Úterý 14. května 1991

2. den jednání - úterý 14. 5. 1991

(Začátek schůze v 10.10 hodin.)

Přítomno:132 poslanců Sněmovny lidu

Nepřítomní poslanci: Adámek, Bakšay, Baštigal, Borguľa, Čič, Dienstbier J. st., Dlouhý, Klaus, Kňažko, Kováč, Kovář, Kvačkaj, Langoš, Miller, Ropek, Suchánek, Tarhoviská, Tyl


(Řízení schůze převzal předseda SL R. Battěk.)

Předseda SL R. Battěk: Vážená Sněmovno lidu, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vás srdečně přivítal a zahájil jednání 4. samostatné schůze.

Jak je vám známo, tato schůze Sněmovny lidu byla 21. března 1991 přerušena, když jsme rozhodli, resp. když jste rozhodli - já jsem nebyl přítomen - o tom, že sněmovna bude pokračovat až po oznámení výsledků lustrací. Vzhledem k tomu, že už následujícího dne byla komisí pro vyšetřování událostí 17. listopadu lhůta pro oznámení konečných výsledků prodloužena do 15. května t.r., navrhuji, abychom dnes projednali pouze body první, druhý a čtvrtý z navrženého pořadu schůze, jak je uvedeno na pozvánce, tedy v podstatě by šlo o

1. Ověření platnosti volby poslance

2. Slib poslance Sněmovny lidu

3. Volbu členů výboru iniciativního a petičního.

Schůze by pak byla přerušena a zbývající body programu, kterými jsou volba členů předsednictva Federálního shromáždění, volba předsedy výboru ústavně právního a volba poslanců do výboru, bychom projednali až koncem příštího týdne. Jak je vám známo, že tento postup byl navržen na schůzi předsednictev a také za přítomnosti zástupců poslaneckých klubů.

Dovolte, abych konstatoval, že přítomno je nás 108, že jsme tedy usnášeníschopni.

Přistoupil bych k prvnímu hlasování o pořadu dnešního jednání tak, jak jsem ho uvedl. Tedy projednali bychom na dnešním zasedání sněmovny pouze body č. 1, 2 a 3.

Byl jsem poučen, že zde byla provedena určitá úprava hlasovacího řízení a já bych provedl určitou zkoušku, než budeme hlasovat. Ověříme si, jak to funguje. (Byla provedena zkouška hlasovacího zařízení, které správně funguje.)

Přistoupíme k normálnímu hlasování o navrženém pořadu dnešního jednání.

Poslanec B. Hubálek: Pane předsedo, já mám dotaz, proč nebudeme projednávat bod 5, tj. volbu předsedy ústavně právního výboru. Já se domnívám, že během jednání se mohou vyskytnout okolnosti, které budou vyžadovat svolání ústavně právního výboru a pokud by se tato záležitost měla řešit až někdy ke konci společné schůze, vznikly by tím komplikace. Jestli to můžete nějak osvětlit.

Předseda SL R. Battěk: Zatím jste učinil komplikace mně. Podstata je docela jednoduchá. My jsme zatím nebyli schopni přijmout někoho na kandidaturu předsedy ústavně právního výboru. Prostě nedošlo k dohodě. Zdá se, že zde zatím není vhodný kandidát a musíme ho najít. Protože budou volby do výborů i na funkce předsedů i do celkového předsednictva Federálního shromáždění projednány až projde celá řada jednání, situace je pro nás velmi nepříjemná pro všechny, nemít obsazen ústavně právní výbor, to je téměř katastrofické. V této fázi bych prosil o vaši trpělivost a ponechali bychom záležitost otevřenou ještě do konce společného zasedání sněmoven. Nevím, co bychom vyřešili, kdybychom se pokoušeli teď v plénu otázku vyřešit. Pokud jste přijal toto mé vysvětlení, já vám děkuji a dávám hlasovat o navrženém programu dnešní schůze Sněmovny lidu.

Prosím, kdo je pro navržený program, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko! (Sto dvanáct.) Sto dvanáct. Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování, nechť hlasuje, prosím! (Tři.) Tři. Děkuji.

Výsledek odpovídá.

Navržený program dnešního jednání byl schválen.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 198)

Dovolte tedy, abych pokračoval. Podle jednacího řádu volí sněmovna pro každou schůzi dva ověřovatele zápisu.

Navrhuji, abychom pro dnešní jednání jako ověřovatele zvolili poslance Milana Pohanku a Václava Bendu.

Má někdo k tomuto návrhu připomínky nebo jiný návrh, prosím?

Váš úsměv není pro mě dostatečnou odpovědí, ale protože se nikdo nehlásí, dám tedy hlasovat o navržených ověřovatelích.

Kdo je pro navržené ověřovatele, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku! (Sto čtyři.) Sto čtyři. Děkuji.

Kdo je proti? (Jeden.) Jeden. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Deset.) Deset. Děkuji.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 196)

Prvním bodem programu je

1

Ověření platnosti volby poslance Sněmovny lidu.

Zprávu k tomuto bodu přednese předseda výboru mandátového a imunitního poslanec dr. Kessler. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Z. Kessler: Vážené kolegyně, vážení kolegové, mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zkoumal podle § 89 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění, zda poslanec Sněmovny lidu Ladislav Molnár, který nastoupil jako náhradník na místo uvolněné po poslanci Juraji Gyimesi, byl platně zvolen podle zákona o volbách do Federálního shromáždění. Současně jsem byl jako předseda výboru pověřen, abych podal sněmovně zprávu o výsledku jednání mandátového a imunitního výboru.

Mandátový a imunitní výbor zkoumal zápis o volbách, usnesení předsednictva Sněmovny lidu č. 55 ze dne 27. 3. 1992 a usnesení předsednictva Federálního shromáždění č. 116 ze dne 10. 4. 1991 k nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát ve Sněmovně lidu a konstatoval, že náhradník byl řádně zvolen a vyhlášen za poslance Sněmovny lidu. Mandátový a imunitní výbor na základě svých zjištění navrhuje, aby Sněmovna lidu podle článku č. 47 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci ověřila platnost volby svého poslance Ladislava Molnára.

Předseda SL R. Battěk: Děkuji kolegovi Kesslerovi. Má někdo dotaz nebo připomínku k přednesenému usnesení? Není tomu tak. Dám hlasovat o návrhu usnesení. Táži se vás, kdo z poslanců Sněmovny lidu je pro uvedený návrh usnesení mandátového a imunitního výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko! (Hlasuje se.) (Sto jedenáct.) Sto jedenáct. Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Zdržel se někdo hlasování? (Dva.) Dva. Děkuji.

Je v tom mírná diference, ale já se s výsledkem spokojuji. Návrh usnesení byl schválen.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 199)

Měli bychom přistoupil k dalšímu bodu a tím je

2

Slib poslance Sněmovny lidu.

Je pan poslanec Molnár přítomen? (Ano.) Děkuji. Když byste byl tak laskav a přišel před předsednickou tribunu.

(Shromáždění povstává.)

Místopředseda SL E. Valko: Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa Ústavou a ostatnými zákonmi a pracovať pre to, aby sa uvádzali do života.

Poslanec L. Molnár: Sľubujem.

Předseda SL R. Battěk: Dovolte mi, abych srdečně přivítal mezi námi nového poslance a popřál mu - co bych mu měl popřát, jsem trochu na rozpacích - vše dobré, ať to s námi pokud možno vydrží až do konce.

(Shromáždění opět usedá.)

Přistoupíme k poslednímu bodu našeho programu, kterým je

3

Volba členů výboru iniciativního a petičního.

Rád bych vás informoval, že pro volbu členů tohoto výboru platí podle § 48 odstavec 4 zákona o jednacím řádu přiměřeně ustanovení, že iniciativní a petiční výbor volí obě sněmovny tajným hlasováním klubů. Sněmovna lidu volí do tohoto společného petičního výboru ze svých řad devět poslanců.

Návrh, který máte k dispozici, byl projednán s předsedy poslaneckých klubů. Sněmovna národů už volbu uskutečnila a dnes je na nás, abychom přispěli ke vzniku tohoto výboru a ten se mohl ujmout své práce. Protože mně dnes bylo doručeno sdělení poslance Jozefa Wagnera, který je jedním z navrhovaných členů, považuji za nutné vás s ním seznámit.

Sdělení zní takto: "Vážený pane předsedo, byl jsem uveden na kandidátní listině člena výboru iniciativního a petičního Sněmovny lidu. Sdílím názor, že parlamentní výbory, jakož i jiné organizace parlamentu, mají být odrazem volebních výsledků. Vyhovuji proto návrhu kolegů z MKDP a vzdávám se kandidatury členství ve výboru iniciativním a petičním Federálního shromáždění. Prosím, dejte pokyn, abych nadále nebyl na kandidátní listině uváděn."

Pokyn už by byl se zpožděním, protože tam uveden poslanec Wagner je. Musíme k tomu zaujmout nějaké stanovisko. Kolega Novosád se k tomu bude chtít vyjádřit.

Poslanec K. Novosád: Pane předsedající, jako člen Občanské demokratické aliance vás žádám vzhledem k tomu, že došlo k určité polaritě ve Federálním shromáždění a náš poslanec našeho klubu není zastoupen v tomto výboru, aby na uvolněné místo po Jozefu Wagnerovi byl zvolen náš člen Libor Kudláček.

Předseda SL R. Battěk: Tím jste předešel moji otázku, zda máte k návrhům nějaké připomínky, ale nevím, jestli byly rozdány hlasovací lístky. Na hlasovacích lístcích jsou poslanci MUDr. Mahulena Čejková, MUDr. Stanislav Hanák, Ondřej Huml, Michal Malý, ing. Jiří Sedlák, JUDr. Eduard Šimko, dr. Josef Špaček, JUDr. Lubomír Voleník, Jozef Wagner, ing. arch. Stanislav Žalud.

To znamená, že na základě sdělení kolegy Wagnera si poslance Wagnera škrtněte a pokud se chcete vyjádřit k návrhu zde přednesenému, kterým by byly doplněny hlasovací lístky, očekávám vaše připomínky.

Hlasovací lístky samozřejmě teprve dostanete. Jde tedy o to - já se ptám zkušených procedurálních pracovníků - jak to učiníme. Znamená to, že místo Jozefa Wagnera si tam dopíšeme Libora Kudláčka. Lístky ještě nebyly rozdány, takže k volbě zatím nemůžeme přistoupit. Budeme postupovat v souladu s volebním řádem. Na organizování tajného hlasování na dnešní schůzi a na zjišťování jeho výsledků je třeba zvolit volební komisi.

Navrhuji, abychom za členy volební komise zvolili poslance, kteří v takovéto funkci působili na předcházejících schůzích Sněmovny lidu. Jsou to poslanci Bobovnický Julius, Jansta Miroslav, Kladivo Aleš, Konečný Jindřich, Kroupa Daniel, Michálek František, Niedoba Vladislav, Sahligerová Eva, Tvrdá Zuzana.

Jsou k tomuto návrhu nějaké připomínky? Připomínky nejsou. Já tedy dávám hlasovat.

(Hlas z pléna: Poslankyně Sahligerová není přítomna.)

Předseda SL R. Battěk: Je to na závadu, když někdo není přítomen? Je zde návrh kolegy místopředsedy, aby byl do volební komise navržen Oszkar Világi. Takže místo kolegyně Evy Sahligerové budeme volit poslance Világiho.

Takže nyní přistoupíme k hlasování.

(Hlasování v 10.34 hodin.) Kdo souhlasí s navrženou volební komisí, nechť zvedne ruku! (Sto patnáct.) Sto patnáct. Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Kdo se zdržel hlasování? (Sedm.) Sedm.

Jeden poslanec hlasování ignoroval. Děkuji. Komise byla schválena.

(Poznámka redakce: usnesení SL č. 200)

Dříve než přistoupíme k tajnému hlasování, dovolte mi ještě základní informaci o způsobu jeho uskutečnění. Tajné hlasování se bude konat v přilehlé místnosti, kde jsou k dispozici zástěny na úpravu hlasovacích lístků a hlasovací urna. Hlasovací lístky budou poslancům rozdány do lavic.

Nejdříve hlasují členové komise, potom budou hlasovat ostatní poslanci. Po ukončení hlasování se poslanci vrátí na svoje místo a počkají na výsledky hlasování.

Má někdo z vás námitku proti tomuto postupu? Nikdo se nehlásí. Můžeme tedy přistoupit k tajnému hlasování. Prosím, aby byly nyní rozdány hlasovací lístky.

Po rozdání hlasovacích lístků bych prosil zvolené členy volební komise, aby odešli do přilehlé místnosti a tam si zvolili předsedu. Ještě jednou připomínám, abyste nezapomněli škrtnout kolegu poslance Wagnera a připsat si poslance Libora Kudláčka.

Poslanec SL I. Šimko: Ja by som sa chcel len na niečo opýtať. My sme na zasadnutí našeho klubu kandidovali do tohto výboru dr. Hrušovského, neviem, či toto náš predseda klubu netlmočil, či tu nedošlo k zámene, vzhľadom k tomu, že je tu uvedený môj menovec. Ten je ale za Verejnoť proti násiliu. Takže ja navrhujem, aby sme rozšírili tento zoznam o dr. Hrušovského.

Předseda SL R. Battěk: Jde o to, zda máme rozšiřovat počet. Je třeba totiž dodržet zásadu, že mát být deset poslanců z každé sněmovny. Samozřejmě, měli by se k tomu vyjádřit i v politických relacích.

Členové komise by se měli sejít ve vedlejší místnosti. Prosil bych, aby se předsedové poslaneckých klubů nějak dohodli, abychom vyřešili tu kandidaturu. V této fázi nechci o tom dát direktivně hlasovat.

Takže návrh kolegy Šimka se bere zpět a kandidátka zůstává v tom znění, v jakém je.

Prosil bych, aby předseda dal pokyn k hlasování. (Zřejmě se tak již stalo.) Můžeme tedy hlasovat.

(Probíhá tajná volba.)

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP