(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 63, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 154 pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Zejména se ptám těch, kteří v rozpravě vystoupili s návrhem na ústavněprávní a hospodářský výbor, jestli to bylo myšleno i pro tento tisk. Pan kolega Chvojka, pan kolega Zbyněk Stanjura. Prosím, pan kolega Chvojka, ten to navrhoval - ústavněprávní výbor.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Navrhuji právě, jak jste říkal, ústavněprávní výbor. Samozřejmě je to logické, když tam jde ten samotný zákon, tak by měl jít i změnový. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já jenom pro pořádek, protože to v té sloučené rozpravě nepadlo. Pan kolega Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak návrh na přikázání nemusí padnout v rozpravě, takže logicky, že prošel i hospodářský výbor, tak navrhuji i tento tisk do hospodářského výboru. (Předsedající: Dobře.) U těch ostatních to neprošlo, bylo by zase nelogické, aby to byl doprovodný zákon, když tam není ten hlavní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já doufám, že i logicky to odhlasujeme. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat jenom pro ústavně právní výbor a hospodářský výbor jako další výbory, kterým bude přikázáno.

 

Nyní tedy hlasování o ústavněprávním výboru jako výboru, kterému to dále bude přikázáno v hlasování 64, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 154 pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je přikázat výboru hospodářskému. Rozhodneme v hlasování 65, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 153 pro 122, proti nikdo. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 

Tento tisk byl přikázán také ústavněprávnímu a hospodářskému výboru jako dalším výborům. Lhůta pro projednání zůstává na 60 dnech. Tím končím i bod 67. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Máme rozhodnuto o zákonu o veřejných zakázkách a zákonech souvisejících.

 

Pokračovat budeme podle rozhodnutí z dnešního dopoledne bodem číslo

135.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se už zabývali ve čtvrtek 8. října na 33. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili jeho projednávání do čtvrtka 22. října, také na 33. schůzi. Přerušili jsme ho v obecné rozpravě. Pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš už zaujal místo u stolku zpravodajů, požádám o totéž zpravodaje pro prvé čtení Pavla Holíka. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě, ale nemám nikoho dalšího přihlášeného. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím a přerušenou obecnou rozpravu končím. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 66, které jsem zahájil. Kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 154 pro 124, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a končím bod číslo 135.

 

Dalším přerušeným bodem, který jsme již měli, je bod číslo

136.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní,
které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015
/sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který neměl šanci uvádět tento tisk, a prosím tedy pana místopředsedu vlády, aby tisk 484 uvedl. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se předkládá Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána 30. dubna 2015 v Praze. Tato smlouva zajisté reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí, přičemž byla na expertní úrovni sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN. Na vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem se tedy v současné době neaplikuje žádná taková smlouva, může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Nedílnou součástí smlouvy je i protokol, který zaručuje právo oběma státům uplatňovat jejich vnitrostátní právní předpisy za účelem zabránění daňovým únikům a podvodům a dále reaguje na situaci, kdy Írán není v tuto chvíli s to plně vyměňovat bankovní informace, a ukládá mu povinnost bezodkladně informovat českou stranu o uskutečněných změnách v této oblasti.

Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotveny oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. V průběhu času nabývala na účinnosti některá omezující opatření vůči Íránu znamenající jisté překážky v obchodu s různými druhy zboží, zařízení, technologií apod. Přes tato opatření je smlouva o zamezení dvojímu zdanění pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění bezesporu zvýší právní jistotu případných investorů obou států.

Na základě uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti a tuto smlouvu a protokol k ní po projednání přikázala v prvním čtení příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a požádal bych, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Ono podstatné v podstatě bylo zde řečeno. Jedná se o řešení problému, že v současné době existuje bezesmluvní vztah, což je ze strany některých českých podnikatelských subjektů považováno za velký nedostatek v rámci obchodních vztahů. Jedná se o standardní smlouvu, která byla založena na základě vzorových modelů OECD a OSN. Uzavření smlouvy nemá dopad na státní rozpočet. Ostatní jste tady slyšeli. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP