Úterý 3. března 1992

Úterý - 3. 3. 1992

Přítomno:135 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci: Adam, Adámek, Bakšay, Dienstbier J. st., Dlouhý, Nazari-Buřivalová, Novotný, Kapusta, Klaus, Kňažko, Korman, Kováč, Šimko E., Šimko I., Zán

Čtvrtek - 12. 3. 1992

Přítomno:

129 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci: Adam, Adámek, Andelová, Bakšay, Dienstbier J. st., Dlouhý, Hrušovský, Jambor, Kapusta, Kňažko, Laluha, Langoš, Mandler, Minka, Miller, Nazari-Buřivalová, Novotný, Šimko E., Šimko I., Zán, Žalud

Návrh pořadu schůze:

1. Ověření platnosti volby poslance SL

2. Slib poslance SL

3. Volba poslance SL do výboru SL

12. 3. 1992 - doplnění programu:

- volba členů předsednictva FS

- volba předsedy výboru branného a bezpečnostního

- návrh usnesení SL k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslankyní D. Brannou

- zařazení členů komise 17. listopadu do výborů SL


Schůze zahájena v 10.30 hodin.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, vítám vás na zahájení 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Ještě než přistoupíme k zahájení 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů, bude se konat krátká schůze Sněmovny lidu.

Žádám poslankyně a poslance, aby se uklidnili a věnovali se našemu jednání. Prosím o klid.

Na uvolněný poslanecký mandát za poslance Zdeňka Kesslera nastupuje náhradník.

Prosím však poslance Sněmovny národů, aby již zůstali na svých místech, protože ihned po jejím skončení bude zahájena společná schůze sněmoven.

Zjišťuji, že Sněmovna lidu je usnášeníschopná. Jde již v pořadí o 9. schůzi Sněmovny lidu v tomto volebním období.

Na uvolněný mandát po poslanci Zdeňku Kesslerovi nastupuje náhradník Ing. Vladimír Fiala, jak to vyhlásilo předsednictvo Federálního shromáždění usnesením č. 192, které bylo přijato per rollam v březnu 1992.

Navrhuji v souladu s doporučením předsednictva sněmovny tento pořad samostatné schůze Sněmovny lidu:

1. Ověření platnosti volby poslance Federálního shromáždění.

2. Složení slibu poslance.

3. Volba poslance do výboru sněmovny.

Jsou prosím připomínky k navrhovanému programu? Nejsou. Děkuji.

Hlasování: 10.42

Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí s navrženým programem, nechť hlasuje!

(SL 106) Sto šest.

Kdo je proti? (SL 0) Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování? (SL 0) Nikdo.

Program byl schválen jednohlasně.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 441)

Také je zapotřebí schválit ověřovatele. Navrhuji do funkce ověřovatelů této samostatné, ale i 21. společné schůze, poslance Františka Magyara a poslance Ladislava Žáčka.

Jsou přítomni? Ano.

Námitky nejsou? Nejsou. Děkuji. Můžeme tedy hlasovat.

Hlasování: 10.45

Kdo z poslanců Sněmovny lidu souhlasí s navrženými ověřovateli, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SL 91) Devadesát jedna. Děkuji.

Kdo je proti? (SL 3) Tři. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (SL 5) Pět.

Sedm poslanců hlasování ignorovalo.

Ověřovatelé byli tímto schváleni.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 442)

Pokračuji dále v programu Sněmovny lidu. Přistoupíme nyní k ověření platnosti volby poslance Federálního shromáždění.

Předsednictvo Federálního shromáždění prohlásilo podle § 49 odst. 3 zákona č. 47/1991 Sb. o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněný mandát po poslanci Zdeňku Kesslerovi nastupuje dnem 1. února 1992 poslanec Ing. Vladimír Fiala.

Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu Federálního shromáždění, zda tento poslanec byl platně zvolen.

Prosím předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu pana poslance Lubomíra Voleníka, aby přednesl příslušnou zprávu.

Poslanec SL L. Voleník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnem 31. ledna 1992 zanikl ve smyslu ustanovení článku 16 odst. 3 ústavního zákona č. 91/1991 Sb. o ústavním soudu ČSFR poslanecký mandát JUDr. Zdeňka Kesslera.

Mandátový a imunitní výbor SL podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění zkoumal, zda poslanec Ing. Vladimír Fiala, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po JUDr. Zdeňku Kesslerovi, byl platně zvolen dle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Jako předseda výboru jsem byl pověřen, abych sněmovně podal zprávu o výsledku tohoto šetření.

Mandátový a imunitní výbor přezkoumal zápis o volbách do Federálního shromáždění a usnesení předsednictva Federálního shromáždění č. 192 ze dne 27. února 1992 k nastoupení náhradníka na uvolněný poslanecký mandát ve Sněmovně lidu a konstatoval, že náhradník Ing. Vladimír Fiala byl řádně zvolen a vyhlášen za poslance Sněmovny lidu. Výbor proto navrhuje, aby Sněmovna lidu podle článku 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. o československé federaci ověřila platnost volby poslance Ing. Vladimíra Fialy. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za přednesenou zprávu. Táži se, zda jsou ve Sněmovně lidu dotazy nebo připomínky k přednesené zprávě? Není tomu tak. Děkuji.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Hlasování: 10.49

Táži se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko!

(SL 110) Sto deset.

Kdo je proti? (SL 0) Nikdo. Děkuji.

Kdo se zdržel? (SL 1) Jeden. Děkuji.

Tři poslanci hlasování ignorovali.

Mohu konstatovat, že zpráva byla schválena a tím byla ověřena platnost volby poslance Ing. Vladimíra Fialy.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 443)

Bod programu 2: Slib poslance SL

Druhým bodem pořadu je: Slib poslance.

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastní.

Dnes se poprvé zúčastňuje jednání sněmovny poslanec Vladimír Fiala. Prosím, aby předstoupil před předsednickou tribunu ke složení slibu.

Slib se skládá podáním ruky předsedovi své sněmovny a prohlášením "Slibuji".

Prosím místopředsedu Sněmovny lidu pana Oszkára Világiho, aby přečetl text slibu, a všechny účastníky, aby povstali.

Poslanec SL O. Világi: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

Poslanec SL V. Fiala: Slibuji. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych novému kolegovi blahopřál.

Dále je na pořadu:

Bod programu 3: Volba poslance do výboru sněmovny

Navrhuje se, aby pan poslanec Vladimír Fiala byl zařazen do výboru ústavně-právního. Nepředpokládám námitky. (Námitky nebyly.)

Hlasuje se veřejně.

Hlasování: 10.51

Kdo souhlasí s volbou poslance Vladimíra Fialy do výboru ústavně-právního, nechť hlasuje!

(SL 98) Devadesát osm.

Kdo je proti? (SL 1) Jeden.

Kdo se zdržel hlasování? (SL 7) Sedm.

Volba poslance Vladimíra Fialy do výboru ústavně-právního skončila takto: Devadesát osm pro, jeden proti, sedm se zdrželo hlasování, pět poslanců hlasování ignorovalo. Tím bylo zařazení poslance Vladimíra Fialy do výboru ústavně-právního Sněmovny lidu schváleno.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 444)

Dovolte abych tím ukončil krátké jednání Sněmovny lidu a předal další řízení společné 21. schůze předsedovi Sněmovny národů panu Milanu Šútovcovi.

Schůze přerušena v 11.00 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP