Pátek 9. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

198.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 669/ - třetí čtení

Pan ministr zůstává u stolku zpravodajů. Prosím paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby jako zpravodajka garančního zemědělského výboru zaujala místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 669/2, který byl doručen dne 19. října 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 669/3.

Ptám se navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Můžeme otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí. V tom případě rozpravu končím. O závěrečná slova není zájem.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřila se k nim. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, děkuji za slovo. Tady bude procedura taky velice jednoduchá. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny jako výbor garanční doporučuje hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru 1 a 2 en bloc jedním hlasováním a poté o zákonu jako celku. Děkuji. (Někteří poslanci se shlukují a hlasitě diskutují.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji paní zpravodajko. Máme před sebou tyto návrhy. Chce někdo hlasovat o proceduře? Je velmi jednoduchá. Tentokrát ne, můžeme se tedy touto procedurou řídit. Legislativně technické úpravy nebyly předneseny.

Máme tedy jeden pozměňovací návrh. Pod body 1 a 2 jedním hlasováním. O tomto hlasování rozhodneme v hlasování číslo 395.

Prosím předsedy klubů, aby zaujali svá místa, pak jistě budou mít prostor po projednání tohoto bodu!

Zahájil jsem hlasování číslo 395. Pardon, omlouvám se. Prohlašuji 395 za zmatečné. Prosím tedy o stanovisko zpravodajku k pozměňovacím návrhům pod body 1 a 2. Paní zpravodajko, stanovisko? (Doporučující.) Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 396 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrhy. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 396. Z přítomných 146 pro 129, proti nikdo. Pozměňovací návrhy byly schváleny.

 

V tom případě bylo hlasování o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: " Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 669 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 397 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 397. Z přítomných 148 poslance pro 118, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 198.

Nyní s přednostním právem paní místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Pokorná... Jermanová, abych řekl správně celé jméno paní kolegyně. Prosím. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, žádám vás o klid!

Paní první místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych naposledy využila svého přednostního práva a využila chvilky před procedurálními návrhy, které přijdou, a poděkovala vám za spolupráci za uplynulé období a popřála vám po zbytek vašeho funkčního období hodně štěstí, pohodu a klid a samozřejmě hodně štěstí ve vašem rodinném životě. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní místopředsedkyně. My vám také přejeme hodně štěstí ve vaší nové funkci.

Nyní pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já se omlouvám, nezdržím. Já bych chtěl odcházející paní místopředsedkyni, věřím jménem nás všech, moc poděkovat za práci, kterou zde odvedla. Bude nám tady chybět. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní můžeme pokračovat bodem číslo 200. U stolku zpravodajů zůstává pan ministr zemědělství jako jeden z navrhovatelů a požádám o zaujmutí místa u stolku zpravodajů pana poslance Radka Vondráčka. Je před námi bod, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP