(pokračuje Langer)

V tuto chvíli jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 103 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 103 z přítomných 188 bylo 97 pro, 91 proti. Návrh byl přijat. (Potlesk v části sněmovny.)

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dalším schváleným bodem pořadu schůze je bod s pořadovým číslem

 

41.
Senátní návrh zákona o jednacím řádu Senátu
/sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Pověřený senátor Vladimír Zeman je z vážných rodinných důvodů omluven, o čemž je zpravodaj informován. Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Marek Benda.

Pozměňovací návrhy k předloženému návrhu zákona obsahuje sněmovní tisk 47/3. Žádám pana poslance Marka Bendu, aby spolu se mnou sledoval rozpravu k tomuto bodu, kterou v tento okamžik otevírám.

Žádnou písemnou přihlášku do rozpravy v tuto chvíli nemám, proto se ptám, kdo z poslankyň a poslanců má v úmyslu v rámci rozpravy ve třetím čtení vystoupit. Žádnou přihlášku neregistruji a rozpravu v tuto chvíli tedy končím. Prosím vás, kolegyně a kolegové, abyste se uklidnili a zaujali svá místa. V tuto chvíli dám prostor zpravodaji k tomu, aby přednesl své závěrečné slovo. Po vystoupení zpravodaje bychom přistoupili k hlasování o pozměňujících návrzích.

Uděluji slovo zpravodaji.

 

Poslanec Marek Benda: Mohu mít jednu prosbu? Došlo k mírné technické chybě ze strany mé a kolegy Matulky, že byla rozprava tak rychle ukončena. On chtěl přednést upřesnění svého návrhu, aby tento návrh byl hlasovatelný. Nedošlo k tomu, takže bych poprosil - sice nebudu doporučovat, to je jiná věc, ale poprosil bych, aby sněmovna ještě otevřela rozpravu, aby mohlo dojít k dopřesnění tohoto návrhu ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď, pane poslanče, nerozumím přesně vaší žádosti. Mnou byla ukončena rozprava v rámci třetího čtení. Zástupce navrhovatele zde není přítomen, takže dáváte procedurální návrh otevřít rozpravu v rámci třetího čtení. Je to návrh, o kterém v tuto chvíli nechám hlasovat.

 

V hlasování s pořadovým číslem 104 se ptám, kdo je pro, ať stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 104 z přítomných 184 pro 157, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Tímto rozhodnutím jsme se opět ocitli v rozpravě v rámci třetího čtení. Registruji přihlášku pana poslance Matulky.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, velice se omlouvám a děkuji zpravodaji, že mi v tomto pomohl. Skutečně můj návrh pod číslicí dvě je skutečně zapotřebí upřesnit. To znamená, že si dovolím upřesnit svůj pozměňovací návrh číslo dvě takto:

První odrážka v § 20 odst. 1 vypustit text začínající slovy "a senátoři přihlášení" až do konce věty.

Další odrážka v § 20 odst. 2 vypustit text "nebo senátoři přihlášení pro volby do Senátu politickou stranou, nesplňující podmínku potřebného počtu senátorů pro ustavení senátorského klubu".

Třetí odrážka v § 21 odst. 1 vypustit první větu a v § 21 odst. 2 vypustit druhou větu, to tam je.

Znovu se omlouvám. Když jsem předkládal tento svůj pozměňovací návrh, nepovšiml jsem si dostatečně, že téhož problému se týká i předchozí paragraf. Pokud by k upřesnění nedošlo, neměl by můj pozměňovací návrh vůbec žádný smysl. Takže takto jsem si dovolil ho upravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Vidím souhlasně kývající hlavu zpravodaje, takže bereme na vědomí vaše legislativně technické upřesnění v rámci třetího čtení.

Vidím žádost pana poslance Nečase o vystoupení, které se bezprostředně netýká projednávané věci, nýbrž zpochybnění hlasování zřejmě. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, podle zde mnou držené sjetiny jsem vykázán při posledním hlasování o návrhu zákona o nemocenském pojištění jako jeden z poslanců, kteří hlasovali pro tento návrh.

Konstatuji, že jsem hlasoval proti, čili v rozporu s touto sjetinou. Tím pádem zpochybňuji hlasování a žádám, aby o mém návrhu bylo neprodleně hlasováno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, děkuji, pane poslanče. V tuto chvíli to znamená, aby vše bylo procedurálně čisté, přerušit projednávání tohoto bodu v rámci třetího čtení, poté rozhodnout o vaší námitce, a pokud se k ní vysloví sněmovna souhlasně, opakovat hlasování o předcházejícím návrhu zákona.

 

V tuto chvíli nechám hlasovat o přerušení předmětného bodu jednání schůze.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 105 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 105 pro 116, proti 14. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP