(13.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokračovat budeme bodem

195.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 801/ - třetí čtení

Požádám pana poslance Jana Farského, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 801/2, který vám byl doručen 9. září 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 801/3.

Ptám se pana ministra spravedlnosti, jestli má zájem před otevřením rozpravy vystoupit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které ale nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova. Je tomu tak. Můžeme tedy pokračovat.

Žádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Garanční výbor tento návrh po druhém čtení projednal, připravil stanoviska k podaným pozměňovacím návrhům. Legislativně technické úpravy neshledal jako nutné. Pozměňovací návrhy v podstatě byly navrženy pouze pod písmeny A1 až A3. A nebudu tady prozrazovat žádné tajemství, že to jsou návrhy z dílny Ministerstva spravedlnosti. Jedná se o doplnění implementace směrnice, kterou mezitím bylo potřeba dodat, a nebylo nutné vytvářet nový návrh zákona, ale tento k tomu skvěle posloužil. Je to velice stručné a upravuje poučení žalovaného při jeho předvolání. Je to jediné hlasování, které je navrženo. Pak už budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě není potřeba hlasovat proceduru, protože je jednoduchá. Myslím si, že nikdo nic nenamítá, můžeme tedy rovnou přikročit k hlasování.

 

První pozměňovací návrh A1 až A3. Pane zpravodaji, stanovisko? (Doporučující.) Pan ministr? (Kladné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 385. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 385, z přítomných 135 pro 124, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

Protože jsme vyčerpali pozměňovací návrhy, můžeme přikročit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 801, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 386 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 386, z přítomných 138 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 195.

 

Dalším bodem je

196.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 753/ - třetí čtení

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů a požádám o totéž paní poslankyni Helenu Válkovou, která je zpravodajkou garančního výboru k tomuto tisku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 753/3, který byl doručen 9. září letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 753/4.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tedy v tom případě zájem o závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. O totéž žádám pana ministra. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání tohoto zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích. Je to také poměrně jednoduchá procedura, protože vesměs jde o návrhy, které jsou spíše zpřesňující, žádný koncepční návrh změny tady není. Jde o návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Návrhy A1 až A17 proto navrhuji hlasovat společně jedním hlasováním, návrhy B1 až B7 rovněž společně jedním hlasováním. Návrh zákona jako celek potom samozřejmě také.

Garanční výbor zaujal následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To, paní zpravodajko, řeknete u hlasování.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy na legislativně technické úpravy, máme před sebou jen dvě hlasování a pak hlasování jako celek. Trvá někdo na tom, abychom hlasovali o proceduře? Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím první návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Helena Válková: Takže návrhy A1 až A17 - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 387. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 387, z přítomných 140 pro 121, proti nikdo. Návrhy byly schváleny. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Helena Válková: Návrhy B1 až B7 - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 388 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 388, z přítomných 141 pro 117, proti nikdo. I tento návrh byl schválen.

 

Protože jsme projednali všechny pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 753, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 389 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 389, z přítomných 142 pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 196.

Ještě než budeme pokračovat bodem 197, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 13.30 se do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Kořenek.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

197.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 616/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa pan ministr zemědělství Marian Jurečka a pan zpravodaj garančního výboru pan poslanec Petr Bendl. Jsme ve třetím čtení, pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 616/2, který byl doručen 19. října letošního roku, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 616/3. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP