(11.40 hodin)
(pokračuje Stropnický)

V části 2 předkládací zprávy jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 1, a o tranzitních průjezdech a přeletech, jejichž podrobný přehled je uveden v příloze číslo 2. V příloze číslo 3 je uveden přehled letů, pro něž bylo vydáno povolení uplatněním zvláštního postupu, a v příloze číslo 4 je uvedeno porovnání počtu přeletů uskutečněných od roku 2008 do prvního pololetí roku 2013 za jednotlivá pololetí.

Materiál projednal dne 15. ledna 2014 výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a doporučil Poslanecké sněmovně vzít jej na vědomí.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost a žádám o projednání předloženého materiálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi obrany Martinu Stropnickému. Informaci projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 16/1. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj tak, jak jsme ho schválili, Václav Klučka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane předsedající. Vážená vládo, kolegové, kolegyně, já musím nejdříve říci, že pro mě je opravdu ctí býti prvním zpravodajem nového pana ministra a ještě k tomu v této oblasti, kterou jsou průjezdy a přelety. To je nesmírně zajímavá oblast, která je vždycky s velkou vážností ve výboru pro obranu projednávána.

A já mám tu čest vám tedy sdělit usnesení, ke kterému výbor dospěl. Je to usnesení číslo 12 z třetí schůze výboru pro obranu uskutečněné dne 15. ledna 2014 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvém pololetí roku 2013.

Po odůvodnění náměstkyně ministra obrany České republiky paní Lenky Ptáčkové Melicharové, zpravodajské zprávě poslance Ivana Gabala a po rozpravě výbor pro obranu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvém pololetí roku 2013. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa k této informaci. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné a také nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, i tuto končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Pan zpravodaj? (Ne.) Prosím tedy, aby se jenom přihlásil k návrhu, který přednesl ve všeobecné rozpravě. A budeme tedy o tom návrhu hlasovat.

 

Poslanec Václav Klučka: Pane předsedající, přihlašuji se k návrhu, který jsem přednesl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Poslanecká sněmovna tedy bude hlasovat pouze o bodu číslo 1, tzn. tak jak výbor pro obranu doporučil Poslanecké sněmovně vzít zprávu na vědomí. Ještě zagonguji a zase vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přítomných poslanců, zahájím hlasování pořadové číslo 58. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro vzetí této zprávy na vědomí. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 58, z přítomných 145 pro 109, proti 26. Zpráva byla přijata.

 

Konstatuji, že zpráva ministra obrany o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států byla vzata Poslaneckou sněmovnou na vědomí. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji akončím bod číslo 61.

 

Ještě před dalším bodem, tak jak je pořadí schválené Poslaneckou sněmovnou, byla doručena další omluva. Od 15 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Volný z dnešního odpoledního jednání.

 

Nyní tedy budeme pokračovat, a to bodem číslo

51.
Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ale to už jsou body volební. Na lavici vám bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 27 ze dne 23. ledna 2014 a prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci. Já se jenom chci ujistit. Tyto body byly zařazeny pevně před polední pauzou původně plánovanou na 12.30. Je to z technických důvodů, aby tajná volba člena NKÚ a místopředsedy Poslanecké sněmovny mohla proběhnout těsně před obědovou pauzou, aby poté mohla komise sčítat. Tak se ptám, jestli časově stíháme, pane předsedo, jestli je to v pořádku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já si to uvědomuji, ale pořadí, tak jak jsem ho měl připraveno, je pro mě závazné. A teprve po bodu 52, tzn. po návrhu na odvolání členů dozorčí rady, které proběhne tady hlasováním, požádám předsedy poslaneckých klubů, jestli mají zájem podle jednacího řádu změnit to pořadí a udělat to pořadí tak, jak je před obědovou pauzou. Tyto věci můžeme projednat ještě zároveň. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobře, v pořádku, děkuji a otevírám tedy bod číslo 51, Návrh na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky.

Podle § 20 odst. 2 a 7 zákona číslo 551/1991 Sb., o VZP, se do 90 kalendářních dnů po ustavující schůzi nové Sněmovny konají nové volby 20 členů správní rady volených Poslaneckou sněmovnou. Je to dle principu poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně. Volební komise k tomuto bodu přijala na své schůzi 23. ledna 2014 usnesení číslo 27 a navrhuje hlasovat o odvolání všech členů Správní rady VZP veřejně pomocí hlasovacího zařízení en bloc. Pro nováčky zde ve Sněmovně připomenu, že volba nových členů správní i dozorčí rady, to jsou právě ony další volební body, které proběhnou bezprostředně poté. Usnesení volební komise s číslem 27 vám bylo rozdáno na lavice ve sněmovně.

A nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí. Nezazněl návrh na tajné hlasování, budeme tedy hlasovat veřejně o odvolání. Předsedové klubů už tady jsou, tak já potom oznámím další postup. Rozpravu končím a máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. A nyní vás tedy, pane předsedo, prosím, abyste v rámci bodu 51 nechal hlasovat Sněmovnu veřejně pomocí hlasovacího zařízení o odvolání členů Správní rady VZP České republiky en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vyhovím. Zahajuji hlasování pořadové číslo 59 a ptám se, kdo je pro odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 59, z přítomných 150 pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat a jednotliví členové správní rady byli odvoláni.***
Přihlásit/registrovat se do ISP