Úterý 18. února 1992

2. den - úterý 18.2.1992

Přítomno: 167 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Dienstbier J. st., Kňažko, Korman, Miller, Soboňa, Šimko

Předsedající předseda SL R. Battěk: Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, vítám vás na dalším jednání sněmoven.

Před pokračováním 20. společné schůze proběhne krátká schůze Sněmovny lidu. V sále je dostatečný počet poslanců Sněmovny lidu.

(Poznámka redakce: pokračuje jednání 8. samostatné schůze SL)

Dovolte, abychom projednali nástup dalšího náhradníka na uvolněný poslanecký mandát. Poslanecký mandát se uvolnil po poslanci Ernestu Valkovi, za kterého měl nastoupit pan Július Čermák, který však rezignoval. Dalším náhradníkem je ing. Karel Sedlář, který se dnes poprvé zúčastňuje jednání sněmovny. Provedeme ověření platnosti volby poslance Federálního shromáždění.

Předsednictvo Federálního shromáždění dne 17. února 1992 prohlásilo podle § 49 odst. 3 zákona č. 47/90 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněný mandát po rezignaci poslance Júlia Čermáka nastupuje dnem 18. února 1992 ing. Karel Sedlář. Výbor mandátový a imunitní zkoumal v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu Federálního shromáždění, zda tento poslanec byl platně zvolen. Prosím místopředsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, pana poslance Miroslava Janstu, aby přednesl příslušnou zprávu.

Poslanec SL M. Jansta: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu ing. Karel Sedlář, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po poslanci JUDr. Ernestu Valkovi, byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Jako místopředseda výboru jsem pověřen, abych sněmovně o výsledku podal zprávu.

Poslanecký mandát JUDr. Ernesta Valka zanikl ze zákona dle ustanovení článku 16 odst. 3 ústavního zákona č. 91/91 Sb., o Ústavním soudu ČSFR. Výbor mandátový a imunitní Sněmovny lidu přezkoumal zápis o volbách, usnesení předsednictva sněmovny k rezignaci prvního náhradníka dr. Júlia Čermáka na poslanecký mandát a usnesení předsednictva Federálního shromáždění k nastoupení náhradníka a konstatuje, že náhradník ing. Karel Sedlář byl řádně zvolen a vyhlášen na poslance Sněmovny lidu. Mandátový a imunitní výbor na základě svého jednání navrhuje, aby Sněmovna lidu ověřila podle čl. 47 ústavního zákona č. 143/68 Sb., o československé federaci platnost volby poslance ing. Karla Sedláře.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji za přednesenou zprávu. Táži se poslankyň a poslanců, zda jsou nějaké připomínky nebo dotazy k přednesené zprávě? Zdá se, že nikoliv. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

(9.25 hodin)

Podle údajů počítače je vše v pořádku, je přítomen dostatečný počet poslanců, takže můžeme hlasovat. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo souhlasí se zprávou svého mandátového a imunitního výboru? Děkuji. (95)

Kdo je proti? (0)

Kdo se zdržel hlasování? (0)

Výsledek hlasování: devadesát pět pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování, jeden poslanec hlasování ignoroval. Mohu konstatovat, že zpráva byla schválena, a tím byla ověřena platnost volby poslance ing. Karla Sedláře.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 431)

Druhým bodem pořadu je:

Slib poslance.

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastní. Dnes se poprvé zúčastňuje jednání sněmovny poslanec Karel Sedlář. Prosím, aby předstoupil před předsednickou tribunu ke složení slibu. Slib se skládá podáním ruky předsedovi své sněmovny a prohlášením: "Slibuji". Prosím místopředsedu Sněmovny lidu pana Oszkára Világiho, aby přečetl text slibu a všechny účastníky, aby povstali.

Místopředseda SL O. Világi: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudí, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

(Probíhá slib poslance Karla Sedláře.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dovolte mi, abych novému poslanci gratuloval k jeho nové funkci.

Dále je na pořadu:

Volba poslanců do výborů Sněmovny lidu.

Je navrhováno, aby poslanec Karel Sedlář byl zařazen do výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu. Pokud nejsou námitky, budeme o tomto návrhu hlasovat.

(9.28 hodin)

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo z nich souhlasí s volbou poslance Karla Sedláře do výboru pro plán a rozpočet. (Hlasuje se.) Děkuji. (92)

Kdo je proti? (1)

Kdo se zdržel hlasování? (3)

Poslanec Karel Sedlář byl tímto zvolen do výboru pro plán a rozpočet. Devadesát dva poslanců bylo pro, jeden proti, tři se zdrželi hlasování, tři poslanci hlasování ignorovali.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 432)

Dále se navrhuje, aby členem výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu byl na místo uvolněné po JUDr. Ernestu Valkovi zvolen poslanec dr. Vladimír Savčinský.

(9.30 hodin)

Přistoupíme k hlasování. Ptám se poslanců Sněmovny lidu, kdo z nich souhlasí s tímto návrhem? Děkuji. (76)

Kdo je proti? (3)

Kdo se zdržel hlasování? (17)

Poslanec Savčinský byl tímto zvolen do výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu. Sedmdesát šest poslanců hlasovalo pro, tři proti, sedmnáct se zdrželo, tři poslanci hlasování ignorovali.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 433)

Máme k projednání ještě jeden bod a sice dokončení, resp. opakování volby členů předsednictva Federálního shromáždění. Ve Sněmovně lidu jsme včera zvolili do předsednictva Federálního shromáždění jednoho člena poslance Stanislava Žaluda. Není stále obsazeno místo uvolněného po poslanci Ernestu Valkovi a poslanci Vasilu Mohoritovi.

Na místo po poslanci Ernestu Valkovi jsou opětovně kandidováni pan poslanec Vladimír Savčinský za ODU VPN a pan poslanec Milan Laluha za HZDS.

Na místo po Vasilu Mohoritovi je opětovně navrhována poslankyně Dana Drešerová za KSČM.

Navrhuji stejný postup jako včera, to znamená během dopoledního jednání budou rozdány hlasovací lístky a tajné hlasování se uskuteční na začátku polední přestávky.

Přerušuji tímto jednání samostatné schůze Sněmovny lidu, pokračovat budeme odpoledne vyhlášením výsledků voleb.

(Jednání 8. schůze SL bylo přerušeno v 9.33 hodin.)

(Jednání 8. schůze SL pokračovalo v rámci 20. společné schůze v cca 14.10 hodin oznámením výsledku voleb)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Žiadam všetkých poslancov, aby sa dostavili na hlasovanie.

Vzhľadom na to, že ešte nemáme potrebné kvórum, poprosím pána poslanca Kakačku, predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami volieb, ktoré prebehli v poludňajšej prestávke.

Poslanec SL J. Kakačka: Vážený pán predsedajúci, dámy a páni. "Zápis o voľbe členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia. Komisia poslancov pre zistenie výsledkov volieb Snemovne ľudu oznamuje, že na voľbu členov Predsedníctva Federálneho zhromaždenia bolo poslancom Snemovne ľudu vydaných 126 hlasovacích lístkov. Po skončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo 101 poslancov, hlasovania sa zdržalo 25 poslancov, odovzdaných bolo celkom 101 platných hlasovacích lístkov." Neplatné hlasovacie lístky budem čítať ku každému kandidátovi.

Za Vladimíra Savčinského bolo odovzdaných 62 hlasov, proti bolo 35 hlasov.

Za Ivana Laluhu bolo odovzdaných 35 hlasov, proti bolo 62 hlasov.

Za každého kandidáta boli 4 neplatné lístky.

Za dr. Danu Grešerovú bolo odovzdaných 61 hlasov, proti bolo 38 hlasov, dva lístky neboli odovzdané.

Komisia pre zistenie výsledkov volieb zistila, že členom Predsedníctva Federálneho zhromaždenia nebol zvolený ani jeden z navrhnutých kandidátov. Ďakujem.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Vypočuli sme si výsledok voľby do Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Snemovne ľudu. Opakujem, ako už bolo povedané, že ani jeden z navrhnutých kandidátov nezískal potrebný počet hlasov a nebol zvolený do tohto orgánu.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP