(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, hezké odpoledne, je přesně 14 hodin. Budeme tedy pokračovat v přerušeném jednání naší schůze. Já vzhledem k tomu, že zde v tom bodě 1 bylo několik vystoupení a následně byly žádosti o pauzy, tak já jsem bod číslo 1 neukončil, a tak ho ukončuji nyní.

Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2. Ale ještě předtím, než tento bod zahájím, vás chci informovat, že mezi 14. a 19. hodinou se omlouvá z jednání schůze paní poslankyně Markéta Adamová.

 

Budeme tedy pokračovat bodem číslo 2, jehož projednávání zahajuji. Tím bodem je

2.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
 

Prosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Pane předsedo, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak opět děkuji, opět dobré odpoledne. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážený člene vlády, poslankyně, poslanci. Mrzí mě, že dopoledne jsme nebyli úspěšní, že se nám to trochu zaseklo.

Ten další bod, který mám pro vás připravený, je víceméně formální, ale musí a měl by projít plénem Poslanecké sněmovny. Věřím, že tady žádný zádrhel nebude, a za sebe se pokusím být co nejstručnější a nejrychlejší.

Tento bod se týká návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Informuji vás o tom, že se jedná o dvě rezignace. Zaprvé o rezignaci poslankyně Jaroslavy Jermanové z hnutí ANO 2011 na členství a funkci ověřovatelky volební komise Poslanecké sněmovny. Logicky je to z důvodu, že paní kolegyně se stala místopředsedkyní. Druhá rezignace byla doručena z klubu ČSSD. Je to rezignace poslance Milana Chovance na členství v mandátovém a imunitním výboru Poslanecké sněmovny.

Konstatuji, že ve stanovené lhůtě poslanecké kluby předložily nominace, tedy výměnu těch zmíněných dvou jmen. Do volební komise je nominována svým poslaneckým klubem paní poslankyně Radka Maxová, tedy z ANO 2011, do mandátového a imunitního výboru nominovala sociální demokracie pana poslance Stanislava Humla.

Ještě krátké konstatování k jednacímu řádu. Zákon číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že změny v ustanovených orgánech a komisích lze provádět jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Volba se koná většinovým způsobem.

Připomenu, že jednací řád nestanovuje způsob hlasování. Protože volba výborů, komisí a delegací probíhala vždy veřejným hlasováním, tak navrhuji, abychom i v těchto dvou případech - jak jsem řekl, je to víceméně formalita - přistoupili také k hlasování veřejnému pomocí hlasovacího zařízení. Doporučuji tedy, aby po rozpravě k navrženým kandidátům nejprve Sněmovna jedním hlasováním konstatovala rezignaci obou poslanců, opakuji, kolegyně Jermanové a kolegy Chovance, a poté aby Poslanecká sněmovna provedla volbu nové členky volební komise a nového člena mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny tak, jak je navrhly jejich poslanecké kluby. I zde navrhuji veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení en bloc.

Nyní prosím pana předsedu, aby otevřel rozpravu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Já tak činím a otevírám rozpravu. Zeptám se, zda jsou přihlášky do rozpravy. Žádné nevidím, rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že pan předseda volební komise již načetl ona usnesení, tak se pouze zeptám, zda je zde souhlas s tím, že bychom zaprvé hlasovali pomocí hlasovacího zařízení a že bychom tu celou věc vyřešili dvěma hlasováními. Společně bychom konstatovali rezignace a společně bychom zvolili. Je zde nějaká námitka proti tomuto postupu? Není tomu tak.

 

Jestli dovolíte, zahájím tedy hlasování o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje rezignaci oněch dvou členů příslušných výborů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 190, pro 177, proti nikdo. Takže jsme konstatovali, že příslušní poslanci a poslankyně rezignovali.

 

A nyní bychom tedy hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna volí na jejich místa jmenované poslance a poslankyně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 190, pro 179, proti nikdo. I toto usnesení bylo přijato.

 

Konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod, a projednávání bodu číslo 2 končím a děkuji panu předsedovi volební komise.

 

Otevírám bod číslo

3.
Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Podle § 52 odst. 1 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny a byl vám rozdán návrh tak, jak se na něm dohodly jednotlivé poslanecké kluby.

Já bych k této věci otevřel rozpravu. Pan poslanec a předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Omlouvám se, my navrhujeme ještě v rámci našich míst tři změny. Takže já bych je načetl jako pozměňující návrh. Věřím, že mi vyhovíte. To znamená konkrétně: na místě 162 místo pana poslance Zahradníka pan poslanec Svoboda, na místě 163 místo pana poslance Pospíšila pan poslanec Zahradník a na místě 167 místo pana poslance Svobody pan poslanec Pospíšil.

Děkuju a omlouvám se za komplikaci, že jsme to na poslední chvilku změnili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. Dále nikoho přihlášeného nevidím, takže rozpravu končím. V podrobné rozpravě, kterou tímto otvírám, také nemám žádnou přihlášku, takže končím podrobnou rozpravu.

Přednesl bych tedy návrh usnesení s tím, že budeme hlasovat o modifikaci oné tabulky ve znění návrhu pana poslance Stanjury, pokud to nikdo nezpochybňuje a nebude chtít zvlášť hlasovat o tom přesazování. Myslím si, že je to dohoda v rámci klubu ODS a není třeba to podrobovat hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP