Úterý 8. listopadu 1988

Predstavili sa nám ministri a vláda. Dovožte, aby som sa predstavil i sám, hoci nie som minister. Som obyčajný evanjelický farár a senior Turčianského seniorátu, ktorý sa rozprestiera na piatich okresoch, nie ako mňa oklieštili v albume Federálneho zhromaždenia, v okrese Martin.

Už štvrtýkrát na pôde parlamentu som sžuboval na česť a svedomie vernosť Československej socialistickej republike a veci socializmu. Tento sžub Československej socialistickej republike a veci socializmu priamo vyviera z celého môjho života. Už ako päťnásťročný gymnazista som bol členom robotníckej telovýchovnej jednoty v Liptovskom Miikuláši. Ostatní študenci boli v Sokole a v Orle. V Orle katolíci, v Sokole boli evanjelíci a Česi. Ja som bol, hovorím, vo FRTJ ako syn garbiarskeho robotníka a práve tento môj pôvod - z biedy som vyšiel, z chatrče, z otca proletára - tento môj pôvod usmernil moje cesty k socializmu.

Mali sme teraz práve v piatok konferenciu kňazov v Banskej Bystrici. Aj tam som hovoril. Som jediným z priekopníkov mierového hnutia v cirkvi. Súdruh Lúčan, ak je prítomný, iste videl kresbu "Strom zasadený do pripravenej pôdy", to bolo 30. výročie kresťanskej mierovej konferencie. Práve v Bystrici som povedal, že zabudli na starých priekopníkov, ktorí klčovali a kyprili pôdu a jedným z týchto priekopníkov zo žijúcich som zostal už len ja, ako bývalý tajomník Ústredia slovenských evanjelických kňazov. Ťažká to bola práca. Mal som vožný lístok, cestoval som po republike. Presvedčoval som, poukazoval som na vzťah štátu a cirkvi. Hovoril som im, že už dávno za Rakúska-Uhorska cirkev slúžila štátu. Mal som v rukách noviny Cirkevné listy z roku 1913 a na prvej strane bolo napísané - to som citoval na konferencii v Dolnom Kubíne. Dobre si to pamätám, na prvej strane bolo "Bože, císaře Jozefa nám chraň, dej mu dlouhé panování, vylej na něj své božské požehnání", a tu som to zdôvodnil zase Písmom svätým "každá duše vrchnosti poddaná buď jakožto Pánu". Takto som hovoril, klčovali sme tú tvrdú zem a pripravili sme ju pre kresťanskú mierovú konferenciu.

V Bystrici som v piatok hovoril eště toto: každý človek ako osobnosť má sžobodnú vôžu v rámci zvrchovanej milosti božej. Ale diabol je tu. Nielen ten, na ktorého vy myslíte, ale diabol v žudskej podobe. Zloba žudská si nájde dvere všade a tak pozor, aby sa tá sloboda nezmenila na svojvôžu. Lebo aj to platí v cirkvi. Ale platí to aj v našej spoločnosti socialistickej, že rozvoj socialistickej demokracie nemožno zamieniť s anarchiou, ako to bolo v roku 1968, v roku, v ktorom sa naozaj mnohí poučili, ale aj potrpeli si. Takis to ako s. Bižak, s. Janík v štáte, takisto som bol šikanovaný aj ja v cirkvi. A nielen farári mi odhlasovali nedôveru, ale po cirkevných zboroch, po kosteloch boli rezolúcie, v ktorých znelo odsúdenie Konvita. Bol som na listine tých ďažších čestných komunistov, ktorí mali byť likvidovaní, nezastavili sa ani pred tým že som farárom. Potom vďaka bohu dve tretiny cirkevníkov, my hovoríme duší, mi odhlasovalo dôveru. Reprezentujem 5 okresov a 40 000 veriacich žudí. V mene týchto veriacich chcem vládu uistiť, že ju budeme podporovať zo všetkých síl nielen slovami, ale aj činmi.

Mnohí naši farári sa zúčastňujú akcií Z alebo iných pracovných príležitostí. Ja som bol napríklad aktivistom v 3 okresoch, v Martine, v Ružomberoku a Dolnom Kubíne keď sa zakladali JRD. Niektorí mi vraveli, čo sa staráte o politiku, starajte sa o cierkev. Teraz po rokoch by nechceli už vystúpiť z JRD, lebo majú sa dobre.

V mene týchto 40 000 žudí chcem ubezpečiť novú vládu, že vás chceme všemožne podporovať a budeme stále našich žudí usmerňovať v duchu slov: ora et labora et elige vitam, čo znamená "modli sa a pracuj, zvol si život".

Předseda FS A. Indra: Děkuji poslanci Konvitovi. Hlásí se ještě někdo o slovo? (Nikdo.) Nikdo. Prohlašuji rozpravu za skončenou.

O závěrečné slovo požádal předseda federální vlády soudruh Adamec.

Předseda vlády ČSSR L. Adamec: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, chci zcela neformálně s uznáním poděkovat za náměty a připomínky. Věřím, že jsou myšleny s velkou starostlivostí o další úspěšný vývoj v naší zemi. Vycházejí z vašich každodenních bohatých životních zkušeností a chtějí určitě pomoci dobré věci. Spolu s podporou programu federální vlády zde bylo řečeno mnoho kritických připomínek. Nechtěl bych na každou zvlášť reagovat. Chci zaujmout stanovisko jen k problematice investiční výstavby proto, abych na ní ukázal složitost situace, ve které se nacházíme.

Výbor lidové kontroly provedl prověrku na stavbách, které byly za posledních sedm let uvedeny do provozu. Zjistil, že z 220 prověřovaných akcí převážná část nenajela na projektované kapacity. Výpadek těchto kapacit obnáší 12 mld. Kčs, z toho asi 2 mld. Kčs by bylo možno převést na vnitřní obchod a 4 mld. Kčs představují kooperační materiály. Jenom to ukazuje obrovské rezervy, které je třeba zmobilizovat ve prospěch ekonomiky. Obdobné problémy se vyskytují i u projektových prací. K ostatním věcem nechci zaujímat stanovisko. Musíme se v nich rozebrat a přijdeme s konkrétními návrhy na řešení.

Dnes mám ještě výhodu, že se mohu v parlamentě s kritikou nedostatků ze strany poslanců ztotožňovat. Za určitou dobu již takovou možnost mít nebudu. Jsem si vědom, že vláda musí rozhodovat a za výsledky své činnosti odpovídat.

Z pověření vlády jsem předložil návrh vládního prohlášení. S naprostou otevřeností jsem se snažil ukázat složitost situace i možnosti řešení. Nezakrývám, že v řadě otázek, bohužel, dnes nemáme propracovanou koncepci ani neznáme podrobnosti dalšího postupu. Není to totiž jenom věc našich schopností nebo přání. Mnohé závisí na výsledcích jednání s našimi partnery. Jejich názory dosud neznáme a nemusí být shodné s našimi představami. Proto jsem požádal, abych počátkem příštího roku mohl předložit celkový rozbor ekonomické situace podložený už konkrétnějšími výsledky jednání. 9. pětiletku chceme připravovat s podrobnějšími znalostmi než máme dnes. Ale již na základě dosavadních znalostí jsem oprávněn říci, že těžiště problémů i východisek je ve výrobě, v její efektivnosti a organizaci. Na všech úsecích musí sehrát aktivnější úlohu orientace na hospodárnost a šetrnost.

Chceme-li udržet stávající životní úroveň - a my bychom ji chtěli výhledově povýšit - musíme dosahovat mnohem lepších ekonomických výsledků. To říkám s plnou vážností. Mobilizovat zdroje je úkolem číslo jedna, ale ani hospodařit s nimi nelze postaru. Zastávám názor, že centrum musí jít příkladem v řídící i organizační práci, v náročnosti, ale i důslednosti.

Bez těsného spojení se všemi vrstvami obyvatelstva, bez jejich pochopení a podpory, by výsledky neodpovídaly našim předpokladům. Pouze v pevném svazku s dělnickou třídou, družstevním rolnictvem, pracující inteligencí, mládeží a celou Národní frontou a v ní zvláště s ROH lze dosáhnout potřebného pokroku. Nejde nám o slova, ale o konkrétní činy, o výsledky.

Pro nejbližší léta nemůžeme nic přitažlivého slibovat. Svůj program stavíme na pravdivé, čestné a obětavé práci. Když se lidem říká pravda a když se v praxi dělá všechno pro její uplatnění, lidé nás pochopí a porozumí nám. S tím počítáme a na to spoléháme. Budeme otevřeně a pravdivě informovat o všem, co vláda dělá. V každodenní práci stavíme na přední místo upevňování mezilidských vztahů. I to je oblast, ve které je co napravovat. Prosíme i o trochu trpělivosti. Břemeno, které neseme, není lehké. Chci vám za vaši podporu předem poděkovat. (Potlesk.)

Předseda FS A. Indra: Děkuji předsedovi federální vlády soudruhu Adamcovi.

Prosím poslance Štáfka, aby jménem návrhové komise zdůvodnil návrh usnesení.

Předseda návrhové komise, místopředseda SN V. Štáfek: Vážené soudružky poslankyně, vážení soudruzi poslanci, ve věcné a podnětné rozpravě k programovému prohlášení vlády Československé socialistické republiky byly uplatněny vaše poznatky a zkušenosti z poslanecké práce, z volebních obvodů i z orgánů Federálního shromáždění. Návrhová komise je toho názoru, že všechny vyzněly na podporu vlády v nastávajícím období.

K předloženému návrhu usnesení, který máte k dispozici, došly tři připomínky, z toho dvě byly vysvětleny poslancům v komisi. Jedna připomínka byla přijata, a to: návrhová komise navrhuje na straně 2, v druhé odrážce před slovo "plynulé" doplnit slovo "postupné", takže znění bude: "všestranné zvýšení kvality a efektivnosti výroby, postupné plynulé zásobování vnitřního trhu výrobky vysoké jakosti, v sortimentu a množství,".

Vážené soudružky a soudruzi, návrhová komise vám doporučuje takto upravený návrh usnesení schválit.

Předseda FS A. Indra: Soudružky a soudruzi, děkuji poslanci Štáfkovi a návrhové komisi.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Při schvalování programového prohlášení vlády Československé socialistické republiky a při hlasování o návrhu na vyslovení důvěry vládě platí podle článku 42 odstavce 3 ústavního zákona o československé federaci zákaz majorizace. Ve Sněmovně národů hlasují proto odděleně poslanci zvolení v České socialistické republice a odděleně poslanci zvolení ve Slovenské socialistické republice.

V tuto chvíli jsou v zasedacím sále přítomni 182 poslanci Sněmovny lidu a ve Sněmovně národů 66 poslanců zvolených v České socialistické republice a 67 poslanců zvolených ve Slovenské socialistické republice. Obě sněmovny jsou usnášení schopné.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení k programovému prohlášení vlády? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Sněmovna lidu schválila návrh jednomyslně.

Nyní prosím o hlasování poslance Sněmovny národů zvolené v České socialistické republice.

Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

S návrhem usnesení souhlasí všichni přítomní poslanci Sněmovny národů zvolení v České socialistické republice.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice.

Kdo z nich souhlasí s předloženým návrhem? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

I poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské socialistické republice vyslovili s návrhem souhlas.

Sněmovna národů návrh usnesení schválila.

Konstatuji, že Sněmovna lidu a Sněmovna národů Federálního shromáždění jednomyslně schválily programové prohlášení vlády Československé socialistické republiky a tím současně vyslovily vládě důvěru.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 53, SL č. 89, SN č. 98)

Soudružky a soudruzi, dalším bodem našeho pořadu je

2

Zpráva předsedy Federálního shromáždění (tisk 99) o zákonném opatření předsednictva

Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku,

o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech (tisk 98).

V období, kdy Federální shromáždění nezasedalo, předložila vláda Československé socialistické republiky návrh tohoto zákonného opatření. Předsednictvo Federálního shromáždění jej projednalo a vydalo ve Sbírce zákonů. Podle článku 58 odstavce 4 ústavního zákona o československé federaci je třeba, aby Federální shromáždění dodatečně schválilo toto zákonné opatření.

Návrh usnesení je předložen ve zprávě tisk č. 99.

Má někdo z poslanců dotaz nebo připomínku k návrhu? (Nikdo.) Není tomu tak.

Můžeme přistoupit k hlasování.

Nejdříve prosím o hlasování poslance Sněmovny lidu.

Kdo z nich souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Nyní prosím, aby se vyjádřili poslanci Sněmovny národů.

Kdo z vás, soudružky a soudruzi poslanci, souhlasí s návrhem usnesení? (Hlasuje se.) Děkuji.

Je někdo proti? (Nikdo.) Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) Nikdo.

Konstatuji, že obě sněmovny schválily zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 21. září 1988 číslo 141 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech.

(Poznámka redakce: usnesení FS č. 63, SL č. 100, SN č. 109)

Nyní soudružky a soudruzi, projednáme

3

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu

a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani (tisk 103).

Návrh odůvodní ministr financí ČSSR soudruh J. Stejskal. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr financí ČSSR J. Stejskal: Vážený soudruhu generální tajemníku ústředního výboru Komunistické strany Československa, vážený soudruhu předsedo Federálního shromáždění, vážené soudružky a soudruzi poslanci, vláda Československé socialistické republiky předkládá k projednání a ke schválení návrh zákona, který mění a doplňuje zákonnou úpravu odvodů do státního rozpočtu a důchodové daně, přijatou v roce 1982.

Vládní návrh zákona vychází především ze směrnic k zabezpečení komplexní přestavby hospodářského mechanismu. Předložená dílčí novela zákonů o odvodech do státního rozpočtu a o důchodové dani je však pouze první etapou úpravy odvodového a daňového systému, v níž se reaguje především na důsledky realizace komplexní přestavby velkoobchodních a nákupních cen. Ve druhé etapě, která má být realizována od počátku 9. pětiletky, se provede celková úprava systému odvodů do státního rozpočtu a důchodové daně. Návrhy zásad obou těchto zákonů jsou již zpracovány a po jejich projednání ve vládě Československé socialistické republiky budou předloženy orgánům Federálního shromáždění.

Důvodová zpráva k předkládanému vládnímu návrhu zákona obsahuje sledované záměry a cíle i podrobné odůvodnění všech změn. Považuji proto za účelné zdůraznit jen nejdůležitější principy navrhované úpravy.

Jde především o to, aby v návaznosti na uplatnění nových velkoobchodních a nákupních cen od 1. 1. 1989 byla do státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů odčerpána ta část příspěvku na sociální zabezpečení, která jako nákladová položka byla zahrnuta do komplexní přestavby cen.

Zvýšením dosavadní obecné sazby tohoto příspěvku na sociální zabezpečení na dvaapůl násobek, tj. z 20 % na 50 %, se sleduje kromě objektivnějšího ocenění nákladů na živou práci ve vztahu k ostatním výrobním činitelům, především výraznější ekonomické působení na efektivní využívání živé práce i vytvoření podmínek příznivějších pro její postupné nahrazování výkonnější technikou a pro důsledné prosazování výsledků vědeckotechnického pokroku do praxe. V tom je hlavní záměr úpravy tohoto kriteriálního nástroje.

Nejde však jen o to, prosadit v podnikové sféře zvýšený zájem o novou techniku, ale i o to, aby byla dostupná a efektivní, aby se zvýšila účinnost základních fondů a produktivita práce. Jsme si přitom vědomi toho, že jde o značně složitý, avšak nezbytný proces, kterému musí být uzpůsobeny všechny nástroje řízení, a to i u těch činností, kde bude stále vysoký nárok na podíl živé práce.

Výrazné zvýšení sazeb příspěvku má zabezpečit i potřebné zdroje státních rozpočtů a rozpočtů národních výborů na úhradu celo společenských výdajů spojených se zajišťováním reprodukce pracovních. sil, které jsou však podstatně vyšší. Zvýší se objem i podíl kriteriálních odvodů a v souvislosti se snížením míry zisku v nových velkoobchodních cenách se sníží i objem a podíl odvodů a daní důchodového typu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP