Pondělí 7. května 1990

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Balgavý: Ústavnoprávne výbory za prítomnosti obidvoch spravodajcov prerokovali všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré na spoločnej schôdzi Snemovne žudu a Snemovne národov boli jednotlivými poslancami prednesené. Po prerokovaní je potrebné hlasovať postupne o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch.

Prvý pozmeňovací návrh je pozmeňovací návrh pána poslanca - Kosa, ktorý znie: v § 37 odsek 1 sa navrhuje vypustiť text za písmenom b) a nasledovne prečíslovať c) a d) na b) a c), to jest vypustiť celé písmeno b) : " ... není členem žádné politické strany... Ďalej v § 40 odsek 4 v treťom riadku za "občanství" dať bodku a vypustiť zvyšok textu do konca vety, ktoré znie: " ... nebo je členem politické strany", a v článku 2, ktorý je na strane 37, tlač 344, v prechodných ustanoveniach vypustiť celý bod 1 a v bode 2 zrušiť číslo 2. To znamená, že text bodu 2 zostáva bez číslovania.

Chcem podotknúť, že touto otázkou, ako bolo zrejmé na rokovaní ústavnoprávnych výborov, sa ústavnoprávne výbory podrobnejšie zaoberali už pred dnešnou spoločnou schôdzou a dospeli k záveru, ktorý je sformulovaný v spoločnej správe, parlamentná tlač 412, to znamená, že nedospeli k názoru, že tieto veci by mali byť vypustené.

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Děkuji poslanci Balgavému.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, budeme nyní hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu, který předložil poslanec Kos. V této chvíli jsou přítomni 132 poslanci Sněmovny lidu a 42 poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice, 36 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice, čili jsme schopni se usnášet.

Nejdříve budou o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat poslanci Sněmovny lidu.

Kdo z nich s předloženým návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Čtyřicet jeden.) Čtyřicet jeden. To znamená, že poslanci Sněmovny lidu návrh nepřijali.

Nyní žádám poslance Sněmovny národů - kdo z nich s předloženým návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Dvacet pět.) Dvacet pět. Ani poslanci Sněmovny národů návrh nepřijali.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec P. Balgavý: Druhý pozmeňovací návrh pána poslanca Kosa, v ktorom sa dospelo k obapolnej zhode medzi pánom poslancom i navrhovatežmi, je nasledovný:

V § 37 odsek 1, písmeno b) sa dá odkaz pod čiaru, podobne v § 40 odsek 4 na jeho konci sa dá odkaz pod čiaru a rovnako aj v prechodných ustanoveniach v článku 2 bod 1 sa dá za text: "Členy politickej strany", odkaz pod čiaru, ktorý znie: "Zákon číslo 15/1990 Zb." - ide o zákon o politických stranách. Tento návrh sa stáva súčasťou spravodajskej správy a nie je treba o ňom hlasovať oddelene.

Ďalší pozmeňovací návrh je ten, ktorý podal a sformuloval pán poslanec Kmeť. Navrhol znenie § 40 písmeno a), ktorý znie:

"Odsek 1: Vyjde-li po lhůtě stanovené v § 47, odstavec 1 k zavedení kárného řízení na jeho podezření, že se prokurátor nebo vyšetřovatel prokuratury dopustil kárného provinění, pro které by mohl ztratit potřebnou důvěru před veřejností nebo v prokuratuře k výkonu své funkce, může proti němu nadřízený prokurátor oprávněný k rozhodnutí podle § 38 ve lhůtě do šesti měsíců od účinnosti tohoto zákona zahájit mimořádné kárné řízení."

Odsek 2: "Kárným opatřením v mimořádném kárném řízení je propuštění."

Chcel by som podotknúť, že táto textácia pozmeňovacieho návrhu preberá znenie § 49 písmeno a) z tlače 344, ktorý bol v ústavnoprávnych výboroch už raz prerokúvaný, nebol začlenený do spoločnej správy ústavnoprávnych výborov a výborov branných a bezpečnostných - parlamentná tlač 412.

(Hlas z pléna: Mám faktickou poznámku. Tento pozměňovací text je místo § 40 písmeno a).

Předsedající místopředseda FS J. Jenerál: Slyšeli jsme návrh na změnu. Žádám nejdříve poslance Sněmovny lidu, aby se k tomuto návrhu, jak jej předložil poslanec Kmeť, vyjádřili.

Kdo s touto změnou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Čtyřicet.) Čtyřicet.

Poslanci Sněmovny lidu návrh nepřijali.

Nyní žádám poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich s navrženou změnou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Dvacet osm.) Dvacet osm.

Ani poslanci Sněmovny národů návrh nepřijali.

Nyní doporučuji hlasovat o návrhu jako celku. V zasedacím sále je přítomno 139 poslanců Sněmovny lidu, 45 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice a 40 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice.

Obě sněmovny jsou tedy schopné usnášení.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny lidu a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny lidu, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Devadesát devět.) Devadesát devět.

Kdo je proti? (Pět.) Pět.

Kdo se zdržel hlasování? (Dvacet devět.) Dvacet devět.

Poslanci Sněmovny lidu zákon schválili.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů.

Kdo z nich souhlasí s návrhem zákona ve znění společné zprávy výborů Sněmovny národů a podle doporučení společného zpravodaje výborů Sněmovny národů, nechť zvedne ruku. (Hlasuje se.) (Šedesát.) Šedesát.

Kdo je proti? (Šest.) Šest.

Zdržel se někdo hlasování? (Dvacet tři.) Dvacet tři.

I poslanci Sněmovny národů zákon schválili.

Vzhledem k souhlasnému usnesení obou sněmoven konstatuji, že Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schválilo návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o prokuratuře. (Potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 205, SL č. 299, SN č. 309)

Vážené poslankyně, vážení poslanci, další část našeho jednání bude řídit místopředseda Federálního shromáždění pan Šimúth.

(Řízení schůze převzal místopředseda FS J. Šimúth.)

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, ďalej máme na programe

16

Návrh zákona o udelovaní amnestie vo veciach prestupkov, ktorých prerokovanie patrí do pôsobnosti orgánov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (tisk 345)

Prosím poslanca JUDr. Petra Tomana, aby ich návrh odôvodnil.

Poslanec SL P. Toman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jménem skupiny poslanců JUDr. Parkánové, Oskara Világiho, Lea Dvořáka a JUDr. Vladimíra Mikule i jménem svým vám předkládám návrh na vydání zákona o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky.

Účelem navrhované zákonné úpravy je upravit institut amnestie pro oblast přestupků, jejichž projednávání spadá do působnosti orgánů České a Slovenské Federativní Republiky. Sleduje se jím odstranění disproporce, která nám vznikla v souvislosti s rozhodnutím prezidenta republiky o udělení amnestie na trestné činy a přečiny zákonným opatřením předsednictva České národní rady z 12. ledna letošního roku a zákonem Slovenské národní rady z 9. ledna letošního roku a trvající absencí zákonné úpravy institutu amnestie pro oblast přestupků, jejichž projednávání je v působnosti federálních orgánů.

O jaké přestupky se např. jedná : Jde o přestupky projednávané vojenskými správami na úseku obrany České a Slovenské Federativní Republiky, přestupky projednávané orgány pasů a víz na úseku pasovém a vízovém, některé přestupky na úseku civilního letectví a jiné. Jde rovněž o přestupky vymezeného okruhu osob, jejich projednávání přísluší orgánům v působnosti federace podle zvláštních zákonů. Obdobné zmocnění pro vládu k udělování amnestie na přestupky bylo naposledy obsaženo v § 76 zákona č. 89/1950 Sb., o trestním řízení správním, na jehož základě udělila vláda Československé republiky amnestii naposledy 9. května 1960.

Od té doby až do současné, při každé amnestii prezidenta republiky na trestné činy a přečiny bylo dobrodiní amnestie v oblasti přestupků postrádáno a jeho absence byla pociťována jako křivda vůči pachatelům přestupků, které jsou ve srovnání s trestními činy a přečiny mnohem méně nebezpečné.

Jak jsem uvedl před malou chvílí, přijala předsednictva národních rad svými zákonnými opatřeními z počátku letošního roku právní úpravu, v níž je obsaženo zmocnění pro vlády republik k udělování amnestie ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti republik. Navrhuje se proto tímto zákonem Federálního shromáždění upravit obdobné zmocnění pro vládu ČSFR pokud jde o udělování amnestie ve věcech přestupků, jejich projednávání patří do působnosti orgánů federace.

Tolik odůvodnění předloženého návrhu. Dále vás žádám o tři drobné změny v textu samotného zákona. Nejprve si upravte název republiky podle nově přijatého názvu na ČSFR. Druhá změna je na první stránce, kde text zákona zní "o udělování amnestie ve věci přestupků, jejichž ...", čili doplnit na konci slova "ž". Poslední změna je přímo v textu zákona v § 1 odst. 1 hned prvé slovo nemá znít "amnestie", ale "amnestii".

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem poslancovi Tomanovi, otváram rozpravu. Písomne sa do rozpravy neprihlásil nikto. Prosím, chce niekto vystúpiť? (Ne.) Nie je tomu tak. Preto považujem rozpravu za skončenú. Chce ešte niečo dodať pán poslanec Toman? (Ne.) Nie.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu. Konštatujem, že v tejto chvíli sme uznášania schopní, ovšem v Snemovni národov len s počtom 2 v českej časti a v slovenskej časti je to presná polovina, sme teda uznášania schopní. Prosím poslancov, aby rozhodne zaujali svoje miesta. V tejto chvíli je tu 39 poslancov Snemovne národov zvolených v Slovenskej republike. I napriek tomu dávam hlasovať. Najskôr prosím o hlasovanie poslancov Snemovne národov.

Kto z nich súhlasí s návrhom zákona podža odporúčaní spoločného spravodajcu, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem. Je to väčšina.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Jeden.) Jeden hlas sa zdržal hlasovania.

Konštatujem, že Snemovňa národov zákon schválila.

Teraz pristúpime k hlasovaniu v Snemovni žudu.

Prosím, kto z poslancov zo Snemovne žudu je pre uvedený návrh zákona, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Ďakujem. Je to väčšina.

Je niekto proti? (Nikdo.) Nikto.

Zdržal sa hlasovania? (Tři.) Traja poslanci sa zdržali hlasovania.

Poslanci Snemovne žudu zákon schválili tiež.

Vzhžadom na súhlasné uznesenie obidvoch snemovní konštatujem, že Federálne zbromaždenie ČSFR schválilo zákon o udežovaní amnestií vo veciach priestupkov, prerokovávanie ktorých patrí do pôsobnosti orgánov ČSFR.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 206, SL č. 300, SN č. 310)

Teraz prerokujeme

17

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/1963 Zb., o Čs. akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona č. 91/1977 Zb., tlač

367, a spoločnú správu výborov Sź a SN, tlač 409

Prosím podpredsedu federálnej vlády pána JUDr. Čarnogurského, aby návrh odôvodnil.

Místopředseda vlády ČSFR J. Čarnogurský: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie. Demokratizačný proces v našej spoločnosti, ktorý začal 17. novembra minulého roku, vyžaduje zásadné zmeny v právnom poriadku vo všetkých oblastiach. O tom konečne svedčí úsilie, ktoré v súčasnej dobe vynakladáte vy, poslanci Federálneho zhromaždenia.

Týka sa to, samozrejme, i oblasti vedy, vrátane predpisov, ktoré upravujú vnútorný život Československej akadémie vied, to znamená zákon č. 54/1963 Zb., o ČSAV.

Skôr než bude možné pripraviť zásadné zmeny v tejto oblasti, bude potrebné vyriešiť celý rad významných otázok, z ktorých niektoré bude potrebné zakotviť tiež v Ústave, napr. slobodu vedeckého bádania a i., ďalšie otázky potom v nadväzujúcich zákonoch. Na týchto prácach sa musí podiežať celý vedecký front, nech už je sústredená v rámci akadémie alebo vysokých škôl či iných pracovísk. Preto je potrebné ešte pred prijatím tejto zásadnej úpravy uskutočniť niektoré čiastkové zmeny v dnes platnom zákone o ČSAV, ktoré ozdravia a zdemokratizujú vnútorný život akadémie a otvoria cestu k modernizácii a racionalizácii jej činnosti.

Jadrom navrhovanej malej novely je

a) premietnutie nového ustanovenia o riadiacich orgánoch akadémie, keď sa v budúcnosti bude Valné zhromaždenie, tento vrcholný orgán akadémie, skladať z dvoch rovnoprávnych zložiek, a to Zboru členov akadémie a komory zástupcov, zvolených na pracoviskách akadémie. Prezidium akadémie, ktoré je stálym riadiacim orgánom, bude menované na základe Valného zhromaždenia z členov akadémie, i z ďalších popredných vedeckých pracovníkov, volených zástupcov jednotlivých pracovísk akadémie. Ďalej sa zakotvuje textácia vedeckých rád ako základných, demokraticky utváraných vedeckých orgánov na jednotlivých pracoviskách.

b) V návrhu sú upresnené úlohy akadémie, hlavne sa odstraňuje určitá nadriadenosť akadémie nad vysokými školami a ich vzťahy budú postavené na vzájomnej spolupráci.

c) Z textu sa tiež vypúšťajú tie ustanovenia, ktoré sa dostali do rozporu s uskutočnenými zmenami Ústavy a s hlbokými politickými premenami v našej spoločnosti.

I keď ide o čiastkovú novelu, predstavuje dôležitý krok na ceste k utváraniu modernej vedeckej inštitúcie, zodpovedajúcej podmienkam a potrebám demokratickej spoločnosti.

Návrh prerokovali výbory Českej národnej rady a výbory pre vedu a kultúru a životné prostredie a ústavnoprávne výbory Federálneho zhromaždenia. Závery z rokovania výborov, ako vyplývajú zo spravodajskej správy, odporúčajú premietnuť i do návrhu zákona.

Navrhujem, aby ste takto upravený zákon prijali. Ďakujem.

Předsedající místopředseda FS J. Šimúth: Ďakujem. Návrh prerokovali výbory ústavnoprávne, pre kultúru a výchovu obidvoch snemovní.

Prosím spoločného spravodajcu výborov Snemovne žudu poslanca Dr. Milana Šútovca, CS, aby predniesol spravodajskú správu.

Společný zpravodaj výborů SL poslanec M. Šútovec: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené Federálne zhromaždenie, dámy a páni, ako spoločný spravodajca výborov ústavnoprávneho, pre kultúru a výchovu a výboru pre životné prostredie Snemovne žudu chcem hneď na začiatku svojej správy konštatovať, že i predkladaná novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon číslo 54/1963 Zb., o ČSAV, citovaný v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. a zákona 91/1977 Zb., ako je obsiahnutá v tlači 367, je jedným z produktov onoho legislatívneho stresu, o ktorom sa tu pred pár dňami zmienil jeden z našich kolegov poslancov. Musím tiež upozorniť, že i predložená spoločná správa výborov - tlač 409 - je produktom rozhodovania pod tlakom času i pod tlakom predkladateža a je i produktom istej nepozornosti v niektorých úsekoch administratívy Federálneho zhromaždenia.

ČSAV bola zákonom konštruovaná a politickou praxou pestovaná ako tzv. vrcholná vedecká inštitúcia, ktorá mala právo i povinnosť rozhodovať o tom, čo, ako a za aké peniaze sa bude robiť na rôznych stupňoch vedeckého života v základnom i aplikovanom výskume, nielen v akademických ústavoch, ale i v školstve a v rezortných inštitúciách.

Stará, ale konieckoncov i táto novelizovaná štruktúra akadémie obsahuje v sebe vedeckú spoločnosť, pozostávajúcu z členov akadémie a korešpondentov, a vedecké ústavy, v ktorých sa odohráva vlastný vedecký život akadémie. Tieto dve štrukturálne roviny akademického života boli často neprehžadne posplietané, ale jedno bolo vždy jasné: život vedeckej komunity bol riadený prísne hierarchicky a isté demokratizačné momenty doň vniesli až všeobecné spoločenské zmeny na sklonku minulého roku.

V úsilí o nájdenie optimálnych samoregulujúcich mechanizmov fungovania akademickej vedy sa demokratizačný nápor zameral na zmenu § 13 a 14 v znení citovaných zákonných opatrení a novelizáciu, teda na zmeny v riadiacich orgánoch Akadémie. V tomto demokratizačnom úsilí sa obnažili všetky nedostatky terajšieho asymetrického modelu usporiadania akademickej vedy. V stručnosti povedané - popri ČSAV so sídlom v Prahe existuje i SAV so sídlom v Bartislave, pričom činnosť ČSAV je upravená federálnym zákonom, kým činnosť SAV upravuje zákon SNR. Federálny zákon však do ustanovenia Hlavy prvej o Postavení a úlohách ČSAV vtelil i zodpovednosť ČSAV za plnenie úloh SAV. Slovenská národná rada na návrh a pod tlakom vedeckej obce SAV už v januári tohto roku novelizovala § 13 svojho zákona o SAV, t. j. paragraf, ktorý hovorí o riadiacich orgánoch Akadémie, a tým umožnila demokratickú vožbu riadiacich orgánov SAV.

V Bratislave teda funguje predsedníctvo volené Radou vedcov SAV, kým v Prahe vožba prezídia Československej akadémie vied prebieha zrejme podža odlišných kritérií v grémiu tvorenom paritne zo zboru akademikov a z Komory volených zástupcov pracovísk Akadémie.

Túto situáciu a jej eventuálne riešenie odráža § 14 predkladanej novely zákona. Zjavnú asymetriu v konštitúcii ČSAV, keď Československá akadémia vied má svoje pracoviská len v krajinách českej Koruny, avšak jej činnosť je rozpočtovaná federáciou, čo Československú akadémiu vied problematickým spôsobom legitimuje vykonávať isté federálne právomoci, kým Slovenská akadémia vied je zahrnutá v rozpočte Slovenskej republiky, avšak môže dodávať istý počet členov prezídia Československej akadémie vied. Teda celú túto komplikovanú a neefektívnu asymetrickú stavbu môže zrejme prebudovať až úplne nová séria zákonov o vede, o Československej akadémii vied a republikových akadémiách.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP