Čtvrtek 6. února 2014, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

64.
Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti
Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012
/sněmovní tisk 20/

Předloženou zprávu uvede ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Prosím, aby se ujala slova. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mým úkolem pro dnešek je okomentovat účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení, což je organizace, kterou má v gesci resort Ministerstva pro místní rozvoj, a požádat vás o schválení.

Státní fond rozvoje bydlení - jestli dovolíte, budu používat zkratku SFRB, pokud budu hovořit o této instituci - zajišťuje, jak mnozí víte, programy, a to dotační i úvěrové, v souladu s koncepcí bydlení právě na rozvoj udržitelného bydlení v České republice.

V roce 2012 se ve fondu, jak uvádí výroční zpráva a jak je to reflektováno v závěrce, stal zásadní zlom, že totiž tento fond začal připravovat a využívat program JESSICA, což je úvěrový program z fondů Evropské unie, to znamená, že tento fond získal do své správy k poskytování úvěrů 610 mil. Kč, dále potom získal dotaci Ministerstva pro místní rozvoj 51 mil. Kč, a to formou neinvestiční dotace jako nespotřebovaný výdaj předchozího roku v rámci programu Panel. To znamená, že tyto peníze se využívaly právě v rámci tohoto zmíněného programu Panel.

V oblasti výdajů tvořily tradičně nejvýznamnější položku výplaty úrokových dotací na rekonstrukce, modernizace a zateplování bytových domů v programu Panel.

Chtěla bych znovu zdůraznit, že SFRB spravuje jak dotace, tak úvěry programů. V současnosti je jich šest a další programy jsou přímo na MMR.

Dostačující byl objem - zase jsem v roce 2012 - stanovený pro úvěry obcím na opravy a modernizace bytového domu, byly vykryty všechny podané žádosti.

Státní fond také dává dotace v souvislosti s povodňovými škodami. Rok 2012 žádné povodně neměl, takže tam nebyla žádná taková podpora.

Nevyčerpány zůstaly prostředky na podporu výstavby nájemních bytů formou nízkoúročených úvěrů. Bylo to proto, že se čekalo až do srpna na novelizaci nařízení vlády 284/2011, kterým se program řídil. Takže poté bylo podáno 14 žádostí, z nichž jen jedna vyhověla podmínkám programu a byla naplněna, tedy financována, a další byly financovány v následujícím roce. Těchto 14 přijatých žádostí na podporu výstavby nájemních bytů mělo objem 584 mil. Kč.

Programové výdajové položky rozpočtu na rok 2012 byly z převážné části naplněny, podpory v rámci jednotlivých programů byly poskytnuty v celkové výši přesahující jednu miliardu korun.

V míře vymezené objektivními okolnostmi, jak už jsem zmínila to pozdržení ve vazbě na nařízení vlády, byly nakonec fondem úkoly pro rok 2012 splněny.

V rámci fondu byl zřízen holdingový fond, který se, jak už jsem zmínila, stará o správu evropských peněz v rámci programu JESSICA. Mohu konstatovat, že provozní výdaje aparátu fondu a zároveň holdingového fondu byly 4,7 % z celkových realizovaných podpor. Toto číslo budeme zkoumat, jestli je efektivní, aby fond vykonával tyto podpory, aby je spravoval, budeme srovnávat s částkami na provozní výdaje v bankovním sektoru, protože jak známo, naše vláda bude hledat efektivní cesty k řešení věcí. Ale to jsem odskočila do současnosti.

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu byly řádně projednány výborem fondu a dozorčí radou fondu a oba tyto orgány oba dokumenty schválily.

Vláda české republiky projednala a schválila účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti fondu usnesením číslo 271 ze dne 17. dubna 2013. Dále potom projednal a odsouhlasil oba materiály výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, a to svým usnesením ze dne 11. prosince 2013.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba materiály dnešním usnesením schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji paní ministryni.

Zprávu projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 20/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený a milý pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vám přednesl usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své druhé schůzi po úvodním slově Mgr. Františka Lukla, tehdejšího ministra pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně materiál uvedený ve sněmovním tisku 20 projednat a schválit v předloženém znění,

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Poprosím paní ministryni o případné závěrečné slovo či pana zpravodaje, je-li zájem. Není zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do níž také nemám žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu.

O závěrečná slova není zájem, návrh usnesení přednesl pan poslanec. Dám o tomto návrhu usnesení hlasovat.

 

Zahajuji tedy hlasování o usnesení k účetní uzávěrce a výroční zprávě Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012.

Kdo je pro schválení této účetní uzávěrky a výroční zprávy, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 63. Z přítomných 159 poslanců pro 131, proti nula. Konstatuji, že zpráva a výroční uzávěrka Státního fondu bydlení byla přijata.

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

Nyní se o slovo přihlásila paní poslankyně Kateřina Konečná, která nám chce sdělit něco ohledně hlasování. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Omlouvám se moc, kolegyně a kolegové, i mně se to může stát. Jenom pro stenozáznam prosím: v hlasování 58 mám na sjetině hlasování ano, ale já jsem se zdržela. Takže pro stenozáznam žádám o opravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Než přejdeme k dalšímu bodu - nevidím zde přítomného pana předsedu volební komise. (Upozornění, že je přítomen.) Ptám se tedy pana předsedy volební komise, zdali jsou připraveny volby. Pan předseda signalizuje, že jsou připraveny volby, a proto mu tímto předávám slovo. Prosím, pane předsedo, proveďte nás způsobem voleb. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a zároveň se omlouvám. Ponořil jsem se do technické debaty.

Konstatuji, že volby jsou připraveny, že je můžeme zvládnout. Snad ještě jednou vysvětlení, proč jsme zvolili tento postup a proč jsem požádal na začátku této schůze o pevné zařazení bodu na dnešek. Je to z toho důvodu, že nyní proběhnou dvě volby zde v sále pomocí hlasovacího zařízení. Jedná se o volby členů Správní rady a Dozorčí rady VZP, jsou to body číslo 53 a 54 programu schůze. Poté máme na pořadu dva další volební body - 56, člen Nejvyššího kontrolního úřadu, a 59, místopředseda Poslanecké sněmovny. Oba tyto body, nebo obě tyto volby, budou provedeny tajnou formou nebo formou tajného hlasování ve Státních aktech. Je to z toho důvodu, aby volební komise mohla poté sčítat vaše hlasy a hlasovací lístky v urnách a vy se mohli odebrat na obědovou pauzu. A pokud bude plénum souhlasit, tak výsledky voleb bychom oznámili potom po skončení obědové pauzy na začátku odpoledního programu.

 

Tolik vysvětlení a nyní tedy otvíráme bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP