(12.00 hodin)
(pokračuje Jourová)

Vláda české republiky projednala a schválila účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti fondu usnesením číslo 271 ze dne 17. dubna 2013. Dále potom projednal a odsouhlasil oba materiály výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny, a to svým usnesením ze dne 11. prosince 2013.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba materiály dnešním usnesením schválila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne. Děkuji paní ministryni.

Zprávu projednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 20/1. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Horáček a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážený a milý pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vám přednesl usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své druhé schůzi po úvodním slově Mgr. Františka Lukla, tehdejšího ministra pro místní rozvoj, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně materiál uvedený ve sněmovním tisku 20 projednat a schválit v předloženém znění,

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. Otvírám všeobecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Končím tedy všeobecnou rozpravu. Poprosím paní ministryni o případné závěrečné slovo či pana zpravodaje, je-li zájem. Není zájem. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do níž také nemám žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu.

O závěrečná slova není zájem, návrh usnesení přednesl pan poslanec. Dám o tomto návrhu usnesení hlasovat.

 

Zahajuji tedy hlasování o usnesení k účetní uzávěrce a výroční zprávě Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012.

Kdo je pro schválení této účetní uzávěrky a výroční zprávy, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 63. Z přítomných 159 poslanců pro 131, proti nula. Konstatuji, že zpráva a výroční uzávěrka Státního fondu bydlení byla přijata.

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

Nyní se o slovo přihlásila paní poslankyně Kateřina Konečná, která nám chce sdělit něco ohledně hlasování. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Omlouvám se moc, kolegyně a kolegové, i mně se to může stát. Jenom pro stenozáznam prosím: v hlasování 58 mám na sjetině hlasování ano, ale já jsem se zdržela. Takže pro stenozáznam žádám o opravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Než přejdeme k dalšímu bodu - nevidím zde přítomného pana předsedu volební komise. (Upozornění, že je přítomen.) Ptám se tedy pana předsedy volební komise, zdali jsou připraveny volby. Pan předseda signalizuje, že jsou připraveny volby, a proto mu tímto předávám slovo. Prosím, pane předsedo, proveďte nás způsobem voleb. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a zároveň se omlouvám. Ponořil jsem se do technické debaty.

Konstatuji, že volby jsou připraveny, že je můžeme zvládnout. Snad ještě jednou vysvětlení, proč jsme zvolili tento postup a proč jsem požádal na začátku této schůze o pevné zařazení bodu na dnešek. Je to z toho důvodu, že nyní proběhnou dvě volby zde v sále pomocí hlasovacího zařízení. Jedná se o volby členů Správní rady a Dozorčí rady VZP, jsou to body číslo 53 a 54 programu schůze. Poté máme na pořadu dva další volební body - 56, člen Nejvyššího kontrolního úřadu, a 59, místopředseda Poslanecké sněmovny. Oba tyto body, nebo obě tyto volby, budou provedeny tajnou formou nebo formou tajného hlasování ve Státních aktech. Je to z toho důvodu, aby volební komise mohla poté sčítat vaše hlasy a hlasovací lístky v urnách a vy se mohli odebrat na obědovou pauzu. A pokud bude plénum souhlasit, tak výsledky voleb bychom oznámili potom po skončení obědové pauzy na začátku odpoledního programu.

 

Tolik vysvětlení a nyní tedy otvíráme bod

53.
Návrh na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Konstatuji, že volební komise na své 6. schůzi dne 23. ledna projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu členů v počtu dvaceti lidí Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a přijala své usnesení číslo 29. Pro vaši informaci vám toto usnesení, které obsahuje i jména stran, kdo koho nominoval, bylo rozdáno na lavice. Pokud je souhlas nebo nemá nikdo nic proti, tak usnesení číst nebudu, protože ho máte všichni k dispozici.

Volební komise dále konstatuje, že poslanecké kluby předložily návrhy kandidátů na členy Správní rady VZP v souladu s principem poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně, tak jak to vyžaduje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně, a proto volební komise navrhuje veřejnou volbu en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

Ještě si dovoluji uvést, že dnešní volbou dodrží Poslanecká sněmovna zákonnou lhůtu pro tuto volbu. Je to 90 kalendářních dnů po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. Pro vaši informaci připomenu, že ta lhůta uplyne 17. února.

Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu, do které zatím nevidím žádnou přihlášku. Hlásí se někdo, prosím, do rozpravy? Jestli se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Poprosím pana předsedu o závěrečné slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a závěrečné slovo již nemám. Konstatuji, že ono usnesení je připraveno na lavicích. A vás, pane předsedající, prosím, abyste nechal hlasovat o volbě všech dvaceti kandidátů za členy Správní rady VZP České republiky en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Rozumí tedy každý, o čem budeme hlasovat? Zagonguji a přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Dávám hlasovat o návrhu usnesení, které máte na svých lavicích, na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, tak jak jsou napsáni v návrhu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku a zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64. Z přítomných 161 poslanců, pro 148, proti žádný. Konstatuji, že návrh usnesení, tak jak nám byl předložen, byl přijat a zvolili jsme členy Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Děkuji.

54.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
 

Přistoupíme dále k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Na lavice nám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 30 ze dne 23. ledna 2014. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Zároveň si i ze své pozice dovolím poprosit o klid vážené kolegy a kolegyně, abychom všichni věděli, o kom a o čem hlasujeme.

Volební komise na své 6. schůzi projednala návrhy poslaneckých klubů na volbu deseti členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a přijala své usnesení číslo 30. I toto usnesení - opakuji číslo 30 - vám bylo rozdáno na lavice.

Opět navrhuji, pokud nemá nikdo jiný návrh, že jednotlivá jména nebudu číst, neboť jste s nimi byli seznámeni písemně a máte je na svých lavicích. Připomenu, že poslanecké kluby předložily návrhy kandidátů na členy Dozorčí rady VZP také v souladu s principem poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně, tak jak to vyžaduje zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně. I v tomto případě by volební komise navrhla veřejnou volbu en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

Dále si dovoluji připomenout, že dnešní volbou dodrží Poslanecká sněmovna zákonnou lhůtu 90 dnů pro tuto volbu, která by jinak uplynula 17. února.

Nyní vás, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP