(12.20 hodin)
(pokračuje Kocourek)

V tom případě by účelem zákona mělo být profinancování jistin splatných v letech 2003 a 2004 a vytvoření rezervy na financování těchto splatných jistin a to v účelu zákona postrádám, a proto trvám na tom, že existuje rozpor mezi obsahem zákona a důvodovou zprávou.

Dále. Pan ministr nevysvětlil rozpor mezi tiskem 116 a tiskem 188, kde na jedné straně je uvedeno, že podle zvláštního povolení ze zákona o rozpočtových pravidlech Ministerstvo financí drží v pokladničních poukázkách ke konci roku 2001 31,9 mld. korun, ale v tisku 188 nám sděluje, že v krátkodobých pokladničních poukázkách drží 37,6 mld. korun, což jsou deficity za rok 2001 a zbytek deficitu za rok 2000. Takže tento rozpor také nebyl vysvětlen.

Na konec. Mě mrzí, že pan ministr nám nesdělil, jak přistupovat k deficitům, které nejsou schváleny Poslaneckou sněmovnou v rámci státního závěrečného účtu, a já v tom stále vidím problém. Na to jsem odpověď také nedostal.

Co se týká strategie správy a vývoje státního dluhu. Mohu souhlasit s panem ministrem, že to je věc na rozpočtový výbor, nicméně mně tady jde o něco jiného. Jde mi o strategii vlády. Já jsem se v poslední době přesvědčil o tom, že ne všechny podklady a materiály z Ministerstva financí jsou zároveň názorem vlády. Proto pro mě je rozdíl mezi strategií vlády v oblasti správy státního dluhu a mezi strategií Ministerstva financí v oblasti správy státního dluhu. Souhlasím, že bychom tento materiál Ministerstva financí mohli projednat na rozpočtovém výboru, nicméně trvám na tom, že materiál vlády bychom měli projednat v Poslanecké sněmovně. Takže moje výhrady nadále trvají a nic to nemění na mých návrzích, které jsem podal.

Pane místopředsedo, doporučuji, a teď jenom jako jednotřetinový zpravodaj, protože dvě třetiny zpravodajování dělá také kolega Kraus, že všechny tři návrhy jsou zařazeny do režimu zrychleného čtení podle § 90 odst. 2, takže nejdříve bychom měli hlasovat o tom, zda sněmovna souhlasí s projednáváním v tomto zrychleném čtení. A podle výsledku poté rozhodovat buď ve zrychleném čtení o návrzích na zamítnutí, případně schvalovacím postupu sněmovny v této věci. V případě, že zejména tisk 116 bude schválen, tak je tam ještě mnou navržené doprovodné usnesení, které by bylo poté k hlasování sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže nejprve budeme postupovat po jednotlivých bodech - 37, 38 a 39.

 

Nejprve tedy v případě bodu 37, sněmovní tisk 116. Vzhledem k tomu, že jsem neobdržel námitku nejméně dvou poslaneckých klubů nebo 50 poslanců proti zrychlenému projednávání, budeme hlasovat podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 116 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 74. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 85, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Takže prosím o informaci o výsledku hlasování. Žádné zpochybnění. Znamená to tedy, že souhlas nebyl vysloven.

My bychom tedy měli v případě tohoto bodu rozhodnout o návrhu - pokud se nepletu, tak pan kolega Kocourek navrhl zamítnutí tohoto návrhu, takže teď bychom měli hlasovat nejprve o zamítnutí, potom teprve o přikázání, o lhůtách apod.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu zamítnout předložený návrh zákona.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 75. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 81, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá. Pan kolega Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Souhlasím s tím, aby byl návrh předložen rozpočtovému výboru, avšak navrhuji, aby projednání bylo zkráceno o 55 dnů, to znamená na 5 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Problém, pane kolego, je ten, že už jsem uzavřel rozpravu při projednávání tohoto návrhu. Možná pro příště bude lepší uvažovat i s krizovou variantou, že navrhované zrychlené projednávání nemusí být schváleno, a tudíž by měly být v rozpravě navrhovány jako podmíněné návrhy. Víme, jak vyřešit tento problém. Říkám pro futurum, pro případ příště, abychom nemuseli nějakou dramatickou cestou hledat, jak umožnit navržení takového návrhu, by bylo lepší, aby byly předkládány podmíněné návrhy, i přes to, že není námitka, zrychlené projednávání není schváleno.

O slovo požádal ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Chtěl bych skutečně v tuto chvíli požádat o to, aby Poslanecká sněmovna uvážlivým způsobem přistoupila k dalšímu projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď řeším otázku, zda vystoupení člena vlády, když je psáno, znamená otevření rozpravy, zda se má na mysli ta rozprava, která je vedena v rámci projednávání zákona, či nikoliv. Ale nebudu fundamentalista, vidím pana kolegu Krause, jak se těší až nám přednese svůj návrh, takže mu musím vyjít vstříc.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji za vstřícnost. Preventivně a pro jistotu využívám toho, že byla rozprava sloučena ke všem třem bodům. A abychom té proceduře učinili zadost, i když to pokládám za velmi nepravděpodobné, že u dalších dvou bodů by mohl být zamítnut zkrácený postup, přesto pokud by se tak stalo, tak za prvé v tomto bodě, v tisku 116, navrhuji zkrácení lhůty o 55 dnů, a k bodům 170 a 188 dávám podmíněný návrh - v případě, že nebude schválen postup podle § 90, navrhuji zkrácení lhůty k projednávání o 55 dní, to znamená na pět dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je přesně ten případ, jak jsem o tom hovořil.

Takže v tuto chvíli se ptám, kdo se ještě hlásí do takto otevřené rozpravy. Nikdo. Rozpravu končím.

Ještě jednou se ptám, zda má někdo jiný návrh na přikázání, než je rozpočtový výbor? Žádný návrh nevidím.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 76. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro návrh 163, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP