Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

138.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29
o nucené práci, a k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce
č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a Změny z roku 2014
k Úmluvě o práci na moři, spolu se stanoviskem vlády k nim
/sněmovní tisk 563/ - prvé čtení

Za vládu má přednést úvodní slovo paní ministryně Michaela Marksová, kterou vítám. Žádám paní poslankyni Janu Pastuchovou, která je zpravodajkou pro prvé čtení, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. Já zde předkládám smlouvu proto, že Ústava Mezinárodní organizace práce stanoví vládě povinnost postoupit Parlamentu každou úmluvu, protokol a doporučení této organizace do jednoho roku od jejich přijetí, a to včetně stanoviska k nim. Cílem této povinnosti je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí. Zde se tedy předkládá materiál, kde jsou tři normy přijaté na loňské konferenci. Jde o Protokol k Úmluvě č. 29 o nucené práci, potom o doprovodné doporučení k tomuto protokolu a změny k Úmluvě o práci na moři, kterou tedy Česká republika zatím neratifikovala.

Ten první protokol se zaměřuje především na prevenci před nucenou prací a ochranu obětí z hlediska jejich práv zejména při trestněprávním řízení, nároků na sociální rehabilitaci a pomoc a zdůrazňuje potřebu zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti - jak koukám, probíhají tam vášnivé debaty mimo Mezinárodní organizaci práce. (K poslankyni Černochové diskutující v levé části sálu.) V boji proti obchodování s lidmi. Tento materiál tedy obsahuje i návrh na ratifikaci tohoto protokolu. Co se týče Úmluvy o práci na moři, i když jsme neratifikovali, tak to potřebujeme předložit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové a žádám, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, myslím, že paní ministryně tady řekla vše, o čem tento protokol je. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že zákaz nucené nebo povinné práce je jedním ze základních lidských práv a že nucená a povinná práce porušuje lidská práva a důstojnost milionů mužů a žen a bohužel i dětí na celém světě.

Bez toho, abych to opakovala, řeknu, že protokol včetně dalších navržených doporučení a změn odpovídá stávající české vnitrostátní legislativě a v praxi je v souladu s ústavním pořádkem i dalšími mezinárodními smlouvami, jejichž je Česká republika signatářem. Abychom tedy dostáli svým závazkům vyplývajícím z členství v Mezinárodní organizaci práce, doporučuji stejně jako vláda České republiky souhlasit s ratifikací Protokolu k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 29 o nucené práci a vzít na vědomí Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 203 o dodatečných opatřeních k nucené práci a změny z roku 2004 k Úmluvě o práci na moři. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování, a to hlasování pořadové číslo 71, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71. Z přítomných 134 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru sociálnímu, a bude tedy projednán. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce. Končím bod 138.

 

Byla doručena omluvenka panu předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 18.30 do 21 hodin paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové.

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP