Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

129.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou
o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
/sněmovní tisk 387/ - druhé čtení

Prosím nyní pana ministra dopravy, aby nám tento návrh představil. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vám představil návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům. Jedná se o první dvoustrannou mezinárodní smlouvu v oblasti kosmických aktivit, kterou Česká republika uzavírá.

Smlouva zakládá rámec pro spolupráci na výstavbě, provozu a využívání kosmických systémů a prohlubuje možnosti spolupráce v oblasti výzkumu a kosmických vědách. Kosmické aktivity jsou velmi progresivním a vysoce technicky a vědecky náročným odvětvím. To potvrzuje i každoročně se zvyšující poptávka po službách kosmických systémů a dynamicky rostoucí objem trhu. Předpokládáme, že sjednání mezinárodní smlouvy s Francií jako evropskou a světovou kosmickou velmocí nám přinese nové hospodářské a vědecké příležitosti a zvýší renomé a postavení České republiky v mezinárodním kosmickém společenství.

Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Sjednání smlouvy nebude vyžadovat změny v českém právním řádu.

Dovolil bych si vás touto cestou požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto smluvního dokumentu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, my tak jistě rádi učiníme poté, co poprosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Leo Luzara, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisku 387/1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 20. schůze dne 3. září 2015 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Mgr. Kamila Rudoleckého, zpravodajské zprávě poslance Leo Luzara a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Čímž tak činím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 79, přihlášeno je 137 poslankyň a poslanců, pro 119, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP