Čtvrtek 26. listopadu 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

136.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní,
které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015
/sněmovní tisk 484/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, který neměl šanci uvádět tento tisk, a prosím tedy pana místopředsedu vlády, aby tisk 484 uvedl. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se předkládá Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s vládou Íránské islámské republiky, která byla podepsána 30. dubna 2015 v Praze. Tato smlouva zajisté reaguje na vnitřní daňové předpisy obou zemí, přičemž byla na expertní úrovni sjednána na základě vzorových modelů OECD a OSN. Na vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem se tedy v současné době neaplikuje žádná taková smlouva, může tedy vznikat nežádoucí mezinárodní dvojí zdanění.

Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Nedílnou součástí smlouvy je i protokol, který zaručuje právo oběma státům uplatňovat jejich vnitrostátní právní předpisy za účelem zabránění daňovým únikům a podvodům a dále reaguje na situaci, kdy Írán není v tuto chvíli s to plně vyměňovat bankovní informace, a ukládá mu povinnost bezodkladně informovat českou stranu o uskutečněných změnách v této oblasti.

Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotveny oba signatářské státy. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu. V průběhu času nabývala na účinnosti některá omezující opatření vůči Íránu znamenající jisté překážky v obchodu s různými druhy zboží, zařízení, technologií apod. Přes tato opatření je smlouva o zamezení dvojímu zdanění pro naše podnikatelské subjekty velmi důležitá. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění bezesporu zvýší právní jistotu případných investorů obou států.

Na základě uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti a tuto smlouvu a protokol k ní po projednání přikázala v prvním čtení příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí a místopředsedovi vlády Andreji Babišovi a požádal bych, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer. Ono podstatné v podstatě bylo zde řečeno. Jedná se o řešení problému, že v současné době existuje bezesmluvní vztah, což je ze strany některých českých podnikatelských subjektů považováno za velký nedostatek v rámci obchodních vztahů. Jedná se o standardní smlouvu, která byla založena na základě vzorových modelů OECD a OSN. Uzavření smlouvy nemá dopad na státní rozpočet. Ostatní jste tady slyšeli. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr i pan zpravodaj nás informovali, že smlouva je sestavena podle vzorového modelu OECD, což je zajisté v pořádku. Vzhledem ale k právnímu řádu, který panuje v Íránské islámské republice, bych si dovolil pana ministra požádat o odpověď, jakým způsobem jsou řešeny výjimky týkající se podnikání v oblasti alkoholických nápojů a hazardních her. Jestli by nám mohl pan ministr odpovědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Jistě bude možné odpovědět, když ne tady, tak na výborech. Ale samozřejmě jsme v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - pan ministr nechce, pan zpravodaj také nechce.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Očekávám tedy ještě návrh...

 

Dobře, jestli stačí zahraniční výbor, rozhodneme v hlasování 67, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67, z přítomných 154, pro 128, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Tím také končím bod číslo 136. Mé očekávání, že rozpočtový výbor se toho ujme, nebylo naplněno.

Budeme pokračovat bodem 137, ale nejdřív budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 18.15 do konce jednacího dne pan poslanec Ondřej Benešík, dále se omlouvá pan poslanec Michal Kučera od 16.30 do 21 hodin a Robin Böhnisch od 18 do 21 hodin.

 

Bodem, kterým se budeme dále zabývat, je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP