(9.30 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená Sněmovno, vážené poslankyně, poslanci, beru zpět své zpětvzetí. Ono se to špatně vyslovuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme otevřenou cestu. Pan kolega Heger se hlásí k faktické poznámce. Protože jde o legislativně technickou, tak pravděpodobně i on se musí vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych přispěl k vyčištění toho malého zmatku, který nastal. Já se hlásím k tomu, že ten můj návrh k pozměňovacímu návrhu bude stažen, a navíc ještě zdůrazňuji, že problém legislativní s tím návrhem pana kolegy Krákory je v tom, že dezinfekční prostředky, o kterých jde řeč jako o zdravotnických prostředcích, jsou podle zákona léčiva, takže ten návrh je v tomto případě zmatečný legislativně. Tak také navrhuji, aby se hlasovalo pro, nebo doporučuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování. První návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Soňa Marková: První návrh. Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písm. A, který je tedy vlastně usnesení výboru pro zdravotnictví a je to to, o čem jsme tady hovořili, nejčistší cesta, abychom svým hlasováním vyjádřili, že nesouhlasíme s tímto návrhem, protože jinak bychom se do toho opět zamotali. Prosím o nepodporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko nepodpořit. Pan ministr? (Nebylo slyšet.) Dobře děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 13, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ten návrh. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování číslo 13 z přítomných 146 pro 2, proti 138. Návrh nebyl přijat. Druhý návrh.

 

Poslankyně Soňa Marková: Nyní bychom měli hlasovat poté, co pan kolega Heger stáhl svůj návrh, tak bychom měli hlasovat o legislativně technických, které přednesl pan kolega Hovorka ke svému pozměňovacímu návrhu pod písm. C.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozhodneme hlasováním o legislativně technické změně v návrhu kolegy Hovorky v hlasování číslo 14, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Stanoviska. (Nikdo se nevyjádřil na mikrofon.) Kdo je proti? Děkuji vám. (V sále je velmi silný hluk.)

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 146 pro 130, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Hovorky. Stanovisko? (Zpravodajka má kladné stanovisko, pan ministr neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 15. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 146 pro 112, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Soňa Marková: Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. O všech návrzích bylo hlasováno. Ještě vidím kolegu Pletichu s faktickou? Není tomu tak.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 307, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Děkuji vám. V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 146 pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Končím bod číslo 9. Hlásí se o slovo pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček Já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně za české pacienty, za české lázně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat bodem číslo 10. Tím je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo předseda vlády pan Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Vozdecký. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 290/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikoho nevidím a rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane předsedo vlády, máte zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám pana předsedu vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh předmětné novely byl zařazen na program rozpočtového výboru na jeho 13. schůzi 2. října 2014 a na této schůzi nebyl podán ani projednán žádný pozměňovací návrh a výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento vládní návrh zákona schválit bez připomínek.

Ve druhém čtení byly předneseny celkem čtyři pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 353/2003 Sb. o spotřebních daních, a nyní bychom tedy hlasovali o pozměňovacích návrzích v pořadí tak, jak byly předneseny ve Sněmovně ve druhém čtení toto úterý, 4. listopadu.

Předně sděluji, že návrh na zamítnutí návrhu zákona ani ve druhém čtení nebyl podán.

S prvním pozměňovacím návrhem ve Sněmovně vystoupil pan poslanec Petr Adam, který podal pozměňovací návrh ve smyslu zvýšení hranice množství plynu pro potřebu získání povinného zvláštního povolení k jeho nákupu pro malé subjekty z povinné hranice 10 tun na 20 tun plynu z důvodu administrativní náročnosti k získání povolení a tak, aby se zlepšily i konkurenční podmínky v (nesrozumitelné) plynu. Vydání povinného zvláštního povolení pro nákup je tedy administrativně velmi náročné a zatěžuje jak žadatele, tak i státní správu. Tento pozměňovací návrh má tři části, tři jednotlivosti, a protože pozměňovací návrhy A1 až A3 se týkají problematiky, která spolu koncepčně souvisí, vyžadují i společné hlasování. Proto navrhuji, aby se o nich hlasovalo společně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko zpravodaje je souhlasné. Stanovisko předsedy vlády je kladné.)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 17, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrhy pod písm. A1 až A3. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 149 pro 135, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Josef Vozdecký: Druhý pozměňovací návrh předložil pan poslanec Martin Lank, který předložil pozměňovací návrh ve smyslu dalšího zvýšení transparentnosti a protikorupčnosti jednání, a to tak, že by správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup u provozovatelů daňového skladu informaci o skutečnosti, že došlo ke snížení zajištění daně nebo upuštění od zajištění daně, neboť se vlastně jedná v podstatě o veřejnou podporu. Sám ale navrhovatel v pozměňovacím návrhu uvádí nespecifikovaný nárok na dodatečné náklady na straně správce daně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vaše stanovisko? (Zpravodaj i premiér mají nesouhlasné stanovisko.) Dvakrát nesouhlasné stanovisko.

Rozhodneme v hlasování číslo 18, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 149 pro 28, proti 85. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP