(11.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Můžeme pokračovat, pane předsedo, bodem

52.
Návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Konstatuji a opakuji, že členové správní rady byli odvoláni na základě usnesení volební komise číslo 27. Nyní tedy otevíráme volební bod číslo 52 ve stejné logice. Je to návrh na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tentokrát podle § 21 odst. 3 a 5 zákona číslo 551/1991 se do devadesáti kalendářních dnů po ustavující schůzi nové Sněmovny konají nové volby deseti členů dozorčí rady volených Poslaneckou sněmovnou, a to opět podle principu poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně.

Volební komise k tomuto bodu přijala na své schůzi dne 23. ledna usnesení číslo 28. I toto usnesení máte rozdané na svých lavicích. Zároveň volební komise navrhuje hlasovat o odvolání všech členů Dozorčí rady VZP veřejně pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní vás, pane předsedo, prosím o otevření rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho z místa nevidím, tedy rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na tajné hlasování, budeme tedy hlasovat veřejně a můžeme rozhodnout, pane předsedo.

 

hlasování pořadové číslo 60, které jsem zahájil, se ptám, kdo je pro odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 60, z přítomných 153 pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali volební body, které bylo možné rozhodnout nyní.

Před bodem 53 navrhnu určitý postup. Vzhledem k tomu, že jsme pro volební body 53 až 59 vyhradili přestávku před obědovou pauzou a předpokládám, že volební komise na to bude potřebovat cca 40 minut, tak bych do 12.20 hodin se pokusil požádat o zařazení některých nových bodů. Je tady bod číslo 64, kdy máme přítomnou jak paní ministryni Jourovou, zpravodaj kolega Horáček je, myslím, také přítomen, neomlouval se. Jestli proti tomu nic nemáte, tak bych zvolil tento postup. Namítá někdo něco proti tomuto postupu? Ne.

Děkuji panu předsedovi volební komise. Musím ale nechat hlasovat dvakrát, protože nejsme v době od 9 do 9.30, resp. od 14 do 14.30 hodin.

 

Nejdříve budeme hlasovat o tom, kdo z poslanců a poslankyň Poslanecké sněmovny souhlasí s tím, abychom změnili v průběhu jednacího dne pořadí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 61 a ptám se, kdo je pro změnu pořadí projednávaných bodů. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 61, z přítomných 154 pro 145, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Ptám se ještě - má někdo jiné návrhy na změnu pořadí? Podle původního pořadí byly body 64, to je výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení, a bod 65, to je výroční zpráva o hospodaření České televize, která ovšem podle mého soudu může být kontroverzní, takže to nenavrhuji, ale já navrhuji bod 64.

 

Pokud se nikdo nehlásí, rozhodneme alespoň o změně pořadí a předřadíme bod 64 před body 53 až 59.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 62, z přítomných 155 pro 145, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Děkuji Poslanecké sněmovně a zahajuji bod

64.
Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti
Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012
/sněmovní tisk 20/

Předloženou zprávu uvede ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Prosím, aby se ujala slova. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mým úkolem pro dnešek je okomentovat účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení, což je organizace, kterou má v gesci resort Ministerstva pro místní rozvoj, a požádat vás o schválení.

Státní fond rozvoje bydlení - jestli dovolíte, budu používat zkratku SFRB, pokud budu hovořit o této instituci - zajišťuje, jak mnozí víte, programy, a to dotační i úvěrové, v souladu s koncepcí bydlení právě na rozvoj udržitelného bydlení v České republice.

V roce 2012 se ve fondu, jak uvádí výroční zpráva a jak je to reflektováno v závěrce, stal zásadní zlom, že totiž tento fond začal připravovat a využívat program JESSICA, což je úvěrový program z fondů Evropské unie, to znamená, že tento fond získal do své správy k poskytování úvěrů 610 mil. Kč, dále potom získal dotaci Ministerstva pro místní rozvoj 51 mil. Kč, a to formou neinvestiční dotace jako nespotřebovaný výdaj předchozího roku v rámci programu Panel. To znamená, že tyto peníze se využívaly právě v rámci tohoto zmíněného programu Panel.

V oblasti výdajů tvořily tradičně nejvýznamnější položku výplaty úrokových dotací na rekonstrukce, modernizace a zateplování bytových domů v programu Panel.

Chtěla bych znovu zdůraznit, že SFRB spravuje jak dotace, tak úvěry programů. V současnosti je jich šest a další programy jsou přímo na MMR.

Dostačující byl objem - zase jsem v roce 2012 - stanovený pro úvěry obcím na opravy a modernizace bytového domu, byly vykryty všechny podané žádosti.

Státní fond také dává dotace v souvislosti s povodňovými škodami. Rok 2012 žádné povodně neměl, takže tam nebyla žádná taková podpora.

Nevyčerpány zůstaly prostředky na podporu výstavby nájemních bytů formou nízkoúročených úvěrů. Bylo to proto, že se čekalo až do srpna na novelizaci nařízení vlády 284/2011, kterým se program řídil. Takže poté bylo podáno 14 žádostí, z nichž jen jedna vyhověla podmínkám programu a byla naplněna, tedy financována, a další byly financovány v následujícím roce. Těchto 14 přijatých žádostí na podporu výstavby nájemních bytů mělo objem 584 mil. Kč.

Programové výdajové položky rozpočtu na rok 2012 byly z převážné části naplněny, podpory v rámci jednotlivých programů byly poskytnuty v celkové výši přesahující jednu miliardu korun.

V míře vymezené objektivními okolnostmi, jak už jsem zmínila to pozdržení ve vazbě na nařízení vlády, byly nakonec fondem úkoly pro rok 2012 splněny.

V rámci fondu byl zřízen holdingový fond, který se, jak už jsem zmínila, stará o správu evropských peněz v rámci programu JESSICA. Mohu konstatovat, že provozní výdaje aparátu fondu a zároveň holdingového fondu byly 4,7 % z celkových realizovaných podpor. Toto číslo budeme zkoumat, jestli je efektivní, aby fond vykonával tyto podpory, aby je spravoval, budeme srovnávat s částkami na provozní výdaje v bankovním sektoru, protože jak známo, naše vláda bude hledat efektivní cesty k řešení věcí. Ale to jsem odskočila do současnosti.

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu byly řádně projednány výborem fondu a dozorčí radou fondu a oba tyto orgány oba dokumenty schválily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP