(18.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr i pan zpravodaj nás informovali, že smlouva je sestavena podle vzorového modelu OECD, což je zajisté v pořádku. Vzhledem ale k právnímu řádu, který panuje v Íránské islámské republice, bych si dovolil pana ministra požádat o odpověď, jakým způsobem jsou řešeny výjimky týkající se podnikání v oblasti alkoholických nápojů a hazardních her. Jestli by nám mohl pan ministr odpovědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Jistě bude možné odpovědět, když ne tady, tak na výborech. Ale samozřejmě jsme v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - pan ministr nechce, pan zpravodaj také nechce.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Očekávám tedy ještě návrh...

 

Dobře, jestli stačí zahraniční výbor, rozhodneme v hlasování 67, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 154, pro 128, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím také končím bod číslo 136. Mé očekávání, že rozpočtový výbor se toho ujme, nebylo naplněno.

Budeme pokračovat bodem 137, ale nejdřív budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 18.15 do konce jednacího dne pan poslanec Ondřej Benešík, dále se omlouvá pan poslanec Michal Kučera od 16.30 do 21 hodin a Robin Böhnisch od 18 do 21 hodin.

 

Bodem, kterým se budeme dále zabývat, je

137.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění
jejího používání ze dne 2. února 2000, podepsaná dne 28. dubna 2015 v Praze
/sněmovní tisk 492/ - prvé čtení

Bod byl neprojednán z důvodu nepřítomnosti navrhovatele dne 8. 10. Předložený návrh má uvést pan ministr vnitra Milan Chovanec. A protože tady není, pan ministr Brabec drží (a ukazuje poslancům) příslušné usnesení vlády, kterým byl pověřen za ministra Chovance to uvést. Takže bych požádal pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zastoupil ministra vnitra. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Dobrý večer, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, s příslušným potvrzením a pověřením, které všem rád ukazuji, bych vás rád seznámil s předkládanou smlouvou, kdy tato smlouva se Spolkovou republikou Německo je komplexním dokumentem, který má přizpůsobit spolupráci policejních a celních orgánů. Ve vzájemných vztazích nahradí již překonané dokumenty, a to např. Dohodu o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě z roku 1991. Rovněž novelizuje Smlouvu o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních a usnadnění jejího používání z roku 2000 a Smlouvu o železniční dopravě přes společné státní hranice a ulehčené průvozní železniční dopravě z roku 1997.

Smlouva důsledně odděluje policejní a justiční formy spolupráce. Je členěna na tři části. První z nich upravuje oblast policejní spolupráce a obsahuje úpravu všech jejích moderních institutů. Druhá část je změnou smlouvy o justiční spolupráci. Třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení.

Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů. Nově je ve vztahu ke Spolkové republice Německo upravena např. možnost přeshraničních zásahů na území druhého státu v případech bezprostředního ohrožení života či zdraví osob, předávání osob mezi smluvními státy nebo průvozu osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu přes území druhého státu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já k této smlouvě dodám pouze jediné, že podkladem pro tvorbu této smlouvy byly podklady české strany. Proběhlo osm kol expertních jednání a výsledek, který je dle mého názoru pro Českou republiku velice přínosný, máte před sebou v materiálech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Ano. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Navrhuji výbor pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor pro evropské záležitosti. Pan poslanec Novotný se hlásí do rozpravy? Ne, abych vás odhlásil před hlasováním, což také učiním. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání, a to zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti

 .

Nejdříve rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování pořadové číslo 68, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro zahraniční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 68, z přítomných 128 pro 124 (z tabule proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Budeme se zabývat přikázáním výboru pro evropské záležitosti, a to v hlasování pořadové číslo 69. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 69, z přítomných 131 poslance pro 115, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kolega Jakubčík byl úspěšný ve svém návrhu.

 

Končím bod číslo 137 s tím, že návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo byl přikázán zahraničnímu výboru a výboru pro evropské záležitosti. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Budeme pokračovat. Dalším bodem je bod číslo 138, tím je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu... A pardon, předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já využívám situace, kdy jsme mezi body. Mám žádost asi na pana předsedu klubu sociální demokracie nebo na pana předsedu výboru pro bezpečnost. Abyste neřekli, že zdržuji u tak důležitého bodu, jako je EET zítra, tak to říkám dneska. Na příští středu byl řádně svolán výbor pro bezpečnost. Všichni s tím počítali, je výborový týden. Dnes před chvílí byl změněn program na pátek zcela netradičně s tím, že tam vlítl klíčový bod, že premiér přijde představit nového šéfa GIBS.

To si děláte legraci. To si fakt děláte legraci. Tak buď se tak závažný bod má projednávat na řádně svolané schůzi, kdy je dostatečný počet poslanců, nebo se toho jednání bojíte a dáte ho na termín, kdy předpokládáte, že mnozí mají logicky nasmlouvaný jiný program a nepočítají s tím. Takže já vás žádám, abyste zařídil, aby výbor byl v řádném termínu. Pokud premiér nemůže, aby ten pak byl někdy jindy po dohodě s členy výboru. Opravdu to není nic technického, co by mohlo být v nějakém mimořádném termínu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP