(13.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní s přednostním právem paní místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Pokorná... Jermanová, abych řekl správně celé jméno paní kolegyně. Prosím. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám vás o klid!

Paní první místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych naposledy využila svého přednostního práva a využila chvilky před procedurálními návrhy, které přijdou, a poděkovala vám za spolupráci za uplynulé období a popřála vám po zbytek vašeho funkčního období hodně štěstí, pohodu a klid a samozřejmě hodně štěstí ve vašem rodinném životě. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. My vám také přejeme hodně štěstí ve vaší nové funkci.

Nyní pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se omlouvám, nezdržím. Já bych chtěl odcházející paní místopředsedkyni, věřím jménem nás všech, moc poděkovat za práci, kterou zde odvedla. Bude nám tady chybět. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní můžeme pokračovat bodem číslo 200. U stolku zpravodajů zůstává pan ministr zemědělství jako jeden z navrhovatelů a požádám o zaujmutí místa u stolku zpravodajů pana poslance Radka Vondráčka. Je před námi bod, kterým je

200.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 697/7, který byl doručen 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 699/9.

Ptám se navrhovatele pana ministra zemědělství, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a mám do ní přihlášku pana poslance Lukáše Pletichy. Potom pan zpravodaj. Procedurální návrh? Pan zpravodaj má přednost, ale pan kolega Pleticha se hlásil dřív, takže jsem ho ohlásil, pane zpravodaji. Nemůžete využít své přednostní právo. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád načetl legtech ke svému pozměňovacímu návrhu. Jedná se o návrh I1, kde písařskou chybou bylo špatně uvedeno číslo odstavce. Má se jednat o pozměňovací návrh k § 3 odst. 2 písm. k), nikoliv odst. 1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je určitě cílem nás všech do hlasování o registru smluv vnést určitý řád, protože těch pozměňovacích návrhů není málo a jsou každý trochu jiný. Náš ústavněprávní výbor se jako garanční výbor touto problematikou zabýval 3. listopadu a své projednání jako garanční výbor přerušil a nepřijal stanoviska. Bylo to na můj návrh, ale byl bych rád, kdybychom stanovisko garančního výboru v tomto případě skutečně měli.

Já tedy dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili až do doby, kdy bude věc projednána garančním výborem a garanční výbor přijme usnesení v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jde o procedurální návrh. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu v hlasování číslo 398, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 398 z přítomných 137 poslanců pro 130, proti 1. Návrh byl přijat. Projednávání bodu číslo 200 jsme přerušili.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 202. Pan ministr zemědělství zůstává u stolku zpravodajů. Požádám o zaujmutí místa zpravodaje zemědělského garančního výboru poslance Miloše Babiše, protože projednáváme

202.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění
do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů
a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 732/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 732/2, který byl doručen dne 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 732/3.

Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku, paní poslankyně Dany Váhalové - a eviduji přihlášku pana zpravodaje? Ano. Paní poslankyně Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, v souvislosti se změnou pravidel pro výkon statistické služby není již možné v současné době vykazovat data týkající se odnětí a poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle zákona o státní statistické službě. Data týkající se odnětí a poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa představují unikátní soubor dat, která jsou využívána jak v rezortu Ministerstva zemědělství, tak také v rezortu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí má k dispozici pak jedinečné informace o výměře pozemků, které byly vyňaty z plnění funkcí lesů, a to včlenění dle účelu odnětí, což nelze získat z žádného jiného zdroje. (V sále je rušno.)

Nezakotvení povinností předávat tato příslušná data v lesním zákoně by mělo za následky, že bude přerušena řada statistických dat, která byla až dosud využívána pro periodické výstupy statistické ročenky životního prostředí a zprávy o životním prostředí. Nebude k dispozici podklad pro zpracovatele každoroční zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství, data navazující na roční výkaz o odnětí a odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, nebude tedy sounáležitost se zjišťováním údajů o odnětí půdy. Nebude zajištěn ani podklad pro hodnocení dopadů regulace v nově navrhovaných předpisech.

Uvedenou situaci je potřeba řešit, protože sběr dat je zajištěn pouze do konce roku 2016. Data za rok 2016 mohou být evidována již pouze podle tohoto lesního zákona. Jedná se o jednoduchou technickou změnu, která pouze upřesňuje povinnosti pro orgány státní správy lesů s tím, že nejde o povinnost novou, ale pouze o přesunutí této povinnosti ze zákona o státní statistické službě do lesního zákona. Návrh se nijak nedotkne vlastníka lesů či jiných soukromých osob.

Vážené kolegyně a kolegové, chci vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu. Chci vás požádat o podporu zachování těchto důležitých dat také pro Ministerstvo životního prostředí, které je nemůže získat z žádného jiného zdroje. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Váhalové. Nyní pan zpravodaj v rozpravě. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této rozpravě si dovolím navrhnout opravu legislativně technických chyb tak, jak jsme se dohodli s legislativou a legislativně technickým odborem. Je nutné opravit bod číslo 12 článek 1 § 12 odst. 2, kde došlo k přehození slovosledu, a dále je nutné opravit odkaz v bodě 21 článku 1 bod 21 § 23 odst. 4, který by měl být zpřesněn. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP