Úterý 5. září 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/7/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1003/8. Vítám paní senátorku Jitku Seitlovou.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný. Já bych vás chtěl požádat -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším. Poprosím kolegyně a kolegy o klid v sále. Případné debaty přeneste do předsálí. Děkuji.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Já jsem si myslel, že budu tak stručný, že se ani nepozná, že hlučíte, ale přece jenom tři věty bych k tomu řekl.

Chtěl bych vás požádat o podporu zákona v Poslanecké sněmovně ve verzi, jak ho vrátil Senát, tedy se senátními pozměňovacími návrhy, protože jsou opravdu pouze legislativně technické povahy. Senát opravil některé věci, které nebylo možno v poslanecké verzi, kterou jsme posílali do Senátu, vlastně už opravit, protože se jednalo o změny, ke kterým došlo v rámci společného projednávání vlastně novely stavebního zákona, která se rovněž týkala EIA a této novely zákona EIA, takže bylo potřeba ty věci vzájemně sladit, což udělal Senát, a já bych vás chtěl požádat o podporu té senátní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní dáme šanci zpravodajům, kteří se chtějí k předloženému návrhu Senátu vyjádřit. Zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro životní prostředí, pan poslanec Zemek má zájem o vystoupení, takže ho prosím k mikrofonu. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Já navážu na pana ministra. Shoduji se s jeho názorem, že je asi vhodnější podpořit tu senátní verzi, která byla doplněna. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Dalším zpravodajem byl pan poslanec Michal Kučera za hospodářský výbor. Má zájem o vystoupení? Nemá. A pan poslanec Jiří Petrů byl zpravodajem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Také nemá zájem o vystoupení.

Otevírám rozpravu. V rozpravě jako první vystoupí paní senátorka Jitka Seitlová. Dále se případně připraví další poslanci. Prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážený pane předsedající schůze, vážení představitelé vlády, já mám za úkol představit návrh zákona tak, jak byl přijat ve znění Senátu, tedy mi dovolte, abych se ujala tohoto úkolu.

Návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí je transpoziční novelou revidované směrnice Evropského parlamentu a předkladatel, Ministerstvo životního prostředí, provedl navíc řadu zcela zásadních úprav současného znění s cílem zjednodušení a zkrácení celého procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.

Souběžně s předloženou samostatnou novelou zákona EIA probíhalo ve Sněmovně projednávání další novely se stejným cílem, která byla doprovodnou částí tisku, týkajícího se změn stavebního zákona. Bohužel, mnohokrát deklarovaného záměru dosažení vzájemného souladného výsledného platného znění EIA z těch obou novel se nepodařilo dosáhnout.

Důvodem vrácení návrhu novely Poslanecké sněmovně je nesoulad výsledku obou souběžně projednávaných novel zákona o EIA, který by způsobil v praxi aplikační problémy a byl v některých částech nesrozumitelný. U obou novel byly v některých případech navrženy změny týchž ustanovení, avšak v jiném znění, nebo došlo případně k tomu, že se posunulo označení, a tím pádem tedy byla novela naprosto nesrozumitelná. Takto bezprostředně po sobě předkládané změny zákona o EIA nesvědčí o důkladně promyšlené strategii pro provedení dodatečných úprav jeho textu a o jejich kvalitním legislativním ztvárnění. Pozměňovací návrhy Senátu tyto chyby opravují.

Já myslím, že návrhy Senátu jsou naprosto nekonfliktní, neprosto nekontroverzní, a proto prosím z pozice zpravodajky Senátu o to, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s novelou zákona ve znění vráceném Senátem.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní senátorko. A z místa se do rozpravy přihlásil pan poslanec Jan Klán, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, vážená paní senátorko. Dovolte, abych se stručně vyjádřil k vrácenému návrhu ze Senátu ohledně EIA. Poslanecký klub KSČM vítá samozřejmě tyto pozměňovací návrhy, protože jak už řekla paní senátorka, jsou nekonfliktní, určitým způsobem dávají do souladu právě zákon o EIA a také stavební zákon, kvůli kterému se to tady, jak se říká, trošku rozdvojilo. Samozřejmě budeme rádi, když se tímto zákonem zrychlí například výstavba dopravní infrastruktury. Jedině dobře, že se trošičku pohneme dál. Takže můžu tady říci, že poslanecký klub KSČM podpoří pozměňovací návrhy ze Senátu, takže budeme hlasovat pro senátní verzi tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. A přistoupíme k hlasování podle § 97, odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Eviduji opět žádost o odhlášení, které jsem právě vyhověl. A poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Gong už zazněl, pane předsedo, dvakrát, já přidám třetí. Výborně, zvonění není nikdy dost. (Odmlka.)

Pomalým tempem přečtu usnesení, doufám, že se ještě dalším poslancům podaří dorazit do sálu včas.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1003/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1003/8."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování číslo 16. Přihlášeno je 121 poslanců, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali, a končím tento bodu. Děkuji. A děkuji paní senátorce za návštěvu.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Já bych chtěla poděkovat za vstřícnost Sněmovny a pochopení, že se snažíme o zkvalitnění legislativy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. A já otevírám další bod, kterým je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP