(19.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je

139.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
(COTIF) a na odvolání výhrady České republiky k této Úmluvě
/sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Než udělím slovo panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi, požádám vás o souhlas se změnou zpravodaje, protože pan zpravodaj původně navržený Jaroslav Foldyna není přítomen a zpravodajskou zprávu přednese pan poslanec Stupčuk nebo Holík. (Poslanec Stupčuk volá: Holík.) Holík. Dobře. Takže pan poslanec Holík.

 

Souhlasíte, aby pan kolega Holík byl zpravodajem pro první čtení? Kdo je pro? Hlasování číslo 72. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 135 pro 112, proti nikdo.

 

Udělali jsme změnu zpravodaje a prosím pana ministra Dana Ťoka, aby přednesl vládní návrh usnesení.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě COTIF a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Česká republika je členským státem úmluvy už od jejího vzniku. V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. Členské státy COTIF, které jsou současně členy Evropské unie, tak musely na základě Smlouvy o fungování EU dát přednost právu evropskému, a proto byly nuceny učinit výhradu k aplikaci některých částí úmluvy. V roce 2009 proto byla přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě. Dovoluji si vás tímto požádat o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu ministrovi dopravy. A nyní prosím, aby se ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Holík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl zde přednesen vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě a na odvolání výhrady České republiky k této úmluvě. Jedná se o první čtení a prosím, aby tento tisk byl přikázán k projednání v zahraničním výboru. Děkuji vám za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo, prosím, jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 73, přihlášeno je 134 poslanců a poslankyň, pro 118, proti 1. Návrh byl přijat a konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

140.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím
ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015
/sněmovní tisk 594/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velký hluk.) Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech. Dne 29. června 2015 ji za Českou republiku podepsala paní Jana Reinišová, mimořádná zplnomocněná velvyslankyně České republiky v Nizozemském království včetně ostrova Aruba, ostrova Curacao a ostrova Svatý Martin a pan Alfonso Boekhoudt zplnomocněný zástupce Aruby při nizozemské vládě.

Ministerstvo financí od roku 2010 ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím sjednává s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem dohody o výměně informací pro daňové účely. Prozatím tato jednání vyústila v 14 konkrétních návrhů textů, které následně procházejí legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. V platnost vstoupilo už 9 dohod, které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv.

Sjednávání dohody proběhlo na základě vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu dohody o výměně informací v daňových záležitostech, které byly schváleny usnesením vlády č. 227 ze dne 22. března 2010. Navrhovaná dohoda plně vyhovuje standardům OECD pro mezinárodní výměnu daňových informací. Předmětem dohody jsou daně, na kterých se smluvní strany dohodly při expertním vyjednávání, to je v České republice daně všeho druhu a pojmenování a v Arubě daně všeho druhu a pojmenování včetně spotřebních daní. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Uzavřením dohody získá Česká republika možnost dožádání příslušného orgánu smluvního státu o informace, které jsou významné pro zjištění, stanovení a zabezpečení úhrady daní, popřípadě k vyšetřování nebo trestnímu stíhání daňových trestných činů. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem mohou být poskytnuté informace použity v trestním řízení pouze jako operativní informace. Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout také informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. (V sále je velký hluk.)

Schválení dohody, na jejímž základě se bude uskutečňovat mezinárodní výměna daňových informací s jurisdikcemi doposud považovanými za daňové ráje, je velmi žádoucí, neboť lze očekávat pozitivní dopad především na daňové výnosy státního rozpočtu České republiky, a to vlivem efektivního snížení daňových úniků. Dohody působí také jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je pan poslanec Rom Kostřica. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, domnívám se, že tento vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Haagu dne 29. června 2015, pan vicepremiér a ministr financí řekl dostatečné množství informací a já vás tímto jenom chci požádat, abyste souhlasili s tím, aby tato záležitost byla projednána v zahraničním výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu smlouvy.

 

Dalším bodem je

141.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
/sněmovní tisk 641/ - prvé čtení

Prosím, aby úvodní slovo přednesl pan ministr dopravy Dan Ťok. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP