(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Matěj Fichtner. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji. Ty působnosti se samozřejmě překrývají. Překrývají se jak uvnitř, tak venku. Uvnitř se překrývá Bezpečnostní informační služba s Vojenským zpravodajstvím, venku se překrývá Úřad pro zahraniční styky a informace taktéž s Vojenským zpravodajstvím, které působí jak dovnitř, tak ven.

Pokud se ptáte na můj názor, já jsem příznivcem toho, aby došlo k zásadní reformě zpravodajských služeb, mimo jiné i proto, že jsem v jedné takové zpravodajské službě pracoval, takže vím, jak to funguje. Myslím si, že by v tom měl být zaveden větší pořádek, než je teď, aby právě nedocházelo k překryvům nebo aby alespoň ty překryvy byly přesně definovány. Bohužel, opakuji, toto je poněkud partyzánská akce a nepředcházela tomu hluboká analýza, která je zapotřebí pro takovouto zásadní změnu.

Vojenské zpravodajství samozřejmě plní i úkoly obranného charakteru, které se do značné míry překrývají a zasahují do činnosti Bezpečnostní informační služby. Asi nebudu říkat detaily, ale týká se to zejména oblasti terorismu a extremismu. Takže ten překryv tam je. Jde o to vyřešit ten překryv, anebo se domluvit na tom, že tam ten překryv nebude. Ale znovu - to není věc, kterou by měl řešit poslanecký pozměňovací návrh na základě toho, jak se někdo vyspí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení k tomuto bodu v rozpravě. Není-li tomu tak, rozpravu končím.

Dovolte mi přečíst omluvu. Paní ministryně Marksová se omlouvá z dnešního dne od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. (Gong svolává poslance k hlasování.)

Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Ještě chviličku vyčkáme, až se nám ustálí počet hlasujících.

 

Přednesu příslušné usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 855/10, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 855/11."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 15, přihlášeno 143 poslanců, pro 93, proti 19. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali. Děkuji. Tím končím tento bod.

 

Otevírám další bod, kterým je

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1003/8. Vítám paní senátorku Jitku Seitlovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný. Já bych vás chtěl požádat -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším. Poprosím kolegyně a kolegy o klid v sále. Případné debaty přeneste do předsálí. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já jsem si myslel, že budu tak stručný, že se ani nepozná, že hlučíte, ale přece jenom tři věty bych k tomu řekl.

Chtěl bych vás požádat o podporu zákona v Poslanecké sněmovně ve verzi, jak ho vrátil Senát, tedy se senátními pozměňovacími návrhy, protože jsou opravdu pouze legislativně technické povahy. Senát opravil některé věci, které nebylo možno v poslanecké verzi, kterou jsme posílali do Senátu, vlastně už opravit, protože se jednalo o změny, ke kterým došlo v rámci společného projednávání vlastně novely stavebního zákona, která se rovněž týkala EIA a této novely zákona EIA, takže bylo potřeba ty věci vzájemně sladit, což udělal Senát, a já bych vás chtěl požádat o podporu té senátní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní dáme šanci zpravodajům, kteří se chtějí k předloženému návrhu Senátu vyjádřit. Zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro životní prostředí, pan poslanec Zemek má zájem o vystoupení, takže ho prosím k mikrofonu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já navážu na pana ministra. Shoduji se s jeho názorem, že je asi vhodnější podpořit tu senátní verzi, která byla doplněna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Dalším zpravodajem byl pan poslanec Michal Kučera za hospodářský výbor. Má zájem o vystoupení? Nemá. A pan poslanec Jiří Petrů byl zpravodajem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Také nemá zájem o vystoupení.

Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí paní senátorka Jitka Seitlová. Dále se případně připraví další poslanci. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážený pane předsedající schůze, vážení představitelé vlády, já mám za úkol představit návrh zákona tak, jak byl přijat ve znění Senátu, tedy mi dovolte, abych se ujala tohoto úkolu.

Návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je transpoziční novelou revidované směrnice Evropského parlamentu a předkladatel, Ministerstvo životního prostředí, provedl navíc řadu zcela zásadních úprav současného znění s cílem zjednodušení a zkrácení celého procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.

Souběžně s předloženou samostatnou novelou zákona EIA probíhalo ve Sněmovně projednávání další novely se stejným cílem, která byla doprovodnou částí tisku, týkajícího se změn stavebního zákona. Bohužel, mnohokrát deklarovaného záměru dosažení vzájemného souladného výsledného platného znění EIA z těch obou novel se nepodařilo dosáhnout.

Důvodem vrácení návrhu novely Poslanecké sněmovně je nesoulad výsledku obou souběžně projednávaných novel zákona o EIA, který by způsobil v praxi aplikační problémy a byl v některých částech nesrozumitelný. U obou novel byly v některých případech navrženy změny týchž ustanovení, avšak v jiném znění, nebo došlo případně k tomu, že se posunulo označení, a tím pádem tedy byla novela naprosto nesrozumitelná. Takto bezprostředně po sobě předkládané změny zákona o EIA nesvědčí o důkladně promyšlené strategii pro provedení dodatečných úprav jeho textu a o jejich kvalitním legislativním ztvárnění. Pozměňovací návrhy Senátu tyto chyby opravují.

Já myslím, že návrhy Senátu jsou naprosto nekonfliktní, neprosto nekontroverzní, a proto prosím z pozice zpravodajky Senátu o to, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s novelou zákona ve znění vráceném Senátem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP