Pondělí 7. května 1990

Predkladaná novela prezentuje celkom minimálne legislatívne úsilie navrhovatežov, ktoré naviac, zdá sa, nerešpektovalo ani viaceré oprávnené námety vedeckej komunity. Ak teda ako spoločný spravodajca príslušných výborov Snemovne žudu odporúčam prijať novelu zákona o ČSAV v znení spoločnej správy, tlač 409, potom to robím aj na základe ubezpečenia zástupcu predkladateža, ktoré odznelo vo výboroch pre kultúru a výchovu, že novozvolenému parlamentu bude urýchlene predložený fundamentálne nový zákon o Akadémii.

Mimo rámca spravodajskej správy chcem ako predseda výboru pre kultúru a výchovu Snemovne žudu upozorniť, že výbory ústavnoprávne obdržali od našich výborov zrejme neúplné uznesenie č. 150, ktoré, žiaž, nezachytilo našu požiadavku celkom eliminovať zo zákona o Československej akadémii vied jeho preambulu, ktorá nielen že je nadbytočná a neúplná a dosť tendečne zobrazuje dejiny vzniku Československej akadémie vied, ale celkovo má skôr charakter nejakej zjazdovej správy ako zákonného článku. Návrh vypustiť celú preambulu teda kladiem za svoju osobu ako návrh pozmeňovací. Ďakujem za pozornosť.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi Šútovcovi. Chcem sa ešte spýtať, o pozmeňovacom návrhu, ktorý je obsiahnutý v spravodajskej správe, ak som dobre rozumel.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Šútovec: Tento návrh v správe nie je obsiahnutý, pretože nedopatrením pri spracúvaní nášho uznesenia, ktoré poslúžilo ako podklad na spracovanie spoločnej správy, nebol zapísaný zodpovedným pracovníkom Federálneho zhromaždenia.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Prosím, aby písomne bol doručený, aby sme ho mohli posúdiť a zahrnúť do spravoda skej správy.

Slovo má spoločná spravodajkyňa výborov Snemovne národov Jaroslava Šmehlíková.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně J. Šmehlíková: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, projednávaný vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon číslo 54/1963 Sb., o ČSAV ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění číslo 26/1970 Sb. a zákona číslo 91/1977 Sb., tisk 367, vychází z nutnosti provést v uspořádání a činnosti akademie věd nejnaléhavější demokratizační opatření a odstranit administrativně byrokratické pojetí řízení vědecké práce. Zejména dochází k podstatným změnám týkajícím se složení valného shromáždění akademie, konstituování a složení prezídia a úlohy vědeckých rad akademie.

Důležitou změnou je také změna ustanovení, která nadřazovala akademii jiným složkám vědeckovýzkumné základny. Návrh změny a doplnění zákona o Československé akademii věd byl projednán v ústavně právních výborech, výborech pro kulturu a výchovu a ve výborech pro životní prostředí obou sněmoven s pozměňovacími a doplňovacími návrhy tak, jak jsou uvedeny ve společné zprávě.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, jako společný zpravodaj výborů Sněmovny národů se připojuji ke společné zprávě poslance Sněmovny lidu a doporučuji, aby vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o ČSAV, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění číslo 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb., ve znění společné zprávy výborů sněmoven - tisk 409 - byl schválen. Děkuji.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslankyni Šmehlíkovej. Otváram rozpravu. Do rozpravy sa písomne prihlásil akademik Baruš. Prosím, aby sa ujal slova.

Poslanec SL V. Baruš: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, teprve nedávno se začal objevovat pojem "informační stín", v němž se naše věda v posledních měsících ocitla, a jak poznamenal čtrnáctidenník Reportér č. 6, věda z novin, rozhlasu a televize téměř zmizela. Není to škoda, pokud známe činorodost práce v ústavech i prezídiu Československé akademie věd, která po 17. listopadu minulého roku nastala.

Námi projednávaný vládní návrh zákona (tisk 367), pracovně nazývaný "malou novelou" zákona o Československé akademii věd, je jen výrazem početných demokratických iniciativ, nutných pro sladění požadavků vlády národního porozumění, a pro navrhované a z části již realizované hluboké demokratické změny v činnosti akademie.

Za podstatný cíl, který bude k 1. červnu t. r. splněn, je obsazení všech vedoucích funkcí v ústavech ČSAV na základě konkursu, tajnou volbou vědeckých rad. Totéž se týká i volby nového prezídia, jak již uvedl místopředseda vlády pan dr. Čarnogurský, které bude tvořeno jak členy akademie, tak - a to je prvek zcela nový, z volených zástupců pracovišť, kteří se na řízení akademie budou ze zákona plně podílet. Doufám, že také s určenou délkou funkčního období.

Druhý zásadní přístup je v odstranění dosud zákonem stanoveného výsadního práva ČSAV na řízení vědy. I když převážná většina členů ČSAV a řada vědeckých pracovníků pracovala a pracuje na vysokých školách a problémy by proto neměly být, přesto byly. Nahradit výsadní postavení jedné instituce ve vědě jinou institucí, by ale bylo zase deformací. Proto se plně stavím za stanovisko prezídia a Komory volených zástupců pracovišť ČSAV, že svobodný rozvoj bádání je možný jen ve společnosti, jejíž plná politická pluralita je doprovázena i pluralitním uspořádáním institucionální báze vědeckého poznání.

Konečně, své stanovisko k celkovému stavu vědy v ČSAV a také SAV opírám o moudrou a věcnou analýzu zpracovanou v Ústavu teorie a historie vědy ČSAV. Není jistě prospěšné vytrhávat určitá konstatování ze souvislosti - ale snad mohu uvést z citovaného dokumentu - že přes všechny záporné jevy v naší vědě se podařilo v mnoha ústavech uchovat kvalitní výzkum. Řada vědeckých kolektivů ve vědách přírodních i technických dosahovala výsledků přední světové úrovně - sice za cenu velikého dodatečného úsilí, které se muselo vynakládat na neutralizaci škodlivého působení vnějších byrokratických a ideologických mechanismů - ale dosahovala jich. A k tomu dodávám, že tyto výsledky mezinárodní vědecká komunita plně oceňovala a oceňuje.

Vysvětluji si to především tím, že vědu ve velké většině řídili a nutně musí nadále řídit vědci - lidé tvořivě pracující, a že mezinárodní srovnání v tvrdé konkurenci nelze dlouhodobě nahrazovat pouze ideologií. Ta totiž ve vědách mně osobně blízkých - vědách o živé přírodě a vědách chemických, ztratila svou všemocnost již v polovině padesátých let. V těchto vědách člověk buďto je mezinárodně uznávaným odborníkem, nebo není.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste přijali za vlastní, že věda je měřitelnou a nepostradatelnou součástí kultury, přinášející také hmotné statky. Ideální obraz naší akademie zformoval již Jan Evangelista Purkyně, jako soustavu tvůrčích dílen, vědeckých ústavů a laboratoří. Chceme-li vstoupit do světa jako rovnoprávní partneři, musíme mít na zřeteli také všestranné potřeby naší vědy. Vám dnes předložená novela zákona o Československé akademii věd je jen legislativním, ale důležitým aktem na této cestě. Proto se připojuji se souhlasem k oběma poslancům-zpravodajům a prosím vládu národního porozumění a zvláště místopředsedu vlády pana Čarnogurského o účinnou podporu vědeckého bádání.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi akademikovi Barušovi. Už nikto ďalší sa písomne neprihlásil do rozpravy. Kto z poslancov chce ešte vystúpiť? (Nikdo.) Nikto. Máme tu pozmeňovací návrh. Prosím predkladateža, aké je jeho stanovisko?

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Súhlasím s tým, aby preambula bola vynechaná v celom rozsahu.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Domnievam sa, že nie je potrebné schôdzu prerušiť a o tomto protinávrhu, nakožko nie je obsiahnutý ani v jednej spravodajskej správe, dávam hlasovať. Chcem upozorniť, že tento zákon patrí do kategórie, v ktorej je zákaz majorizácie a upresňujem, že v Snemovni žudu je platný vtedy, keď zaň hlasuje väčšina zvolených, teda prítomných, a v Snemovni národov zo všetkých zvolených. Konštatujem teda, že v Snemovni žudu je v tomto čase 121 poslancov, v Snemovni národov z Českej republiky 43 poslancov a v Snemovni národov zo Slovenskej republiky práve 39 poslancov, čo je číslo hraničné pre to, aby táto snemovňa bola uznášania schopná, prípadne pri plnom hlasovaní tento zákon aj mohla prijať.

Teraz by som dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu, teda vypustenie celej preambule, ktorú predniesol spravodajca Šútovec; či súhlasíte, aby celá táto preambula bola vypustená. Dávam hlasovať poslancov Snemovne žudu.

Kto je za, aby táto celá preambula bola vypustená? (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania. (Jeden.) Jeden sa zdržal hlasovania.

Prosím skrutátorov, aby zaujali svoje miesta, pretože sú potrební pri sčítaní hlasov.

Konštatujem, že Snemovňa žudu tento doplňovací návrh schválila.

Dávam teraz hlasovať poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike.

Kto súhlasí s pozmeňovacím návrhom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Dva.) Dvaja.

Zo 44 to znamená, že tento zákon poslanci Snemovne národov z Českej republiky schválili.

Teraz dávam hlasovať poslancov zvolených v Slovenskej republike. Kto je za predložený pozmeňovací návrh, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) To je väčšina.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že aj poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike návrh schválili.

Teraz budeme hlasovať o celkovom návrhu zákona. Konštatujem, že obidve snemovne sú uznášania schopné. Najprv budú hlasovať poslanci zo Slovenskej republiky. Kto je pre tento návrh zákona, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Poslanci Snemovne národov zvolení v Slovenskej republike návrh zákona schválili.

Prosím teraz poslancov zvolených v Českej republike. Kto z nich súhlasí s predloženým zákonom, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem, väčšina.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Konštatujem, že Snemovňa národov zákon schválila.

Teraz bude hlasovať Snemovňa žudu. Kto z poslancov Snemovne žudu súhlasí s návrhom tohto zákona, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem, väčšina.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Ďakujem, i Snemovňa žudu tento zákon schválila.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie oboch snemovní konštatujem, že Federálne zhromaždenie ČSFR schválilo zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb., o ČSAV, v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb., zákona č. 91/1977 Zb.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 201, SL č. 295, SN č. 305)

Ďalej máme na programe

18

Vládny návrh zákona o zmenách vo vymedzení pôsobnosti ČSFR a jej organizačného zabezpečenia vo veciach tlače a iných informačných prostridekov (tlač 338) a spoločnú správu výborov

Snemovne žudu a Snemovne národov (tlač 426)

Prosím opäť pána podpredsedu vlády JUDr. Čarnogurského, aby návrh, predložený federálnou vládou, odôvodnil.

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, jadrom a vlastným zmyslom predkladaného návrhu (tlač 338), ako ho máte k dispozícii, je zrušenie Federálneho úradu pre tlač a informácie ako jedného z nástrojov realizácie vedúcej úlohy a monopolu komunistickej strany. Od doby svojho zriadenia fungoval FÚTI ako cenzúrny, represívny, propagandistický a dezinformačný orgán, ktorého historickú paralelu je možné doviesť až k ministerstvu informácií, vedenému Václavom Kopeckým. Oporu pre svoju činnosť nachádzal FÚTI jednak v nedemokratickom právnom poriadku, bol to súhrn predpisov tlačového práva, predovšetkým faktická legalizácia cenzúry, trestnoprávne a ďalšie právne normy, a jednak v praktikách jednotlivých inštitúcií bývalého režimu, jeho predstavitežov a ich vzájomných prepojením. Svojou činnosťou, realizovanou pod zámienkou zabezpečenia ochrany dôležitých štátnych záujmov v tlači a iných informačných prostriedkov celospoločenského významu sa stal symbolom neslobody tlače a neslobody pracovníkov hromadných oznamovacích prostriedkov. Celkom sa zdiskreditoval predovšetkým v očiach novinárskej verejnosti. Preto sa ukončenie jeho existencie javí ako celkom nevyhnutné.

V nadväznosti na parlamentom už schválenú novelu tlačového zákona má byť navrhované opatrenie ďalším krokom, vytvárajúcim novú tvár a líniu československej informačnej politiky. Vzhžadom na to, že FÚTI bol ako tzv. "iný federálny orgán štátnej správy", zriadený zákonom Federálneho zhromaždenia, je potrebné urobiť navrhované opatrenia rovnako tak formou zákona Federálneho zhromažděnia, ktorý by súčasně vyriešil i komplex s tým súvisiacich aspektov, tzn. otázku prechodu majetku a otázku pracovnoprávnych vzťahov.

Pokiaž ide o pôsobnosti FÚTI, celý rad z nich sa pod vplyvom novembrových revolučných premien prakticky už nevykonával, predovšetkým už zmienená a zneužívaná ochrana dôležitých štátnych záujmov. Ďalšie potom zrušila novela tlačového zákona. Tento proces sa má de jure zavŕšiť práve predkladaným návrhom, ktorý predpokladá zrušenie zákona o zriadení FÚTI s okamžitou účinnosťou.

S ohžadom na súčasný vývoj možno očakávať presun ťažiska výkonu štátnej správy do republík, a preto sa v tomto smere nenahradzuje následníctvo na úrovni federácie. Ide o širšiu problematiku, nové rozdelenie kompetencií medzi republikami a federáciou, ktorá sa po vožbách vyrieši komplexne.

Je však potrebné upozorniť na jednu skutočnosť. Tlač 338, to je pôvodný vládny návrh zákona, ako bol koncipovaný približne v marci t. r., to znamená v období pred schválením citovanej novely. Tá vo svojej vládou navrhnutej verzii podmieňovala novozavedenú možnosť vydávania periodickej tlače zahraničnými osobami udelením štátneho súhlasu k tejto činnosti. Pre udežovanie tohto súhlasu predpokladal vládny návrh v súlade s výsledkami pripomienkového konania delenú kompetenciu federácie a republík. Federálnym orgánom, príslušným pre túto oblasť je FÚTI. Vzhžadom na to, že v čase prerokúvania novely tlačového zákona bolo už v štádiu prípravy jeho zrušenie, bolo potrebné nájsť pre výkon tejto kompetencie do doby komplexnej právnej úpravy celej oblasti tlače a iných informačných prostriedkov nového adresáta. Preto návrh zákona predpokladal dočasné prenesenie tejto pôsobnosti z FÚTI na federálnu vládu, ktorá by ju vykonávala prostredníctvom príslušného ministra.

Na základe prerokovania novely tlačového zákona vo výboroch Federálneho zhromaždenia prijalo sa práve vzhžadom na inštitút štátneho súhlasu k vydávaniu periodickej tlače iné riešenie, zverujúce túto pôsobnosť republikových orgánom. Preto nie je ďalej potrebné hžadať spôsob zabezpečenia tejto úlohy na úrovni federácie a príslušné časti, konkrétne článok I a II, bod 1, vrátane názvu, sa tak stávajú už neaktuálne. Preto sa v zhode so stanoviskom výborov Federálneho zhromaždenia navrhuje tieto články vypustiť a urobiť niektoré ďažšie, s tým súvisiace zmeny tak, ako sú obsiahnuté v spravodajskej správe, tlač 426.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP