(13.00 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, také bych poprosila o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je velice jednoduchý. Jde o poskytování bezplatné právní pomoci kategorii zvlášť zranitelných obětí, čili samozřejmě ne všech obětí. Jsou to oběti, které mají často trvale traumatické zážitky a jejich zdravotní a potažmo i sociální hendikep je nikoli vzácně doprovází celý zbytek života. U těchto poškozených, kteří opravdu nemohli za to, že se stali poškozenými v důsledku závažné trestné činnosti, by bylo namístě, abychom poskytli maximální pomoc i v podobě bezplatné právní pomoci.

Já jsem si pro tyto účely vyžádala od Bílého kruhu bezpečí, protože statistiky nemáme bohužel dostatečně spolehlivé, kvalifikovaný odhad počtu takových zvlášť zranitelných obětí. Mezi ně se samozřejmě zařazují i osoby mladší 18 let, jejichž právo na bezplatnou právní pomoc je takto zakotveno v platné úpravě trestního řádu, těch je zhruba ročně kolem tří a půl tisíc osob a zhruba, ale opravdu zhruba, kolem tisíce až dvou by bylo těch dalších, které mají trvalé traumatické zážitky nebo se staly oběťmi opravdu zvlášť závažné trestné činnosti, tak jak je to přesně stanoveno kogentním výčtem v zákoně o obětech trestných činů. Takže nejde o velké počty, nejde rozhodně o desetitisíce. A bylo by to takové gesto, které velmi může pomoci, aby tito poškození, kteří velmi často stojí tváří v tvář pachateli, který má nárok, protože jde o zvlášť závažnou trestnou činnost, na bezplatnou obhajobu, a to je ten, který způsobil to trauma a má nárok na bezplatnou obhajobu - nebo nárok - může o ni požádat a dostane ji, protože často jde o pachatele, který nemá dostatek peněžitých prostředků, a navíc ta jeho obhajoba je obligatorní, ex offo ze zákona, a oproti tomu třeba stojí žena, která byla drasticky znásilněna, bude trpět traumatickými poruchami do konce svého života, tím pádem se to projeví i v té sociální sféře, a nemá kvalitního právníka, resp. nemá žádného právníka nebo nějakého zmocněnce, který není advokátem, protože na to prostředky nemá. V praxi jsem se s tím opakovaně setkávala. Poskytovali jsme samozřejmě pomoc i prostřednictvím nestátních organizací, ale není nadto v takovýchto případech mít po ruce kvalifikovaného advokáta obhájce. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo další. Nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, sdělil nám k nim stanovisko před hlasováním. Můžeme tedy začít, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Garanční ústavněprávní výbor navrhuje Poslanecké sněmovně, abychom postupovali v rámci hlasovací procedury v tomto pořadí: Nejprve by se měly hlasovat návrhy technických úprav. Dodávám, že nebyly podány. Dále bychom hlasovali o návrhu A1, potom o návrhu A2, dále o návrzích B1 a B2 společně jedním hlasováním, dále o návrhu C a o následně o návrhu D. Bude-li schválen návrh D, je nehlasovatelný návrh A3. A jako poslední hlasování by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Má někdo připomínku k proceduře? Není tomu tak.

 

Nechám schválit proceduru v hlasování číslo 378. Ptám se, kdo je pro tuto proceduru v hlasování. Je někdo proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 378. Z přítomných 156 pro 98, proti nikdo. Procedura byla schválena, můžeme začít prvním pozměňovacím návrhem.

 

Nejdříve vás odhlásím a požádám o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pan zpravodaj nám přednese první pozměňovací návrh.

 

Poslanec Martin Plíšek: První pozměňovací návrh je návrh A1 ústavněprávního výboru, který zpřesňuje definici trestného činu. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr?

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Zpřesňuje tedy definici kategorie zvlášť zranitelných obětí, aby to bylo jasné. Naše stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 379. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 379 z přítomných 120 pro 115, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Dále pozměňovací návrh ústavněprávního výboru A2, který řeší použití nahrávací a audiovizuální techniky, pokud s tím daná osoba souhlasí. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 380 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 380 z přítomných 125 pro 39, proti 48. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Plíšek: Nyní bychom měli hlasovat o návrzích B1 a B2 společně jedním hlasováním. Jsou to návrhy paní poslankyně Peckové, která ruší podmínění poskytnutí výčtu informací obětí její žádostí o jejich poskytnutí. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 381. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 381 z přítomných 128 pro 37, proti 81. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Plíšek: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C, což je návrh paní poslankyně Válkové, která zavádí nárok zvlášť zranitelných obětí podle zákona o obětech trestných činů na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 382 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 382 z přítomných 131 pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Plíšek: Další návrh je návrh pod písmenem D paní kolegyně Golasowské, podle kterého by zákon měl nabýt účinnosti dnem 1. dubna 2017. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování číslo 383 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 134 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Martin Plíšek: Tím se stal nehlasovatelný návrh A3 a můžeme tedy nyní přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. O všech návrzích bylo hlasováno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění zákona číslo 77/2015 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 658, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 384 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 135 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 194. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP