(19.10 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Mauricijské republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu mauricijské strany se v listopadu 2014 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Vláda České republiky vyslovila s jednáním dohody souhlas svým usnesením v červnu roku 2015. Následně byla v srpnu 2015 dohoda podepsána.

Text dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom musím konstatovat, že pan ministr už tady všechno sdělil, takže dovolte mi jenom, abych zopakovala, aby tento vládní návrh na ratifikaci dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě byl přikázán zahraničnímu výboru k projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu, není zájem o závěrečná slova a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má prosím někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, přistoupíme k hlasování.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 75, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

142.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou
a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava,
podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni
/sněmovní tisk 645/ - prvé čtení

Nyní prosím, aby úvodní slovo přednesl místo ministra vnitra Milana Chovance z pověření vlády pan ministr životního prostředí Richard Brabec.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem předkládané smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava je pevné ukotvení bodu styku státních hranic těchto tří států. Trojstátní hraniční bod se nachází v korytě řeky Moravy v prostoru zaústění řeky Dyje. V současné době je pohyblivý, stejně jako státní hranice s Rakouskou republikou na řece Dyji. V dotčeném úseku probíhají střednicí toku Dyje. Státní hranice se Slovenskou republikou jsou pak od 1. dubna 2011 nepohyblivé v celé délce s výjimkou úseku přiléhajícího k trojstátnímu hraničnímu bodu. Jedná se cca o 60 metrů, kde probíhají střednicí toku Moravy.

Koncept pohyblivých státních hranic na hraničních vodních tocích je v současné době překonaný. Česká strana má zájem upravit postupně smlouvy o společných státních hranicích se sousedními státy tak, aby byly státní hranice nepohyblivé po celé délce. Ukotvení bodu styku státních hranic s Rakouskem a Slovenskem je podmínkou pro realizaci tohoto záměru. Smlouva vychází ze současné polohy trojstátního hraničního bodu, nedojde tedy ke změně průběhu státních hranic.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za uvedení. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec René Číp. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec René Číp: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, děkuji panu ministrovi za zevrubnou prezentaci předmětné smlouvy a ještě bych rád zdůraznil, že text smlouvy vychází ze současné polohy trojstátního bodu, která je zachycena v protokolu z roku 1995. Sjednáním smlouvy tedy nedochází ke změně státních hranic, k přírůstku nebo úbytku státního území. Proto není zapotřebí přijetí ústavního zákona o změně průběhu státních hranic podle čl. 11 ústavního zákona č. 1 z roku 1993 Sb.

Závěrem navrhuji jako zpravodaj přikázání předmětného tisku zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova, není zájem. A budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 76, přihlášeno je 136 poslankyň a poslanců, pro 118, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

127.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014
/sněmovní tisk 318/ - druhé čtení

Prosím nyní, aby smlouvu představil a uvedl ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda byla podepsána dne 31. července 2014 v Monaku. Za Českou republiku ji podepsala velvyslankyně České republiky Marie Chatardová, za vládu Monackého knížectví ministr zahraničních věcí pan José Badia.

Dosavadní jednání s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konečných návrhů textů tohoto typu mezinárodních smluv, které následně prochází legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo už 9 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

Předmětem dohody jsou vybrané daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání. Jde o daně z příjmu a daně z převodu majetku, respektive nemovitostí. Z dohod je vyčleněna DPH, neboť Monako je v celní unii s Francií a v oblasti DPH se řídí předpisy Evropské unie, a to při výměně informací. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají daňové mlčenlivosti.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, která je v trestních věcech vyhrazena justičním orgánům. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí.

Od uplatňování dohody lze očekávat možnost českých daňových správců doměřit daň, která by českými daňovými rezidenty nebyla odvedena, a také zvýšení daňové disciplíny tuzemských rezidentů do budoucna. Sjednání této dohody by mělo přispět k příznivému fiskálnímu dopadu na příjmy České republiky a k zvýšení prevence finanční kriminality obecně. Doporučuji proto vyslovit souhlas s ratifikací této dohody.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 318/2. Návrh iniciativně projednal i rozpočtový výbor. Usnesení rozpočtového výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 318/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Pavel Šrámek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych přečetl usnesení zahraničního výboru z 19. schůze ze dne 9. června 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014, sněmovní tisk 318.

Po odůvodnění náměstkyně ministra financí Mgr. Simony Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Pavla Šrámka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP