(19.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Čímž tak činím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 79, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

130.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou,
kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci
ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu
/sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

Prosím nyní, aby se jménem vlády ujal slova ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, to bude stručné. Tato smlouva byla podrobně uvedena v prvním čtení panem kolegou Chovancem.

Předkládaná smlouva novelizuje platnou smlouvu o policejní spolupráci, která vstoupila v platnost 1. července 2006. Důvodem pro změnu a doplnění platné smlouvy jsou především vyšší nároky kladené na spolupráci bezpečnostních orgánů obou států po zrušení kontrol na společných státních hranicích v důsledku plného zapojení České republiky do schengenského prostoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 396/1.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu již před půl rokem na své 17. schůzi dne 14. dubna 2015. Po rozpravě, po odůvodnění prvního náměstka ministra vnitra dr. Ing. Jiřího Nováčka a zpravodajské zprávě poslance Pavla Plzáka doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsané dne 5. prosince 2014 v Bruselu."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se ale nikdo nehlásí, takže končím rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 80. Přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Předpředposledním bodem našeho dnešního jednání je bod

131.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 431/ - druhé

Prosím, aby i tady se ujal slova ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Etiopské federativní demokratické republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v roce 2011 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl text dohody. Vláda České republiky vyslovila se sjednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2012. Následně byla v listopadu 2014 dohoda podepsána.

Text dohody je velmi liberální, odpovídající současnému vývoji v oblasti civilního letectví. Je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků, vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda představuje jednu z možností, jak dále rozvíjet vzájemné vztahy obou zemí. Leteckým dopravcům obou stran nabízí široké možnosti ke komerčnímu využití.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. I tady poprosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Pavla Plzáka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 431/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající, ještě jednou za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 20. schůzi dne 3. září 2015. Jak bylo již řečeno, tato smlouva vznikla z iniciativy etiopské strany, které měly zájem létat v poolu s Lufthansou do Prahy. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa vznikla před pěti lety, zajímalo nás, jestli tyto Etiopian Airlines ještě existují. Existují, dokonce létají s moderními boeingy typu Dreamliner.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Plzáka a po rozpravě zahraniční výbor ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 81, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

132.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Jamajky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

I tady prosím pana ministra dopravy Dana Ťoka o uvedení materiálu. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Česká republika nemá doposud upraveny vzájemné vztahy s Jamajkou žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni.

Dohoda byla schválena vládou České republiky v říjnu a následně podepsána v listopadu 2014. Jedná se o liberální text, který vychází z českého návrhu a obsahuje úpravu všech důležitých oblastí letecké dopravy, jako je stanovení rozsahu přepravních práv a další nezbytné podmínky pro provozování obchodní letecké dopravy mezi smluvními stranami, spolupráci v oblasti provozování, bezpečnosti i ochrany letectví před protiprávními činy a další. Impulsem pro sjednání letecké dohody bylo zavedení nepravidelných letů mezi Českou republikou a Jamajkou v roce 2012. Letecká dohoda zavede jasný právní rámec v oblasti letecké dopravy mezi oběma státy a může přispět i k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů s Jamajkou.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Rostislava Vyzulu, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 435/1. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP