Čtvrtek 7. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

19.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení
Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014
v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji
/sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Pan ministr financí Ivan Pilný má slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, úvodní slovo jsem tady už předčítal. Jenom zrekapituluji zásadní věci. Mezinárodní investiční banka byla zřízena roku 1970 a tehdejší Československo bylo jedním ze zakládajících členů. To, co se v současné době provádí, je zavedení tříúrovňového systému řízení. K tomu měla Česká republika nějaké výhrady, zejména pokud se týkalo příslušného rozsahu daných imunit a výsad. Tato připomínka byla akceptována. Je příjemné pro mě říci, že tento bod a sjednání protokolu nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí Ivanu Pilnému. Požádám zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Šrámka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 895/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 28. schůzi dne 6. října k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové a zpravodajské zprávě poslance Lea Luzara a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I/ dává souhlas k ratifikaci Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaného dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaného Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji s výhradou, jejíž text je obsažen v bodě II/ tohoto usnesení;

II/ Výhrada České republiky k Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách zní: "Česká republika nebude vázána ustanoveními článku 11 odst. 2, článku 13 odst. 3 písm. d), článku 14 a článku 15 odst. 1 písm. a) až c) a e), odst. 2 až 4 Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov, ve znění Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách.";

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Šrámkovi za přednesenou zprávu. Výhrady k protokolu po projednání ve výboru jste slyšeli. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nikoho nevidím, rozpravu končím. O závěrečná slova taky není zájem.

 

Můžeme přikročit k hlasování. Bude to hlasování číslo 44, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento vládní návrh, souhlas s ratifikací protokolu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 44. Z přítomných 99 pro 70, proti nikdo. Návrh byl schválen, vyslovili jsme souhlas s ratifikací tohoto protokolu. Končím bod 19, děkuji panu ministru a panu zpravodaji.

 

Ještě než předám řízení schůze, konstatuji, že paní poslankyně Lorencová má náhradní kartu číslo 80.

Jen požádám o příslušné usnesení k tomu předchozímu tisku, aby bylo doručeno zpět. Děkuji a předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Dostáváme se k bodu číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP