(19.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance René Čípa. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, i rozpočtový výbor předmětnou smlouvu projednal a na své 15. schůzi se usnesl a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Jestliže se nikdo nehlásí, končím rozpravu, není zájem o závěrečná slova.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Každý ví, o čem hlasuje, není potřeba opakovat znovu usnesení. Je to tak?

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 77, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

128.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky,
o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002,
a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní
administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách,
podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002
/sněmovní tisk 333/ - druhé čtení

Poprosím pana ministra dopravy Dana Ťoka, aby nám návrh představil. Děkuji.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví mezi Českou republikou a Hongkongem upravuje dohoda o leteckých službách podepsaná v roce 2002. S cílem uvést tuto dohodu do souladu s unijním právem byla s hongkongskou stranou vyjednána její změna. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění. Změna dohody byla podepsána v Hongkongu dne 14. srpna 2014.

Sjednání změny dohody nevyžaduje úpravy našeho právního řádu, její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Současně se změnou dohody se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací také stávající dohoda, která byla schválena podle tehdy platných právních předpisů jako mezinárodní smlouva vládní kategorie. Aby celá stávající dohoda ve znění její změny byla bezprostředně závazná, je třeba, aby byla také ona ratifikována a povýšena tak na mezinárodní smlouvu prezidentské kategorie.

Dovolil bych si touto cestou vás požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Prosím nyní zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 333/1. Prosím. (Poslanec Karel Rais se radí s místopředsedou Gazdíkem o zastoupení poslance Miholy.) Ano, jste v zastoupení pana zpravodaje, nicméně ve druhém čtení smlouvy není nutno hlasovat o změně zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Tak jen pro upřesnění. Dobrý večer. Předkládám usnesení zahraničního výboru z 20. schůze ze dne 3. září letošního roku k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února roku 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, sněmovní tisk 333.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Miholy a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji, otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu, není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování o navrženém usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 78, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

129.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
/sněmovní tisk 387/ - druhé čtení

Prosím nyní pana ministra dopravy, aby nám tento návrh představil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám představil návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Jedná se o první dvoustrannou mezinárodní smlouvu v oblasti kosmických aktivit, kterou Česká republika uzavírá.

Smlouva zakládá rámec pro spolupráci na výstavbě, provozu a využívání kosmických systémů a prohlubuje možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a kosmických vědách. Kosmické aktivity jsou velmi progresivním a vysoce technicky a vědecky náročným odvětvím. To potvrzuje i každoročně se zvyšující poptávka po službách kosmických systémů a dynamicky rostoucí objem trhu. Předpokládáme, že sjednání mezinárodní smlouvy s Francií jako evropskou a světovou kosmickou velmocí nám přinese nové hospodářské a vědecké příležitosti a zvýší renomé a postavení České republiky v mezinárodním kosmickém společenství.

Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Sjednání smlouvy nebude vyžadovat změny v českém právním řádu.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, my tak jistě rádi učiníme poté, co poprosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisku 387/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 20. schůze dne 3. září 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.***
Přihlásit/registrovat se do ISP