(14.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 91. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti?

Z přítomných 160 pro návrh 83, proti 74. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

S procedurálním návrhem pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, prosím o pochopení a podporu následujícího pozměňovacího návrhu. Poslanecká sněmovna body 37 a 38, které vláda navrhovala projednat podle § 90, přikázala rozpočtovému výboru projednat během pěti dnů. Protože si dovolím předvídat velmi podobný osud u bodu 42, prosím, zda bychom bod 42 nemohli zařadit ihned, aby se s ním dalo pracovat na stejné schůzi rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za tento návrh, nechám o něm hlasovat bez rozpravy. Nebudu ho opakovat, protože jste všichni poslouchali.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem - zahajuji hlasování - prosím zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 92 z přítomných 162 poslanců 136 hlasovalo pro návrh, 9 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

A budeme tedy pokračovat projednáváním bodu

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 207/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl tento návrh zákona. Je předkládán jako další krok v oblasti harmonizace s legislativou Evropské unie v oblasti spotřebních daní. V souvislosti s tím se upravují sazby spotřební daně u tabákových výrobků a zpřesňuje se jejich definice jako předmětu daně. Dále se valorizují sazby spotřební daně z lihu. Návrh rovněž obsahuje drobnou technickou úpravu týkající se odpadních olejů.

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem a není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými jsme vázáni.

V souvislosti se zvýšením spotřební daně z lihu by mělo dojít ke zvýšení příjmů státního rozpočtu v roce 2003 cca o 400 mil. Kč a zvýšení sazby spotřební daně z tabákových výrobků přinese v roce 2003 příjem do státního rozpočtu v rozsahu cca 1 mld. Kč. V této souvislosti by mělo dojít také k mírnému navýšení příjmů u daně z přidané hodnoty.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si konstatovat, že navržená úprava spotřební daně u lihu a tabákových výrobků je krokem, který má spíše zpoždění, než aby to byla nepředvídaná záležitost.

Dovolím si sněmovnu požádat, aby postoupila tento návrh do druhého čtení. Vláda navrhuje projednat podle § 90. K tomuto návrhu mám jako zpravodaj vztah zdrženlivě neutrální a avizuji, že pokud některý z opozičních klubů zablokuje tento způsob projednávání, předložím návrh na zkrácení projednávání o 55 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ovšem jsem povinna upozornit nebo sdělit Poslanecké sněmovně, že jsem právě obdržela námitku 50 poslanců, členů poslaneckého klubu ODS proti projednávání ve zkráceném řízení. Budeme tedy v tom případě pokračovat podle § 90 odst. 7. Táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Plním tedy svoje avízo a navrhuji Poslanecké sněmovně, aby zkrátila projednávání tohoto zákona o 55 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych ve dvou zcela strohých bodech se vyjádřil k tisku 207. Za prvé mi dovolte říci, že považuji za naprosto zavádějící uvádět v důvodové zprávě či v obhajobě o obsahu této novely zákona 587 onen parametr požadavku potřeby sjednocení sazeb spotřebních daní v našich zemích a zemích Evropské unie. Provedl jsem si srovnání jednotlivých sazeb u jednotlivých komodit, které podléhají spotřební dani, a je dlužno dodat, že tyto sazby daně i seznam komodit, které podléhají spotřební dani v zemích Evropské unie, jsou velmi rozdílné, že jednotlivé sazby jsou rozdílné v jednotlivých zemích EU a neexistuje žádný jednotný rámec či jednotná sazba, která by byla uplatňována.

Za druhé mi dovolte říci, že součástí předložené novely je samozřejmě očekávané navýšené inkaso ze spotřební daně. Uvedu, že nesdílím ono očekávání, že dojde k naplnění vyššího inkasa, vyššího výběru daní v tom rozsahu, jak s ním počítá Ministerstvo financí. V minulosti jsme byli již několikrát svědky, kdy administrativní navýšení daňové zátěže bylo dopočteno očekávaným inkasem a skutečný příjem daně byl ve skutečnosti daleko nižší.

Dovolte mi uvést třetí argument. Ten souvisí s jakousi disproporcí, která vznikne mezi cenou výrobce a daňovou zátěží výrobců zejména ve srovnání s některými okolními sousedními zeměmi. Nemohu opomenout příklad Slovenska, kdy nepochybně na území Slovenska vznikne daňově, výrobně pozitivnější, příjemnější prostředí pro výrobu lihovin, a nelze pominout riziko určité řekl bych lihovarnické až alkoholické turistiky, která začne probíhat na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou republikou z toho titulu, že zejména alkohol se stane daleko dostupnější na území Slovenské republiky než na území našem.

Z těchto důvodů navrhuji zamítnutí tisku 207. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu a ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nechtějí.

Nejdříve tedy nechám hlasovat o návrhu, který padl v obecné rozpravě od pana poslance Michala Doktora. Jedná se o návrh na zamítnutí. Pokusím se před tímto hlasováním přivolat všechny poslance a poslankyně, kteří mají zájem o hlasování o tomto návrhu. Ještě chvilku vyčkám a pro přicházející opakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí projednávaného vládního návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, prosím, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 157 poslanců 44 hlasovalo pro návrh, 93 bylo proti návrhu. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP