(12.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To znamená, že tato tabulka se odlišuje od tabulky, která je uvedena na str. 3 důvodové zprávy, a proto zde není zcela přesná návaznost na text zákona, tak jak je návrh zákona navržen. Ty dvě tabulky vyplývají ze skutečnosti, že zákonem o dluhopisových programech je stanoven maximální rozsah platnosti těch závazků, které vyplývají ze státního dluhopisového programu, s tím, že většinou v tomto návrhu zákona vždy řečeno, nebo v tomto zákoně o dluhopisovém programu, že tyto závazky budou splaceny nejpozději - a pak následuje příslušný časový údaj, tzn. nejpozději např. uplynutím 40 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Druhý dotaz pana poslance Kocourka směřoval k položce, která je uvedena v části tabulky, jež je označena jako zákonná povolení k emisi cenných papírů pro krátkodobý dluh. To je krátkodobý dluh, který je financován státními pokladničními poukázkami. Je to běžný schodek státního rozpočtu. Zákon o rozpočtových pravidlech umožňuje státu financovat tento běžný schodek do výše 6 % celkových výdajů právě emisí krátkodobých státních pokladničních poukázek.

Za velmi důležitou pokládám poznámku pana poslance Kocourka, která směřovala k nutnosti mít dlouhodobou strategii, pokud řešíme financování státního dluhu, zejména pokud ho řešíme v situaci, kdy řadu let po sobě je státní rozpočet deficitní a vzniká zde každý rok aktuální potřeba financovat schodek státního rozpočtu vydáváním těchto dluhopisů. Já už jsem ve svém úvodním vystoupení zmínil, že tato strategii existuje, že tato strategie je realizována. Je realizována už od roku 2000 a je založena na třech zásadách, to znamená, je založena na strategii podpory likvidity, tj. na emitování pokud možno velkých emisí dluhopisů. Je založena na snaze dosáhnout cílový stav, kdy by jednu třetinu objemů těchto dluhopisů tvořily dluhopisy splatné do doby jednoho roku a dvě třetiny dluhopisy s dlouhodobou splatností. Dalším principem je princip dosažení toho, aby durace portfolia byla mezi třemi až čtyři lety. Musím říci, že tato strategie, která je uplatňována od roku 2000, vychází z reflexe zkušeností zemí OECD, které se promítly do formulování principů této strategie.

Možná ještě jedna poznámka. Domnívám se, že návrh usnesení, tak jak ho přednesl kolega Kocourek, je z tohoto důvodu nadbytečný, protože strategie existuje. Pokud by zde byl návrh na to, aby se tato strategie změnila, myslím, že daleko vhodnější půdou pro projednávání této věci by v první fázi byl rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Já bych velmi uvítal, pokud by např. rozpočtový výbor zařadil na svůj program bod, ve kterém by se zabýval analýzou této strategie, a pokud by rozpočtový výbor dospěl k nějakým doporučením, tak Ministerstvo financí je samozřejmě připraveno s těmito doporučeními pracovat.

Poslední část mého vystoupení je vztažena ke všem třem návrhům, jak jsou zde předloženy a jak budou za malou chvíli hlasovány. Musím říci, že v Poslanecké sněmovně se velmi často hovoří o obecném zájmu, hovoří se o zájmu státu. Chtěl bych vás uklidnit a ujistit o tom, že pokud se nám podaří schválit v Poslanecké sněmovně tyto tři návrhy zákonů o dluhopisových programech, pokud se nám je podaří schválit v Senátu a Ministerstvo financí je bude moci emitovat, je to v zájmu státu a je to v zájmu veřejných rozpočtů v České republice, protože my se v této době, v těchto měsících nacházíme v období velmi nízkých úrokových sazeb a nacházíme se v období, které je velmi výhodné pro emisi dluhopisových programů zejména s tou dlouhodobou splatností. Domnívám se, že by Poslanecká sněmovna měla při svém rozhodování přihlédnout i k této skutečnosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní dávám slovo panu zpravodaji k závěrečnému slovu a potom společně k proceduře.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navázal ve svém závěrečném slově na odpovědi pana ministra většinou na mé otázky.

Chtěl bych říci, že mě zcela neuspokojily, protože jakkoli se nám pan ministr snažil vysvětlit pozadí těchto návrhů a technických tabulek, tak pokud zejména v tisku 116, což je úhrada jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004, je v návrhu zákona napsáno, že účelem programu je úhrada jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004, tak přesto v důvodové zprávě je napsáno, že jen 20 mld. Kč bude použito na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy a 20 mld. Kč bude použito jako rezerva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP