(18.50 hodin)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já si myslím, že takováto debata, zejména poslední vystoupení je nedůstojné Poslanecké sněmovny. Takováto slova, která zde zaznívala, která navíc neodpovídají realitě, hraničí podle mě skutečně se zneužitím tohoto prostoru mezi body. My jsme se tady sešli, abychom projednali smlouvy v prvním a druhém čtení. Já bych byl rád, abychom se k této práci vrátili, a měl jsem za to, že je vůle smlouvy, tuším, že jich je asi ještě deset, dnes projednat.

Takže si dovoluji vzhledem k tomu, že je za jedenáct minut 19 hodin, jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 navrhnout, abychom dnes o všech návrzích meritorně i procedurálně hlasovali i po 19. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě tento návrh podrobím hlasování, a to hlasování pořadové číslo 70. Nejdříve vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat o návrhu, který tady přednesl předseda klubu sociální demokracie jménem klubu ANO a sociální demokracie na jednání do 21. hodiny.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 70 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 132 pro 79, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. (V sále je hluk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Nebojte se, nechci zasahovat do sporu, kdy má či nemá jednat bezpečnostní výbor při představování šéfa GIBS, ale chtěl jsem se trochu ohradit proti tomu, co tady řekl pan kolega Sklenák. Výbory jsou orgány Poslanecké sněmovny, a pokud mají někteří místopředsedové výboru pocit, že se předseda nechová fér, tak komu to mají sdělit? Sdělí to Poslanecké sněmovně, pochopitelně. Poslanecká sněmovna zasedá a bylo možné to říct buď dneska, nebo zítra, protože až do zasedání toho výboru nezasedá. Takže prosím pěkně k žádnému zneužití nedošlo. Proti tomu bych se docela rád ohradil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mé první vystoupení trvalo asi 57 vteřin a slušně jsem požádal kolegy ze sociální demokracie, ať zváží. Oni se pak zuřivě vrhnou na mikrofon, obviňují moji kolegyni a uzavřou to tím, že došlo ke zneužití jednacího řádu. To je poměrně zvláštní logika. Já jako programátor takovou logiku prostě nemohu přijmout. Respektuji přání pana předsedy poslaneckého klubu, že se chce věnovat smlouvám. Žádný problém. V bezpečnostním výboru budeme hovořit zítra od 9 hodin. Ale neříkejte mi, že to bude zneužití. Já jsem právě proto říkal, abyste neříkali, že vám odebíráme drahocenný čas k pokladničkám. Mluvil jsem necelou minutu. Vy jste potom přišli a neříkali jste pravdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já budu pokračovat. Ale nezlobte se na mě, já to za zneužití jednacího řádu považuji. Pokud chceme projednat například jakýkoliv bod, tak je legitimní, aby se kdokoliv zvedl a navrhl bod jednání. To je jednací řád. A výměna názorů skutečně může být. Jestli si myslíte, že jsem překročil možnosti předsedajícího, odvolejte mě z řízení schůze, ale já v tomto ohledu respektuji, že jsou tady zařazeny určité body, které máme projednávat. A to, co se tady projednává, není otázka toho, jak funguje nebo nefunguje určitý orgán Sněmovny.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

138.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29
o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce
č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014
k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim
/sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Za vládu má přednést úvodní slovo paní ministryně Michaela Marksová, kterou vítám. Žádám paní poslankyni Janu Pastuchovou, která je zpravodajkou pro prvé čtení, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já zde předkládám smlouvu proto, že Ústava Mezinárodní organizace práce stanoví vládě povinnost postoupit Parlamentu každou úmluvu, protokol a doporučení této organizace do jednoho roku od jejich přijetí, a to včetně stanoviska k nim. Cílem této povinnosti je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Zde se tedy předkládá materiál, kde jsou tři normy přijaté na loňské konferenci. Jde o Protokol k Úmluvě č. 29 o nucené práci, potom o doprovodné doporučení k tomuto protokolu a změny k Úmluvě o práci na moři, kterou tedy Česká republika zatím neratifikovala.

Ten první protokol se zaměřuje především na prevenci před nucenou prací a ochranu obětí z hlediska jejich práv zejména při trestněprávním řízení, nároků na sociální rehabilitaci a pomoc a zdůrazňuje potřebu zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti - jak koukám, probíhají tam vášnivé debaty mimo Mezinárodní organizaci práce. (K poslankyni Černochové diskutující v levé části sálu.) V boji proti obchodování s lidmi. Tento materiál tedy obsahuje i návrh na ratifikaci tohoto protokolu. Co se týče Úmluvy o práci na moři, i když jsme neratifikovali, tak to potřebujeme předložit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a žádám, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že paní ministryně tady řekla vše, o čem tento protokol je. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že zákaz nucené nebo povinné práce je jedním ze základních lidských práv a že nucená a povinná práce porušuje lidská práva a důstojnost milionů mužů a žen a bohužel i dětí na celém světě.

Bez toho, abych to opakovala, řeknu, že protokol včetně dalších navržených doporučení a změn odpovídá stávající české vnitrostátní legislativě a v praxi je v souladu s ústavním pořádkem i dalšími mezinárodními smlouvami, jejichž je Česká republika signatářem. Abychom tedy dostáli svým závazkům vyplývajícím z členství v Mezinárodní organizaci práce, doporučuji stejně jako vláda České republiky souhlasit s ratifikací Protokolu k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci a vzít na vědomí Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a změny z roku 2004 k Úmluvě o práci na moři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování, a to hlasování pořadové číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71. Z přítomných 134 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru sociálnímu, a bude tedy projednán. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Končím bod 138.

 

Byla doručena omluvenka panu předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 18.30 do 21 hodin paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP