Pondělí 17. února 1992

Zpráva o 8. schůzi Sněmovny lidu

1. den - pondělí 17.2.1992
Přítomno:169 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci:

Sněmovny lidu:

Adámek, Bakšay, Dienstbier J. st., Dlouhý, Kňažko, Miller

Předsedající předseda SL R. Battěk: Z pověření předsedy Sněmovny národů Milana Šútovce zahajuji jednání samostatné schůze Sněmovny lidu a samostatné schůze Sněmovny národů s tímto programem:

(Poznámka redakce: 14. schůze SN a 8. schůze SL)

1. Ověření platnosti volby poslanců FS

2. Slib poslanců

3. Volba poslanců do výborů sněmovny

4. Volba členů předsednictva Federálního shromáždění a ve Sněmovně lidu volba místopředsedy sněmovny a předsedy mandátového a imunitního výboru sněmovny a členů předsednictva sněmovny.

5. Jako pátý bod je zde žádost o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Jany Petrové ze Sněmovny národů.

Ptám se poslanců Sněmovny lidu, zda jsou připomínky k programu samostatné schůze? (Nikdo se nehlásil.) Nejsou, děkuji.

Rovněž se táži poslanců Sněmovny národů, zda jsou připomínky k přednesenému návrhu programu? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak, děkuji.

Budeme tedy schvalovat oba programy sněmoven současně, hlasovat budou poslanci obou sněmoven. Podle panelu je počet poslanců dostatečný, abychom mohli hlasovat v obou sněmovnách. Ve Sněmovně národů je 96 poslanců, ve Sněmovně lidu 88 poslanců. Hlasovat budou poslanci obou sněmoven najednou.

(10.27 hodin)

Táži se poslanců obou sněmoven, zda souhlasí s jednotlivými navrženými programy pro obě sněmovny. (Hlasuje se.) (SN 90, SL 85)

Kdo je proti? (SN 1, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování? (SN 1, SL 0)

Navržené programy ve Sněmovně národů a ve Sněmovně lidu byly schváleny v obou sněmovnách následujícím počtem: ve Sněmovně národů devadesát pro, jeden proti, jeden se zdržel hlasování, pět poslanců ignorovalo hlasování. Ve Sněmovně lidu osmdesát pět pro, nikdo proti, nikdo se hlasování nezdržel, tři poslanci hlasování ignorovali.

Program obou sněmoven pro dnešní jednání je schválen.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 447, SL č. 442)

Nyní bychom měli zvolit ověřovatele. Doporučuji však, aby funkcí ověřovatelů těchto samostatných schůzí sněmoven byli pověřeni poslanci, kteří byli jimi zvoleni pro tuto 20. společnou schůzi. Jsou proti tomu námitky? (Nikdo se nehlásil.)

Za Sněmovnu lidu byli zvoleni František Magyar a Milan Pohanka, za Sněmovnu národů Michal Kurťák a František Houška. Pokud nejsou námitky, jsou tito poslanci ověřovateli.

Podle schválených programů sněmoven, projednáme nyní

1.

ověření platnosti volby poslanců Federálního shromáždění

Předsednictvo Federálního shromáždění dne 12. února 1992 prohlásilo podle § 49 odst. 3 zákona č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, že na uprázdněné mandáty po rezignaci poslance Jiřího Černého a po jmenování poslanců Mariána Poslucha, Vlastimila Ševčíka a Jána Vosčeka soudci Ústavního soudu ČSFR a po rezignaci náhradníka na poslance Lubomíra Repašského nastupují náhradníci. Jsou jimi: Miroslav Téra, Ľudovít Meszáros, Zdeněk Stolař a Michal Čverčko.

O tomto prohlášení byla informována obě předsednictva sněmoven.

Výbory mandátové a imunitní zkoumaly v souladu s § 89 písm. b) jednacího řádu Federálního shromáždění, zda tito poslanci byli platně zvoleni.

Prosím zástupce mandátových a imunitních výborů obou sněmoven, aby přednesli příslušné zprávy. Slovo má místopředseda výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu poslanec Miroslav Jansta.

Poslanec SL M. Jansta: Vážený předsedající, vážení kolegové a kolegyně, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu ing. Miroslav Téra, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné JUDr. Jiřím Černým, byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Jako místopředseda výboru jsem pověřen, abych sněmovně o výsledku podal zprávu.

Dámy a pánové, výbor mandátový a imunitní Sněmovny lidu přezkoumal zápis o volbách, usnesení předsednictva sněmovny k rezignaci poslance JUDr. Jiřího Černéhona poslanecký mandát a usnesení předsednictva Federálního shromáždění k nastoupení náhradníka a konstatuje, že náhradník ing. Miroslav Téra byl řádně zvolen a vyhlášen za poslance Sněmovny lidu.

Mandátový a imunitní výbor na základě svého jednání navrhuje, aby Sněmovna lidu ověřila podle článku 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, platnost volby poslance ing. Miroslava Téry.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Janstovi.

Táži se poslanců Sněmovny lidu, zda jsou připomínky nebo dotazy k přednesené zprávě. (Nebyly.) Není tomu tak. Děkuji.

Žádám teď pana předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny národů pana poslance Jána Horníka, aby podal zprávu.

Poslanec SN J. Horník: Vážený pán predseda, vážený predsedajúci, vážená Snemovňa národov, menovaním poslancov Snemovne národov Mariana Poslucha, Jána Vosčeka a Vlastimila Ševčíka za sudcov Ústavného súdu zanikol ich poslanecký mandát v Snemovni národov. Na uvoľnené miesta nastupujú poslanci náhradníci. Poslanec náhradník Lubomír Repašský na poslanecký mandát rezignoval a jeho rezignáciu vzalo predsedníctvo Snemovne národov na vedomie 12. februára 1992. Na uvoľnený mandát postúpil ďalší náhradník, Michal Čverčko.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia na svojej schôdzi 12. februára tohto roku vyhlásilo poslancov náhradníkov takto: Ľudovít Meszáros namiesto Mariana Poslucha, VPN, Západoslovenský kraj, Michal Čverčko namiesto Jána Vosčeka, KDH, Východoslovenský kraj, Zdeněk Stolař namiesto Vlastimila Ševčíka, Občianske fórum, Severomoravský kraj.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov podľa ustanovenia § 89 zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia skúmal doklady o voľbách predsedníctva Snemovne národov č. 99 a uznesenie predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 187 k nástupu náhradníkov na uvoľnené poslanecké mandáty v Snemovni národov a konštatoval, že Ľudovít Meszáros, Michal Čverčko a Zdeněk Stolař boli riadne zvolení za náhradníkov na poslancov Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokovania navrhuje, aby Snemovňa národov podľa článku 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, v znení neskorších ústavných zákonov overila platnosť voľby svojich poslancov Ľudovíta Meszároša, Michala Čverčka a Zdeňka Stolařa. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Já také děkuji předsedovi mandátového a imunitního výboru panu poslanci Jánu Horníkovi za podanou zprávu a táži se teď poslanců Sněmovny národů, zda jsou připomínky nebo dotazy k přednesené zprávě. (Nebyly.) Není tomu tak, děkuji.

Přistoupíme tedy k hlasování. Podle údajů jsou obě sněmovny usnášeníschopné. Budeme tedy hlasovat o vyslovení souhlasu s podanými zprávami. Obě sněmovny hlasují dohromady.

Táži se poslanců obou sněmoven, kdo souhlasí s přednesenými zprávami, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko! Děkuji.

(10.36 hodin)

(SN 102, SL 98)

Kdo je proti, nechť hlasuje! Děkuji.

(SN 0, SL 0)

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje!

(SN 0, SL 0)

Ve Sněmovně národů sto dva poslanci pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, čtyři poslanci absentovali při hlasování.

Ve Sněmovně lidu devadesát osm pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, pět poslanců ignorovalo hlasování.

Obě zprávy v obou sněmovnách byly schváleny.

Konstatuji, že tím byla ověřena platnost volby jmenovaných poslanců.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 448, SL č. 423)

2.

Přecházíme tedy k druhému bodu pořadu, a to je slib poslanců.

Zákon stanoví, že poslanec skládá slib na první schůzi sněmovny, které se zúčastní. Poprvé se dnes zúčastňují jednání poslanec Sněmovny lidu Miroslav Téra a poslanci Sněmovny národů Ľudovít Meszáros, Zdeněk Stolař a Michal Čverčko.

Prosím uvedené poslance, aby předstoupili před předsednickou tribunu ke složení slibu. Slib se skládá podáním ruky předsedovi své sněmovny a prohlášením: "Slibuji."

Prosím místopředsedu Sněmovny národů pana Jana Sokola, aby přečetl text slibu, a všechny účastníky, aby povstali.

Poslanec SN J. Sokol: Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život. (Následoval slib.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Dámy a pánové, dovolte, abych novým poslancům pogratuloval a poblahopřál.

Dále je na pořadu volba poslanců do výborů sněmovny. Navrhuje se, aby byli zvoleni poslanec Sněmovny lidu Miroslav Téra do výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu a do výboru hospodářského. Dále poslanci Sněmovny národů Ľudovít Meszáros, Zdeněk Stolař a Michal Čverčko do výboru ústavně právního Sněmovny národů.

Můžeme hlasovat. Obě sněmovny hlasují pro své poslance.

Táži se poslanců v obou sněmovnách, zda souhlasí s navrženým jmenováním do příslušných výborů.

(10.40 hodin)

Kdo souhlasí, nechť hlasuje! (SN 100, SL 100) Děkuji.

Kdo je proti, nechť hlasuje! (SN 0, SL 0) Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje! (SN 6, SL 1) Děkuji.

Sněmovna národů hlasovala takto: sto poslanců pro, nikdo proti, šest se zdrželo, sedm poslanců ignorovalo. Ve Sněmovně lidu bylo sto poslanců pro, nikdo proti, jeden se zdržel, jeden nehlasoval.

Tím byla volba poslanců do příslušných výborů volbou sněmovnách schválena.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 449, SL č. 424)

4.

Jako předposlední bod schváleného pořadu máme nyní provést tajnou volbu. Jde o volbu členů předsednictva Federálního shromáždění a ve Sněmovně lidu i funkcionářů dalších orgánů sněmovny.

V předsednictvu Federálního shromáždění se uvolnila tři místa, z toho dvě místa po členech ze Sněmovny lidu a jedno místo po členu ze Sněmovny národů.

Předkládají se tyto návrhy poslaneckých klubů na volbu členů předsednictva Federálního shromáždění:

- poslanec Sněmovny národů Miroslav Tahy - navrhuje

Křesťansko demokratické hnutí za pana poslance Vosčeka,

- poslanec Sněmovny lidu Stanislav Žalud - navrhuje skupina ODS (Občanské demokratické strany) za poslance Kesslera,

Za pana poslance Valka jsou navrhováni dva kandidáti:

- poslanec Sněmovny lidu Vladimír Savčinský - navrhován klubem ODU-VPN,

- poslanec Sněmovny lidu Milan Laluha - navrhován HZDS.

Poslanecký klub KSČM navrhuje na místo po poslanci Vasilu Mohoritovi:

- poslankyni dr. Danu Drešerovou.

Poslanci Sněmovny lidu dále zvolí členy předsednictva Sněmovny lidu, místopředsedu Sněmovny lidu a předsedu výboru mandátového a imunitního Sněmovny lidu. Do těchto funkcí jsou navrhováni:

Za členy předsednictva Sněmovny lidu:

- poslanec Tomáš Kopřiva, příslušník ODS, za poslance Kesslera,

- poslanec Oszkár Világi za klub ODU-VPN za poslance Valka.

Za místopředsedu Sněmovny lidu je navrhován:

- poslanec Milan Čič, HZDS,

-poslanec Oszkár Világi, ODU-VPN.

Za předsedu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu:

-poslanec Lubomír Voleník, člen ODS, za poslance Kesslera.

Doporučuji, aby komise pro zjišťování výsledků tajné volby pracovaly ve složení, jak byly zvoleny ve Sněmovně lidu dne 7. listopadu 1991 a ve Sněmovně národů dne 31. května 1991.

Komise Sněmovny lidu je složena z poslanců: Jozef Kakačka, předseda, Michal Bláha, Miroslav Jansta, Aleš Kladivo, Dana Němcová, Ladislav Žáček, Zuzana Tvrdá, Ladislav Molnár.

Komise Sněmovny národů je složena z těchto poslanců: Josef Mečl, předseda, Jan Fričar, Jozef Klokner, Hvezdoň Kočtúch, František Kubíček, Alena Ovčačíková, Jaromír Patočka, Ožga Pavúková, Miroslav Roček, Daniel Vincze.

Táži se, je souhlas s tímto postupem? (Poslanci souhlasí.) Ano, je souhlas, děkuji. Prosím tedy, aby obě komise připravily volby. Vlastní akt provedeme na začátku polední přestávky. Předtím vám budou rozdány hlasovací lístky rozlišené barvou.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 451, SL č. 425)

5.

Máme ještě projednat poslední bod - souhlas s trestním stíháním poslankyně Sněmovny národů Jany Petrové.

Návrh usnesení přednese předseda výboru mandátového a imunitního Sněmovny národů poslanec Ján Horník. Prosím, uděluji mu tímto slovo.

Poslanec SN J. Horník: Vážená Snemovňa národov, Obvodný súd pre Prahu 2 žiada Snemovňu národov o udelenie súhlasu na ďalšie vedenie trestného konania proti poslankyni Snemovne národov Jane Petrovej, ktoré prebieha u tohto súdu na základe návrhu Mestského prokurátora v Prahe v zmysle § 5 zákona 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.

Žiadosť Obvodného súdu bola postúpená mandátovému a imunitnému výboru Snemovne národov. Mandátový a imunitný výbor dostal tiež žiadosť pani poslankyne Jany Petrovej.

Mandátový a imunitný výbor Snemovne národov zo žiadosti Obvodného súdu pre Prahu 2 zistil, že pri Obvodnom súde pre Prahu 2 prebieha k návrhu mestského prokurátora v Prahe prieskumové konanie v trestnej veci proti Jane Petrovej, a to v zmysle § 5 ods. 1 zákona 119/1990, o súdnej rehabilitácii. Predmetom konania je zrušenie výroku o vine trestným činom útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 2 trestného zákona.

V danej veci je treba pokračovať v trestnom stíhaní, a to v záujme jeho zastavenia v zmysle § 11 trestného poriadku. V prípade, že Snemovňa národov k pokračovaniu v trestnom stíhaní súhlas neudelí, bude trestné stíhanie proti Jane Petrovej zastavené z dôvodov, že ide o osobu poslanca Federálneho zhromaždenia, na ktorého stíhanie je podľa zákona potrebný súhlas snemovne podľa § 11 ods. 1 písmeno c) trestného poriadku.

V prípade, že tento súhlas Snemovňa národov bude mať, bude trestné stíhanie zastavené podľa § 11 ods. 1 písmeno a) Trestného poriadku a pani Petrová má podľa § 11 ods. 2 Trestného poriadku možnosť do troch dní od právnej moci tohto uznesenia podať návrh, aby v trestnom konaní bolo ďalej pokračované a mohla tak týmto postupom docieliť vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku v uvedenej veci.

Z písomnej žiadosti pani poslankyne Petrovej bolo ďalej zistené, že súhlasu Snemovne národov v pokračovaní v trestnom konaní sa domáha sama poslankyňa Jana Petrová.

Na základe týchto zistení a skutočností, že poslanec Federálneho zhromaždenia nemôže mať menej práv ako ostatní občania, navrhuje mandátový a imunitný výbor, aby Snemovňa národov prijala v zmysle článku 50 ústavného zákona o československej federácii toto uznesenie:

"Snemovňa národov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky dáva svoj súhlas na pokračovanie v trestnom konaní Jany Petrovej, narodenej 16. septembra 1966, poslankyňa Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, ktoré je vedené pri Obvodnom súde pre Prahu 2 pod spisovou značkou 3Rt 51/91 v rámci prieskumového konania v trestnej veci proti Jane Petrovej, ktorého predmetom je zrušenie výroku o vine trestným činom útoku na verejného činiteľa podľa § 156 ods. 2 trestného zákona a trestného činu výtržníctva podľa § 202 ods. 2 trestného zákona z rozsudku Obvodného súdu pre Prahu 2 zo dňa 22. februára 1989. Spisová značka 2T 7/89."

Ďakujem za pozornosť.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji také. Máme tedy hlasovat o návrhu usnesení, kterým se vydává poslankyně Jana Petrová k trestnímu stíhání. Vyslechli jste návrh usnesení. Hlasovat budou pouze poslanci Sněmovny národů.

(10.52 hodin)

Táži se tedy poslanců Sněmovny národů: Kdo souhlasí s návrženým usnesením, nechť hlasuje! Děkuji. (109) Jedno sto devět.

Kdo je proti, nechť hlasuje! Nikdo.

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje! Pět.

Hlasování o navrženém usnesení dopadlo ve Sněmovně národů takto: Stodevět poslanců je pro, nikdo proti, pět se zdrželo, jeden hlasování ignoroval. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Děkuji.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 450)

Tímto přerušuji jednání samostatných schůzí sněmoven. Pokračovat budeme ještě v odpoledních hodinách, abychom vyslechli výsledky tajného hlasování. Jako doplněk vystoupí ještě pan poslanec Daniel Kroupa.

Poslanec SL D. Kroupa: Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem členem komise pro lidská práva, která byla nedávno vybavena vyšetřovacími pravomocemi. Chtěl jsem vám sdělit, že z této komise odstupuji, protože jsem ztratil důvěru, že by v tomto složení mohla komise dospět k nějakým pozitivním výsledkům. Prosím, abyste dovolili nového člena nebo komisi převolili jinak. Děkuji vám.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji, pane poslanče, bereme vaše uvedené prohlášení na vědomí. Hlásí se pan poslanec Blažek.

Poslanec SN A. Blažek: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, jsem také členem komise pro lidská práva, které byly svěřeny vyšetřovací pravomoci ve věci pana Marečka a byl jsem na prvním zasedání této komise k této věci zvolen jejím mluvčím. Také já jsem dospěl k názoru, že komise vzhledem ke svému současnému složení nemůže tyto funkce bezezbytku naplnit. Proto se této funkce vzdávám. Doporučuji Federálnímu shromáždění, aby zvážilo, jestli komise, která původně byla vytvořena k úplně jinému účelu, může nové úkoly bezezbytku realizovat. Navrhuji, aby k tomuto účelu byla vytvořena komise jiná. Budu-li mít vaši důvěru, rád se práce této komise potom zúčastním.

Předsedající předseda SL R. Battěk: Děkuji panu poslanci Blažkovi, hlásí se pan poslanec Hubálek a pak pan poslanec Kříž.

Poslanec SL B. Hubálek: Pane předsedo, pane předsedající, nemám rád zámlky a nevyjasněnosti. Tady se jedná o velice závažnou věc. I když k ní můžeme mít různá stanoviska, považoval bych za dobré, kdyby pan poslanec Kroupa i pan poslanec Blažek nám nějak blíže osvětlili důvody. Jsme parlament, máme hovořit, a když máme hovořit a jednat, musíme vědět, na základě čeho. Jsme snad demokracie. Nepotřebujeme zámlky, ale pravdu. (Potlesk.)

Předsedající předseda SL R. Battěk: Prosím pana poslance Kříže. (Poslanec Kříž se vzdává slova, bylo řečeno.)

Ještě někdo se hlásí se svým vystoupením? Nevidím nikoho. Takže jsem nucen konstatovat daný stav věci, aniž bychom vedli k tomuto bodu rozpravu.

Tím definitivně končím jednání samostatných schůzí sněmoven a přecházím ke společné schůzi, k projednávání programu pokračování 20. schůze.

(Jednání 14. schůze SN a 8. schůze SL přerušeno.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP