(9.40 hodin)
(pokračuje Krákora)

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k návrhu poslance Víta Kaňkovského, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1020/3, v následujícím pořadí. - Potom již následuje, pane předsedo, návrh hlasovací procedury a stanoviska garančního výboru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, k tomu se dostaneme. Ještě se zeptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel si nepřeje, pan zpravodaj také ne. Teď je ten moment na návrh procedury. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Hlasovací procedura obsahuje pět bodů. Je jednoduchá. První bod jsou návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení, budou-li v rozpravě předneseny. Ve třetím čtení nebyl žádný legislativní návrh přednesen, takže budeme pokračovat bodem dvě, to je pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové, dohromady se hlasuje A1 a A2. Třetím pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského. Čtvrtým pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského - to je účinnost zákona. A za páté je hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se na vystoupení k proceduře. Pokud ne, tak bych ji nechal odhlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 62, přihlášeno je 133, pro 121, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Prosím o první hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: První hlasování by bylo společné hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A1, A2 paní poslankyně Pastuchové. Stanovisko garančního výboru nebylo žádné, bez stanoviska.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Nesouhlasné stanovisko.) Nesouhlas.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 63, přihlášeno je 133, pro 33, proti 68. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další pozměňovací návrh je širší pozměňovací návrh pana poslance Víta Kaňkovského uvedený pod písmenem B1 a stanovisko garančního výboru pro zdravotnictví bylo doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 133, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další hlasování je o účinnosti tohoto zákona, která má být první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, je to též pozměňovací návrh pana poslance Kaňkovského (B2).

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko, prosím. (Stanovisko garančního výboru doporučující.) Pan navrhovatel? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 65, přihlášeno je 133, pro 123, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Další hlasování je poslední hlasování a je to hlasování o návrhu zákona jako celku. Stanovisko garančního výboru pro zdravotnictví je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan navrhovatel? (Souhlasné.)

 

Ještě přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Víta Kaňkovského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1020, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 66, přihlášeno je 133, pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji a končím bod 40. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Otevírám bod

33.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 99/2000 Sb.,
o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 836/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan ministr průmyslu a obchodu a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Vlastimil Vozka. Návrh na zamítnutí je uveden v tisku 836/2, který byl doručen 12. července, a pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Garanční výbor návrh zákona neprojednal.

Zeptám se pana ministra, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych připomenout, že projednávaný návrh byl připraven jako reakce na skutečnost, že v návaznosti na přijetí závazků Íránu v jaderné oblasti, jež jsou zakotveny ve společném komplexním akčním plánu, došlo ke změně vnímání íránského jaderného programu a ze strany mezinárodního společenství ke zrušení sankcí v jaderné oblasti vůči Íránu. Tímto posunem pominul důvod pro existenci zákona zakazujícího veškeré dodávky pro jadernou elektrárnu Búšehr. Navrhované zrušení zákona neznamená, že bude možné z České republiky vyvážet do Íránu jakékoli zboží. Vývoz citlivého materiálu bude podléhat kontrolnímu a povolovacímu režimu stanovenému nejen českým, ale i unijním právem. Takovéto zboží bude po zrušení zákona možné vyvézt výlučně se souhlasem příslušných orgánů České republiky. Je také nutné zdůraznit, že monitorovací centrum OSN, které dohlíží na plnění závazku ze strany Íránu, nezaznamenalo žádné jejich porušení. Ostatně i toto zde bylo zmíněno při projednávání zákona v předchozím čtení. (Hluk v sále stoupá.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na uvedené skutečnosti si vás dovoluji ubezpečit, že zrušením tohoto zákona, který byl de facto nad sankcemi OSN, protože byl přijat ještě před jejich zavedením Radou bezpečnosti OSN, a který je již vzhledem k jejich zrušení překonán, nedojde k žádnému porušení mezinárodních závazků, ale pouze k zrovnoprávnění postavení českých podnikatelů a podnikatelů nejen členských států Evropské unie. (V sále je extrémní hluk.) Česká republika bude i nadále dodržovat přísný kontrolní režim jako jiné státy Evropské unie, jak jí ukládá nejen národní a evropské právo, ale také zmíněná dohoda o zrušení sankcí v jaderné oblasti vůči Íránu.

Proto bych si vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolil požádat o přijetí předloženého návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a mám do ní přihlášku pana předsedy Kalouska. Prosím. Kolegyně a kolegové, prosím vás o klid. Děkuji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vzhledem k mezinárodněpolitické citlivosti, kterou tento bod má, mám dotaz na pana ministra zahraničních věcí. Mohl by ho zodpovědět také pan premiér, ale obávám se, že už nikdo jiný. Mohu se zeptat, proč tu pan ministr zahraničních věcí není? Nebo dorazí, abych mohl ten dotaz položit? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP