(13.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova a můžeme přistoupit k projednání pozměňovacích návrhů.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stejně jako pan ministr. Prosím, pane zpravodaji, vaše slovo k pozměňovacím návrhům. (Poslanec Bendl z místa zpravodaje: Doporučuji.)

Já bych rád, abychom proceduru hlasování, jestli ji navrhujete nějak komplikovat, nebo ji necháme podle textu...

 

Poslanec Petr Bendl: Omlouvám se. Já myslel, že tam je takové minimum pozměňovacích návrhů, že procedura je velmi jednoduchá. Vezmeme nejprve návrh výboru a potom jsou tam dva pozměňovací návrhy poslanců. A potom budeme hlasovat o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jedním hlasováním A1 až A3, druhým hlasováním B1 a B2 a třetím hlasováním návrh C. Má někdo zájem o schválení procedury? Takže raději ano.

V tom případě o proceduře budeme hlasovat v hlasování číslo 390, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Je někdo proti této proceduře? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 390. Z přítomných 141 poslance pro 118, proti nikdo, procedura byla schválena.

 

Nyní tedy první pozměňovací návrhy pod body A1 až A3. Stanovisko, pane zpravodaji? (Kladné.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 391. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 391. Z přítomných 141 poslance pro 119, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní druhý pozměňovací návrh, pane zpravodaji, B1 až B2. Stanovisko? (Stanovisko výboru záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 392. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 392. Z přítomných 141 poslance pro 35, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední pozměňovací návrh pod písmenem C. Pane zpravodaji? (Stanovisko výboru záporné.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 393, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 393. Z přítomných 141 poslance pro 26, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

O všech návrzích bylo hlasování, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 616, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 394 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 394. Z přítomných 142 poslanců pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 197.

Hlásí se pan předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážení kolegové a vážený pane předsedajících. Já bych chtěl jenom nahlásit jednu opravu pro stenozáznam. Nezpochybňuji tím hlasování. U pozměňovacího návrhu B2 jsem hlasoval proti, na sjetině mám pro. Tak to jenom opravuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, to bylo stanovisko pana poslance Jiřího Miholy pro stenozáznam. Můžeme pokračovat bodem číslo

198.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů. Prosím paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby jako zpravodajka garančního zemědělského výboru zaujala místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 669/2, který byl doručen dne 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/3.

Ptám se navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Můžeme otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí. V tom případě rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřila se k nim. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Tady bude procedura taky velice jednoduchá. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny jako výbor garanční doporučuje hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru 1 a 2 en bloc jedním hlasováním a poté o zákonu jako celku. Děkuji. (Někteří poslanci se shlukují a hlasitě diskutují.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji paní zpravodajko. Máme před sebou tyto návrhy. Chce někdo hlasovat o proceduře? Je velmi jednoduchá. Tentokrát ne, můžeme se tedy touto procedurou řídit. Legislativně technické úpravy nebyly předneseny.

Máme tedy jeden pozměňovací návrh. Pod body 1 a 2 jedním hlasováním. O tomto hlasování rozhodneme v hlasování číslo 395.

Prosím předsedy klubů, aby zaujali svá místa, pak jistě budou mít prostor po projednání tohoto bodu!

Zahájil jsem hlasování číslo 395. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji 395 za zmatečné. Prosím tedy o stanovisko zpravodajku k pozměňovacím návrhům pod body 1 a 2. Paní zpravodajko, stanovisko? (Doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 396 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 396. Z přítomných 146 pro 129, proti nikdo. Pozměňovací návrhy byly schváleny.

 

V tom případě bylo hlasování o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 669 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 397 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 397. Z přítomných 148 poslance pro 118, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 198. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP