Středa 17. května 1899

vek příliš vysoké, jest zřejmo, a jest přirozeno, že se proti tomu brání.

Pánové, břemena tato dostoupila při mnohých záložnách té výše, že mnohé z toho svazu vystoupily, některé k němu ani nepřistoupily. Mám zde akta se zajímavým odůvodněním tohoto vystupování. Tak na př. v dopise, který došel zemského výboru právě z Českých Trub se vykládá, že tyto poplatky činí 5 až 15 zl, a že z té příčiny se shromáždění., které tato záložna konala na podzim, jednohlasně usneslo na tom, aby z úsporných příčin záložna z toho svazu vystoupila. Stejně a ještě mnohem zajímavěji jest odůvodněno vystoupení záložny Glockenberské, kde se v obsažné zprávě vykládají všechny ty ohledy a důvody, z nichž nepokládá se za svou povinnost tím méně za své právo k tomu svazu přistoupiti.

Co jsem tvrdil tenkráte bez akt, to dokládám dnes akty.

Dále jsem tvrdil, že byla zemskému výboru jednou záložnou, která měla subvenci splatiti, nabízena pokladna. Dokládám, že takové nabídnutí bylo zemskému výboru učiněno záložnou v Předlicích v okresu Ústeckém n. L.

Ja jsem tenkráte dále tvrdil, že, český svaz vydal věcný návod k zakládání a spravovaní Raiffeisenovek a že tím vykonal více revisí, než německý svaz. To opakuji a návod českého svazu nezaujímá ani třetinu německého, ale jest velmi praktický, poněvadž jest stručný, jasný a kratičký. Naši rolníci, kteří mají zakládati záložny, nebudou čisti folianty, které jsou tak veliké, jak malá bible.

Dále, co se týče revisí, račte vzíti na vědomí, že německý svaz v roce 1897 ze 167 Raiffeisenovek revidoval 25, to jest právě 15%, v roce 1898 ze 220 založen 64, to jest 29%. Naproti tomu mnohem mladší a slabší svaz českých Reiffeisenovek již na počátku roku 1898 revidoval z 141 záložen 111, tedy 78 proc. (Slyšte!)

To zajisté dokazuje, že jsem měl ůplně pravdu, že, pokud se týče revisí, působí český svaz intensivněji než německý. Já jsem tenkráte mluvil také o  rozmanitých obchodech, které německý svaz Raiffeisenovek provozuje.

Tím jsem arci nechtěl říci, že by ty obchody byly nekalé. Ale jest mi s podivením, že pravě tato poznámka pana generálního ředitele německého svazu Raiffeisenek nejvíce dopálila.

Nadejde doba, kdy o této záležitosti po této stránce poněkud podrobněji budu moci promluviti, než bude snad dotčenému pánu milo.

Vytkl jsem, že není úkolem země, aby stupňovala zakladačskou horečku při zřizování Raiffeisenovek a připomenul jsem, že si zemský výbor přeje, aby se tato instituce trvale a zdravě vyvíjela.

To opakuji také dnes. Do konce r. 1897 bylo 140 českých a 180 německých Raiffeisenovek, r. 1898 přibylo 50 českých a 52 německých pokladen, a pokud se týče subvencí, nevyřízeno 208 žádostí za nové podpory.

Dle toho bylo r. 1898 v Čechách 630 záložen, z nichž bylo založeno v r. 1898 310 Německých Raiffeisenek bylo 332, českých 298, poměr obyvatelstva jest 21. Tato činnost zakladatelská není normální, nýbrž horečnou, a že byla potřeba, aby takováto horečná činnost byla uvedena do pravých mezí, o tom se nepotřebuji šířiti, ale naprosto nepochybné jest, že země tuto horečku svými subvencemi podporovati nesmí a nemůže, poněvadž by přirozeným způsobem nastala reakce, která by těmto ústavům byla na největší škodu.

Stanovisko toto zemský výbor neopustí i  když to pánům z německého svazu jest nepříjemno. (Výborně)

Opakuji, co jsem 13. dubna tvrdil, že naším účelem musí býti pouze podporování zdravých a života schopných a potřebných pokladen Raiffeisenovy.

Zemský výbor při podporovaní pokladen Raiffeisenových prostě řídil se usnesením tohoto slavného sněmu. Tím směšnějším jest, když se v této věci zemskému výboru vytýká strannickosť. V čem by tato strannickosť mohla spočívati?

Žádosti dojdou, dají se dotyčným svazům na uvážení, a pokladny dostanou pak obyčejnou podporu 200 nebo 150 zl. V tom nemůže býti žádné strannickosti, poněvadž to jest úkol. Čistě mechanický při tom nemůže býti řeči o přízni či ne přízni k těm kterým ústavům.

Tolik na věcnou opravu a na potvrzení toho, co jsem 13. dubna byl pravil.

Musím se s největší rozhodností ohraditi proti hrdé domýšlivosti ředitele německého svazu, že by mi nebyl osobně naprosto lhostejným.

Já mu to také na sněme řekl, a opětuji to znovu, že pro mne on naprosto neexistuje.

To dokázal jsem mu nejlépe tím, že mne z mé lhostejnosti ani svými nezřízenými útoky jeho nevylakal k souboji pérem, jakož i tím, že jsem hledě toliko k věci v rozpočtové komisi návrh zemského výboru na povolení příspěvku 1000 zl na uhražení nákladu německým svazem vydaného návodu, a 1000 zl. na správní výlohy tohoto svazu, proti jichž povolení byl kladen vážný odpor, zastával.

(Výborně, hlučná pochvala)

Nejvyšší maršálek zemský: Pan zpravodaj vzdal se závěrečného slova.

Der H. Berichterstatter verzichtet auf das Schlusswort.

Předmětem hlasování jest kapitola V. potřeba, kapitola V. úhrady, článek V. ve vyřízení, a petice od čísla 4-23 zároveň s návrhy rozpočtové komise vyřídí se při odstavci 63 zpráva komise zemědělské s návrhem na zřízení místa zemského inspektora hospodářského vyučování.

Pan poslanec hrabě Schonborn podal návrh, který se týká odst. 21. Vyřízení, týkající se školy v Táboře, a p. posl. Dr. Pippich podal návrhy, které se týkají odst. 26. a 27. Vyřízení a sice školy Chrudimské a Kadaňské. Mám tedy v úmyslu zavésti hlasování tímto způsobem.

Dám hlasovati především o vyřízení čl. V. od čís. 1 až k čís. 20, pak přijde ku hlasování pří čl. 21 návrh p. hr Schonborna.

Pakli by tento návrh byl přijat, tedy odpadne hlasování o odstavci, jak jej navrhuje komise, pak-li by nebyl přijat, pak bude se hlasovati o odstavci tomto dle návrhu komise.

Pak dám hlasovati o návrzích komise až k čl. 25 a při čl. 26 a při čl. 27 dám hlasovati nejprve o návrhu p. Dr. Pippicha.

Pak-li by tento návrh byl přijat, tedy odpadne hlasování o návrhu komise, pakli by nebyl přijat, tedy se bude hlasovat o těchto položkách dle návrhu komise.

Dále dovoluji sobě upozorniti že p. zpravodaj připojuje ještě petice a sice

Die Petition der Gemeinde Sobietitz und Gaischwitz um eine Subvention aus Landesmitteln infolge des am 3. Mai stattgesundenen Wolkenbruches wird dein Landesausschusse zur Erledigung im eigenen Wirkungskreise abgetreten.

Totéž platí ohledně petice vodního družstva v Černilově za subvenci, která se také postupuje zems. výboru k šetření a prozkoumání.

Oba tyto návrhy dám odhlasovati zároveň s ostatními návrhy o peticích. Činí se proti tomuto způsobu hlasování námitka ?

Ich werde mir noch erlauben, die Art der Abstimmung in deutscher Sprache mitzutheilen.

Gegenstand der Abstimmung sind die Capitel V. des Erfordernisses, sowie Capitel V. der Bedeckung, Artikel V. der Erledigung und die Petitionen Nr. 4-23.

Zugleich mit dem Punkt 63 der Erledigung gelangt zur Erledigung der Antrag der Landesculturkommission, betreffend die Systemisterung eines Landesschulinspektors für den landwirthschaftlichen Unterricht.

Es haben ferner die Herren Abgeordneten Graf Schönborn und Dr. Pippich Abänderungsantrage zur Erledigung gestellt.

Der H. Abgeordnett Graf Schönborn hat beantragt beim Absätze 21 eine Abänderung, welche vorgelesen wurde, bezuglich der Schule in Tábor.

Der Herr Abgeordnete Dr. Pippich hat einen Antrag bezuglich der Schulen in Chrudim und Kaaden gestellt, welcher in deutscher Sprache noch nicht vorgelesen wurde.

Derselbe lautet:

Zum Baue eines Schulgebaudes, sowie der Wirthschaftsgebaude für die landwirtschaftliche Mittelschule in Chrudim wird eine Landessubvention in der Hohe eines Drittels des vom Landesausschusse nach grundlicher Prüfung der Bauplane und Kostenvoranschlage festzustellenden Bauaufwandes unter folgenden Bedingungen bewilligt nun kommt a, b, c, wie es gedruckt vorliegt.

Dann kommt Absatz 26-II. mit der Aenderung

"und der Landesausschuß ermächtigt, die weiteren Subventionsraten bis zum Betrage 1/3 des Bauaufwandes von 30 000 fl in die Landesvoranschlage der folgenden Jahre einzustellen. "

Ebenso beantragt der Herr Abg. Dr. Pippich, dass Absatz 27-I. zu lauten hatte

"Zum Baue für die landwirthschaftliche Mittelschule in Kaaden notwendigen Gebäude wird eine Landessubvention von höchstens einem Drittel des Gesammtaufwandes von 30 000fl unter der Voraussetzung u. s. w. ", wie es die Commission beantragt.

Ich beabsichtige daher, die Abstimmung in folgender Weise einzuleiten.

Zuerst wird über die Erledigung, und zwar vom Art, V. Abs. 1-20 abgestimmt werden.

Bei Absatz 21 gelangt zunächst der Antrag des Hrn. Abg. Grasen Schonborn zur Abstimmung.

Sollte derselbe angenommen werden, so entfallt die Abstimmung über den Commissionsantrag.

Sollte derselbe nicht angenommen werden, wird über den Commissionsantrag abgestimmt werden.

Bei den Abg. 26 und 27 gelangen zur Abstimmung die Antrage des Hrn Abg. Dr. Pippich, u zw. wird zuerst über die Antrage des Hrn Abg. Dr. Pippich abgestimmt werden.

Sollten dieselben angenommen werden, entfallt die Abstimmung über den Commissionsantrag, sollten dieselben nicht angenommen werden, wird über den Commissionsantrag abgestimmt werden.

Dann werde ich abstimmen lassen über die übrigen Theile der betreffenden Petitionen incl. 2 Petitionen, die noch nicht gedruckt sind und die früher dem hohen Hause mitgetheilt worden sind.

Wird gegen diese Art der Abstimmung eine Einwendung erhoben?

Činí se proti tomuto způsobu hlasování námitka?

Nebyla činěna žádná námitka.

Es ist keine Einwendung erhoben worden.

(Zvoní) Dám tedy nyní hlasovati o čl. V. od odst. 1 až včetně ke 20 

Ich bringe zur Abstimmung Art V. der Erledigung von Punkt 1 bis inclusive 20

Žádám pány, kteří přijímají tyto položky, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diese Positionen annehmen, die Hand zu erheben.

Jsou přijaty

Sie sind angenommen

Nyní přijde k hlasování návrh pana posl. hraběte Schonborna, týkající se táborského ústavu

Nunmehr kommt der Antrag des Herrn Abg. Grafen Schonborn, betreffend die Táborer Schule zur Abstimmung

Nebude snad potřebí, bych tento návrh znova přečetl

Es wird vielleicht nicht nothwendig sein, dass ich diesen Antrag noch einmal verlese

Žádám pány, kteří přijímají tento návrh, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag annehmen, die Hand zu erheben

Návrh jest přijat

Der Antrag ist angenommen

Nyní přijde k hlasování odst. 22 až 25.

Nunmehr gelangen die Absätze 22 bis 25 zur Abstimmung

Žádám pány, kteří tyto odstavce přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diese Absätze annehmen, die Hand zu erheben

Jsou přijaty

Sie sind angenommen

Nyní přijde k hlasování návrh p. posl. Dr. Pippicha stran odstavce 26

Nunmehr kommt zur Abstimmung der Antrag des Herrn Abg. Dr. Pippich, betreffend den Punkt 26.

Žádám pány, kteří jej přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag annehmen, die Hand zu erheben

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen

Nyní přijde k hlasování návrh p. posl. Dra Pippícha stran odstavce 27.

Nunmehr kommt zur Abstimmung der Abs 27 nach dem Antrage des Herrn Abg. Dr Pippich

Žádám pány, kteří jej přijímají, by vvzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben

Jest přijat

Er ist angenommen

Nyní dám hlasovati o ostatní části těchto položek.

Nunmehr werde ich den übrigen Theil dieser Positionen zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří přijímají tyto položky, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dieselben annehmen, die Hand zu erheben

Jsou přijaty.

Sie sind angenommen

Zpravodaj Dr. Fořt: V potřebě obsahuje kapitola VI. v ordinarium 78 040 zl a kapitola VII. v ordinariu 3, 615 074 zl, v extraordinaria 68 695 zl.

V úhradě zařaděny jsou pro tyto položky, a sice pro kapitolu VI. nic a pro kapitolu VII. jest zařaděn obnos 416 125 zl.

Vyřízení nalézá se v článku VI. a VII, petice pak pod číslem 24 až 37.

Kromě toho si kladu za čest jménem rozpočtové komise dodatečně žádati ještě, aby sl. sněm schválil následující vyřízení petic, a sice petice čís. 4636 podanou Karlem Jakobym, bývalým ředitelem advokátní kanceláře, za podporu zemskou. V příčině této petice klade si rozpočtová komise za čest činiti návrh, aby sl. sněm přešel o ní k dennímu pořádku.

Dále petici čís. 1160, podanou spolkem "Domácnost", v příčině této petice činí rozpočtová komise návrh, aby slav. sněm postoupil ji zemskému výboru, by ji vzal v úvahu, jakým způsobem by měly býti podporovány nemajetné žačky tohoto ústavu, a po případě, aby příštím rokem ponavrhl přiměřenou částku pro stipendie těmto žačkám

Landtagssekretar Höhm (liest)

Capitel VI. Sanitatszwecke Erfordernis 78 040 fl

Capitel VII.

Humanitatszwecke Erfordernis 3, 615 074 fl. im Ordinarium.

Im Extraordinarium 68 895 fl

Bedeckung

Sanitätszwecke 0 fl. Humanitätszwecke 416 425 fl. Hiezu Artikel VI, und VII. der Erledigung.

Dann Petitionen Nr. 24-37. Zu diesen Petitionen sind noch 2 neue hinzugekommen, bezuglich welcher die Commission folgende Antrage stellt u zw. Petition Z. 4688 des Karl Jacoby um Landesunterstützung.

Die Commission stellt den Antrag über diese Petition zur Tagesordnung zu übergehen.

Petition Z. 1160 des Vereines "Domácnost česká škola kuchařská v Praze", um Subvention.

Die Commission stellt den Antrag Die Petition wird dem Landesausschusse mit dem Austrage abgetreten, in Erwagung zu ziehen, in welcher Weise die vermögenslosen Schülerinnen dieser Anstalt zu unterstützen waren, und eventuell im nächsten Jahre einen entsprechenden Betrag für diese Schülerinnen zu beantragen

Nejv. maršálek zemský. K těmto položkám jsou přihlášeni rečníci.

Zu diesen Positionen sind Redner zum Worte gemeldet u zw contra p. posl. dr. Baxa a p. posl. Březnovský, pro H. Abg. Gras Pálffy, a pp. posl. dr. Zahoř a Malinský.

Dávám slovo panu posl. Dr. Baxovi.

Posl. Dr. Baxa: Slavný sněme! Hodlám ve své řeči zmíniti se o obou důležitých ústavech zemských, totiž o nemocnici pražské a pak o blázinci, neboť z veřejných listů víme, že velmi často bylo stěžováno si do těchto ústavů

Poměry, zejména ve všeobecné nemocnicir čím dále tím více se horší. Loni zmínil se pan místodržitelský rada Dr. Pelz ve své řeči, kterou měl ve sněmovně, o nedostatku místa pro nemocné, svaloval vinu na to, že není mimo pražskou nemocnici zejména v předměstích pražských více nemocnic a že, co se týče venkova, první veřejná nemocnice je až v Benešově, vysvětloval, že přirozeně nával nemocných spěje ku Praze a tím asi chtěl omlouvati poměry, které ve všeobecné nemocnici se vyskytují Avšak, pánové, já míním, že to nemůže býti omluvou, neboť to jest pravě povinností státní správy, aby se postarala o to, když již zde jest veřejná nemocnice, aby tyto neudržitelné poměry, které tam dnes panují, byly odstraněny a zejména, když sám p. referent, u místodržitelství uznával, že ten nedostatek má povážlivé následky v dobách obyčejných, jak teprve potom nebezpečí toto musí vzrůsti v dobách epidemie. Musím poukázati na to, že pro případ, kdyby měla vypuknouti epidemie, není zde postaráno s dostatek o potřeby nemocných a že jest zde zdvojené nebezpečí. Přes to, velectění pánové, se posledního roku ve správě ve prospěch všeobecné nemocnice, či, lépe řečeno ve prospěch nemocných docela toho nejmenšího nestalo, naopak, co se týče nedostatku místností a zejména, co se týče přeplnění, jsou poměry měsíc od měsíce horší.

Pánové, máme na př. dnes celou řadu světnic v nemocnici, kde musí nemocní spáti na zemi. A, velectění pánové, když to posuzujeme se stanoviska hygienického, jaké jest nebezpečí již v tom, jestliže v určité světríci je více nemocných neb více lidí, nežli tam má býti. Tu vzduch není tak čistý, jak by měl býti, zejména v nemocnicích, a za druhé zejména tam, kde se nacházejí nemocní tuberkulou, chrchle působí přirozeně na ostatní, zejména jestli není náležitá opatrnost.

Konečně, co se týče ošetřování samostatného i se strany lékařů a i se strany ošetřovatelek, jestliže jsou přepínáni, přirozeně nemůže býti ošetřování a pečování takové, jaké by býti mělo.

Velectění panové ! Takové poměry jsou na př. dejme tomu na klinice professora Janovského, do kterých se zejména i příslušníci fakulty, doktoři medicíny, stěžují. Tam není postaráno zejména o to, aby osoby starší, zejména ženského pohlaví, které jsou stíženy kožními nemocemi, byly odděleny. Tak na př. vidíme na klinice prof. Janovského, že staré ženy musí ležeti v týchž světnicích, jako ženy prostituované.

Co se týče infekčních nemocí, jest veliký nedostatek, zejména pokud se týče difteritního oddělení. Stal se letos případ, který křiklavě osvětluje, jaká, řekl bych, přímo nedbalost panuje ve správě všeobecné nemocnice pražské.

Byl tam totiž přinesen nemocný na difteru v nejvyšším stupni horečky.

Tam jest jistá světnice, která jest určena pro nemocné difterií. Ta však byla v takovém stavu, že musili vůbec veškeré potřeby, kterých je třeba pro nemocné, sháněti, a nejklassičtější při tom bylo, že neměli ani prádlo ani klíč k světnici a musili nechati nemocného zatím vedle, tedy ve světnici, kde nejsou stížení infekčními nemocemi, a teprve musili poslati pro zámečníka, aby světnici určenou pro infekční nemocné otevřel. Nebo v pátém dvoře jsou tak nedostatečné místnosti pro nemoce infekční a difteritické, že u prof. Jaksche dokonce musili také z mužského oddělení, poněvadž bylo přeplněno, dáti mužského na oddělení ženské.

Velectění pánové, právě tyto 2 případy jsou zajisté tak křiklavé a vychází najevo, že skutečně jest zde velká nedbalost ve příčině zdravotnictví a že správa nemocniční nestará se o potřeby nemocných, zejména pokud se týče infekčních nemocí, s tou bedlivosti, jak jí přísluší. Nejklassičtější však, pánové, jest, a vyplnila se tedy již slova pana místodržitelského rady Pelze, případ v poslední epidemii se skvrnitým tyfem.

Tu, velectění panové, dotyčný nemocný, který onemocněl tyfem, byl ve 24 hodinách přinesen do nemocnice na skvrnitý tyfus.

Jak známo, při skvrnitém tyfu přes 50 pct. nemocných umírá, jest to tedy zajisté epidemická nemoc velmi nebezpečná. Jakmile bylo konstatováno, že skutečně dotyčná osoba nemocná má skvrnitý tyfus, bylo to oznámeno na příslušný úřad a tu teprve ve 24 hodinách přišel rozkaz, co se má díti. Rozkaz zněl v ten smysl, aby se místnost, kde nemocný ležel, desinfikovala, ale nenařízena současně desinfekce ostatních 15 nemocných, které tam 24 hodin s tímto nemocným leželi. Těchto 15 nemocných bylo potom posláno po různých jiných místnostech, tak že vlastně místo, co se mělo zabrániti dalšímu šíření této infekční nemoci, dala se tak nejlepší příležitost, aby se tato nemoc i v ostatních světnicích rozšířila.

A ještě při té veškeré desinfekci bylo úplně zapomenuto na to, aby také opatrovnice byla desinfikována, takže od jednoho nemocného přecházela k ostatním nemocným a tyto ostatní nemocné opatrovala. Velectění panové, ani o to se nepostarala správa nemocnice, aby byl ustanoven pro stížené touto nemoci, tedy velmi nebezpečně nemocné, zvláštní lékař.

Neučinila to ovšem proto, poněvadž v takových případech se velmi mnoho šetří.

Ano, stalo se, že lékaři, kteří chodili k těmto stíženým skvrnitým tyfem, navštěvovali potom beze všeho ostatní nemocné, nemohli se ani vykoupati, jak by bylo třeba a jak je nutno, když se chce skutečně nákaze radikálně čeliti.

To se nestalo, poněvadž, jak, velectění panové, kteří jsou zasvěcení v poměry nemocnice, dobře vědí, není tam žádných zvláštních lázní pro lékaře, takže v takovém důležitém případe lékař, i kdyby při nejlepší vůli chtěl se postarati o to, aby nákazu dále neroznášel, jest mu to zabráněno tím, že vlastně nemá ani, kde by se mohl vykoupati.

Již přijímací síň samotná jest taková, že odporuje vůbec všem pravidlům, které má míti přijímací síň pro nemocné, neboť jest taková, že veškeří nemocní přijímají a vyšetřují se společně, což ovšem zajisté dotčeným nemocným samým jest obtížné, neřkuli těm, kteří čekají až na ně přijde řada. Přesto že takovýto nepořádek v nemocnici vládne, zejména, přihlížíme-li k tomu, že jest úplně přeplněna, že není obsluha taková, jaká by měla býti, a to proto, poněvadž jest přebytečný počet nemocných a nedostatečný počet ošetřovatelů, jak pan místodržitelský rada Pelz sám na to loni poukázal, zejména když porovnal poměry v pražské nemocnici s poměry v jiných zemích a hlavně v nejbližším Sasku, přece nestala se nemenší náprava. Přesto všechno zvýšena byla taxa z 84 na 95 krejcarů. Jak jsem pravil, nebylo postaráno ani o náležité opatření lékařů samých, poněvadž v nemocnici není lázní.

Když přihlédneme ku poměrům lékařským musí nás zaraziti malé služné, které jest přáno lékařům sekundárním, neboť takovíto sekundární lékaři, kteří mají velmi mnoho práce, a jsou v pravém slova smyslu zapražení dnem i nocí, mají zl. 33 33 měsíčního platu. Jejich byty jsou v tak špatném stavu, že by málokdo se odvážil tam zůstávat, kdoby tam zůstávati nemusil.

Na přiklad v některých odděleních jsou okna příliš vysoko, tak že skutečně to vypadá jako v některé věznici, kde dotyčný obyvatel této světnice, kdyby chtěl vyhlédnouti z okna do boží přírody, musel by teprve po žebříku vylézti, jako v celách vězeňských.

Dále ve třetím dvoře nemocničním jsou světnice takové, že po cely den slunce tam nepřijde, a že na podzim a na jaře a zejména v zimě musí se tam vlastně mimo několik hodin poledních po celý den svítit. Rovněž tak, pánové, jest postaráno o opatrovnice právě takovým způsobem, ovšem u porovnání s jejich službou. Neboť dostávají 6 až 10 zlatých měsíčně ovšem se stravou, mají službu každodenně 12 hodin a mimo to ob. den ma býti tam celý den i noc, tedy 24 hodin.

Podobně na klinikách plat assistentů obnáší 600 zl a počítá se ročně na 5000 návštěv. Během poslední doby se vyvinulo že i zámožnější lidé chodili na kliniky, aby zde dožadovali se bezplatné rady, proti čemuž se ohrazovali vším pravém lékaře praktičtí, a tu učinila správa opatření, že místo, aby takové lidi odkázala na praktické lékaře, kteří mají vtom svém povolání a od toho žijí, nařídila, aby zámožnější lidé, kteří přicházejí na kliniky, platili jakýsi poplatek k účelům kliničním.

Tedy tím způsobem přetěžují se jednak astastenti kliniky, a jednak se zase ujíma výživa praktickým lékařům, kteří pravě od svého povolání živí býti musí.

Bylo by nutno konečně, aby se přistoupilo k provedení nutných staveb v nemocnicích, neboť, jestliže to tím způsobem dále půjde, nezbavíme se nikdy výtky, že nemocnice jest přeplněna, nezbavíme se nikdy té výtky, že pro nemocnice z ohledů zdravotních i z ohledů lidumilných se toho nejmenšího nedělá.

Pánové, jest nutno, aby se rozmnožil počet lékařů v nemocnicích, a skutečně je naprosto nepochopitelno, že, ačkoliv sama správa u místodržitelství zná dobře poměry nemocniční, každý měsíc přicházejí primářům nemocničním výtky, proč trpí přeplnění v nemocnici.

Velectění pánové, zeptejte se oněch primářů, co mají dělati, když přicházejí případy, kde nejen z ohledů lidumilnosti, nýbrž také z ohledů zdravotních nemohou odmítnouti nemocné, kteří - zejména v Praze, které jest město universitní, kde jsou nemocnice, kde působí professoři universitní a přední síly, - sem se utíkají z celého království.

Jak by mohl odmítnouti primář ty, o kterých ví, že mají nanejvýše potřebí ochrany a pomoci, a že jsou nemocní v nejvyšším stupni?

Jestliže takový primář takového nemocného přijme, nemůžeme se nikterak diviti. Výtka ta jest naprosto nemístná a taková nemístná výtka se děje každý měsíc a primář se vyzve aby se ospravedlňoval, proč místnosti jsou přeplněny.

Správa státní a zejména místodržitelství by se mělo postarati o to, aby se těmto nářkům odpomohlo tím způsobem, že by se jednak počet lékařů rozmnožil, a v přední řadě by se rozmnožily místnosti nemocnice, jiným způsobem to nejde. (Poslanec Dvořák vola: Ať se utvoří předměstské nemocnice!)

Co se týče předměstských nemocnic, pokud jdou na účet okresů, tu nemůžeme okresy ani obce k tomuto nutiti, poněvadž se nemůžeme vymlouvati na to, že zde není uemocnic v nejbližším okolí Prahy. S tím faktem musíme počítati, že tu nejsou, a, poněvadž správa státní má největši ingerenci na zdravotní dohled a poněvadž ona ve zdravotnictví v každém směru poroučí, jest také její povinností, aby, dokud není v okolí Prahy obecních nemocnic, se o to postarala, aby místnosti byly rozmnoženy a aby přeplnění, které dosud panuje, přestalo.

Velectění pánové, vůbec by bylo potřebí - beztoho si stěžují velmi mnoho ti, kteří jsou tam zaměstnáni jako lékaři aby správa u místodržitelství méně pracovala v byrokratickém duchu a více se snažila, by v odborném vzdělání a v odborném směru vynikala správa tato v nemocnici a vůbec, aby takovým způsobem hleděla odpomoci těm vadám, které tam dnes jsou.

Stěžuji si zajisté naši lékaři, že jsou přetíženi, nejen snad prací s nemocnými - konečně stížnosti v tomto směru nejsou tak přílišné - ale že jsou přetíženi různými písařskými, byrokratickými pracemi.

V tomto směru by bylo zapotřebí nápravy, by se hledělo k lékaři jako lékaři, který má co činiti se zpravím, a nikoli jako k písaři a úředníků.

Velectění pánové, druhá věc, o které jsem se chtěl zmíniti, jsou poměry v pražském blázinci.

Loňského roku zejména rozšiřovaly se v pražských denních listech zprávy o přeplnění v pražském blázinci a tyto zprávy byly nadobro pravdivé, neboť cela řada nemocných musila býti ododmítnuta a ja jsem, poněvadž se o té věci velmi mnoho hovořilo, chtěl z autopsie poměry ty poznati. Laskavostí pana Dr. Grégra jako referenta zemského výboru, stalo se, že jsem mohl navštíviti místnosti blázince.

Pánové, odporučuji to každému a odporučuji to těm, jichž úlohou jest, v takových věcech svou odbornou znalostí přispěti.

A bylo by žádoucno, aby každý, kdo se zajímá o tuto věc, do tohoto ústavu jednou ve svém životě si zašel.

Neboť, pánové, jaké poměry tam panují, o tom ten člověk, který tam nebyl, nedovede si učiniti pravého ponětí.

Ja se pokusím ovšem právě jen jako laik - a musíte slova má bráti jako slova laikova - a podle dojmu, který na mne vůbec návštěvu ta učinila, vylíčiti, v jakém stavu se nachází to přeplnění v pražském blázinci.

Pokad se týče, pánové, první a druhé třídy, by to ještě ušlo Do těchto tříd dávají se ti nemocní, kteří jsou vydržováni, na které se platí.

Avšak, velectění pánové, zajímavo jest, co jsem shledal, že ne všichni nemocni, za které se platí druhá nebo první třída, jsou na teto první a druhé třídě, velká část jest na třetí třídě a to jsou tzv. zuřivci.

Ale pan Dr. Dvořák bude zajisté věděti, že pro zuřivé zařízena jest v blázinci a zejména v pražském blázinci tzv. isolační světnice a tato isolační světnice. Že nachází se v místech, kde se nacházejí třídy.

A jest to zvláštní, že ředitel, kdykoliv začíná někdo z první nebo druhé třídy zuřiti, místo aby jej dal kam patří, totiž do ísolační místnosti první nebo druhé třídy, nač si platí, by se zbavil hluku a rámusu, pošle jej z pravidla do jiného domu, totiž do takzv. staré porodnice, a kdo jste byl v této místnosti, v kondoru čís 104, doznáte, že to se vymyká všemu líčení.

Každé líčení o tom bylo by skutečně nedostatečné. Místnost ta se nachází pod zemi, jest přeplněna, místo 11 nemocných jest jich tam 24-26.

V  době, kdy jsem tam byl, by1o jich 24 a vedle těch 5 opatrovníků, tedy na místo 11 lidí jest jich tam 29, těch 11 leží na posteli, ostatní na zemi, a vedle těchto nemocných leží ovšem na zemi také opatrovníci.

Nyní račte uvážiti, co to znamená v takovém oddělení, jestliže ten který nemocný leží na zemi a ne tedy na posteli. Jest vydán každou chvíli tomu největšímu nebezpečí, že jeden nebo druhý z postele na toho, který jest na zemi, učiní nějaký útok nebo podobně, že mu ublíží atd. (Poslanec dr. Dvořák Moderní lidomorna!)

V  tom případě zejména i pro ošetřovatele jest to největší nebezpečí, poněvadž skutečně ti lidé, ani i kdyby jim dali již nemocní pokoj, aby se mohli vyspati, kdyby křik a hluk je nevyrušovaly, již z bázně, aby se jim něco nestalo ve spaní, nemohou spáti, poněvadž musí ležeti na zemi.

Velectění pánové, jak Dr. Dvořák zde to docela dobře nazýval, to je v pravém slova smyslu moderní lidomorna (Hlasy Nemoderní lidomorna), zejména, panové, jestliže uvážíme, že tam platí svěrací kazajky.

Když jsem já tam byl, byli tam čtyři lidé přivázaní již asi několik dní, jeden několik týdnů, a sice byl to jakýsi farář.

A vyskytla se již u některých těch nemocných anchilosa, - páni doktoři budou věděti, jaká nemoc to jest.

Dotýční lidé, místo co by se měli právě dáti do těch isolačních místností, takovýmto způsobem se drží, tedy moderním způsobem, ve svěrací kazajce, a sice po dobu tak dlouhou, upozorňuji, kdyby snad se mně namítalo se strany pánů lékařů, kteří jsou poslanci, poněvadž se mně jaksi ta námitka stala v soukromém hovoru, že to není pravda, aby tí lidé byli stále přivázáni, - že jsem se přesvědčil a ptal se výslovně lékařů, kteří ovšem velmi neradi mně to potvrdili, že jest tomu tak. Ovšem to odvázání se stává jen v určitých případech, když nemocný musí konati svoji potřebu, nebo když musí k vůli nemoci býti čištěn, tedy v tom případě jest jaksi odvázán.

Ale, že již se tam vyskytla nemoc anchilosa, z toho jest viděti, že se užívá více než jest třeba a více než moderní lékařská věda předpisuje, svěracích kazajek, místo co by se měli takoví nemocní dáti do isolačních pokojů, - a ja na to výslovně upozorňuji, že právě, jak jsem se sam přesvědčil, jsou na tomto oddělení ve svěracích kazajkách právě i příslušníci, prosím, z druhé třídy, pro které jest výslovně zřízen tzv. nový dům a kde skutečně se nachází isolační světnice, tak že jest to jenom věcí řiditelstva tamního, aby se postaralo o to, když již jsou tam nemocní na první a druhé třídě, a přichází na nezuření, aby byli dáni na isolační oddělení a nikoliv aby byli posíláni do t.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP