k tomu, že měly zástupce na našem jednání, že se touto otázkou budou zabývat, a že k tomu zaujmou stanovisko. Teď s překvapením konstatuji, že se tak nestalo. Víc k tomu nemám co říci.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Poslanec Čič.

Poslanec SL M. Čič: Pripájam sa k vysvetleniu pána poslanca Mikuleho.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Tahyho, aby sa z programu stiahol bod 4, vládny návrh zákona o štátnych technických normách (tlač 150) a spoločná správa výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov (tlač 198).

Konštatujem, že obidve snemovne sú schopné uznášať sa. Hlasovať bude najprv Snemovňa národov. Kto je za návrh pána poslanca Tahyho, ktorý prezentoval názor hospodárskych výborov, nech zdvihne ruku. (Hlasuje sa.) (70). Ďakujem. Kto je proti? (13). Kto sa zdržal hlasovania? (31). Ďakujem.

Teraz bude hlasovať Snemovňa ľudu.

Kto je za návrh pána poslanca Tahyho? (65) Kto je proti? (16) Kto sa zdržal hlasovania? (38). Ďakujem.

Konštatujem, že obidve snemovne návrh pána poslanca Tahyho prijali, to znamená, že z programu vypustíme bod číslo 4 - vládny návrh zákona o štátnych technických normách a správu príslušných výborov.

Pán poslanec Uhl se hlásil ako ďalší do diskusie.

Poslanec SN P.Uhl: Pane předsedající, paní a pánové, na návrh pořadu byl původně zařazen pod číslem pět návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád, je to tisk č. 131, který máte k dispozici. Jde pouze o drobnou úpravu, o vypuštění dvou vět z trestního řádu, podle nichž - podle stávající úpravy se rozdělují advokáti, obhájci na ty, kteří se mohou seznamovat se státním tajemstvím, a na ty, kteří se nemohou seznamovat se státním tajemstvím, přičemž tato kritéria byla samozřejmě v minulosti vedena tím způsobem, že se jednalo o spolehlivé lidi, kteří sloužili režimu. Proti tomu v podstate nebyly žádné kvalifikované výtky, pouze ze strany federální vlády.

Já to nechci zdržovat, vystupuji nyní jenom proto, abych vyjádřil nespokojenost s postupem ústavně právních výborů nebo s administrativou Kanceláře Federálního shromáždění, resp. s tím, kdo nerozhodl, že tento návrh má být předložen branným a bezpečnostním výborům, protože tímto se vlastné celé projednání posouvá o jednu schůzi dopředu, protože branné a bezpečnostní výbory už po ústavně právních výborech nezasedaly.

Já na to poukazuji jenom proto, že to má širší souvislosti. Chápu, že právní řád musí být jednotný, že musí vzájemně navazovat, že skutečně vznikly problémy, související s občanským právem, státním tajemstvím atd. Z druhé strany vlastně komplexní řešení toho celého by si vyžádalo opravdu gigantické práce. Domnívám se a přimlouvám se za to, abychom představy, že právní systém musí být jednotný, vše musí navazovat, nesmí být absolutně žádné rozpory, abychom z těchto představ slevili, protože jsou zde politické požadavky doby, konkrétně zde to bylo samozřejmě na žádost advokátů, nebylo to z mé hlavy, tento návrh, a my musíme napravovat takovým více méně punktualistickým způsobem hříchy minulosti, bohužel i ke škodě určité koherence právního řádu.

Znovu bych chtěl vyjádřit nesouhlas s postupem ústavně právních výborů a s tím, že tato drobnost, která mohla být vyřešena za tu dobu, jak tady hovořím, musí být přesunuta na období příští. Děkuji.

Předsedající předseda SN M. Šútovec : Ďakujem pánovi poslancovi Uhlovi. Chcel by som vysvetliť, že pri podaní jeho novely nebola na prvý pohľad zrejmá súvislosť s bezpečnostnou a brannou problematikou, tá mohla byť konštatovaná iba po preštudovaní návrhu novelizácie v príslušných ústavno-právnych výboroch. Hlási sa ešte niekto o slovo? Pán poslanec Hruška.

Poslanec SN M. Hruška: Pan poslanec Tahy zdůvodnil, proč navrhuje vypustit bod 4 z našeho jednání. Z těch samých důvodů navrhuji vypustit i bod 5 - naše výbory se ke změnám, které navrhnul výbor ústavně právní, nevyjádřily.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Má niekto iný názor, ako pán poslanec Hruška?

Místopředseda SN J. Sokol: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak jsem sledoval jednání výborů v minulých týdnech, nemohu s těmito hlasy plně sympatizovat. Vznikl tady totiž takový stav, kdy tzv. odborné výbory hubují na nedostatek času a na to, že ústavně právní výbory je přehlasují tím, že zpracovávají předlohy po nich. Na druhé straně odborné výbory shazují body jednání příliš snadno se stolu. Těchto případů jsme tady měli u minulé schůze 4 nebo 5, přičemž se nakonec ukázalo v průběhu dalšího jednání, že body jednání byly shozeny se stolu na základě zcela nedostatečné přípravy. A ústavně právní výbory jako jediné cítily povinnost a odpovědnost s tím něco udělat. Nechci to říkat jako výtku, ale myslím, že tento vítězoslavný pokřik není zcela na místě.

Poslanec SL P. Čičmanec: Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, budem chvíľu hovoriť o zákone o metrológii.

Pre potreby metrológie v ČSFR máme ako vrcholný úrad štátnej správy Úrad pre normalizáciu a meranie (ÚNM) v Prahe. Vrcholným odborným a výkonným orgánom štátnej metrológie v ČSFR je Československý metrologický ústav (ČSMÚ) v Bratislave. Predložený návrh zákona o metrológii (tlač 151) vôbec nerešpektuje dôležitosť, postavenie a kvalitu tohoto ústavu a neurčuje mu žiadne úlohy. V zmysle § 4 ho tak degraduje medzi štátne metrologické strediská, ktoré sú o jeden stupeň nižšieho rangu než uvedený ústav.

Vrcholné metrologické ústavy majú prakticky všetky technicky vyspelé krajiny. Preto podávam návrh napraviť tento nedostatok predlohy (tlač 151) v zmysle uvedenom ďalej:

Zmena sa týka § 3, 5 až 25, pričom kľúčový je nový § 14, ktorý zohľadňuje dôležitosť a postavenie tohoto ústavu. Prosím, zvážte, či to zaradiť s ohľadom na závažné pripomienky, ktoré mám prekonzultované s pracovníkmi uvedeného ústavu, na program, alebo predlohu hneď vrátiť na prepracovanie.

Předsedající předseda SN M.Šútovec: Pán poslanec, za čo sa prihovárate?

Poslanec SL P. Čičmanec: Prihováram sa vrátiť predlohu na prepracovanie, pretože ide o kardinálnu vec. Je tu metrologický ústav s federálnou pôsobnosťou, ktorý má majetok 350 mil. Kčs, 200 pracovníkov v Bratislave, po celej republike v strediskách 800, pričom vôbec o ňom nie je v zákone zmienka. Ide o hrubý politický lapsus.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Dávam hlasovať o návrhu pána poslanca Hrušku, ku ktorému sa priklonil i pán poslanec Čičmanec - o návrhu vyňať z dnešného programu bod č.5 - Hlavný návrh zákona o metrológii, ako je uvedený v tlači 151 a v spoločnej správe výborov SĽ a SN (tlač 199 ).

Žiadam teraz o hlasovanie poslancov SN. Kto je za návrh poslanca Hrušku, aby sa programovaný bod č.5 stiahol z programu? (81). Kto je proti? (9). Kto sa zdržal hlasovania? (26). Bude hlasovať Snemovňa ľudu. Kto je za predložený pozmeňovací návrh?(65). Kto je proti?(10). Kto sa zdržal hlasovania? (44).

Konštatujem, že obidve snemovne návrh pána poslanca Hrušku prijali a bod číslo 5 neodporúčajú zaradiť do programu dnešnej schdze. Sú ďalšie pozmeňovacie návrhy?

Poslanec SL E. Mandler: Pane předsedo, myslím, že se velice snižuje důstojnost zasedání Federálního shromáždění, když se hlasování počítá na těchto podivných přístrojích. Domnívám se, že i v těch případech, kdy počty hlasů nejsou kritické, by se tyto přístroje neměly do té doby, než budou ukazovat alespoň částečnou shodu se skutečností, používat. Navrhuji, aby se všechna hlasování dělala pomocí skrutátorů.

Předsedající předseda SN M. Šútovec. To je návrh skôr k procedúre, ako k programu. Myslím, že by sme sa dostali do nekonečných hlasovaní o tom, ako postupovať. Neviem, či mám dať hlasovať o návrhu pána poslanca Mandlera. Ale domnievam sa, že nie. Som rozhodnutý naďalej tento stroj používať. Budem sa snažiť, aby som ho používal správne.

Hlásil sa pán poslanec Wagner.

Poslanec SL J. Wagner: Pane předsedající, vážené Federální shromáždění, přemýšlel jsem bez toho, co se tady dnes stalo (že se odložilo projednání dvou návrhů zákonů), že vás, kolegyně a kolegové, oslovím s problémem, který vznikl sám, a který neustále komplikuje naši činnost.

Odmítli jsme projednat dva návrhy zákonů, které konec konců nejsou politicky podbarveny, a tudíž jsme lehce (kdo to odmítl) pro odmítnutí zvedli ruku. Stejná kvalita přípravy materiálů pro naše jednání se ovšem týká i zákonů, které bohužel mají velký, obecně politický nebo společenský význam. Bude-li někdo ze stejných důvodů žádat, aby se to odložilo, okamžitě někdo jiný může vystoupit s tím, že to brzdí tu či onu významnou společenskou změnu. Postupovat ovšem tak, že věčně zvedáme ruce pod tlakem času, pod tlakem okolností a jsme si vědomi toho, že přijímáme věci, které mohou vyvolat problémy, které budou vyžadovat posléze našeho nového jednání a eventuelně novely - už i to se stalo. Navrhuji proto, aby se do pořadu jednání místo některého z uvolněných bodů pořadu (bod č. 4 a 5) zařadil bod zhruba pod tímto názvem: "Technika práce Federálního shromáždění". Děkuji za pozornost.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP